Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/06/2021
Date de péremption : 06/07/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Grudzi?dz: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2021/S 110-289282  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 09/06/2021 S110 Pologne-Grudzi?dz: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 2021/S 110-289282 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina ñ Miasto Grudzi?dz NumÈro national d'identification: 871118833 Adresse postale: ul. Ratuszowa 1 Ville: Grudzi?dz Code NUTS: PL616 Grudzi?dzki Code postal: 86-300 Pays: Pologne Courriel: bzp@um.grudziadz.pl TÈlÈphone: +48 564510233 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.grudziadz.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zagospodarowanie odpadÛw komunalnych odbieranych przez podmioty odbieraj?ce odpady komunalne na rzecz gminy - miasto Grudzi?dz NumÈro de rÈfÈrence: GSO.271.1.2021
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zagospodarowanie odpadÛw odbieranych przez podmioty odbieraj?ce odpady komunalne na rzecz gminy-miasto Grudzi?dz od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na ktÛrych zamieszkuj mieszka?cy oraz wskazanych, na ktÛrych nie zamieszkuj mieszka?cy, a powstaj odpady komunalne z terenu gminy-miasto Grudziadz, okre?lone we wzorze umowy i na warunkach opisanych w szczegÛ?owym opisie przedmiotu zamÛwienia stanowi?cym za?. nr 1 do wzoru umowy. Wykonawca b?dzie zagospodarowywa nast?puj?ce rodzaje odpadÛw komunalnych: Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01), odpady komunalne ulegaj?ce biodegradacji, w tym odpady kuchenne i odpady zielone z ogrodÛw i parkÛw (kod 20 01 08,20 02 01), tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali i opakowania wielomateria?owe (kod 20 01 39,15 01 02,20 01 40,15 01 04,15 01 05), szk?o oraz opakowania ze szk?a (kod 20 01 02,15 01 07), papier i tektur oraz opakowania z papieru i tektury (kod 20 01 01,15 01 01).
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90514000 Services de recyclage des ordures mÈnagËres 90533000 Services de gestion de dÈcharges
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL616 Grudzi?dzki
II.2.4) Description des prestations:
Odpady komunalne Wykonawca b?dzie przyjmowa od wskazanych podmiotÛw,a nast?pnie zagospodarowywa zgodnie z hierarchi post?powania z odpadami,o ktÛrej mowa w art. 17 ustawy z 14.12.2012 o odpadach.Ilo?ci odpadÛw komunalnych do zagospodarowania w okresie trwania umowy z terenu gminy-miasto Grudzi?dz-85353 Mg. SzczegÛ?owy opis przedmioty przedmiotu zamÛwienia zawarty zosta w za?. nr 1 do umowy-Zagospodarowanie odpadÛw komunalnych odbieranych przez podmioty na rzecz gminy-miasto Grudzi?dz.SzczegÛ?owy opis warunkÛw realizacji przedmiotu zamÛwienia zawarty zosta we Wzorze Umowy.
   1.  Zamawiaj?cy ??da od WykonawcÛw sk?adaj?cych ofert wniesienia wadium przed up?ywem terminu sk?adania ofert w wysoko?ci 500 000 PLN (pi??set tysi?cy z?otych 00/100).
   2.  Wykonawca jest zobowi?zany wnie? wadium na termin zwi?zania ofert?.
   3.  W przy przypadku gdy wybÛr najkorzystniejszej oferty nie nast?pi przed up?ywem terminu zwi?zania ofert?, Zamawiaj?cy przed up?ywem terminu zwi?zania ofert zwraca si jednokrotnie do WykonawcÛw o wyra?enie zgody na przed?u?enie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie d?u?szy ni 60 dni.
   4.  Przed?u?enie terminu zwi?zania ofert?, o ktÛrym mowa w pkt 3 wy?ej, wymaga z?o?enia przez Wykonawc pisemnego o?wiadczenia o wyra?eniu zgody na przed?u?enie terminu zwi?zania ofert?.
   5.  W przypadku gdy Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium, przed?u?enie terminu zwi?zania ofert?, o ktÛrym mowa w pkt 3, nast?puje wraz z przed?u?eniem okresu wa?no?ci wadium albo, je?eli nie jest to mo?liwe, z wniesieniem nowego wadium na przed?u?ony okres zwi?zania ofert?.
   6.  W przypadku nie wniesienia wadium,lub wniesienia wadium w sposÛb nieprawid?owy lub nie utrzymywania wadium nieprzerwalnie do up?ywu terminu zwi?zania ofert lub z?o?enia wniosku o zwrot wadium w przypadku,o ktÛrym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z post?powania o udzielenie zamÛwienia.
   7.  Wadium mo?e by wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: 1) pieni?dzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktÛrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
   9. 11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci.
   8.  W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub por?czenia,o ktÛrym mowa w pkt 7 ppkt 2-4 wy?ej z jej tre?ci winno wynika bezwarunkowe, nieodwo?alne i na pierwsze pisemne ??danie zg?oszone przez Zamawiaj?cego (w terminie zwi?zania ofert?) zobowi?zanie Gwaranta do wyp?aty Zamawiaj?cemu pe?nej kwoty wadium w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 98 ust. 6 Pzp.
   9.  Wadium wnoszone w formie gwarancji lub por?cze?,o ktÛrych mowa w pkt 7 ppkt 2-4 nale?y przekaza Zamawiaj?cemu w formie orygina?u gwarancji lub por?czenia, w postaci elektronicznej i nale?y przekaza Zamawiaj?cemu przed terminem sk?adania ofert. 10. Wadium wnoszone w pieni?dzu Wykonawca wp?aca przelewem na rachunek bankowy Bank PKO BP SA numer 31102050400000690200859652: 1) o uznaniu przez Zamawiaj?cego,?e wadium w pieni?dzu wp?acono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wp?ywu ?rodkÛw na rachunek Zamawiaj?cego; 2) przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien poda nazw przedmiotu zamÛwienia oraz numer sprawy. 11. Zamawiaj?cy zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach okre?lonych w art. 98 Pzp.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Moc przerobowa i sprawno? instalacji w zakresie zagospodarowania opadÛw / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Odleg?o? instalacji od siedziby zamawiaj?cego / PondÈration: 30 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 01/01/2022 Fin: 31/12/2024 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
 1)Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji okre?lonego w art. 441 ustawy Pzp (prawo opcji) w zakresie zwi?kszenia ilo?ci odpadÛw komunalnych do zagospodarowania do maksymalnej wysoko?ci 102 423,60 Mg, wynikaj?cego z uzasadnionych bie??cych potrzeb Zamawiaj?cego. 2) Skorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy i nie b?dzie wymaga?o sporz?dzenia aneksu do umowy. Opcja b?dzie mia?a zastosowanie w ramach zawartej umowy wed?ug cen jednostkowych za poszczegÛlne frakcje odpadÛw, na podstawie wys?anego do Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej o?wiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji. 3) Rzeczywista ilo? zagospodarowanych odpadÛw komunalnych odbieranych przez podmioty na rzecz gminy-miasto Grudzi?dz uzale?niona b?dzie od potrzeb Zamawiaj?cego. 4) Prawo opcji zostanie zrealizowane w przypadku posiadania przez Zamawiaj?cego ?rodkÛw finansowych, umo?liwiaj?cych realizacj zamÛwienia z uwzgl?dnieniem prawa opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Wykonawca winien wykaza?, ?e posiada zezwolenie na zbieranie odpadÛw, przetwarzanie odpadÛw lub zezwolenie tzw. zintegrowane w zakresie obj?tym przedmiotem zamÛwienia, o ktÛrych mowa w ustawie o odpadach lub w ustawie Prawo ochrony ?rodowiska.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Termin realizacji umowy: od
   1. 1.2022 do 31.12.2024.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 06/07/2021 Heure locale: 09:30
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 03/10/2021
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 06/07/2021 Heure locale: 10:00 Lieu:
Siedziba Zamawiaj?cego: 86-300 Grudzi?dz, ul. Ratuszowa
   1. 
Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem: platformazakupowa.pl/
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: oui Calendrier prÈvisionnel de publication des prochains avis:
2024
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
Le paiement en ligne sera utilisÈ
VI.3) Informations complÈmentaires:
Z post?powania o udzielenie zamÛwienia wyklucza si?, z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 Pzp, WykonawcÛw w stosunku do ktÛrych zachodzi ktÛrakolwiek z okoliczno?ci,o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 Pzp. Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych ?rodkÛw dowodowych, aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych: 1) informacji z KRK w zakresie dotycz?cym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 Pzp sporz?dzonej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; 2) o?wiadczenia wykonawcy,w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentÛw, z innym wykonawc?, ktÛry z?o?y odr?bn ofert?, ofert cz??ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; 3) o?wiadczenia wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego, o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 Pzp. W zakresie spe?niania przez Wykonawc warunkÛw, o ktÛrych mowa w ust. 1 pkt 2 ppkt b) Rozdzia IX SWZ, nale?y przed?o?y?: 1) zezwolenie na zbieranie odpadÛw,przetwarzanie odpadÛw lub zezwolenie tzw. zintegrowane w zakresie obj?tym przedmiotem zamÛwienia,o ktÛrych mowa w ustawie o odpadach lub w ustawie Prawo ochrony ?rodowiska. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? wprowadzenia zmian do tre?ci zawartej umowy, w zakresie nast?puj?cym: 1) zmiany powszechnie obowi?zuj?cych przepisÛw prawa lub wynikaj?cych z prawomocnych orzecze lub ostatecznych aktÛw administracyjnych w?a?ciwych organÛw-w takim zakresie w jakim b?dzie to niezb?dne w celu dostosowania postanowie Umowy do zaistnia?ego stanu prawnego lub faktycznego, 2) wyst?pienia si?y wy?szej-rozumianej jako wyst?pienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewn?trznego, niemo?liwego do przewidzenia i zapobie?enia, ktÛrego nie da?o si unikn? nawet przy zachowaniu najwy?szej staranno?ci,a ktÛre uniemo?liwia Wykonawcy wykonanie jego zobowi?zania w ca?o?ci lub cz??ci. W razie wyst?pienia si?y wy?szej Strony Umowy zobowi?zane s do?o?y wszelkich stara w celu ograniczenia do minimum opÛ?nienia w wykonywaniu swoich zobowi?za umownych, powsta?ych na skutek dzia?ania si?y wy?szej, 3) zmiany wysoko?ci wynagrodzenia w przypadku zmiany: a. stawki podatku od towarÛw i us?ug oraz podatku akcyzowego, b. wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia za prac albo wysoko?ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za prac?, c. zasad podlegania ubezpieczeniom spo?ecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko?ci stawki sk?adki na ubezpieczenia spo?eczne lub ubezpieczenie zdrowotne, d. zasad gromadzenia i wysoko?ci wp?at do pracowniczych planÛw kapita?owych, o ktÛrych mowa w ustawie z
   4. 10.2018 o pracowniczych planach kapita?owych, Je?eli zmiany te b?d mia?y wp?yw na koszty wykonania zamÛwienia przez Wykonawc?. 4) Zamawiaj?cy przewiduje rÛwnie mo?liwo? wprowadzenia zmian do tre?ci zawartej umowy w okoliczno?ciach i przypadkach okre?lonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 i 4 oraz w ust. 2 Pzp.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie wnosi si?: w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest rÛwna albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni okre?lony w lit. a;
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest rÛwna albo przekracza progi unijne;
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest rÛwna albo przekracza progi unijne; 2) 5 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest mniejsza ni progi unijne.
   4.  Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosi wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupÛw lub umowy ramowej, odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, a w przypadku udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamÛwienia z wolnej r?ki - og?oszenia o wyniku post?powania albo og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, zawieraj?cego uzasadnienie udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamÛwienia z wolnej r?ki; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a) nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia albo b) opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenie o udzieleniu zamÛwienia, ktÛre nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamÛwienia z wolnej r?ki.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/06/2021 Pologne-Grudzi?dz: Services liÈs aux dÈchets et aux orduresType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Servicesservices 06/07/2021 09/06/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90514000 - Services de recyclage des ordures ménagères 
90533000 - Services de gestion de décharges