Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Grudzi?dz: Services de transport routier public

2021/S 178-464501  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Pologne-Grudzi?dz: Services de transport routier public 2021/S 178-464501 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: gmina-miasto Grudzi?dz Numéro national d'identification: 871118833 Adresse postale: ul. Ratuszowa 1 Ville: Grudzi?dz Code NUTS: PL616 Grudzi?dzki Code postal: 86-300 Pays: Pologne Courriel: bzp@um.grudziadz.pl Téléphone: +48 564510233 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.grudziadz.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Publiczny transport zbiorowy - autobusy Numéro de référence: KOM.271.4.2021
II.1.2) Code CPV principal 60112000 Services de transport routier public
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy - miasto Grudzi?dz oraz Gminy Rogó?no na podstawie zawartych porozumie o realizacji zada w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Zamówienie obejmuje wykonywanie regularnego przewozu osób na 4 liniach autobusowych obecnie oznaczonych pod nr: 3, 4, 12, 21.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 56 451 654.98 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL616 Grudzi?dzki Lieu principal d'exécution:
Grudzi?dz
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy - miasto Grudzi?dz oraz Gminy Rogó?no na podstawie zawartych porozumie o realizacji zada w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Zamówienie obejmuje wykonywanie regularnego przewozu osób na 4 liniach autobusowych obecnie oznaczonych pod nr: 3, 4, 12, 21. Planowana ilo? wozokilometrów autobusowych w okresie obowi?zywania umowy tj. od 01.10.2021 r. do 31.07.2026 r. - 6 637 407,359 km.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy - miasto Grudzi?dz oraz Gminy Rogó?no na podstawie zawartych porozumie o realizacji zada w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Zamówienie obejmuje wykonywanie regularnego przewozu osób na 4 liniach autobusowych, obecnie oznaczonych pod nr: 3, 4, 12, 21. Planowana ilo? wozokilometrów autobusowych w okresie obowi?zywania umowy tj. od 01.10.2021 r. do 31.07.2026 r. - 6 637 407,359 km. Przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone w wyniku przeprowadzonego post?powania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 214 ust. 1 pkt. 11 w zw. z art. 214 ust. 6 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) tj. udzielenie zamówienia publicznego z wolnej r?ki osobie prawnej: - nad któr zamawiaj?cy sprawuje kontrol odpowiadaj?c kontroli sprawowanej nad w?asnymi jednostkami, polegaj?c na dominuj?cym wp?ywie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotycz?ce zarz?dzania jej sprawami; - w której ponad 90% dzia?alno?ci dotyczy wykonywania zada powierzonych jej przez zamawiaj?cego sprawuj?cego kontrol - procent dzia?alno?ci ustalony na podstawie wiarygodnych prognoz handlowych; - w której nie ma bezpo?redniego udzia?u kapita?u prywatnego. Wykonawca Miejski Zak?ad Komunikacji Spó?ka z o.o. (MZK SP. z o.o.) spe?nia wszystkie warunki umo?liwiaj?ce udzielenie zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 11 PZP. Zgodnie z tre?ci art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia
   8. 031990 r. o samorz?dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w?ród zada w?asnych gminy nale?y zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (pkt. 4). Z kolei art. 15 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 poz. 1371 t.j.) stanowi, i?: "1. Organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega w szczególno?ci na (...): 8) przygotowaniu i przeprowadzeniu post?powania prowadz?cego do zawarcia umowy o ?wiadczenie us?ug w zakresie publicznego transportu zbiorowego; 9) zawieraniu umowy o ?wiadczenie us?ug w zakresie publicznego transportu zbiorowego (...)." Uwzgl?dniaj?c zakres przedmiotowego zadania, w?ród przyczyn uzasadniaj?cych wybór miejskiej spó?ki, jako operatora ?wiadcz?cego us?ugi publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy - miasto Grudzi?dz nale?y wskaza?: mo?liwo? efektywnej, nieprzerwanej kontroli kosztów ?wiadczonych us?ug; mo?liwo? pe?nej kontroli jako?ci ?wiadczonych us?ug oraz wp?ywu na ich realizacj?; posiadanie przez MZK Sp. z o.o. odpowiedniego taboru, wystarczaj?cej ilo?ci pracowników oraz zaplecza technicznego odpowiedniego do zapewnienia sprawnej realizacji umowy; Konkurencyjny koszt wozokilometra autobusowego; Mo?liwo? powierzenia taboru zakupionego przez Zamawiaj?cego do ?wiadczenia us?ug przewozowych; pozyskiwanie przez MZK Sp. z o.o. dofinansowania ze ?róde zewn?trznych do zakupu taboru zeroemisyjnego, zgodnie z ustaw o elektromobilno?ci i paliwach alternatywnych (Dz.U z 2021 poz.110 t.j.).
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 133-326649
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
09/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Miejski Zak?ad Komunikacji Spó?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Numéro national d'identification: 871528212 Adresse postale: ul. Dworcowa 47 Ville: Grudzi?dz Code NUTS: PL616 Grudzi?dzki Code postal: 86-300 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimée du marché/du lot/de la concession: 56 451 654.98 PLN Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 56 451 654.98 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie wnosi si?: w przypadku zamówie?, których warto? jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni okre?lony w lit. a;
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówie?, których warto? jest równa albo przekracza progi unijne;
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si w terminie: 1)10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia, w przypadku zamówie?, których warto? jest równa albo przekracza progi unijne; 2) 5 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia, w przypadku zamówie?, których warto? jest mniejsza ni progi unijne.
   4.  Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosi wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamówienia z wolnej r?ki - og?oszenia o wyniku post?powania albo og?oszenia o udzieleniu zamówienia, zawieraj?cego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamówienia z wolnej r?ki; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a) nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia albo b) opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamówienia z wolnej r?ki.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
60112000 - Services de transport routier public