Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption : 30/12/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gruszki:Mange-tout

2022/S 233-669352  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Pologne-Gruszki: Mange-tout 2022/S 233-669352 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa - Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne - Lasy Pa?stwowe - Nadle?nictwo Browsk w Gruszkach Numéro national d'identification: 050026271 Adresse postale: Gruszki 10, 17-220 Narewka Ville: Gruszki Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Code postal: 17-220 Pays: Pologne Courriel: browsk@bialystok.lasy.gov.pl Téléphone: +48 856858344 Fax: +48 856858677 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.browsk.bialystok.lasy.gov.pl/
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: https://www.platformazakupowa.pl/pn/lasy_browsk Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka organizacyjna Skarbu Pa?stwa nieposidaj?ca osobowo?ci prawnej - Lasy Pa?stwowe
I.5) Activité principale Autre activité: Gospodarka Le?na
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Kompleksowa ochrona ?ubra w Polsce" - dostawa karmy wraz z jej rozwiezieniem i wy?o?eniem na terenie Nadle?nictwa Browsk w Gruszkach Numéro de référence: SA.270.14.2022.PD
II.1.2) Code CPV principal 03221222 Mange-tout
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:

   3. 1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: Dostawa karmy do dokarmiania ?ubrów wraz z ich rozwiezieniem i wy?o?eniem na terenie Nadle?nictwa Browsk w Gruszkach: buraki pastewne - 40,0 ton (ze zbiorów z 2022r. bez zanieczyszcze? mechanicznych, oczyszczone z li?ci, korzonków i gleby) gniecione ziarno owsa - 25 ton (bez zanieczyszcze? mechanicznych) siano - 30 ton ze zbiorów tegorocznych (dostawa od dnia podpisania umowy do 31 marca 2023r.) - zalecany I pokos; wymagania: z domieszk? traw motylkowych, powietrznie suche (o wilgotno?ci do 20%), bez turzyc, trzcinnika i situ. sianokiszonka - 20,0 ton w belach dostawa 1,2 ton kostek solnych do lizawek z zawarto?ci? selenu (Se). (kostki o wadze 10 kg)
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03144000 Fournitures pour l'agriculture 03211600 Avoine 03221112 Carottes 15712000 Fourrage sec 03114200 Plantes fourragčres
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL84 Podlaskie Lieu principal d'exécution:
Miejscem realizacji zada? b?dzie teren administracyjny Nadle?nictwa Browsk w Gruszkach
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa karmy do dokarmiania ?ubrów wraz z ich rozwiezieniem i wy?o?eniem na terenie Nadle?nictwa Browsk w Gruszkach w okresie stycze?-marzec 2023. ??cznie zaplanowano poszczególn? ilo?? karmy na okres stycze? -marzec 2023 buraki pastewne - 40,0 ton (ze zbiorów z 2022r. bez zanieczyszcze? mechanicznych, oczyszczone z li?ci, korzonków i gleby) gniecione ziarno owsa - 25 ton (bez zanieczyszcze? mechanicznych) siano- 30,0 ton ze zbiorów tegorocznych(dostawa od dnia podpisania umowy do 31 marca 2023r.) - zalecany I pokos; wymagania: z domieszk? traw motylkowych, powietrznie suche (o wilgotno?ci do 20%), bez turzyc, trzcinnika i situ. sianokiszonka - 20,0 ton w belach dostawa 1,2 ton kostek solnych do lizawek z zawarto?ci? selenu (Se). (kostki o wadze 10 kg) Rozwo?enie i wy?o?enie karmy odbywa? si? b?dzie w jednym etapie: OKRES STYCZE? - MARZEC 2023 Od dnia podpisania umowy do 31 marca 2023r. dostawa, rozwiezienie i wy?o?enie: -25t gniecionego owsa, -40t buraków pastewnych -30t siana - nagarnianie, uzupe?nienie w brogach oraz rozwiezienie i wy?o?enie przy drogach le?nych zlokalizowanych na terenie ca?ego Nadle?nictwa Browsk w Gruszkach po ok. 1/4 beli siana co 100-150m, ??cznie na d?ugo?ci ok 50 km (termin rozwiezienia i wy?o?enia siana przy drogach le?nych zostanie wskazany przez Zamawiaj?cego pisemnie w "Zleceniu", - 20t sianokiszonki, - 1,2t kostek solnych Poszczególne ilo?ci wyk?adanej karmy w danym okresie s? orientacyjne i mog? ulec zmianie, obowi?zuje roczny okres rozliczeniowy wyk?adanej karmy tj. 116,2 t w , poszczególne lokalizacje i ilo?ci karmy do rozwiezienia i wy?o?enia w danym miesi?cu zostan? pisemnie okre?lone w "Zleceniu" wystawionym ww. okresie przez Zamawiaj?cego. Ilo??(t) oraz miejsca wy?o?enia karmy uzale?nione b?d? od pory roku, warunków atmosferycznych oraz ilo?ci pobieranej karmy przez ?ubry. Wykaz lokalizacji dostawy, rozwiezienia i wy?o?enia karmy zosta?y podane w tab.1. Wykonawca powinien dba? o stan wokó? miejsc dokarmiania, uzupe?nia? karm? i nagarnia? rozrzucone siano przez ?ubry do brogów. Zamawiaj?cy wymaga, aby siano i sianokiszonka by?y przez Wykonawc? wy?o?one, a pozosta?o?ci po sznurkach i folii na bie??co usuwane. Wykonawca zobowi?zany jest do sprawdzenia stopnia uzupe?nienia brogów raz, a w okresie du?ych mrozów (poni?ej -10°C w ci?gu dnia) i zalegania pokrywy ?nie?nej dwa razy w tygodniu, uzupe?niania ich oraz zapewnienia dost?pno?ci paszy dla zwierz?t (przerzucenie, nagarni?cie).
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Critčre de qualité - Nom: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (cz??ci) zamówienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Fin: 31/03/2023 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Zamówienie wspó?finansowane ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko Nr projektu POIS.02.04.00-00-027/18-03.
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zam. nie stawia szczególnych wymaga? w zakresie spe?niania tego warunku udzia?u w post?powaniu W post?powaniu mog? bra? udzia? Wykonawcy, którzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamówienia w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP. Na podstawie: 1)art.108ust.1pkt1)PZP Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc? b?d?cego osob? fizyczn?, którego prawomocnie skazano za przest?pstwo: a)udzia?u w zorganizowanej grupie przest?pczej albo zwi?zku maj?cym na celu pope?nienie przest?pstwa lub przest?pstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 z pó?n. zm. - "KK"), b)handlu lud?mi, o którym mowa w art. 189a KK, c)o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a KK, w art. 46 - 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, ?rodków spo?ywczych specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego oraz wyrobów medycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), d)finansowania przest?pstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a KK, lub przest?pstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przest?pnego pochodzenia pieni?dzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 KK, e)o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub maj?ce na celu pope?nienie tego przest?pstwa, f)powierzenia wykonywania pracy ma?oletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj?cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1745), g)przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 KK, przest?pstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK, przest?pstwo przeciwko wiarygodno?ci dokumentów, o których mowa w art. 270-277d KK, lub przest?pstwo skarbowe, h)o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj?cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1745) - lub za odpowiedni czyn zabroniony okre?lony w przepisach prawa obcego; 2)art.108ust.1pkt2)PZP Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc?, je?eli urz?duj?cego cz?onka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wspólnika spó?ki w spó?ce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spó?ce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przest?pstwo, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) PZP; 3)art.108ust.1pkt3)PZP Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc?, wobec którego wydano prawomocny wyrok s?du lub ostateczn? decyzj? administracyjn? o zaleganiu z uiszczeniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne, chyba ?e Wykonawca odpowiednio przed up?ywem terminu do sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert dokona? p?atno?ci nale?nych podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ci; 4)art.108ust.1pkt4)PZP Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc?, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania si? o zamówienia publiczne; 5)art.108ust.1pkt5)PZP Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc?, je?eli Zamawiaj?cy mo?e stwierdzi?, na podstawie wiarygodnych przes?anek, ?e Wykonawca zawar? z innymi wykonawcami porozumienie maj?ce na celu zak?ócenie konkurencji, w szczególno?ci je?eli nale??c do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z?o?yli odr?bne oferty, oferty cz??ciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, chyba ?e wyka??, ?e przygotowali te oferty lub wnioski niezale?nie od siebie; cd. warunków udzia?u w post?powaniu w sekcji: III.1.2)
III.1.2) Capacité économique et financičre Liste et description succincte des critčres de sélection:
Zam. nie stawia szczególnych wymaga? w zakresie spe?niania tego warunku udzia?u w post?powaniu cd. warunków udzia?u w post?powaniu: 6)art.108ust.1pkt6PZP Zam. wykluczy Wyk., je?eli, w przypadkach, o których mowa w art.85ust.1PZP, dosz?o do zak?ócenia konkurencji wynikaj?cego z wcze?niejszego zaanga?owania tego wyk. lub podmiotu, który nale?y z Wyk. do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.Dz.U.z 2021r.poz.275), chyba ?e spowodowane tym zak?ócenie konkurencji mo?e by? wyeliminowane w inny sposób ni? przez wykluczenie Wyk. z udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia. W post?powaniu mog? bra? udzia? Wyk., którzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art.7ust.1pkt1-3ustawy z 13.04.2022r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz.U.z2022r.poz.835-Specustawa). Na podstawie: 1)art.7ust.1pkt1Specustawy Zam. wykluczy Wyk. wymienionego w wykazach okre?lonych w rozporz?dzeniu 765/2006 i 269/2014 albo wpisanego na list? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj?cej o zastosowaniu ?rodka, o którym mowa w art.1pkt3Specustawy 2)art.7ust.1pkt2Specustawy Zam wykluczy Wyk, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z
   1. 03.2018r. o przeciwdzia?aniu praniu pieni?dzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.z2022r.poz.593i655) jest osoba wymieniona w wykazach okre?lonych w rozporz?dzeniu 765/2006 i 269/2014 albo wpisana na list? lub b?d?ca takim beneficjentem rzeczywistym od 24.02.2022r., o ile zosta?a wpisana na list? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj?cej o zastosowaniu ?rodka, o którym mowa w art.1pkt3Specustawy, 3)art.7ust.1pkt3Specustawy Zam wykluczy Wyk, którego jednostk? dominuj?c? w rozumieniu art.3 ust.1pkt37 ustawy z 29.09.1994r. o rachunkowo?ci (Dz.U.z2021r.poz.217,2105i2106) jest podmiot wymieniony w wykazach okre?lonych w rozporz?dzeniu 765/2006 i 269/2014 albo wpisany na list? lub b?d?cy tak? jednostk? dominuj?c? od 24.02.2022 r., o ile zosta? wpisany na list? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj?cej o zastosowaniu ?rodka, o którym mowa w art. 1pkt3Specustawy. W post?powaniu mog? bra? udzia? Wyk, którzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art.5k rozporz?dzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z 31.07.2014r. dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz.Urz.UEnrL229 z 31.7.20214, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 z
   8. 04.2022 r. w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) Nr 833/2014 dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?ce sytuacj? na Ukrainie (Dz.Urz.UEnrL111z
   8. 4.2022, str. 1). Na podstawie art.5kust.1 w/w rozporz?dzenia Rady (UE) zakazuje si? udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówie? publicznych lub koncesji obj?tych zakresem dyrektyw w sprawie zamówie? publicznych, a tak?e zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udzia?em: a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzib? w Rosji; b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa w?asno?ci bezpo?rednio lub po?rednio w ponad 50 % nale?? do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ust?pu; lub c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów dzia?aj?cych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ust?pu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolno?ci polega si? w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówie? publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% warto?ci zamówienia. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
W celu potw braku podstaw do wykl z post, oraz w celu potw spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, Wyk sk?ada z ofert?: a)o?w Wyk o niepodleganiu wykluczeniu i spe?nieniu warunków udzia?u w post?powaniu, z?o?one na formularzu "JEDZ", sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z
   5. 01.2016r. ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz.UEseriaL2016r.Nr3,s.16). JEDZ stanowi dowód potwierdzaj?cy brak podstaw wykluczenia i spe?nienie warunków udzia?u w post?powania, na dzie? sk?adania ofert, tymczasowo zast?puj?cy wymagane przez Zam. podmiotowe ?rodki dowodowe Tre?? JEDZ okre?lona zosta?a w Za??czniku nr3doSWZ. JEDZ Wyk sporz?dza, pod rygorem niewa?no?ci, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). W JEDZ nale?y poda?: na potw. braku podstaw do wykl. wskazanych w art.108ust.1pkt1)-2)PZP informacje wymagane w Cz??ci III lit. A JEDZ (w zakresie przest?pstw o których mowa w art. 115 § 20 KK, art. 165a KK, art. 189a KK, art. 228-230a KK, art. 250a KK, art. 258 KK, art. 286 KK, art. 299 KK, przest?pstwa skarbowe, art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, w art. 54 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, ?rodków spo?ywczych specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego oraz wyrobów medycznych, art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj?cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), informacje wymagane w Cz??ci III lit. C wiersz pierwszy JEDZ (w zakresie przest?pstw, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj?cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz informacje wymagane w Cz??ci III lit. D JEDZ (w zakresie przest?pstw, o których mowa w art. 47 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o sporcie, art. 270 - 277d KK, art. 296 - 307 KK, z wyj?tkiem art. 299 KK); na potw. braku podstaw do wykl.wskazanych w art.108ust.1pkt3)PZP-inf wym. w Cz??ci III lit. B JEDZ na potw. braku podstaw do wykl.wskazanych w art.108ust.1pkt4)PZP-inf wym w Cz??ci III lit. D JEDZ na potw. braku podstaw do wykl.wskazanych w art.108ust.1pkt5)PZP-inf wym w Cz??ci III lit. C wiersz czwarty JEDZ na potw. braku podstaw do wykl.wskazanych w art.108ust.1pkt6)PZP-inf wym w Cz??ci III lit. C wiersz szósty JEDZ na potw. braku podstaw do wykl.wskazanych w art.7ust.1pkt1-3 ustawy z 13.04.2022r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz.U.z2022r.poz.835)-inf wym w Cz??ci III lit D JEDZ na potw spe? warunku udzia?u w post. dot. zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie do?wiadczenia - informacje nt. dostaw zrealizowanych lub realizowanych (przy czym w tym przypadku b?dzie uwzgl?dniana warto?? zrealizowanej cz??ci przedmiotu umowy) w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym up?ywa termin sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie) o podobnym charakterze, polegaj?cych na wykonywaniu prac obejmuj?cych prac? o podobnym charakterze, o ??cznej warto?ci nie mniejsz? ni?: 90000z? brutto, które nale?y poda? w Cz??ci IV lit. C (pkt 1b) JEDZ We wskazanej cz??ci JEDZ nale?y poda? informacje nt. podmiotu, na rzecz którego by?y wykonywane us?ugi (ze wskazaniem nazwy i jego siedziby), terminu wykonywania us?ugi (dat dziennych rozpocz?cia i zako?czenia realizacji us?ugi), rodzaju wykonanych us?ug oraz warto?ci (brutto) wykonanych us?ug. cd. potwierdzenia warunków udzia?u w post?powaniu w sekcji III.1.3)
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critčres de sélection:
Warunek w zakresie do?w., zostanie uznany za spe?niony, je?li Wyk. wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3lat liczonych wstecz od dnia, w którym up?ywa termin sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie): zrealizowa? lub realizuje (przy czym w tym przypadku b?dzie uwzgl?dniana warto?? zrealizowanej cz??ci przedmiotu umowy), na podst. jednej lub wi?kszej ilo?ci umów, us?ugi o podobnym charakterze o ??cznej warto?ci nie mniejszej ni? 90000,00 z? brutto przy czym: (a) w przypadku wyk. wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam, co najmniej jeden z takich wykonawców powinien wykaza? dostawy o podobnym charakterze o warto?ci stanowi?cej co najmniej 50% ??cznej warto?ci dpstaw wymaganej w tre?ci niniejszego warunku, (b) w przypadku polegania na do?wiadczeniu podm udost zasoby, co najmniej jeden z takich podmiotów lub wyk (a w przypadku wyk wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia - co najmniej jeden z takich wykonawców) powinien wykaza? dostawy o podobnym charakterze o warto?ci stanowi?cej co najmniej 50% ??cznej warto?ci dostaw wymaganej w warunku na potw spe? warunku udzia?u w post. dot. zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie potencja?u technicznego-inf. nt. ilo?ci sprz?tu którym dysponuje lub b?dzie dysponowa? Wyk., które nale?y poda? w Cz??ci IV lit. C (pkt 9) JEDZ; we wskazanej cz??ci JEDZ nale?y poda? inf nt. rodzaju urz?dze? zgodnie z pkt.
   7. 1. ppkt 4) lit b) SWZ, ich opis tj. marka, model, podstawy dysp. cd. potwierdzenia warunków udzia?u w post?powaniu: b) o?wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia w zakresie, o którym mowa w art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) Nr 833/2014 dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cych sytuacj? na Ukrainie - (wzór o?wiadczenia Wykonawcy dotycz?cego przes?anek wykluczenia z art. 5k rozporz?dzenia 833/2014 stanowi za??cznik nr 4 do SWZ), O?wiadczenie to powinno zosta? sporz?dzone pod rygorem niewa?no?ci, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
   9. 2. W celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, o których mowa w pkt
   7. 1. SWZ, Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty, dzia?aj?c na podstawie art. 126 ust. 1 PZP wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodków dowodowych: a) wykazu us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych równie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat (wstecz od dnia w którym up?ywa termin sk?adania ofert), a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych dostaw), dat wykonania (dat dziennych rozpocz?cia i zako?czenia realizacji dostaw) i podmiotów, na rzecz których dost. zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie (wzór wykazu wykonanych dost. stanowi Za??cznik nr 8 do SWZ). Je?eli Wykonawca powo?uje si? na do?wiadczenie w realizacji us?ug, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz, o których mowa wy?ej dotyczy us?ug, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpo?rednio uczestniczy?, a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych, w których wykonywaniu bezpo?rednio uczestniczy? lub uczestniczy. b) dowodów okre?laj?cych, czy wskazane przez Wykonawc? w wykazie us?ugi na potwierdzenie spe?nienia warunku udzia?u w post?powaniu dot. zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie do?wiadczenia zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, ci?g dalszy poni?ej Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Dowodami, o których mowa powy?ej s? referencje b?d? inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz którego us?ugi zosta?y wykonane, c) wykaz urz?dze? technicznych dost?pnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacj? o podstawie do dysponowania tymi zasobami - (wzór wykazu urz?dze? technicznych dost?pnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia stanowi Za??cznik nr 9 do SWZ). W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty, dzia?aj?c na podstawie art. 126 ust. 1 PZP wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodków dowodowych: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: (a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP, (b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, - sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, b) o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawc?, który z?o?y? odr?bn? ofert? lub ofert? cz??ciow?, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty lub oferty cz??ciowej niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej - (wzór o?wiadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej stanowi Za??cznik nr 6 do SWZ), c) o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o których mowa w: (a)art.108ust.1pkt3PZP (b)art.108ust.1pkt4PZP, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, (c)art.108ust.1pkt5PZP, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?ócenie konkurencji, (d)art.108ust.1pkt6PZP -(wzór o?wiadczenie o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania stanowi Za??cznik nr 7 do SWZ). W terminie sk?adania ofert okre?lonym w pkt 14.1. SWZ Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? Zamawiaj?cemu Ofert? zawieraj?c?: a)Formularz Oferty wraz z zawartym w nim Kosztorysem Ofertowym (sporz?dzony wg wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 1 do SWZ), sporz?dzony pod rygorem niewa?no?ci, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), b)o?wiadczenie JEDZ, sporz?dzone pod rygorem niewa?no?ci, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) podpisane przez osob?/osoby upowa?nione do reprezentacji podmiotu sk?adaj?cego o?wiadczenie. c)o?wiadczenie dotycz?ce przes?anek wykluczenia z art. 5k rozporz?dzenia 833/2014 (wg wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 4 do SWZ) d)o?wiadczenie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby dotycz?ce przes?anek wykluczenia z art. 5k rozporz?dzenia 833/2014 (wg wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 4A do SWZ) e)zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia f)odpis lub informacj? z Krajowego Rejestru S?dowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej lub innego w?a?ciwego rejestru g)pe?nomocnictwo lub inny dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu udost?pniaj?cego zasoby na zasadach okre?lonych w art. 118 PZP h)pe?nomocnictwo lub inny dokument potwierdzaj?cy umocowanie - wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si? o zam. Zasady sk?adania ww. dokumentów zosta?y okre?lone w punkcie 13.4. SWZ
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 30/12/2022 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ętre valable jusqu'au: 29/03/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 30/12/2022 Heure locale: 10:30 Lieu:
Otwarcie ofert nast?puje przy u?yciu systemu teleinformatycznego (https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_browsk ), w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak mo?liwo?ci otwarcia ofert w terminie okre?lonym przez zamawiaj?cego, otwarcie ofert nast?puje niezw?ocznie po usuni?ciu awarii. https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_browsk
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pó?n. zm. - "PZP") oraz aktów wykonawczych do PZP. Dokumenty jakie nale?y z?o?y? w w terminie sk?adania ofert zosta?y wymienione w punkcie 13.4 SWZ Zamawiaj?cy w przedmiotowym post?powaniu nie wymaga wniesienia wadium Wymagania jakie musz? spe?ni? wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamówienia wymienione zosta?y w punkcie
   9. 10 SWZ Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta zosta?a uznana za najkorzystniejsz? zobowi?zany jest dope?ni? nast?puj?cych formalno?ci: 1) przed?o?y? Zamawiaj?cemu do wgl?du: a) kopi? umowy reguluj?cej wspó?prac? Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia (np. umow? konsorcjum), je?eli zamówienie b?dzie realizowane przez Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia, b) dokument potwierdzaj?cy posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej okre?lony we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego (za??cznik nr 9 do SWZ) w wysoko?ci: 100 000,00 z?, c) dokumenty wskazane w § 7 ust. 4 wzoru umowy (stanowi?cego Za??cznik nr 9 do SWZ) dot. osób wykonuj?cych w realizacji Przedmiotu Umowy czynno?ci polegaj?ce na usuwaniu drzew je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w sposób okre?lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z pó?n. zm.), tj.: (i) o?wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prac?, zawieraj?cych informacje, w tym dane osobowe niezb?dne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o prac?, w szczególno?ci imi? i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat? zawarcia umowy o prac?, rodzaj umowy o prac?, wymiar etatu oraz zakres obowi?zków pracownika. (ii) po?wiadczon? za zgodno?? z orygina?em odpowiednio przez Wykonawc? lub podwykonawc? kopi? umowy/umów o prac? osób, do których odnosi si? Obowi?zek Zatrudnienia wraz z dokumentem reguluj?cym zakres obowi?zków, je?eli zosta? sporz?dzony). Kopia umowy/umów powinna zawiera? informacje, w tym dane osobowe niezb?dne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o prac?, w szczególno?ci imi? i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat? zawarcia umowy o prac?, rodzaj umowy o prac?, wymiar etatu oraz zakres obowi?zków pracownika. (iii) dokument potwierdzaj?cy zg?oszenie pracownika przez pracodawc? do ubezpiecze? lub op?acenie przez pracodawc? ubezpiecze? pracownika, zanonimizowany w sposób zapewniaj?cy ochron? danych osobowych pracowników. Imi? i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

   1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1)niezgodn? z przepisami PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2)zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie PZP; 3)zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   4. Odwo?anie wnosi si? w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. (a).
   5. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt
   4.  i 5 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z pó?n. zm.).
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: Warszawa Ville: ul. Post?pu 17a Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/11/2022 "Kompleksowa ochrona ?ubra w Polsce" - dostawa karmy wraz z jej rozwiezieniem i wy?o?eniem na terenie Nadle?nictwa Browsk w Gruszkach 30/12/2022 02/12/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
03114200 - Plantes fourragčres 
03144000 - Fournitures pour l'agriculture 
03211600 - Avoine 
03221112 - Carottes 
03221222 - Mange-tout 
15712000 - Fourrage sec