01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/12/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gryfice: Gaz naturel

2018/S 247-568282 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/12/2018 S247  - - Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Gryfice: Gaz naturel 2018/S 247-568282 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Powiat Gryficki pl. Zwyci?stwa 37 Gryfice 72-300 Pologne Point(s) de contact: Joanna Oksiejuk TÈlÈphone: +48 913846450 Courriel: zp@gryfice.pl Fax: +48 913842731 Code NUTS: PL428 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://spow.gryfice.ibip.pl http://spow.gryfice.ibip.pl
I.1) Nom et adresses Gmina Brze?no Brze?no 50 Brze?no 78-316 Pologne Point(s) de contact: Joanna Oksiejuk TÈlÈphone: +48 913846450 Courriel: zp@gryfice.pl Fax: +48 913842731 Code NUTS: PL426 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://spow.gryfice.ibip.pl http://spow.gryfice.ibip.pl
I.1) Nom et adresses Gmina Gryfice pl. Zwyci?stwa 37 Gryfice 72-300 Pologne Point(s) de contact: Joanna Oksiejuk TÈlÈphone: +48 913846450 Courriel: zp@gryfice.pl Fax: +48 913842731 Code NUTS: PL428 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://spow.gryfice.ibip.pl http://spow.gryfice.ibip.pl
I.1) Nom et adresses Gmina Karnice 11 Marca 7 Karnice 72-343 Pologne Point(s) de contact: Joanna Oksiejuk TÈlÈphone: +48 913846450 Courriel: zp@gryfice.pl Fax: +48 913842731 Code NUTS: PL428 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://spow.gryfice.ibip.pl http://spow.gryfice.ibip.pl
I.1) Nom et adresses Gmina Osina Osina 62 Osina 72-221 Pologne Point(s) de contact: Joanna Oksiejuk TÈlÈphone: +48 913846450 Courriel: zp@gryfice.pl Fax: +48 913842731 Code NUTS: PL428 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://spow.gryfice.ibip.pl http://spow.gryfice.ibip.pl
I.1) Nom et adresses Gmina P?oty pl. Konstytucji 3 Maja 1 P?oty 72-310 Pologne Point(s) de contact: Joanna Oksiejuk TÈlÈphone: +48 913846450 Courriel: zp@gryfice.pl Fax: +48 913842731 Code NUTS: PL428 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://spow.gryfice.ibip.pl http://spow.gryfice.ibip.pl
I.1) Nom et adresses Gmina Przelewice Przelewice 75 Przelewice 74-210 Pologne Point(s) de contact: Joanna Oksiejuk TÈlÈphone: +48 913846450 Courriel: zp@gryfice.pl Fax: +48 913842731 Code NUTS: PL428 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://spow.gryfice.ibip.pl http://spow.gryfice.ibip.pl
I.1) Nom et adresses Gmina Miejska ?widwin pl. Konstytucji 3 Maja 1 ?widwin 78-300 Pologne Point(s) de contact: Joanna Oksiejuk TÈlÈphone: +48 913846450 Courriel: zp@gryfice.pl Fax: +48 913842731 Code NUTS: PL426 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://spow.gryfice.ibip.pl http://spow.gryfice.ibip.pl
I.1) Nom et adresses Powiat ?widwi?ski ul. Mieszka I 16 ?widwin 78-300 Pologne Point(s) de contact: Joanna Oksiejuk TÈlÈphone: +48 913846450 Courriel: zp@gryfice.pl Fax: +48 913842731 Code NUTS: PL426 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://spow.gryfice.ibip.pl http://spow.gryfice.ibip.pl
I.1) Nom et adresses Gmina TrzebiatÛw ul. Rynek 1 TrzebiatÛw 72-320 Pologne Point(s) de contact: Joanna Oksiejuk TÈlÈphone: +48 913846450 Courriel: zp@gryfice.pl Fax: +48 913842731 Code NUTS: PL428 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://spow.gryfice.ibip.pl http://spow.gryfice.ibip.pl
I.1) Nom et adresses Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w ?widwinie S?owia?ska 9 ?widwin 78-300 Pologne Point(s) de contact: Joanna Oksiejuk TÈlÈphone: +48 913846450 Courriel: zp@gryfice.pl Fax: +48 913842731 Code NUTS: PL426 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://spow.gryfice.ibip.pl http://spow.gryfice.ibip.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
Le marchÈ fait l'objet d'une procÈdure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Gryficka Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od
   1. 1.2019 r. do 31.12.2019 r. NumÈro de rÈfÈrence: 433/VIII/18
II.1.2) Code CPV principal 09123000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest kompleksowa dostawa - obejmuj?ca sprzeda i ?wiadczenie us?ug dystrybucji ó gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E w okresie od dnia
   1. 1.2019 r. do 31.12.2019 r., o ??cznym prognozowanym wolumenie 16 938 740 kWh do 108 punktÛw odbioru. W celu ustalenia prognozowanego zu?ycia gazu w kWh przyj?to wspÛ?czynnik konwersji 11,3 dla szacowanej ilo?ci 1 499 001 m3.
   2.  SzczegÛ?y dotycz?ce grupy taryfowej, szacowanego rocznego zu?ycia gazu z podzia?em na miesi?ce Kalendarzowe, mocy umownej w odniesieniu do poszczegÛlnych punktÛw odbioru opisane zosta?y w Za??czniku nr 1 do SIWZ.
   3.  Zamawiaj?cy wraz z zawarciem umowy udzieli wykonawcy pe?nomocnictwa do z?o?enia wymaganego przez OSD o?wiadczenia w sprawie ca?kowitego/cz??ciowego rozwi?zania obecnie obowi?zuj?cych umÛw.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 974 802.10 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 65210000 65200000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL426 Code NUTS: PL428 Lieu principal d'exÈcution:
Teren Powiatu Gryfickiego, ?widwi?skiego, Goleniowskiego, Pyrzyckiego
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest kompleksowa dostawa - obejmuj?ca sprzeda i ?wiadczenie us?ug dystrybucji - gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E w okresie od dnia
   1. 1.2019 r. do 31.12.2019 r., o ??cznym prognozowanym wolumenie 16 938 740 kWh do 108 punktÛw odbioru.
   2.  Kod CPV, pod ktÛrym sklasyfikowano przedmiot zamÛwienia: 09123000-7 ñ gaz ziemny 65200000-5 ñ przesy gazu i podobne us?ugi 65210000-8 ñ przesy gazu
   3.  Okresy rozliczeniowe wynikaj z Taryfy na ?wiadczenie us?ug dystrybucji, z zastrze?eniem zapisÛw zawartych w Istotnych postanowieniach umowy (Za??cznik nr 6 do SIWZ)
   4.  Paliwo gazowe dostarczane b?dzie do punktÛw odbioru gazu szczegÛ?owo opisanych w Za??czniku nr 1 do SIWZ.
   5.  Warunkiem rozpocz?cia dostaw we wskazanych terminach jest skuteczne wyga?ni?cie obowi?zuj?cych umÛw oraz skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.
   6.  Przedmiotem zamÛwienia s dostawy gazu ziemnego wysokometanowego za po?rednictwem sieci dystrybucyjnej Polskiej SpÛ?ki Gazownictwa Sp. z o.o. o okre?lonych, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, standardach jako?ciowych wraz z us?ug przesy?u. Dostawy i us?ugi dystrybucyjne ?wiadczone na podstawie umowy kompleksowej b?d wykonywane na warunkach okre?lonych przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne oraz przepisami wykonawczymi do ustawy oraz zgodnie z zapisami Taryfy OSD. Parametry jako?ciowe paliw gazowych reguluj przepisy ustawy Prawo energetyczne, akty wykonawcze (w szczegÛlno?ci Rozporz?dzenie Ministra Gospodarki z dnia
   2. 7.2010 r. w sprawie szczegÛ?owych warunkÛw funkcjonowania systemu gazowego, Rozporz?dzenie Ministra Energii z dnia 10.1.2017 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie szczegÛ?owych warunkÛw funkcjonowania systemu gazowego) oraz Polskie Normy.
   7.  Zamawiaj?cy informuje, ?e zgodnie z tre?ci art. 24aa ustawy Pzp przewiduje mo?liwo? w pierwszej kolejno?ci dokonania oceny ofert, a nast?pnie zbadania, czy wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   8.  ?rodkiem komunikacji elektronicznej, s?u??cym z?o?eniu JEDZ przez wykonawc?, jest poczta elektroniczna.JEDZ nale?y przes?a na adres email: jedz@gryfice.pl
   9.  W wyniku rozstrzygni?cia post?powania zawartych zostanie 11 umÛw. 10. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Gryfickiego ó je?li ma Pani/Pan pytania dotycz?ce sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a tak?e przys?uguj?cych Pani/Panu praw, mo?e si Pani/Pan skontaktowa z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tel. 91/304 64 50 wew. 423 ó Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie zamÛwienia publicznego pn. Gryficka Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z us?ug dystrybucji) w okresie od
   1. 1.2019 r. do 31.12.2019 r., prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. jedz@gryfice.pl
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 164-374187
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Gryficka Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od
   1. 1.2019 r. do 31.12.2019 r.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/11/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Fortum Marketing and Sales Polska S.A.
ul. Heweliusza 9 Gda?sk 80-890 Pologne Code NUTS: PL634
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 528 116.33 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 659 006.59 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Urz?d ZamÛwie Publicznych Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/12/2018
 
 
C L A S S E    C P V
09123000 - Gaz naturel 
65200000 - Distribution de gaz et services connexes 
65210000 - Distribution de gaz