Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gryfice:Services sylvicoles

2023/S 62-183635  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
28/03/2023 S62 Pologne-Gryfice: Services sylvicoles 2023/S 062-183635 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Nadle?nictwo Gryfice NumÈro national d'identification: REGON 810539120 Adresse postale: Osada ZdrÛj, 1 Ville: Gryfice Code NUTS: PL428 Szczeci?ski Code postal: 72-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Tomasz Szymczak, Marta ZiÛ?kowska Courriel: gryfice@szczecin.lasy.gov.pl TÈlÈphone: +48 913843321 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gryfice.szczecin.lasy.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: gospodraka le?na, le?nictwo, pozyskanie drewna
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: gospodraka le?na, le?nictwo, pozyskanie drewna
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Gryfice w roku 2023 NumÈro de rÈfÈrence: ZG.270.1.2.2023
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Wykonanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Gryfice w roku 2023
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 5 689 508.94 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Wykonanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej w Le?nictwie NiczonÛw
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL428 Szczeci?ski Lieu principal d'exÈcution:
Teren Nadle?nictwa Gryfice
II.2.4) Description des prestations:
Wykonanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Gryfice
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w ktÛrejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niektÛre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, ktÛra nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z ß 10 ust 1 stanowi?cego za??cznik nr 3 do SWZ. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczegÛlnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 249-728484
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 3 IntitulÈ:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Gryfice w roku 2023
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Grzegorz Kuma?ski Zak?ad Us?ug Le?nych NumÈro national d'identification: 8571010119 Adresse postale: Gryfice Ville: Radu? 3a/2 Code NUTS: PL428 Szczeci?ski Code postal: 72-300 Pays: Pologne Courriel: gkumanski@wp.pl TÈlÈphone: +48 693706049
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 240 825.40 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Warszawa Ville: ul. Post?pu 17 a Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Warszawa Ville: ul. Post?pu 17 a Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP tj. odwo?anie i skarga do s?du .Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art.506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.2. Odwo?anie przys?uguje na :1) niezgodn? z przepisami PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane post?powanie umowy;2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzieleniu zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? zobowi?zany na podstawie PZP;3) Zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie PZP, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.3. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu od wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.4. Odwo?anie wnosi si? w terminie (a) 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacjielektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. (a).5. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.6. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 4 i
   5.  wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust.1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz.U.z 2022 r. poz.896 z pÛ?n. zm.), jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Warszawa Ville: ul. Post?pu 17 a Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
23/03/2023 Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Gryfice w roku 2023 28/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles