Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gryfino:...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire

2023/S 198-619656  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
13/10/2023 S198 Pologne-Gryfino: ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire 2023/S 198-619656 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Gryfino NumÈro national d'identification: 811684551 Adresse postale: ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino Ville: Gryfino Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 74-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Beata Nowakowska Courriel: zamowienia.publiczne@gryfino.pl TÈlÈphone: +48 914162011 Fax: +48 914162702 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.gryfino.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gryfi?ski Dom Kultury NumÈro national d'identification: 000285379 Adresse postale: ul. Szczeci?ska 14; 74-100 Gryfino Ville: Gryfino Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 74-100 Pays: Pologne Courriel: zamowienia.publiczne@gryfino.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.gryfino.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
Le marchÈ fait l'objet d'une procÈdure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup energii elektrycznej dla punktÛw poboru Gminy Gryfino, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury NumÈro de rÈfÈrence: BZP.271.43.2023.BN
II.1.2) Code CPV principal 09300000 ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne wraz z przepisami wykonawczymi. ZamÛwienie podzielone zosta?o na dwie cz??ci: 1) Cz??? 1 - Zakup energii elektrycznej dla punktÛw poboru Gminy Gryfino i jej jednostek organizacyjnych; 2) Cz??? 2 - Zakup energii elektrycznej dla Gryfi?skiego Domu Kultury i podleg?ych mu ?wietlic wiejskich.
   2.  Zakres rzeczowy przedmiotu zamÛwienia obj?tego niniejszym post?powaniem dla poszczegÛlnych cz??ci zamÛwienia okre?la szczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi?cy za??cznik nr 8 oraz nr 8A ñ 8B do SWZ, stanowi?cy jednocze?nie za??cznik nr 1 do umowy.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zakup energii elektrycznej dla punktÛw poboru Gminy Gryfino i jej jednostek organizacyjnych
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09000000 Produits pÈtroliers, combustibles, ÈlectricitÈ et autres sources d'Ènergie 09310000 ...lectricitÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL428 Szczeci?ski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Gryfino
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup energii elektrycznej dla punktÛw poboru Gminy Gryfino i jej jednostek organizacyjnych.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi za??cznik nr 8 oraz nr 8A ñ 8B do SWZ, stanowi?cy jednocze?nie za??cznik nr 1 do umowy.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zakup energii elektrycznej dla Gryfi?skiego Domu Kultury i podleg?ych mu ?wietlic wiejskich.
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09000000 Produits pÈtroliers, combustibles, ÈlectricitÈ et autres sources d'Ènergie 09310000 ...lectricitÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL428 Szczeci?ski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Gryfino
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup energii elektrycznej dla punktÛw poboru Gryfi?skiego Domu Kultury i podleg?ych mu ?wietlic wiejskich.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi za??cznik nr 8 oraz nr 8A ñ 8B do SWZ, stanowi?cy jednocze?nie za??cznik nr 1 do umowy.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 150-479524
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Zakup energii elektrycznej dla punktÛw poboru Gminy Gryfino i jej jednostek organizacyjnych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
Zakup energii elektrycznej dla Gryfi?skiego Domu Kultury i podleg?ych mu ?wietlic wiejskich.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Cz??? 1 Uzasadnienie prawne: Post?powanie o udzielenie zamÛwienia publicznego podlega uniewa?nieniu na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych, zwanej dalej Ñustaw? PZPî, z uwagi na to, i? oferta przewy?sza kwot?, ktÛr? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamÛwienia. Uzasadnienie faktyczne: Do dnia 7 wrze?nia 2023 r. do godziny 9:00, tj. do up?ywu terminu sk?adania ofert, wp?yn??a jedna oferty na cze?? 1 - Zakup energii elektrycznej dla punktÛw poboru Gminy Gryfino i jej jednostek organizacyjnych. Bezpo?rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj?cy udost?pni? na stronie internetowej prowadzonego post?powania informacj? o kwocie, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamÛwienia w ww. cz??ci, tj.: 3 656 272,82 z? brutto. W zwi?zku z tym, i? oferta z?o?ona w przedmiotowym post?powaniu przewy?sza kwot?, ktÛr? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamÛwienia oraz z uwagi na fakt, i? Zamawiaj?cy obecnie nie ma mo?liwo?ci finansowych na zwi?kszenie kwoty do ceny z?o?onej oferty, zmuszony jest uniewa?ni? przedmiotowe post?powanie w cz??ci
   1.  Cz??? 2 Uzasadnienie prawne: Post?powanie podlega uniewa?nieniu na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy PZP, z uwagi na to, i? obarczone jest niemo?liw? do usuni?cia wad? uniemo?liwiaj?c? zawarcie niepodlegaj?cej uniewa?nieniu umowy w sprawie zamÛwienia publicznego. Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym post?powaniu, Zamawiaj?cy, opisuj?c przedmiot zamÛwienia i ustalaj?c szacunkow? warto?? zamÛwienia w cz??ci 2 - Zakup energii elektrycznej dla Gryfi?skiego Domu Kultury i podleg?ych mu ?wietlic wiejskich, okre?li? punkty poboru i zapotrzebowanie na zakup energii elektrycznej na poziomie odbiegaj?cym od stanu faktycznego, m.in. b??dnie zosta?a wskazana ilo?? punktÛw poboru energii elektrycznej. Dodatkowo Zamawiaj?cy przygotowuj?c post?powanie o udzielenie zamÛwienia uj?? elementy niedotycz?ce przedmiotu zamÛwienia, tj. uwzgl?dni? rÛwnie? koszty dystrybucji energii elektrycznej dla punktÛw obj?tych zamÛwieniem. W konsekwencji powy?szego, kwota jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamÛwienia, opublikowana przed terminem otwarcia ofert, zosta?a okre?lona w sposÛb nierzetelny, niezgodny ze stanem faktycznym. W projektowanych postanowieniach umowy, stanowi?cych za??cznik nr 5B do specyfikacji warunkÛw zamÛwienia, zwanej dalej ÑSWZî, zosta? okre?lony obowi?zek zagwarantowania realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiaj?cego na poziomie nie mniejszym ni? 60% wskazanego maksymalnego zapotrzebowania na energi? elektryczn?. W zwi?zku z b??dnie okre?lonym zapotrzebowaniem na energi? elektryczn? Zamawiaj?cy mÛg?by nie mie? mo?liwo?ci wywi?zania si? z tego obowi?zku. Wykonawca mÛg?by mie? roszczenie w stosunku do Zamawiaj?cego.Ponadto, Zamawiaj?cy wprowadzi? WykonawcÛw w b??d, omy?kowo informuj?c w opisie przedmiotu zamÛwienia, i? posiada zawarte umowy dystrybucji z OSD. Tymczasem Zamawiaj?cy posiada aktualnie zawart? umow? kompleksow? na dostaw? i dystrybucj? energii elektrycznej z ENEA S.A. i w zwi?zku z tym, przed zawarciem umowy na dostaw? energii elektrycznej musia?by przeprowadzi? odr?bne post?powanie o udzielenie zamÛwienia publicznego na ?wiadczenie us?ug dystrybucji energii elektrycznej. Zamawiaj?cy po stwierdzeniu, ?e pope?ni? b??d winien dokona? zmiany tre?ci SWZ, jednak?e ustawa PZP nie przewiduje takiej mo?liwo?ci po up?ywie terminu sk?adania ofert. Powy?sze dzia?anie stanowi uchybienie, ktÛre nie mo?e by? skorygowane przez Zamawiaj?cego w toku post?powania poprzez uniewa?nienie dokonanej z naruszeniem przepisÛw prawa czynno?ci oraz jej powtÛrzenie, poniewa? zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy PZP Zamawiaj?cy mo?e wy??cznie przed up?ywem terminu sk?adania ofert zmieni? tre?? SWZ przez co wada ma nieusuwalny charakter. Dalsze kontynuowanie post?powania obarczonego niemo?liw? do usuni?cia wad? uniemo?liwiaj?c? zawarcie niepodlegaj?cej uniewa?nieniu umowy w sprawie zamÛwienia publicznego by?oby nieuzasadnione.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej (odwo?anie i skarga) przewidziane w Dziale IX ustawy PZP.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, zwanej dalej Izb?.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminach okre?lonych w art. 515 ustawy PZP.
   7.  Odwo?anie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy PZP.
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  Postanowienia dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej zawarte s? w Dziale IX ustawy PZP.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
09/10/2023 Zakup energii elektrycznej dla punktÛw poboru Gminy Gryfino, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury 13/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
09000000 - Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d'énergie 
09300000 - Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire 
09310000 - Électricité