01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2018
Date de péremption : 22/10/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-HajnÛwka: Vaccins

2018/S 181-409989 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

20/09/2018
S181
- - Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-HajnÛwka: Vaccins

2018/S 181-409989

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2018/S 177-400779)


Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w HajnÛwce
ul. Doc. Adama Dowgirda 9
HajnÛwka
17-200
Pologne
Point(s) de contact: Sekcja Zaopatrzenia i ZamÛwie Publicznych SPZOZ w HajnÛwce
TÈlÈphone: +48 856829242
Courriel: spzoz@onet.eu
Fax: +48 856842679
Code NUTS: PL841 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.spzoz.hajnowka.pl

www.spzoz.hajnowka.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Zakup i dostaw szczepionek przeciw kleszczowemu zapaleniu mÛzgu

NumÈro de rÈfÈrence: 2018/PN/KZM/1

II.1.2)
Code CPV principal
33651600

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem post?powania jest zakup i dostawa szczepionki przeciw kleszczowemu zapaleniu mÛzgu zawieraj?ca inaktywowany wirus kleszczowego zapalenia mÛzgu dla osÛb doros?ych - zawiesina w ampu?kostrzykawkach 0,5 ml w ilo?ci szczegÛ?owo okre?lonych w za??czniku nr 2 do SIWZ.
   2.  Oferowane wyroby stanowi?ce przedmiot zamÛwienia winny spe?nia wymagania prawne dotycz?ce dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym, posiada wszelkie niezb?dne atesty i ?wiadectwa rejestracji dotycz?ce przedmiotu zamÛwienia obj?tego niniejsz Specyfikacj Istotnych warunkÛw zamÛwienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
   6. 9.2001 r. prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2017 poz. 2211 t.j.).
   3.  Dostarczone leki musz spe?nia wszystkie wymagania okre?lone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, o ktÛrej mowa w art. 10 ust. 2 pkt. 11 i art. 11 Prawa farmaceutycznego.
   4.  Zamawiaj?cy wymaga aby produkty w chwili dostawy posiada?y trwa?o? materia?owo-u?ytkow nie krÛtsz ni 12 miesi?cy licz?c od dnia dostawy.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
17/09/2018

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 177-400779

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.1.4

Endroit o se trouve le texte rectifier: KrÛtki opis:

Au lieu de:


   1.  Przedmiotem post?powania jest zakup i dostawa szczepionki przeciw kleszczowemu zapaleniu mÛzgu zawieraj?ca inaktywowany wirus kleszczowego zapalenia mÛzgu dla osÛb doros?ych ñ zawiesina w ampu?kostrzykawkach 0,5 ml w ilo?ci szczegÛ?owo okre?lonych w za??czniku nr 2 do SIWZ.
   2.  Oferowane wyroby stanowi?ce przedmiot zamÛwienia winny spe?nia wymagania prawne dotycz?ce dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym, posiada wszelkie niezb?dne atesty i ?wiadectwa rejestracji dotycz?ce przedmiotu zamÛwienia obj?tego niniejsz Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
   6. 9.2001 r. prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2017 poz. 2211 t.j.).3. Dostarczone leki musz spe?nia wszystkie wymagania okre?lone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, o ktÛrej mowa w art. 10 ust. 2 pkt.11 i art. 11 Prawa farmaceutycznego.4.Zamawiaj?cy wymaga aby produkty w chwili dostawy posiada?y trwa?o? materia?owo-u?ytkow nie krÛtsz ni 12 miesi?cy licz?c od dnia dostawy.

Lire:


   1.  Przedmiotem post?powania jest zakup i dostawa szczepionki przeciw kleszczowemu zapaleniu mÛzgu zawieraj?ca inaktywowany wirus kleszczowego zapalenia mÛzgu dla osÛb doros?ych - zawiesina w ampu?kostrzykawkach 0,5 ml w ilo?ci szczegÛ?owo okre?lonych w za??czniku nr 2 do SIWZ.
   2.  Oferowane wyroby stanowi?ce przedmiot zamÛwienia winny spe?nia wymagania prawne dotycz?ce dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym, posiada wszelkie niezb?dne atesty i ?wiadectwa rejestracji dotycz?ce przedmiotu zamÛwienia obj?tego niniejsz Specyfikacj Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
   6. 9.2001 r. prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2017 poz. 2211 t.j.).
   3.  Dostarczone szczepionki musz spe?nia wszystkie wymagania okre?lone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, o ktÛrej mowa w art. 10 ust. 2 pkt. 11 i art. 11 Prawa farmaceutycznego.
   4.  Zamawiaj?cy wymaga aby produkty w chwili dostawy posiada?y trwa?o? u?ytkow nie krÛtsz ni 12 miesi?cy licz?c od dnia dostawy.

NumÈro de section: II.1.5

Endroit o se trouve le texte rectifier: Szacunkowa ca?kowita warto?

Au lieu de:

Warto? bez VAT: 443 220.00 PLN

Lire:

Warto? bez VAT: 942 211,85 PLN

NumÈro de section: II.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Szacunkowa warto?

Au lieu de:

Warto? bez VAT: 443 220.00 EUR

Lire:

Warto? bez VAT: 443 200,00 PLN

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Otwarcie ofert nast?pi w dniu 22.10.2018 r. o godzinie 10:10 w siedzibie Zamawiaj?cego w Sala Konferencyjnej Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w HajnÛwce ul. Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 HajnÛwka

Lire:


   1.  Ofert nale?y z?o?y w siedzibie Zamawiaj?cego lub przes?a poczta albo przesy?k kuriersk na adres: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w HajnÛwce (Sekretariat), ul. Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 HajnÛwka, POLSKA. Za termin z?o?enia oferty przyjmuje si dat i godzin wp?ywu oferty do Zamawiaj?cego w miejscu wskazanym powy?ej.
   2.  Termin sk?adania ofert up?ywa dnia 22.10.2018 r. o godzinie 10:00
   3.  Otwarcie ofert nast?pi w dniu 22.10.2018 r. o godzinie 10:10 w siedzibie Zamawiaj?cego w Sala Konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej w HajnÛwce (Sekretariat), ul. Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 HajnÛwka, POLSKA.

NumÈro de section: VI.1

Endroit o se trouve le texte rectifier: Informacje o powtarzaj?cym si charakterze zamÛwienia

Au lieu de:

Jest to zamÛwienie o charakterze powtarzaj?cym si?: nie

Lire:

Jest to zamÛwienie o charakterze powtarzaj?cym si?: tak Przewidywany termin publikacji kolejnych og?osze?: w zale?no?ci od potrzeb Zamawiaj?cego prawdopodobnie termin kolejnej og?oszenia przed 31.10.2021 r.

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Warto? szacunkowa dla 6 000 szczepionek przeciw kleszczowemu zapaleniu mÛzgu wynosi 443 220 PLN. Projekt przewiduje zakup 12 755 szt. szczepionek przeciw kleszczowemu zapaleniu mÛzgu na ??czna kwot 942 211,85 PLN. Zamawiaj?cy oszacowa warto? zamÛwienia dla ca?o?ci projektu. WzÛr umowy stanowi zal. nr 5 do SIWZ. Za??cznik nr 3 - Formularz JEDZ znajduje si na stronie internetowej Zamawiaj?cego: http://spzoz.hajnowka.pl/zakup-i-dostawa-szczepionek-przeciw-kzm/

http://spzoz.hajnowka.pl/zakup-i-dostawa-szczepionek-przeciw-kzm/
 
 
C L A S S E    C P V
33651600 - Vaccins