01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/12/2018
Date de péremption : 21/01/2019
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Halinów: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

2018/S 240-547305 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
13/12/2018 S240  - - Marché de travaux - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Halinów: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 2018/S 240-547305 Avis de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Gmina Halinów ul. Spó?dzielcza 1 Halinów 05-074 Pologne Point(s) de contact: Urz?d Miejski w Halinowie 05-074 Halinów ul. Spó?dzielcza 1 Téléphone: +48 227836020 Courriel: halinow@halinow.pl Fax: +48 227836107 Code NUTS: PL925 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.bip.halinow.pl http://www.bip.halinow.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://www.bip.halinow.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Poprawa gospodarki ?ciekowej w Gminie Halinów Zadanie 13 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ?cieków w m. D?uga Ko?cielna Numéro de référence: ZP.JRP.271.11.2018
II.1.2) Code CPV principal 45200000
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Rozbudowa oczyszczalni odbywa si b?dzie w trakcie ruchu ci?g?ego procesu oczyszczania ?cieków. Wykonywanie prac wymaga dotrzymania warunków pozwolenia wodnoprawnego (Decyzja nr WS.6341.110.016 z dnia
   4. 8.2016 - za??cznik nr 12 Do SIWZ). Zakres budowy obejmuje rozbudow oczyszczalni ?cieków, w której sk?ad wejd?: A. ?cieki dowo?one
   1.  Stacja odbioru ?cieków dowo?onych
   2.  Stacja odbioru osadów dowo?onych - istniej?ca
   3.  Zbiornik wst?pnego podczyszczania ?cieków i osadów dowo?onych- adaptacja zbiornika osadu
   4.  Stacja korekty odczynu - projektowana
   5.  Zbiornik u?redniaj?cy - adaptacja komory defosfatacji
   6.  Pompownia ?cieków dowo?onych
   7.  Wst?pne mechaniczne podczyszczenie ?cieków
   8.  Pompownia g?ówna
   9.  Reaktory biologicznego oczyszczalni 10. Pomieszczenie dmuchaw - modernizacja 11. Reaktory biologicznego oczyszczania ?cieków (projektowane 12. Pomieszczenie dmuchaw - projektowane 13. Stacja chemicznego str?cania nadmiaru fosforu
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45300000 45310000 45311200 45316110 45112000 45262350 45262310 45262500 45330000 45332000 45332400 45252100 45252200 45231300 45311000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL925 Lieu principal d'exécution:
Gmina Halinów Powiat Mi?sk mazowiecki POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Rozbudowa oczyszczalni odbywa si b?dzie w trakcie ruchu ci?g?ego procesu oczyszczania ?cieków. Wykonywanie prac wymaga dotrzymania warunków pozwolenia wodnoprawnego (Decyzja nr WS.6341.110.016 z dnia
   4. 8.2016 - za??cznik nr 12 Do SIWZ). Zakres budowy obejmuje rozbudow oczyszczalni ?cieków, w której sk?ad wejd?: A. ?cieki dowo?one
   1.  Stacja odbioru ?cieków dowo?onych (obiekt nr 8A) - projektowana
   2.  Stacja odbioru osadów dowo?onych (przydomowe oczyszczalnie) (obiekt nr 9A) - istniej?ca
   3.  Zbiornik wst?pnego podczyszczania ?cieków i osadów dowo?onych (obiekt nr 10 i 11) - adaptacja zbiornika osadu
   4.  Stacja korekty odczynu (obiekt nr 10) - projektowana
   5.  Zbiornik u?redniaj?cy (obiekt nr 10) - adaptacja komory defosfatacji - zgodnie z za??cznikiem nr 8
   6.  Pompownia ?cieków dowo?onych (obiekt nr 3D) - modernizacja zgodnie z za??cznikiem nr 8
   7.  Wst?pne mechaniczne podczyszczenie ?cieków (obiekt nr 1 i 2D)
   8.  Pompownia g?ówna (obiekt nr 2D)
   9.  Reaktory biologicznego oczyszczania ?cieków (obiekt nr 4A i 4B) - modernizacja zgodnie z za??cznikiem nr 8 10. Pomieszczenie dmuchaw (obiekt nr 5A) - modernizacja 11. Reaktory biologicznego oczyszczania ?cieków (obiekt nr 4C,4D,4E) - projektowane 12. Pomieszczenie dmuchaw (obiekt nr 5B) - projektowane 13. Stacja chemicznego str?cania nadmiaru fosforu (obiekt nr 7) - projektowana 14. Pomiar ilo?ci ?cieków oczyszczonych (obiekt nr 6) - projektowany 15. Pompownia osadu nadmiernego (obiekt nr 12) - projektowana 16. Zag?szczanie i dodatkowa stabilizacja osadu nadmiernego (obiekt nr 3B) - adaptacja istniej?cych komór 17. Stacja mechanicznego odwadniania osadu (obiekt nr 13) - projektowana 18. Stacja wapnowania osadu odwodnionego (obiekt nr 13) - projektowana 19. Sterowanie procesem technologicznym (wizualizacja) - dzia?anie oczyszczalni b?dzie ca?kowicie zautomatyzowane poprzez zastosowanie automatycznego sterowania prac urz?dze?. Stany alarmowe wyst?puj?ce na obiekcie przekazywane b?d poprzez system SMS do eksploatatora obiektu. Oczyszczalnia wyposa?ona b?dzie w system monitoringu - za??cznik nr 7 Projekt wykonawczy bran?owy - Wizualizacja.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Gwarancja / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 30/09/2020 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIS.02.03.00-00-0124/16
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku w ww. zakresie.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy uzna ww. warunek za spe?niony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na sum gwarancyjn nie mniejsz ni 2 000 000,00 PLN
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy uzna ww. warunek za spe?niony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e: a)dysponuje co najmniej jedn osob posiadaj?c uprawnienia budowlane do kierowania budow w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia
   7. 7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z pó?. zm) lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane, które zosta?y wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisów lub odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane obywatelom pa?stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze?eniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r. nr 65 z pó?. zm.). Osoba ta musi posiada do?wiadczanie w wykonywaniu funkcji kierownika budowy przez okres min 36 miesi?cy. W tym musi posiada do?wiadczenie jako kierownik budowy w specjalno?ci konstrukcyjno - budowlanej przy realizacji co najmniej jednej inwestycji obejmuj?cej: budow lub/i przebudow lub/i rozbudow oczyszczalni ?cieków o przepustowo?ci co najmniej 1000 m3/d. Zamawiaj?cy wymaga, aby wykonawca w za??czniku nr 4 wskaza budowy na których osoba ta pe?ni?a funkcje kierownika budowy ze wskazaniem daty pe?nienia funkcji. Zamawiaj?cy na tej podstawie zliczy okres w jakim osoba ta pe?ni?a funkcje kierownika budowy. a) dysponuje co najmniej jedn osob posiadaj?c uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze gazowych, i wodoci?gowych i kanalizacyjnych bez ogranicze zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia
   7. 7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z pó?. zm) lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane, które zosta?y wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisów lub odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane obywatelom pa?stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze?eniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. nr 65 z pó?. zm.) Osoba ta musi posiada do?wiadczanie w wykonywaniu funkcji kierownika robót w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze gazowych przez okres min 36 miesi?cy. W tym musi posiada do?wiadczenie jako kierownik robót w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze gazowych przy realizacji co najmniej jednej inwestycji obejmuj?cej: budow lub/i przebudow lub/i rozbudow oczyszczalni ?cieków o przepustowo?ci co najmniej 1000 m3/d. Zamawiaj?cy wymaga, aby wykonawca w za??czniku nr 4 wskaza budowy na których osoba ta pe?ni?a funkcje kierownika robót ze wskazaniem daty pe?nienia funkcji. Zamawiaj?cy na tej podstawie zliczy okres w jakim osoba ta pe?ni?a funkcje kierownika robót. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
b) dysponuje co najmniej jedn osob posiadaj?c uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci drogowej bez ogranicze zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia
   7. 7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z pó?. zm) lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane, które zosta?y wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisów lub odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane obywatelom pa?stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze?eniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z.2016 r. poz. 65). Osoba ta powinna posiada do?wiadczenie w wykonywaniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w specjalno?ci drogowej bez ogranicze przez okres min 36 miesi?cy. Zamawiaj?cy wymaga, aby wykonawca w za??czniku nr 4 wskaza?a budowy na których osoba ta pe?ni?a funkcje kierownika budowy lub kierownika robót ze wskazaniem daty pe?nienia funkcji. Zamawiaj?cy na tej podstawie zliczy okres w jakim osoba ta pe?ni?a funkcje kierownika robót lub kierownika budowy. c) dysponuje co najmniej jedn osob na stanowisku technolog oczyszczania ?cieków posiadaj?c min. 5 lat do?wiadczenia w prowadzeniu rozruchu technologicznego oczyszczalni ?cieków w tym przynajmniej jednej pracuj?cej w uk?adzie przep?ywowym ci?g?ym z osadnikami wtórnymi o przepustowo?ci min 1000 m3/d (kopi posiadanego dyplomu nale?y dostarczy przed podpisaniem Umowy). Zamawiaj?cy wymaga, aby wykonawca w za??czniku nr 4 wskaza budowy na których osoba ta pe?ni?a funkcje technologa oczyszczalni ?cieków. d) dysponuje co najmniej jedn osob na stanowisku kierownika robót elektrycznych i AKPiA, posiadaj?cym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane, które zosta?y wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisów prawa. Osoba ta powinna posiada minimum 3-letnie do?wiadczenie (liczone od dnia uzyskania uprawnie?) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie robót instalacyjnych instalacji i urz?dze elektrycznych, elektroenergetycznych i AKPiA. Zamawiaj?cy wymaga, aby wykonawca w za??czniku nr 4 wskaza?a budowy na których osoba ta pe?ni?a funkcje ze wskazaniem daty pe?nienia funkcji. Zamawiaj?cy na tej podstawie zliczy okres w jakim osoba ta pe?ni?a funkcje kierownika robót. Uwaga: Kluczowy personel, podany przez Wykonawc w ofercie nie wyczerpuje wymaga dla rzetelnego wype?nienia zobowi?za i realizacji robót budowlanych i winien by traktowany, jako minimalne wymogi Zamawiaj?cego dla udzia?u w post?powaniu przetargowym. Liczba lat do?wiadczenia liczona b?dzie jako suma nienak?adaj?cych si okresów pracy w danej roli/na danym stanowisku. Zamawiaj?cy nie dopuszcza wskazywania w ofercie tej samej osoby na wi?cej ni jedno stanowisko. f) Nale?ycie zrealizowa w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegaj?ce na: budowie, rozbudowie lub przebudowie mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ?cieków tj. wykonanie kompletnych reaktorów biologicznych wraz z wyposa?eniem technologicznym w tym co najmniej jednej z zastosowaniem technologii osadu czynnego w uk?adzie przep?ywowym ci?g?ym z osadnikami wtórnymi, o przepustowo?ci minimum Qdmax = 1000 m3/d. Zamawiaj?cy informuje, ?e dla potrzeb spe?niania warunków opisanych, powy?ej, je?eli warto?ci zostan podane w walutach innych ni PLN, Zamawiaj?cy w celu przeliczenia waluty na PLN przyjmie ?redni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzie opublikowania og?oszenia o zamówieniu
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Wzór umowy stanowi za??czniki nr 5 do SIWZ
   1.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z
   4. 5.2016, str. 1), dalej "RODO", informuj?, ?e: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w Urz?dzie Miejski w Halinowie, ul Spó?dzielcza 1, 05-074 Halinów jest Gmina Halinów reprezentowana przez Burmistrza Adam Ciszkowskiego. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urz?dzie Miejski w Halinowie, ul. Spó?dzielcza 1 05-074 Halinów, jest Pani Dorota Chrzanowska, e-mail: iod@halinow.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie zamówienia publicznego iod@halinow.pl
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 21/01/2019 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 20/03/2019
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 21/01/2019 Heure locale: 12:15 Lieu:
W siedzibie Zamawiaj?cego w Urz?dzie Gminy Halinów, ul. Spó?dzielcza 1, 05-074 Halinów, pokój nr 24, POLSKA.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:

   4. 8 Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawców
:

   4. 8.1. którzy nie wykazali, spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu,
   4. 8.2. którzy nie wyka??, ?e nie zachodz wobec nich przes?anki okre?lone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy
   4. 8.3. wobec których zachodz przes?anki okre?lone w art. 24 ust. 5 ustawy tj. 1) w stosunku do którego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d uk?adzie w post?powaniu Restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj jego maj?tku lub s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z pó?n. zm.) lub którego upad?o? og?oszono, z wyj?tkiem Wykonawcy, który po og?oszeniu upad?o?ci zawar uk?ad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uk?ad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj maj?tku upad?ego, chyba ?e s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.7.2003 r. - Prawo upad?o?ciowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z pó?n. zm.); 2) który w sposób zawiniony powa?nie naruszy obowi?zki zawodowe, co podwa?a jego uczciwo??, w szczególno?ci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dzia?ania lub ra??cego niedbalstwa nie wykona lub nienale?ycie wykona zamówienie, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykaza za pomoc stosownych ?rodków dowodowych; 3) je?eli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostaj w relacjach okre?lonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z: a) Zamawiaj?cym; b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiaj?cego; c) cz?onkami komisji przetargowej; d) osobami, które z?o?y?y o?wiadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a - chyba ?e jest mo?liwe zapewnienie bezstronno?ci po stronie Zamawiaj?cego w inny sposób ni przez wykluczenie Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu. 4) który, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie wykona albo nienale?ycie wykona w istotnym stopniu wcze?niejsz umow w sprawie zamówienia publicznego lub umow koncesji, zawart z Zamawiaj?cym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadzi?o do rozwi?zania umowy lub zas?dzenia odszkodowania; 5) b?d?cego osob fizyczn?, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko ?rodowisku, je?eli za jego pope?nienie wymierzono kar aresztu, ograniczenia wolno?ci lub kar grzywny nie ni?sz ni 3 000 PLN; 6) je?eli urz?duj?cego cz?onka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wspólnika spó?ki w spó?ce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spó?ce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 7) wobec którego wydano ostateczn decyzj administracyjn o naruszeniu obowi?zków wynikaj?cych z przepisów prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisów o zabezpieczeniu spo?ecznym, je?eli Wymierzono t decyzj kar pieni??n nie ni?sz ni 3 000 PLN; 8) który naruszy obowi?zki dotycz?ce p?atno?ci podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykaza za pomoc stosownych ?rodków dowodowych, z wyj?tkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba ?e Wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ci Wykonawca jest zobowi?zany wnie? wadium w wysoko?ci: 250 000,00 PLN
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/ http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/ http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz SIWZ przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg On zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   5.  Terminy wniesienia odwo?ania: 1) Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób. 2) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie SIWZ, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 3) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 1) i 2) wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
   6.  Szczegó?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj stosowne przepisy Dzia?u VI ustawy Pzp.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego Przys?uguje skarga do s?du.
   8.  Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/ http://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/12/2018
 
 
C L A S S E    C P V
45112000 - Travaux de fouille et de terrassement 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance 
45252100 - Travaux de construction de stations d'épuration 
45252200 - Matériel pour installation de purification 
45262310 - Travaux de mise en œuvre de béton armé 
45262350 - Travaux de mise en œuvre de béton non armé 
45262500 - Travaux de maçonnerie et de briquetage 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45311000 - Travaux de câblage et d'installations électriques 
45311200 - Travaux d'installations électriques 
45316110 - Installation de matériel d'éclairage public 
45330000 - Travaux de plomberie 
45332000 - Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation 
45332400 - Travaux d'installation d'appareils sanitaires