Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne ''' V 'hicules moteur servant au transport de marchandises ''' Dostawa nowego samochodu dostawczego z zabudowf' skrzyniowf' / 2023

2024/S 2024-070358  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
70358-2024 - Résultats
Pologne – Véhicules à moteur servant au transport de marchandises – Dostawa nowego samochodu dostawczego z zabudowa skrzyniowa / 2023
OJ S 24/2024 02/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: "EKO-REGION" sp. z o. o.
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Protection de l’environnement

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Dostawa nowego samochodu dostawczego z zabudowa skrzyniowa / 2023
Description: 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce dostawy fabrycznie nowego samochodu dostawczego z zabudowa skrzyniowa do Zakladu/Instalacji ”EKO-REGION” sp. z o.o. w Belchatowie przy ul. Przemyslowej 14 i 16.
   2.  Zakres prac musi zostac wykonany w oparciu o umowe oraz zalaczniki do SWZ, tj.: 1) Formularz ofertowy Wykonawcy – zalacznik do nr 1 do SWZ i umowy; 2) Opis przedmiotu zamówienia – zalacznik nr 2 do SWZ i umowy; 3) Zestawienie parametrów technicznych – zalacznik nr 3 do SWZ i umowy. Przedmiot zamówienia zostal szczególowo opisany w: - projekcie umowy stanowiacym zalacznik nr 12 do SWZ; - opisie przedmiotu zamówienia stanowiacym zalacznik nr 2 do SWZ i umowy; - zestawieniu parametrów technicznych stanowiacym zalacznik nr 3 do SWZ i umowy.
Identifiant de la procédure: bff8ad8e-0877-4bef-8a14-1ef4d0450570
Identifiant interne: Dostawa nowego samochodu dostawczego z zabudowa skrzyniowa / 2023
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34130000 Véhicules à moteur servant au transport de marchandises
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Dostawa nowego samochodu dostawczego z zabudowa skrzyniowa / 2023
Description: 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce dostawy fabrycznie nowego samochodu dostawczego z zabudowa skrzyniowa do Zakladu/Instalacji ”EKO-REGION” sp. z o.o. w Belchatowie przy ul. Przemyslowej 14 i 16.
   2.  Zakres prac musi zostac wykonany w oparciu o umowe oraz zalaczniki do SWZ, tj.: 1) Formularz ofertowy Wykonawcy – zalacznik do nr 1 do SWZ i umowy; 2) Opis przedmiotu zamówienia – zalacznik nr 2 do SWZ i umowy; 3) Zestawienie parametrów technicznych – zalacznik nr 3 do SWZ i umowy. Przedmiot zamówienia zostal szczególowo opisany w: - projekcie umowy stanowiacym zalacznik nr 12 do SWZ; - opisie przedmiotu zamówienia stanowiacym zalacznik nr 2 do SWZ i umowy; - zestawieniu parametrów technicznych stanowiacym zalacznik nr 3 do SWZ i umowy.
Identifiant interne: Dostawa nowego samochodu dostawczego z zabudowa skrzyniowa / 2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34130000 Véhicules à moteur servant au transport de marchandises
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Przemyslowa 14 i 16  
Ville: Belchatów
Code postal: 97-400
Subdivision pays (NUTS): Lódzki (PL712)
Pays: Pologne
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: 1) Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu, zastosuje tzw. „procedure odwróconej kolejnosci oceny ofert”, tj. mozliwosc dokonania najpierw badania i oceny ofert, a nastepnie dokonania kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostala najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spelniania warunków udzialu w postepowaniu. 2) Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto. 3) Termin wykonania zamówienia: do 4 miesiecy liczac od dnia zawarcia umowy.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Wykonawca, który zaproponuje najnizsza cene otrzyma 100 punktów. Pozostali otrzymaja liczbe punktów wedlug wzoru: Liczba punktów = Najnizsza cena ofertowa / Cena badanej oferty x 100. Maksymalna teoretyczna laczna ilosc punktów do uzyskania przez oferenta moze wyniesc 100 pkt (cena). Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejsza, a pozostale oferty beda sklasyfikowane zgodnie z liczba uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyzsza liczbe punktów sposród ofert niepodlegajacych odrzuceniu. Komisja dokona obliczen z dokladnoscia do dwóch miejsc po przecinku
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 320 000,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: FRANK-CARS Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Dostawa nowego samochodu dostawczego z zabudowa skrzyniowa / 2023
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 392 001,00 PLN
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Dostawa nowego samochodu dostawczego z zabudowa skrzyniowa / 2023
Titre: Dostawa nowego samochodu dostawczego z zabudowa skrzyniowa / 2023
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 15/01/2024
Date de conclusion du marché: 30/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: "EKO-REGION" sp. z o. o.
Numéro d’enregistrement: 769-19-17-979
Adresse postale: ul. Bawelniana 18  
Ville: Belchatów
Code postal: 97-400
Subdivision pays (NUTS): Lódzki (PL712)
Pays: Pologne
Adresse électronique: zamowieniapubliczne@eko-region.pl
Téléphone: 44 633 08 15
Adresse internet: https://eko-region.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): www.platformazakupowa.pl/pn/eko-region
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Sekretariat Biura Odwolan
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: 48 224587801
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: FRANK-CARS Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 5732282035
Adresse postale: ul. Jagiellonska 147/151  
Ville: Czestochowa
Code postal: 42-200
Subdivision pays (NUTS): Czestochowski (PL224)
Pays: Pologne
Adresse électronique: salon@frank-cars.pl
Téléphone: 343650575
Adresse internet: www.frank-cars.pl.
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétairePOL
Lauréat de ces lotsLOT-0001
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 52394ff8-69b6-41a1-a26d-8e3ee09a0f03 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 01/02/2024 08:36:54 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 70358-2024
Numéro de publication au JO S: 24/2024
Date de publication: 02/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
34130000 - Véhicules à moteur servant au transport de marchandises