Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne - V'hicules ' moteur - '??Zakup samochodu do przewozu os'b oraz '?redniego samochodu ratowniczo-poüarniczego'?'

2024/S 2024-350710  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350710-2024 - Résultats
Pologne – Véhicules à moteur – „Zakup samochodu do przewozu osób oraz sredniego samochodu ratowniczo-pozarniczego”
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Gmina Imielno
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: „Zakup samochodu do przewozu osób oraz sredniego samochodu ratowniczo-pozarniczego”
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu do przewozu osób oraz sredniego samochodu ratowniczo-pozarniczego.
   2.  Przedmiot zamówienia zostal podzielony na 2 czesci: Czesc nr 1: dostawa fabrycznie nowego pojazdu do przewozu dzieci z napedem niskoemisyjnym spalinowym spelniajacym norme EURO-VI. Liczba miejsc siedzacych pojazdu min. 18 Czesc nr 2: dostawa fabrycznie nowego, sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego 4x4 z Funkcja Gasnicza ze zbiornikiem srodka gasniczego z napedem niskoemisyjnym, spalinowym spelniajacym norme EURO-VI
Identifiant de la procédure: 683d405a-f816-43d2-b73f-cd668abc53c7
Avis précédent: 268859-2024
Identifiant interne: PKZ.271.2.2024
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34100000 Véhicules à moteur
Nomenclature supplémentaire (cpv): 34121000 Autobus et cars, 34144210 Véhicules de lutte contre l'incendie, 34144200 Véhicules des services de secours, 35110000 Équipement de lutte contre l'incendie, de sauvetage et de sécurité
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Cmentarna 7  
Ville: Imielno
Code postal: 28-313
Subdivision pays (NUTS): Sandomiersko-jedrzejowski (PL722)
Pays: Pologne
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Zamawiajacy przewiduje skladanie ofert czesciowych na 2 czesci opisane w SWZ. Wykonawca uprawniony jest do zlozenia oferty na dowolna ilosc czesci.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.- Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.1605 ze zm.)

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Czesc nr 1: dostawa fabrycznie nowego pojazdu do przewozu dzieci z napedem niskoemisyjnym spalinowym spelniajacym norme EURO-VI. Liczba miejsc siedzacych pojazdu min. 18
Description: Czesc nr 1: dostawa fabrycznie nowego pojazdu do przewozu dzieci z napedem niskoemisyjnym spalinowym spelniajacym norme EURO-VI. Liczba miejsc siedzacych pojazdu min. 18 Przedmiot zamówienia dla czesci 1 opisano szczególowo w zalaczniku nr 6a do SWZ.
Identifiant interne: Czesc 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34100000 Véhicules à moteur
Nomenclature supplémentaire (cpv): 34121000 Autobus et cars
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Cmentarna 7  
Ville: Imielno
Code postal: 28-313
Subdivision pays (NUTS): Sandomiersko-jedrzejowski (PL722)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 6 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Przedmiot zamówienia na czesc 1 dofinansowany jest z programu Polski Lad.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena brutto Liczba punktów = Cn/Cb x 60 gdzie: - Cn – najnizsza cena sposród wszystkich ofert nie odrzuconych - Cb –cena oferty badanej - 60 wskaznik staly
Pondération (points, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Wydluzony okres udzielonej gwarancji jakosci na przedmiot zamówienia - rozumiany jako wydluzony okres udzielonej gwarancji jakosci na przedmiot zamówienia Za udzielenie gwarancji jakosci na okres: ponizej 24 miesiecy, oferta zostanie odrzucona; • 24 miesiecy, wykonawca otrzyma – 0 pkt. • 36 miesiecy, Wykonawca otrzyma – 20 pkt. • 48 miesiecy, wykonawca otrzyma – 40 pkt. Informacje dotyczaca kryterium nalezy wskazac w formularzu ofertowym.
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy Pzp.
   2.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia. 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.
   3.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do sadu. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej.
   5.  Szczególowe informacje dotyczace srodków ochrony prawnej okreslone sa w Dziale IX „Srodki ochrony prawnej” ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Czesc nr 2: dostawa fabrycznie nowego, sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego 4x4 z Funkcja Gasnicza ze zbiornikiem srodka gasniczego z napedem niskoemisyjnym, spalinowym spelniajacym norme EURO-VI
Description: Czesc nr 2: dostawa fabrycznie nowego, sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego 4x4 z Funkcja Gasnicza ze zbiornikiem srodka gasniczego z napedem niskoemisyjnym, spalinowym spelniajacym norme EURO-VI Przedmiot zamówienia dla czesci 2 opisano szczególowo w zalaczniku nr 6b do SWZ.
Identifiant interne: Czesc 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34144210 Véhicules de lutte contre l'incendie
Nomenclature supplémentaire (cpv): 34144200 Véhicules des services de secours, 35110000 Équipement de lutte contre l'incendie, de sauvetage et de sécurité
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Cmentarna 7  
Ville: Imielno
Code postal: 28-313
Subdivision pays (NUTS): Sandomiersko-jedrzejowski (PL722)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 6 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Przedmiot zamówienia na czesc 2 dofinansowany jest z programu Polski Lad.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena brutto Liczba punktów = Cn/Cb x 60 gdzie: - Cn – najnizsza cena sposród wszystkich ofert nie odrzuconych - Cb –cena oferty badanej - 60 wskaznik staly
Pondération (points, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Wydluzony okres udzielonej gwarancji jakosci na przedmiot zamówienia - rozumiany jako wydluzony okres udzielonej gwarancji jakosci na przedmiot zamówienia Za udzielenie gwarancji jakosci na okres: ponizej 24 miesiecy, oferta zostanie odrzucona; • 24 miesiecy, wykonawca otrzyma – 0 pkt. • 36 miesiecy, Wykonawca otrzyma – 20 pkt. • 48 miesiecy, wykonawca otrzyma – 40 pkt. Informacje dotyczaca kryterium nalezy wskazac w formularzu ofertowym.
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy Pzp.
   2.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia. 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.
   3.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do sadu. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej.
   5.  Szczególowe informacje dotyczace srodków ochrony prawnej okreslone sa w Dziale IX „Srodki ochrony prawnej” ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 1 441 500,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: MMI Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Najkorzystniejsza oferta - Czesc 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 391 500,00 PLN
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: PKZ.271.2.2024 - Czesc 1
Titre: UMOWA NR PKZ.272.5.2024 / Czesc nr 1: dostawa fabrycznie nowego pojazdu do przewozu dzieci z napedem niskoemisyjnym spalinowym spelniajacym norme EURO-VI. Liczba miejsc siedzacych pojazdu min. 18
Date de conclusion du marché: 12/06/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: MOTO-TRUCK SP. Z O.O.
Offre:
Identifiant de l’offre: Najkorzystniejsza oferta - Czesc 2
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 1 050 000,00 PLN
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: PKZ.271.2.2024 - Czesc 2
Titre: UMOWA NR PKZ.272.6.2024 / Czesc nr 2: dostawa fabrycznie nowego, sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego 4x4 z Funkcja Gasnicza ze zbiornikiem srodka gasniczego z napedem niskoemisyjnym, spalinowym spelniajacym norme EURO-VI
Date de conclusion du marché: 12/06/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0009
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: 224587840
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://www.uzp.gov.pl/kio
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0010
Nom officiel: Gmina Imielno
Numéro d’enregistrement: 291010116
Adresse postale: ul. Cmentarna 7  
Ville: Imielno
Code postal: 28-313
Subdivision pays (NUTS): Sandomiersko-jedrzejowski (PL722)
Pays: Pologne
Adresse électronique: kancelaria@imielno.pl
Téléphone: 413851210
Adresse internet: www.bip.imielno.akcessnet.net
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://imielno.ezamawiajacy.pl/
Profil de l’acheteur: www.bip.imielno.akcessnet.net
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0011
Nom officiel: MMI Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 8393171078
Adresse postale: Ul. Przemyslowa 16  
Ville: Redzikowo
Code postal: 76-200
Subdivision pays (NUTS): Slupski (PL636)
Pays: Pologne
Adresse électronique: t.saj@mmi-bus.pl
Téléphone: 502 436 931
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
8.1.
ORG-0012
Nom officiel: MOTO-TRUCK SP. Z O.O.
Numéro d’enregistrement: 6572942226
Adresse postale: ul. Ks. P. Sciegiennego 270  
Ville: Kielce
Code postal: 25-116
Subdivision pays (NUTS): Kielecki (PL721)
Pays: Pologne
Adresse électronique: przetargi@mototruck.com
Téléphone: 692512606
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0002
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: a71ddaae-c684-468f-9f41-f0f90949018d - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 12/06/2024 10:47:56 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 350710-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
34100000 - Véhicules à moteur