Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Hrubieszów:Travaux de réparation de routes

2023/S 200-627475  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 17/10/2023 S200 Pologne-Hrubieszów: Travaux de réparation de routes 2023/S 200-627475 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie Numéro national d'identification: 16771100000 Adresse postale: ul. Grabowiecka 18 b Ville: Hrubieszów Code NUTS: PL812 Che?msko-zamojski Code postal: 22-500 Pays: Pologne Point(s) de contact: Robert Pasieka Courriel: rdw.hrubieszow@zdw.lublin.pl Téléphone: +48 846962093 Fax: +48 846962093 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zdw.bip.lubelskie.pl Adresse du profil d'acheteur: https://zdw.bip.lubelskie.pl/index.php?id=137
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: samorz?dowa jednostka bud?etowa
I.5) Activité principale Autre activité: Utrzymanie dróg
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zamówienie polegaj?ce na powtórzeniu podobnych robót budowlanych przewidzianych w og?oszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego - Umowa nr 5/RB/2021 z dnia 22.03.2021 r. Numéro de référence: R3.ST.371.24.2023.rp
II.1.2) Code CPV principal 45233142 Travaux de réparation de routes
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Zamówienie polegaj?ce na powtórzeniu podobnych robót budowlanych przewidzianych w og?oszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego - Umowa nr 5/RB/2021 z dnia 22.03.2021 r. na: Wykonanie remontów cz?stkowych nawierzchni bitumicznych i usuwanie skutków prze?omów w 2021 r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarz?d Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Zadanie nr 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie Obwód Drogowy w Hrubieszowie. W tym:Wykonanie remontu cz?stkowego nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 816 Terespol - Kode? - S?awatycze - W?odawa - Dorohusk - Horod?o - Zosin w m. Matcze od km 149+051 do km 149+753 poprzez:Wype?nienie kolein bet. Asfaltowym AC11S z frezowaniem o pow. powy?ej 50 m 2 w ilo?ci: 404,94 Mg-Wymian? warstwy ?cieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powy?ej 3000 m2 w ilo?ci: 3 823,60 m2
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 101 415 277.71 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL812 Che?msko-zamojski Lieu principal d'exécution:
Droga wojewódzka nr 816 Terespol - Kode? - S?awatycze - W?odawa - Dorohusk - Horod?o - Zosin w m. Matcze od km 149+051 do km 149+753
II.2.4) Description des prestations:
Zamówienie polegaj?ce na powtórzeniu podobnych robót budowlanych przewidzianych w og?oszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego - Umowa nr 5/RB/2021 z dnia 22.03.2021 r. na: Wykonanie remontów cz?stkowych nawierzchni bitumicznych i usuwanie skutków prze?omów w 2021 r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarz?d Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Zadanie nr 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie Obwód Drogowy w Hrubieszowie. W tym:Wykonanie remontu cz?stkowego nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 816 Terespol - Kode? - S?awatycze - W?odawa - Dorohusk - Horod?o - Zosin w m. Matcze od km 149+051 do km 149+753 poprzez:Wype?nienie kolein bet. Asfaltowym AC11S z frezowaniem o pow. powy?ej 50 m 2 w ilo?ci: 404,94 Mg-Wymian? warstwy ?cieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem o pow. powy?ej 3000 m2 w ilo?ci: 3 823,60 m2
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée sans publication préalable Explication:
Wyja?nienie: Uzasadnienie prawne: Post?powanie wszcz?te zosta?o na podstawie art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp - przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy us?ug lub robót budowlanych, zamówienia polegaj?cego na powtórzeniu podobnych us?ug lub robót budowlanych, je?eli takie zamówienie by?o przewidziane w og?oszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz ca?kowita warto?? tego zamówienia zosta?a uwzgl?dniona przy obliczaniu jego warto?ci; Uzasadnienie faktyczne: W wyniku wzmo?onego ruchu pojazdów w okresie letnim, nawierzchnie dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Hrubieszów uleg?y znacznemu pogorszeniu, a w szczególno?ci nawierzchnia drogi wojewódzkiej nr 816, na której powsta?y zwi?kszone ilo?ci uszkodze? warstw konstrukcyjnych. W zwi?zku z powy?szym Zamawiaj?cy podj?? decyzj? o udzieleniu zamówienia polegaj?cego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.W post?powaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego numer referencyjny: DZU.371.169.2020.mg w og?oszeniu o zamówieniu przewidziano zamówienia polegaj?ce na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia oraz ca?kowita warto?? tego zamówienia zosta?a uwzgl?dniona przy obliczaniu warto?ci zamówienia.Warto?? zamówienia nie przekracza kwoty jaka zosta?a okre?lona w og?oszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego Zamówienie podstawowe zosta?o udzielone w dniu 22-03-2021 r umowa nr 5/RB/2021 . na: Wykonanie remontów cz?stkowych nawierzchni bitumicznych i usuwanie skutków prze?omów w 2021 r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarz?d Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Zadanie nr 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie Obwód Drogowy w Hrubieszowie dla wykonawcy: Janusz Sadlik prowadz?cy dzia?alno?? gospodarcz? pod nazw? Przedsi?biorstwo Wielobran?owe SADEX Janusz Sadlik, Kolonia Sitno 84, 22-424 Sitno
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 250-623125
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Intitulé:
Zamówienie polegaj?ce na powtórzeniu podobnych robót budowlanych przewidzianych w og?oszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego - Umowa nr 5/RB/2021
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
12/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Januszem Sadlikiem prowadz?cym dzia?alno?? gospodarcz? pod nazw?: Przedsi?biorstwo Wielobran?owe "SADEX" Janusz Sadlik Numéro national d'identification: 950009712 Adresse postale: Kolonia sitno Ville: Sitno Code NUTS: PL812 Che?msko-zamojski Code postal: 22-424 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimée du marché/du lot/de la concession: 708 746.50 PLN Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 708 570.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Biuro Odwo?a? Urz?du Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przewidziane s? w dziale IX ustawy PZP.
   2.  ?rodkami ochrony prawnej s? odwo?anie i skarga do s?du.
   3.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   4.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   5.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   6.  Terminy wnoszenia odwo?a?: 1) Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. a. 2) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 3) Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt
   6. 1) i
   6. 2) wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 4) Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy: - nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówieniu albo
   7.  Odwo?anie zawiera: 1) imi? i nazwisko albo nazw?, miejsce zamieszkania albo siedzib?, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwo?uj?cego oraz imi? i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 2) nazw? i siedzib? Zamawiaj?cego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Zamawiaj?cego; 3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludno?ci (PESEL) lub NIP odwo?uj?cego b?d?cego osob? fizyczn?, je?eli jest on obowi?zany do jego posiadania albo posiada go nie maj?c takiego obowi?zku; 4) numer w Krajowym Rejestrze S?dowym, a w przypadku jego braku - numer w innym w?a?ciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwo?uj?cego nieb?d?cego osob? fizyczn?, który nie ma obowi?zku wpisu we w?a?ciwym rejestrze lub ewidencji, je?eli jest on obowi?zany do jego posiadania;
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? Urz?du Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/10/2023 Zamówienie polegaj?ce na powtórzeniu podobnych robót budowlanych przewidzianych w og?oszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego - Umowa nr 5/RB/2021 z dnia 22.03.2021 r. 17/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45233142 - Travaux de réparation de routes