Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-HrubieszÛw:Lampes et appareils d'Èclairage

2023/S 55-158925  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Pologne-HrubieszÛw: Lampes et appareils d'Èclairage 2023/S 055-158925 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Miejska HrubieszÛw NumÈro national d'identification: 919-10-59-278 Adresse postale: ul. mjr H. Dobrza?skiego ÑHubalaî 1 Ville: HrubieszÛw Code NUTS: PL812 Che?msko-zamojski Code postal: 22-500 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Ja?kiewicz Courriel: zp@miasto.hrubieszow.pl TÈlÈphone: +48 846982380 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ÑModernizacja o?wietlenia ulicznego na terenie miasta Hrubieszowa î NumÈro de rÈfÈrence: WIR.271.1.10.2022.AJ
II.1.2) Code CPV principal 31520000 Lampes et appareils d'Èclairage
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest Modernizacja o?wietlenia ulicznego na terenie miasta Hrubieszowa.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 925 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45311100 Travaux de c'blage Èlectrique 45311200 Travaux d'installations Èlectriques 45316110 Installation de matÈriel d'Èclairage public 50232110 Mise en Ètat d'exploitation d'installations d'Èclairage public 71355200 Services d'arpentage cadastral 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL812 Che?msko-zamojski Lieu principal d'exÈcution:
Miasto HrubieszÛw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest Modernizacja o?wietlenia ulicznego na terenie miasta Hrubieszowa obejmuj?ca: 1) przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie modernizacji o?wietlenia ulicznego na terenie miasta HrubieszÛw; 2) dostawa i wymiana opraw o?wietlenia ulicznego na energooszcz?dne typu LED ñ oprawa uliczna ok. 1286szt.; 3) dostawa i wymiana opraw o?wietlenia parkowego na energooszcz?dne typu LED ñ kompletna oprawa ok. 109szt.; 4) dostawa oraz monta? na?wietlaczy architektonicznych ok. 61szt; 5) wymiana zegarÛw steruj?cych ok. 95 szt. z mo?liwo?ci? ich programowania poprzez Bluetooth ; 6) wymiana wytypowanych wysi?gnikÛw do opraw o?wietleniowych na s?upach energetycznych linii napowietrznej wraz z wymian? przewodÛw w wysi?gnikach ok. 32 szt.; 7) wymiana zaciskÛw pr?dowych oraz zabezpiecze? nadpr?dowych do lamp zainstalowanych na liniach napowietrznych ok. 600 szt.; 8) odczyszczenie i zabezpieczenie farb? chlorokauczukow? s?upÛw stalowych wymagaj?cych przeprowadzenia prac konserwacyjnych kolor z palety RAL ok. 53szt.; 9) dostawa i uruchomienie systemu zarz?dzania o?wietleniem ulicznym, przeszkolenie pracownika UM HrubieszÛw z obs?ugi systemu, przekazanie tabletu 1szt. z zainstalowanymi aplikacjami wymaganymi do sterowania o?wietleniem; 10) uruchomienie sterowania w postaci zaprogramowanych zmiennych profili mocy (5 profili) (110 szt.) o?wietleniowych przy ci?gach komunikacyjnych o najwi?kszym nat??eniu ruchu; 11) sprawdzenie stanu technicznego instalacji o?wietlenia ulicznego; 12) dobÛr opraw o?wietleniowych ze ?rÛd?ami ?wiat?a typu LED w sposÛb gwarantuj?cy najwy?sze parametry techniczne i u?ytkowe w oparciu o minimalne parametry techniczne zdefiniowane w za??czniku nr 1 do SWZ; 13) sporz?dzenie projektu wykonawczego wymiany lamp dotychczasowych na lampy zmodernizowane oraz projekt nowego osprz?tu sieciowego zawieraj?cego: a) schemat jednokreskowy obwodÛw o?wietleniowych w zakresie stacji transformatorowej z zaznaczonymi oprawami o?wietleniowymi. Nale?y na schemacie okre?li? typ i moc opraw; b) obliczenia mocy opraw obwodÛw o?wietleniowych; c) obliczenia w zakresie doboru zabezpiecze? obwodÛw o?wietleniowych; d) schemat ideowy powykonawczy szafki o?wietleniowej; e) protoko?y z przeprowadzonych pomiarÛw rezystancji przewodÛw i kabli, rezystancji uziemie?; f) protoko?y z pomiarÛw mocy zainstalowanej modernizowanych obwodÛw wraz oraz pomiarami wspÛ?czynnika mocy cos ?; g) protoko?y pomiarÛw parametrÛw fotometrycznych dla zmodernizowanych wybranych odcinkÛw drÛg; h) deklaracje zgodno?ci z obowi?zuj?cymi normami zastosowanych materia?Ûw; 18) pozycjonowanie wszystkich nowych opraw o?wietleniowych indywidualnie z wykorzystaniem urz?dze? pozwalaj?cych na wskazanie ?wiat?o?ci maksymalnej instalowanej oprawy w rejonie osi jezdni oraz przygotowanie raportu z wykonanej kalibracji; 19) realizacja warunkÛw technicznych wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny TomaszÛw Lubelski w zakresie uk?adÛw steruj?cych prac? o?wietlenia ulicznego w za??czniku Nr 1 do SWZ; 20) realizacja warunkÛw technicznych wydanych przez Konserwatora ZabytkÛw okre?lonych za??czniku Nr 1do SWZ; 21) utylizacja materia?Ûw z demonta?u b?d?cych w?asno?ci? Gminy, Inwestor zastrzega sobie prawo wskazania dowolnej ilo?ci zdemontowanych opraw o?wietleniowych do przekazania do magazynu Inwestora; 22) materia?y zdemontowane b?d?ce w?asno?ci? PGE Dystrybucja S.A. nale?y przekaza? w stanie nieuszkodzonym do magazynu RE TomaszÛw Lubelski; 23) wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji geoinformatycznej zintegrowanej z mapami obs?ugiwanymi przez system sterowania; 24) dostaw? dedykowanego oprogramowania umo?liwiaj?cego zarz?dzanie i monitoring stanu infrastruktury o?wietleniowej, ktÛrego minimalne wymagania zdefiniowane zosta?y w pkt.
   2. 3 OPZ 25) wykonanie projektÛw czasowej organizacji ruchu wraz z jej czasowym wprowadzeniem; 26) Koszty zwi?zane z dopuszczeniem do pracy na urz?dzeniach b?d?cych na maj?tku PGE Dystrybucja S.A. ponosi Wykon
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: D?ugo?? okresu gwarancji jako?ci na prace monta?owo ñ instalacyjne, a tak?e zamontowane materia?y i urz?dzenia / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wykonawca jest zobowi?zany wnie?? wadium w wysoko?ci: 35 000,00 PLN (s?ownie z?: trzydzie?ci pi?? tysi?cy z?otych 00/100)
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 248-721007
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : WIR.271.1.10.2022.AJ IntitulÈ:
ÑModernizacja o?wietlenia ulicznego na terenie miasta Hrubieszowa î
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Tom-net s.c. Dariusz Koper, Rados?aw Koper NumÈro national d'identification: 9212026351 Adresse postale: ul. Matuszewska 20 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 03-876 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 925 000.00 PLN Offre la plus basse: 2 541 899.38 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 2 883 500.00 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
11.1. W post?powaniu o udzielenie zamÛwienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym, a Wykonawcami odbywa si? przy u?yciu miniPortalu, ktÛry dost?pny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dost?pnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 20.1 Wykonawca, ktÛrego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz?, zobowi?zany b?dzie do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % ceny brutto oferty (z podatkiem VAT). Informacje w zakresie RODO zawiera Rozdzia? 22 SWZ. https://miniportal.uzp.gov.pl https://epuap.gov.pl/wps/portal
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 22458780 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 22458780 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. Terminy wnoszenia odwo?a?.
   1.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest mniejsza ni? progi unijne.
   4.  Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosi? wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupÛw lub umowy ramowej, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, a w przypadku udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamÛwienia z wolnej r?ki - og?oszenia o wyniku post?powania albo og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, zawieraj?cego uzasadnienie udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamÛwienia z wolnej r?ki; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
14/03/2023 ÑModernizacja o?wietlenia ulicznego na terenie miasta Hrubieszowa î 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
31520000 - Lampes et appareils d'éclairage 
45311100 - Travaux de câblage électrique 
45311200 - Travaux d'installations électriques 
45316110 - Installation de matériel d'éclairage public 
50232110 - Mise en état d'exploitation d'installations d'éclairage public 
71320000 - Services de conception technique 
71355200 - Services d'arpentage cadastral