Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Hrubiesz█w: Services sylvicoles

2020/S 68-162064  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/04/2020 S68 Services - Avis d'attribution de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Hrubiesz█w: Services sylvicoles 2020/S 068-162064 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe, Nadle?nictwo Strzelce Adresse postale: ul. Grabowiecka 20A Ville: Hrubiesz█w Code NUTS: PL812 Code postal: 22-500 Pays: Pologne Point(s) de contact: Mariusz Ja?likowski Courriel: mariusz.jaslikowski@lublin.lasy.gov.pl T╚l╚phone: +48 825683210 Fax: +48 825683225 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.strzelce.lublin.lasy.gov.pl/ Adresse du profil dÝacheteur: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/zamowienia_publiczne http://www.strzelce.lublin.lasy.gov.pl/ http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/zamowienia_publiczne
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe
I.5) Activit╚ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Strzelce w roku 2020 Num╚ro de r╚f╚rence: ZG.270.2.2020
II.1.2) Code CPV principal 77200000
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z p█?n. zm. ˝ ĐUstawa o lasachţ) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa, szk█?karstwa, napraw i konserwacji le?nych szlak█w komunikacyjnych oraz pozosta?e prace zwi?zane z zagospodarowaniem lasu do wykonania na terenie Nadle?nictwa Strzelce w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna nasiennictwa, szk█?karstwa, napraw i konserwacji le?nych szlak█w komunikacyjnych oraz pozosta?e prace zwi?zane z zagospodarowaniem lasu, wynikaj?ce z za??cznika nr 3 do SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1. -
   3. 3. maj charakter szacunkowy.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 6 224 494.49 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Strzelce w roku 2020 (Pakiet 01)
Lot n : 01
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 77210000 77211000 77211100 77211200 77211300 77211400 77211500 77211600 77230000 77231000 77231200 77231600 45342000 45233141 45233142
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL812 Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar administracyjny Nadle?nictwa Strzelce. Obszar Realizacji Pakietu: le?nictwo Go??bowiec.
II.2.4) Description des prestations:
Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania I zrywki drewna, nasiennictwa, napraw i konserwacji le?nych szlak█w komunikacyjnych oraz pozosta?e prace zwi?zane Z zagospodarowaniem lasu wynikaj?ce z za??cznika nr 3 do SIWZ dla pakietu 01, na kt█ry sk?adaj si?: ˇ za??cznik nr
   3. 1. ˝ rozmiar prac wg czynno?ci, ˇ za??cznik nr
   3. 2. ˝ strefy trudno?ci i odleg?o?ci zrywki, ˇ za??cznik nr
   3. 3 ˝ uk?ad sortymentowy pozyskania drewna. Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1. -
   3. 3. maj charakter szacunkowy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Samodzielna realizacja kluczowych element█w (cz??ci) zam█wienia / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zam█wienia (ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji b?d prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty). W ramach Opcji mog zosta zlecone wszystkie, niekt█re lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty). Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zam█wienia okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 13 do SIWZ. Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji b?d ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. Ilo? prac zleconych do wykonania w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy mo?e by mniejsza od ilo?ci przedstawionej w SIWZ, co jednak nie mo?e by podstaw do jakichkolwiek roszcze Wykonawcy w stosunku do Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e zleci w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy ni wskazany w SIWZ, jednak?e nie mniej ni 70 % Warto?ci Przedmiotu Umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego. Zam█wienia te polega b?d na powt█rzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zam█wienia. Zakres rzeczowy tych zam█wie nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Strzelce w roku 2020 (Pakiet 02)
Lot n : 02
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 77210000 77211000 77211100 77211200 77211300 77211400 77211500 77211600 77230000 77231000 77231200 77231600 45342000 45233141 45233142
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL812 Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar administracyjny Nadle?nictwa Strzelce. Obszar Realizacji Pakietu: le?nictwa Jaros?awiec i Hrubiesz█w.
II.2.4) Description des prestations:
Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa, napraw i konserwacji le?nych szlak█w komunikacyjnych oraz pozosta?e prace zwi?zane z zagospodarowaniem lasu wynikaj?ce z za??cznika nr 3 do SIWZ dla pakietu 02, na kt█ry sk?adaj si?: ˇ za??cznik nr
   3. 1. ˝ rozmiar prac wg czynno?ci, ˇ za??cznik nr
   3. 2. ˝ strefy trudno?ci i odleg?o?ci zrywki, ˇ za??cznik nr
   3. 3 ˝ uk?ad sortymentowy pozyskania drewna. Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1. -
   3. 3. maj charakter szacunkowy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Samodzielna realizacja kluczowych element█w (cz??ci) zam█wienia / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zam█wienia (ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji b?d prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty). W ramach Opcji mog zosta zlecone wszystkie, niekt█re lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty). Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zam█wienia okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 13 do SIWZ. Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji b?d ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. Ilo? prac zleconych do wykonania w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy mo?e by mniejsza od ilo?ci przedstawionej w SIWZ, co jednak nie mo?e by podstaw do jakichkolwiek roszcze Wykonawcy w stosunku do Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e zleci w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy ni wskazany w SIWZ, jednak?e nie mniej ni 70 % Warto?ci Przedmiotu Umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego. Zam█wienia te polega b?d na powt█rzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zam█wienia. Zakres rzeczowy tych zam█wie nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Strzelce w roku 2020 (Pakiet 03)
Lot n : 03
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 77210000 77211000 77211100 77211200 77211300 77211400 77211500 77211600 77230000 77231000 77231200 77231600 45342000 45233141 45233142
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL812 Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar administracyjny Nadle?nictwa Strzelce. Obszar Realizacji Pakietu: le?nictwa Grabowiec i Trzeszczany.
II.2.4) Description des prestations:
Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa, napraw i konserwacji le?nych szlak█w komunikacyjnych oraz pozosta?e prace zwi?zane z zagospodarowaniem lasu wynikaj?ce z za??cznika nr 3 do SIWZ dla pakietu 03, na kt█ry sk?adaj si?: ˇ za??cznik nr
   3. 1. ˝ rozmiar prac wg czynno?ci, ˇ za??cznik nr
   3. 2. ˝ strefy trudno?ci i odleg?o?ci zrywki, ˇ za??cznik nr
   3. 3 ˝ uk?ad sortymentowy pozyskania drewna. Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1. -
   3. 3. maj charakter szacunkowy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Samodzielna realizacja kluczowych element█w (cz??ci) zam█wienia / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zam█wienia (ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji b?d prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty). W ramach Opcji mog zosta zlecone wszystkie, niekt█re lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty). Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zam█wienia okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 13 do SIWZ. Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji b?d ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. Ilo? prac zleconych do wykonania w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy mo?e by mniejsza od ilo?ci przedstawionej w SIWZ, co jednak nie mo?e by podstaw do jakichkolwiek roszcze Wykonawcy w stosunku do Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e zleci w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy ni wskazany w SIWZ, jednak?e nie mniej ni 70 % Warto?ci Przedmiotu Umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego. Zam█wienia te polega b?d na powt█rzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zam█wienia. Zakres rzeczowy tych zam█wie nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Strzelce w roku 2020 (Pakiet 04)
Lot n : 04
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 77210000 77211000 77211100 77211200 77211300 77211400 77211500 77211600 77230000 77231000 77231200 77231600 45342000 45233141 45233142
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL812 Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar administracyjny Nadle?nictwa Strzelce. Obszar Realizacji Pakietu: le?nictwa Janostr█w i Matcze.
II.2.4) Description des prestations:
Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa, napraw i konserwacji le?nych szlak█w komunikacyjnych oraz pozosta?e prace zwi?zane z zagospodarowaniem lasu wynikaj?ce z za??cznika nr 3 do SIWZ dla pakietu 04, na kt█ry sk?adaj si?: ˇ za??cznik nr
   3. 1. ˝ rozmiar prac wg czynno?ci, ˇ za??cznik nr
   3. 2. ˝ strefy trudno?ci i odleg?o?ci zrywki, ˇ za??cznik nr
   3. 3 ˝ uk?ad sortymentowy pozyskania drewna. Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1. -
   3. 3. maj charakter szacunkowy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Samodzielna realizacja kluczowych element█w (cz??ci) zam█wienia / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zam█wienia (ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji b?d prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty). W ramach Opcji mog zosta zlecone wszystkie, niekt█re lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty). Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zam█wienia okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 13 do SIWZ. Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji b?d ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. Ilo? prac zleconych do wykonania w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy mo?e by mniejsza od ilo?ci przedstawionej w SIWZ, co jednak nie mo?e by podstaw do jakichkolwiek roszcze Wykonawcy w stosunku do Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e zleci w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy ni wskazany w SIWZ, jednak?e nie mniej ni 70 % Warto?ci Przedmiotu Umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego. Zam█wienia te polega b?d na powt█rzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zam█wienia. Zakres rzeczowy tych zam█wie nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Strzelce w roku 2020 (Pakiet 05)
Lot n : 05
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 77210000 77211000 77211100 77211200 77211300 77211400 77211500 77211600 77230000 77231000 77231200 77231600 45342000 45233141 45233142
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL812 Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar administracyjny Nadle?nictwa Strzelce. Obszar Realizacji Pakietu: le?nictwo Liski.
II.2.4) Description des prestations:
Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa, napraw i konserwacji le?nych szlak█w komunikacyjnych oraz pozosta?e prace zwi?zane z zagospodarowaniem lasu wynikaj?ce z za??cznika nr 3 do SIWZ dla pakietu 05, na kt█ry sk?adaj si?: ˇ za??cznik nr
   3. 1. ˝ rozmiar prac wg czynno?ci, ˇ za??cznik nr
   3. 2. ˝ strefy trudno?ci i odleg?o?ci zrywki, ˇ za??cznik nr
   3. 3 ˝ uk?ad sortymentowy pozyskania drewna. Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1. -
   3. 3. maj charakter szacunkowy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Samodzielna realizacja kluczowych element█w (cz??ci) zam█wienia / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zam█wienia (ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji b?d prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty). W ramach Opcji mog zosta zlecone wszystkie, niekt█re lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty). Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zam█wienia okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 13 do SIWZ. Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji b?d ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. Ilo? prac zleconych do wykonania w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy mo?e by mniejsza od ilo?ci przedstawionej w SIWZ, co jednak nie mo?e by podstaw do jakichkolwiek roszcze Wykonawcy w stosunku do Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e zleci w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy ni wskazany w SIWZ, jednak?e nie mniej ni 70 % Warto?ci Przedmiotu Umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego. Zam█wienia te polega b?d na powt█rzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zam█wienia. Zakres rzeczowy tych zam█wie nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Strzelce w roku 2020 (Pakiet 06)
Lot n : 06
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 77210000 77211000 77211100 77211200 77211300 77211400 77211500 77211600 77230000 77231000 77231200 77231600 45342000 45233141 45233142
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL812 Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar administracyjny Nadle?nictwa Strzelce. Obszar Realizacji Pakietu: le?nictwa Stefankowice i Maziarnia.
II.2.4) Description des prestations:
Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa, napraw i konserwacji le?nych szlak█w komunikacyjnych oraz pozosta?e prace zwi?zane z zagospodarowaniem lasu wynikaj?ce z za??cznika nr 3 do SIWZ dla pakietu 06, na kt█ry sk?adaj si?: ˇ za??cznik nr
   3. 1. ˝ rozmiar prac wg czynno?ci, ˇ za??cznik nr
   3. 2. ˝ strefy trudno?ci i odleg?o?ci zrywki, ˇ za??cznik nr
   3. 3 ˝ uk?ad sortymentowy pozyskania drewna. Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1. -
   3. 3. maj charakter szacunkowy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Samodzielna realizacja kluczowych element█w (cz??ci) zam█wienia / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zam█wienia (ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji b?d prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty). W ramach Opcji mog zosta zlecone wszystkie, niekt█re lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty). Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zam█wienia okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 13 do SIWZ. Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji b?d ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. Ilo? prac zleconych do wykonania w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy mo?e by mniejsza od ilo?ci przedstawionej w SIWZ, co jednak nie mo?e by podstaw do jakichkolwiek roszcze Wykonawcy w stosunku do Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e zleci w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy ni wskazany w SIWZ, jednak?e nie mniej ni 70 % Warto?ci Przedmiotu Umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego. Zam█wienia te polega b?d na powt█rzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zam█wienia. Zakres rzeczowy tych zam█wie nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Strzelce w roku 2020 (Pakiet 07)
Lot n : 07
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 77230000 77231000 77231600
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL812 Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar administracyjny Nadle?nictwa Strzelce. Obszar Realizacji Pakietu: Szk█?ka Le?na.
II.2.4) Description des prestations:
Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu nasiennictwa, szk█?karstwa oraz pozosta?e prace zwi?zane z zagospodarowaniem lasu wynikaj?ce z za??cznika nr 3 do SIWZ dla pakietu 07. Zakresy rzeczowe zestawione w za??czniku nr 3 do SIWZ dla pakietu 07 maj charakter szacunkowy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Samodzielna realizacja kluczowych element█w (cz??ci) zam█wienia / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zam█wienia (ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji b?d prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty). W ramach Opcji mog zosta zlecone wszystkie, niekt█re lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty). Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zam█wienia okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 13 do SIWZ. Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji b?d ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty. Ilo? prac zleconych do wykonania w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy mo?e by mniejsza od ilo?ci przedstawionej w SIWZ, co jednak nie mo?e by podstaw do jakichkolwiek roszcze Wykonawcy w stosunku do Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e zleci w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy ni wskazany w SIWZ, jednak?e nie mniej ni 70 % Warto?ci Przedmiotu Umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego. Zam█wienia te polega b?d na powt█rzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zam█wienia. Zakres rzeczowy tych zam█wie nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci zam█wienia podstawowego. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2020/S 011-021828
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 01 Intitul╚:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Strzelce w roku 2020 (Pakiet 01)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
04/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZUL "ECHO" Michalczuk - Cholewicki s.c.
Adresse postale: 146 Ville: Szpiko?osy Code NUTS: PL812 Code postal: 22-500 Pays: Pologne Courriel: lesnypartner@wp.pl T╚l╚phone: +48 517866417
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 795 536.13 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 798 038.23 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le march╚ est susceptible dÝ═tre sous-trait╚
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 02 Intitul╚:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Strzelce w roku 2020 (Pakiet 02)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
04/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Konsorcjum "Szyszka", Lider: Us?ugi Le?ne Miko?aj Otr?ba Adresse postale: 16 Ville: Metelin Code NUTS: PL812 Code postal: 22-500 Pays: Pologne Courriel: mikolajzul@wp.pl T╚l╚phone: +48 793383996
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych S?awomir So?odko Ville: Hrubiesz█w Code NUTS: PL812 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Krzysztof Skamruk Zak?ad Us?ug Le?nych Ville: Wola Ucha?ska Code NUTS: PL812 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne Norbert Skamruk Ville: Wola Ucha?ska Code NUTS: PL812 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 963 956.06 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 984 133.80 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le march╚ est susceptible dÝ═tre sous-trait╚
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 03 Intitul╚:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Strzelce w roku 2020 (Pakiet 03)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
04/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Konsorcjum "Szyszka", Lider: Us?ugi Le?ne Miko?aj Otr?ba Adresse postale: 16 Ville: Metelin Code NUTS: PL812 Code postal: 22-500 Pays: Pologne Courriel: mikolajzul@wp.pl T╚l╚phone: +48 793383996
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Krzysztof Skamruk Zak?ad Us?ug Le?nych Ville: Wola Ucha?ska Code NUTS: PL812 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne Norbert Skamruk Ville: Wola Ucha?ska Code NUTS: PL812 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych S?awomir So?odko Ville: Hrubiesz█w Code NUTS: PL812 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 1 069 032.99 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 1 088 598.20 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le march╚ est susceptible dÝ═tre sous-trait╚
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 04 Intitul╚:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Strzelce w roku 2020 (Pakiet 04)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
04/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Kompleksowe Us?ugi Prac Le?nych Jan Michalski Adresse postale: ul. Kr█tka 4 Ville: Sawin Code NUTS: PL812 Code postal: 22-107 Pays: Pologne Courriel: kupl1@o2.pl T╚l╚phone: +48 606403481
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 1 102 183.09 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 1 108 334.40 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le march╚ est susceptible dÝ═tre sous-trait╚
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 05 Intitul╚:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Strzelce w roku 2020 (Pakiet 05)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
05/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych "Daglezja" S.C.
Adresse postale: 41 Ville: Ku?akowice Pierwsze Code NUTS: PL812 Code postal: 22-500 Pays: Pologne Courriel: zul.daglezja.s.c.1@gmail.com T╚l╚phone: +48 722381056
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 685 139.49 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 690 530.51 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le march╚ est susceptible dÝ═tre sous-trait╚
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 6
Lot n : 06 Intitul╚:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Strzelce w roku 2020 (Pakiet 06)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
04/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S.C. Zak?ad Us?ug Le?nych "RUNO" Adresse postale: 42 Ville: Horeszkowice Code NUTS: PL812 Code postal: 22-500 Pays: Pologne Courriel: zul.runo@wp.pl T╚l╚phone: +48 516435667
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 1 011 924.70 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 1 011 743.90 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 7
Lot n : 07 Intitul╚:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Strzelce w roku 2020 (Pakiet 07)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
04/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Kompleksowe Us?ugi Prac Le?nych Jan Michalski Adresse postale: ul. Kr█tka 4 Ville: Sawin Code NUTS: PL812 Code postal: 22-107 Pays: Pologne Courriel: kupl1@o2.pl T╚l╚phone: +48 606403481
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 425 923.40 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 543 115.45 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le march╚ est susceptible dÝ═tre sous-trait╚
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy przez wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a uznana za najkorzystniejsz w danym Pakiecie. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy wynosi b?dzie 1 % ceny ??cznej brutto wynikaj?cej na dan cz?? zam█wienia (dany Pakiet), w zaokr?gleniu do pe?nych tysi?cy w g█r?. Zabezpieczenie mo?e by wnoszone wed?ug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast?puj?cych formach: 1) pieni?dzu; 2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e zobowi?zanie kasy jest zawsze zobowi?zaniem pieni??nym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o kt█rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy, we wszystkich formach przewidzianych w pkt 17.3., powinno zabezpiecza roszczenia wynikaj?ce z niewykonania b?d nienale?ytego wykonania umowy w taki sam spos█b, co oznacza, i zabezpieczenie wniesione w formie innej ni pieni?dz nie mo?e zabezpiecza roszcze Zamawiaj?cego w spos█b mniej korzystny, ni jakby mia?o to miejsce w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieni?dzu. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w formie gwarancji/por?czenia powinno by nieodwo?alne, bezwarunkowe i p?atne na pierwsze pisemne ??danie Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci uzale?nienia wyp?aty kwot z gwarancji/por?czenia od przed?o?enia jakichkolwiek dodatkowych dokument█w, b?d spe?nienia jakichkolwiek warunk█w, poza o?wiadczeniem Zamawiaj?cego, i ??dana kwota jest nale?na z tytu?u niewykonania b?d nienale?ytego wykonania umowy. Zamawiaj?cy zwr█ci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zam█wienia i uznania przez Zamawiaj?cego za nale?ycie wykonane.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 22458780 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/ http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
16.1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w PZP, przys?uguje odwo?anie wy??cznie od niezgodnej z przepisami PZP czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechaniu czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie PZP. 16.2. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b. 16.3. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu oraz wobec postanowie specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia na stronie internetowej. 16.4. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 16.5. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 16.6. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. 16.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587803 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
01/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45233141 - Travaux d'entretien routier 
45233142 - Travaux de rÚparation de routes 
45342000 - Pose de cl˘tures 
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de dÚbardage 
77211000 - Services liÚs au dÚbardage 
77211100 - Services d'exploitation forestiŔre 
77211200 - Transport de grumes dans les forŕts 
77211300 - Services de dÚfrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'Úlagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liÚs Ó la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forŕts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forŕt 
77231600 - Services de boisement