Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Huile diesel : ZAKUP I DOSTAWA OLEJU NAP'?DOWEGO DLA POTRZEB PRZEDSI'?BIORSTWA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH SP. Z O.O.

2024/S 2024-091840  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
91840-2024 - Résultats
Pologne – Huile diesel – ZAKUP I DOSTAWA OLEJU NAPEDOWEGO DLA POTRZEB PRZEDSIEBIORSTWA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH SP. Z O.O.
OJ S 31/2024 13/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Activité de l’entité adjudicatrice: Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d’autobus

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: ZAKUP I DOSTAWA OLEJU NAPEDOWEGO DLA POTRZEB PRZEDSIEBIORSTWA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH SP. Z O.O.
Description: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju napedowego dla potrzeb Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o. w zaleznosci od temperatury otoczenia (okresu) odpowiednio: letniego, przejsciowego i zimowego, w szacunkowej ilosci 355 000 litrów (355 m3), przez okres 12 m-cy. Dostarczony olej napedowy musi spelniac wymogi normy PN-EN 590+A1:2017-06E „Paliwa dla pojazdów samochodowych - Oleje napedowe - Wymagania i metody badan”, a takze posiadac parametry zgodne z aktualnymi wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 pazdziernika 2015 r. w sprawie wymagan jakosciowych dla paliw cieklych (Dz. U. z 2015, poz 1680 ze zm.) oraz odpowiadac normom (wymaganiom jakosciowym) podanym w Dziale IV pkt 5 i 6 SWZ, spelniac parametry jakosciowe zgodne z dyrektywa 98/70/WE zalacznik II, oraz wszystkie inne wymagania dla przedmiotu zamówienia, okreslone przez przepisy prawa. Wielkosc pojedynczej dostawy wynosi okolo: 4 000 - 9 000 litrów.
Identifiant de la procédure: def8c712-0ec1-43f2-9235-e755b01c76ae
Identifiant interne: UE-01/2023
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 09134100 Huile diesel
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 455 218,70 EUR
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Postepowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. Stosownie do przywolanych przepisów Zamawiajacy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nastepnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostala najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spelniania warunków udzialu w postepowaniu. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_czechowice_dziedzice Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy zlozyc za posrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_czechowice_dziedzice na stronie dotyczacej odpowiedniego postepowania nie pózniej niz do dnia 12.12. 2023 r. godz. 09:00. Szczególowa instrukcja dla Wykonawców dotyczaca zlozenia, zmiany i wycofania oferty znajduje sie na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje Oferta powinna zawierac wszystkie wymagane w niniejszym SWZ oswiadczenia i dokumenty, bez dokonywania w ich tresci jakichkolwiek zastrzezen lub zmian ze strony wykonawcy. Zamawiajacy nie wymaga i nie dopuszcza skladania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie zamierza ustanowic dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Base juridique:
Directive 2014/25/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: ZAKUP I DOSTAWA OLEJU NAPEDOWEGO DLA POTRZEB PRZEDSIEBIORSTWA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH SP. Z O.O.
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dla potrzeb wlasnych Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. oleju napedowego w zaleznosci od temperatury otoczenia (okresu) odpowiednio: letniego, przejsciowego i zimowego.
   2.  Szacunkowa ilosc na czas trwania umowy wynosi: 355 000 litrów (355 m3).
   3.  Dostarczony olej napedowy musi spelniac wymogi normy PN-EN 590+A1:2017-06E „Paliwa dla pojazdów samochodowych - Oleje napedowe - Wymagania i metody badan”, a takze posiadac parametry zgodne z aktualnymi wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 pazdziernika 2015 r. w sprawie wymagan jakosciowych dla paliw cieklych (Dz. U. z 2015r. poz. 1680 ze zm.) oraz odpowiadac normom (wymaganiom jakosciowym) podanym w Dziale IV pkt 5 i 6 SWZ, spelniac parametry jakosciowe zgodne z dyrektywa 98/70/WE zalacznik II, oraz wszystkie inne wymagania dla przedmiotu zamówienia, okreslone przez przepisy prawa.
   4.  W przypadku prognozowania bardzo niskich temperatur Zamawiajacy bedzie zadal dostawy oleju napedowego dla klas klimatu arktycznego o temperaturze zablokowania zimnego filtra (CFPP) nie wyzszej niz – 25 °C.
   5.  Przedmiot dostawy musi nadawac sie do zastosowania w pojazdach spelniajacych standardy normy emisji spalin EURO
   6. 
   6.  Dostawy beda odbywac sie w czesciach z zapelnieniem zbiornika o pojemnosci 10 000 litrów znajdujacego sie na terenie zajezdni autobusowej Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. przy ul. Michala Drzymaly 16.
   7.  Podane powyzej ilosci paliwa maja charakter szacunkowy oparty o zuzycie ON w analogicznym okresie, zgodny z przewidywanymi prognozami. W zwiazku z tym Wykonawca nie bedzie mial zadnych roszczen z tytulu zamówionych mniejszych lub wiekszych ilosci paliwa. Scisle obowiazujacy natomiast jest termin obowiazywania umowy. Rzeczywista ilosc i rodzaj zamawianych paliw wynikac bedzie z biezacych potrzeb Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze nie bedzie ona mniejsza niz 70 % ilosci okreslonych w SWZ.
   8.  Zamawiajacy moze wykonac na koszt Wykonawcy w okresie trwania umowy badania jakosci dostarczonego paliwa. Badania jakosci dostarczonego paliwa zostana wykonane w Instytucie Nafty i Gazu - Panstwowym Instytucie Badawczym z siedziba w Krakowie przy ulicy Lubicz 25A lub w ORLEN Laboratorium - w jednym z certyfikowanych Laboratoriów Regionalnych.
   9.  Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia kosztów badan, o których mowa w pkt 8 do kwoty 6 500,00 zl netto + podatek VAT w okresie trwania umowy. W przypadku gdy wyniki badan wskaza, iz jakosc dostarczonego paliwa jest gorsza niz wynika to z umowy lub SWZ, Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia kosztów badan takze ponad limit okreslony w zdaniu poprzedzajacym do kwoty kosztów pelnych przeprowadzonych badan. 10. Zamawiajacy na wlasny koszt moze dokonac badania jakosci dostarczonego paliwa ponad limit okreslony w pkt.
   9.  Jednakze, jezeli wynik badania wskaze, ze jakosc dostarczonego paliwa jest gorsza niz wynika to z umowy lub SWZ, Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia calkowitego kosztu badania.
Identifiant interne: UE-01/2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 09134100 Huile diesel
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Zajezdnia autobusowa Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o. o. z siedziba przy ul. Michala Drzymaly 16. ul. Michala Drzymaly 16 
Ville: Czechowice-Dziedzice
Code postal: 43-502
Subdivision pays (NUTS): Bielski (PL225)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 455 218,70 EUR
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem platformazakupowa.pl, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_czechowice_dziedzice.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Odwolanie wnosi sie w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. a);
   2.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne
   3. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 1 i 2 wnosi sie w terminie : 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Urzad Zamówien Publicznych
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 2 053 564,95 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Unimot Paliwa Sp. z o.o., PETROJET SP. Z O.O., FIRMA OAZA JAN SWIERCZEK, BORIM PALIWA SP. Z O.O., EKO-AGB Przedsiebiorstwo Handlowo Uslugowe Alicja Buchcik
Offre:
Identifiant de l’offre: Najkorzystniejsza oferta Unimot Paliwa Sp. z o.o.
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 2 053 564,95 PLN
Place sur la liste des lauréats: 1
Pays d’origine du produit ou du service: POL
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: UMOWA nr 08/01/2024
Titre: Zakup i dostawa oleju napedowego dla potrzeb Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 08/01/2024
Date de conclusion du marché: 24/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Numéro d’enregistrement: 6521723715
Adresse postale: ul. Michala Drzymaly 16  
Ville: Czechowice-Dziedzice
Code postal: 43-502
Subdivision pays (NUTS): Bielski (PL225)
Pays: Pologne
Adresse électronique: pkm@pkm.czechowice-dziedzice.pl
Téléphone: +48 322159178
Télécopieur: +48 322154313
Adresse internet: https://pkmczdz.pl/
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Urzad Zamówien Publicznych
Numéro d’enregistrement: 526-22-39-325
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Télécopieur: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Télécopieur: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: FIRMA OAZA JAN SWIERCZEK
Numéro d’enregistrement: 9371126852
Adresse postale: ul. Zywiecka 823  
Ville: Rybarzowice
Code postal: 43-378
Subdivision pays (NUTS): Bielski (PL225)
Pays: Pologne
Point de contact: FIRMA OAZA JAN SWIERCZEK
Adresse électronique: biuro@paliwa-oaza.pl
Téléphone: 604164643
Adresse internet: http://www.paliwa-oaza.com.pl/
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0000
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: BORIM PALIWA SP. Z O.O.
Numéro d’enregistrement: 6381815184
Adresse postale: UL. JASKÓLEK 12L  
Ville: STUDZIENICE
Code postal: 43-215
Subdivision pays (NUTS): Tyski (PL22C)
Pays: Pologne
Adresse électronique: borim@borim.pl
Téléphone: 607080015
Adresse internet: www.borim.pl
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0000
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: EKO-AGB Przedsiebiorstwo Handlowo Uslugowe Alicja Buchcik
Numéro d’enregistrement: 6422544369
Adresse postale: Ul. Szyb Zachodni 8,  
Ville: Czerwionka-Leszczyny
Code postal: 44-230
Subdivision pays (NUTS): Rybnicki (PL227)
Pays: Pologne
Adresse électronique: info@eko-agb.com.pl
Téléphone: 32 4318546
Adresse internet: https://eko-agb.com.pl/
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0000
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: PETROJET SP. Z O.O.
Numéro d’enregistrement: PETROJET SP. Z O.O.
Adresse postale: KIESZEK 52  
Ville: PIONKI
Code postal: 26-670
Subdivision pays (NUTS): Radomski (PL921)
Pays: Pologne
Adresse électronique: PIOTR@PETROJET.PL
Téléphone: 48 3848024
Adresse internet: WWW.PETROJET.PL
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0000
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: Unimot Paliwa Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 783-171-07-65
Adresse postale: Ul. Swierklanska 2a  
Ville: Zawadzkie
Code postal: 47-120
Subdivision pays (NUTS): Opolski (PL524)
Pays: Pologne
Adresse électronique: up@unimot.pl
Téléphone: 22 871 98 00
Adresse internet: http://www.unimotpaliwa.pl
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0000
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: c221c728-0135-4f64-b9c8-aea3e26f93f9 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 12/02/2024 05:47:06 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 91840-2024
Numéro de publication au JO S: 31/2024
Date de publication: 13/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
09134100 - Huile diesel