Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Imielin:Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2024/S 12-031837  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/01/2024 S12 Pologne-Imielin: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 2024/S 012-031837 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Imielin NumÈro national d'identification: 2414021 Adresse postale: ul. Imieli?ska 81 Ville: Imielin Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 41-407 Pays: Pologne Point(s) de contact: Mariusz Gawe? Courriel: przetargi@imielin.pl TÈlÈphone: +48 322254137 Fax: +48 322254119 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.imielin.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ÑOdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z terenu Miasta Imielin w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r." NumÈro de rÈfÈrence: GK.271.28.2023
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga polegaj?ca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na ktÛrych zamieszkuj? mieszka?cy oraz od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na ktÛrych nie zamieszkuj? mieszka?cy, a powstaj? odpady komunalne z terenu miasta Imielina.
   2.  Okres realizacji przedmiotu zamÛwienia
:
od
   1. 1.2024 r. do 31.12.2024 r. lub je?eli udzielenie zamÛwienia nast?pi po dniu
   1. 1.2024 roku - 12 miesi?cy od dnia udzielenia zamÛwienia.
   3.  Ze wzgl?du na specyfik? przedmiotu zamÛwienia, przed z?o?eniem oferty, zaleca si? wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej obszaru gminy Imielin oraz przeprowadzenia symulacji przebiegu tras odbioru odpadÛw. Wraz z ofert? wykonawca sk?ada o?wiadczenie o zapoznaniu si? z warunkami lokalnymi wykonywania przedmiotu zamÛwienia oraz harmonogram us?ug spe?niaj?cy wymagania okre?lone w SWZ.
   4.  SzczegÛ?owe wymagania dotycz?ce ?wiadczenia us?ug zawiera opis przedmiotu zamÛwienia stanowi?cy za??cznik nr 7 do SWZ
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 4 050 891.97 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511000 Services de collecte des ordures 90511200 Services de collecte des ordures mÈnagËres 90512000 Services de transport des ordures mÈnagËres 90513000 Services de traitement et d'Èlimination des ordures mÈnagËres et des dÈchets non dangereux 90513100 Services d'Èlimination des ordures mÈnagËres 90514000 Services de recyclage des ordures mÈnagËres 34928480 Conteneurs et poubelles de dÈchets
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22C Tyski Lieu principal d'exÈcution:
Teren Miasta Imielin.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga polegaj?ca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na ktÛrych zamieszkuj? mieszka?cy oraz od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na ktÛrych nie zamieszkuj? mieszka?cy, a powstaj? odpady komunalne, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.
   2.  Wykaz nieruchomo?ci ??cznie (zamieszka?ych i niezamieszka?ych) zlokalizowanych przy ulicach w mie?cie Imielin, z ktÛrych odbierane b?d? odpady komunalne, przedstawia za??cznik nr 1 do OPZ stanowi?cego za??cznik nr 7 do SWZ.
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest do osi?gni?cia poziomÛw: 1) ograniczenia masy odpadÛw komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do sk?adowania zgodnie z rozporz?dzeniem z dnia 15 grudnia 2017r. wymienionym w ust. 1 pkt
   4.  2) osi?gni?cia poziomÛw recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami nast?puj?cych frakcji odpadÛw komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk?a, zgodnie z rozporz?dzeniem z dnia 14 grudnia 2016r. wymienionym w ust. 1 pkt
   5. 
   4.  Wykonawca odbieraj?cy odpady komunalne od w?a?cicieli nieruchomo?ci jest obowi?zany do: 1) przekazywania odebranych od w?a?cicieli nieruchomo?ci selektywnie zebranych odpadÛw komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadÛw, zgodnie z hierarchi? post?powania z odpadami, o ktÛrej mowa w art.17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, 2) przekazywania odebranych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zmieszanych odpadÛw komunalnych, odpadÛw zielonych oraz pozosta?o?ci z sortowania odpadÛw komunalnych przeznaczonych do sk?adowania do instalacji komunalnej.
   5.  Wykonawca zobowi?zany jest do post?pienia z odpadami tzw. Ñproblematycznymiî tj. zu?yte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny, zu?yte opony, inne odpadyniebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadÛw komunalnych oraz odpadami remontowo-budowlanymi, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa.
   6.  Wykonawca zobowi?zany jest do odbioru i zagospodarowania odpadÛw komunalnych, przekazanych przez w?a?cicieli nieruchomo?ci oraz z Punktu Selektywnej ZbiÛrki OdpadÛw Komunalnych, wed?ug podzia?u na nast?puj?ce frakcje: 1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 2) przeterminowane leki, 3) farby, tusze, farby drukarskie, rozpuszczalniki, kleje, lepiszcze i ?ywice , 4) zu?yte baterie i akumulatory, 5) zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny, 6) odpady wielkogabarytowe, 7) odpady budowlane i rozbiÛrkowe, 8) zu?yte opony, 9) odpady ulegaj?ce biodegradacji, 10) odpady kuchenne ulegaj?ce biodegradacji, 11) papier i tektura w tym opakowania z papieru i tektury, 12) szk?o w tym opakowania ze szk?a, 13) tworzywa sztuczne,metale, w tym opakowania z tworzyw sztucznych i z metali, odpady opakowaniowe wielomateria?owe, 14) opakowania z drewna, 15) odpady tekstyliÛw i odzie?y, 16) popiÛ? z palenisk domowych, 17) odpady niekwalifikuj?ce si? do odpadÛw medycznych powsta?e w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktÛw leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 18) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawieraj?ce rt??, 19) materia?y izolacyjne, 20) inne odpady niebezpieczne.
   7.  OdbiÛr odpadÛw komunalnych: Wszystkie frakcje odpadÛw nale?ny odbiera? w godzinach od 6 do 20:00, zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru. SzczegÛ?y zawiera za??cznik nr 7 do SWZ. 8) Cz?stotliwo?? odbierania odpadÛw komunalnych przedstawia za??cznik nr 7 do SWZ. 9) Wykonawca zobowi?zany jest rÛwnie? do: - odebrania i zagospodarowania ka?dej ilo?ci odpadÛw komunalnych zgromadzonych na terenie poszczegÛlnych nieruchomo?ci w pojemnikach oraz workach, -do odebrania i zagospodarowania ka?dej ilo?ci odpadÛw komunalnych zebranych w PSZOK-u,- do ?wiadczenia us?ugi edukacji ekologicznej.obejmuj?c? przeprowadzenie przynajmniej jednej prelekcji w ci?gu jednego pÛ?rocza w zakresie prawid?owej segregacji odpadÛw w placÛwce miasta Imielin (przedszkola miejskie, szko?y podstawowe, instytucje kultury).
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Kryterium ?rodowiskowe (E) Norma emisji spalin pojazdÛw ktÛre b?d? u?yte do realizacji us?ug / / PondÈration: 4 CritËre de qualitÈ - Nom: Czas wykonania (T) wywozu kontenerÛw z PSZOK od zg?oszenia (dni robocze) / / PondÈration: 16 CritËre de qualitÈ - Nom: Edukacja ekologiczna ñ ilo?? szkole? (S) / / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: Edukacja ekologiczna ñ ilo?? szkole? (S) / / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Brak
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 188-588717
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
ÑOdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z terenu Miasta Imielin w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r."
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MASTER - Odpady I Energia Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 273854704 Adresse postale: ul. Lokalna 11 Ville: Tychy Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 43-100 Pays: Pologne Courriel: biuro@master.tychy.pl TÈlÈphone: +48 327070103 Adresse internet: https://www.master.tychy.pl/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 5 006 873.03 PLN Offre la plus basse: 4 374 963.33 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 4 374 963.33 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza KIO Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy PZP.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy. 3) Zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by? obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî ustawy PZP (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605)
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/01/2024 ÑOdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z terenu Miasta Imielin w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r." 17/01/2024 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
34928480 - Conteneurs et poubelles de déchets 
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90511200 - Services de collecte des ordures ménagères 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90513000 - Services de traitement et d'élimination des ordures ménagères et des déchets non dangereux 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères 
90514000 - Services de recyclage des ordures ménagères