Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/06/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne - Implants orthop'diques - Dostawa endoprotez, implant'w ortopedycznych oraz system'w plytkowych do twarzoczaszki wraz z udost'?pnieniem instrumentarium dla Wojew'dzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

2024/S 2024-373725  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
373725-2024 - Résultats
Pologne – Implants orthopédiques – Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych oraz systemów plytkowych do twarzoczaszki wraz z udostepnieniem instrumentarium dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
OJ S 121/2024 24/06/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych oraz systemów plytkowych do twarzoczaszki wraz z udostepnieniem instrumentarium dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
Description: I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych oraz systemów plytkowych do twarzoczaszki wraz z udostepnieniem instrumentarium dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ujeta w 11 pakietach. II. Opis przedmiotu zamówienia:
   1.  Kod CPV wg Wspólnego Slownika Zamówien:
   2.  33183100-7 Implanty ortopedyczne
   3.  Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zalacznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy.
   4.  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc, zgodnosc z warunkami technicznymi i jakosciowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
   5.  Zasady realizacji przedmiotowej dostawy.
   6.  Dostawa przedmiotu zamówienia odbywac sie bedzie na zasadzie zlozenia do depozytu znajdujacego sie na Bloku Operacyjnym asortymentu wyszczególnionego w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiacym Zalacznik nr 2 do SWZ dla Pakietu i w ilosci wskazanej w Czesci D pkt I.2 SWZ. Depozyt Wykonawca uzupelniania po kazdorazowym otrzymaniu „Protokolu zuzycia”. Szczególowe zasady funkcjonowania depozytu okreslone sa w § 4 Projektu umowy, stanowiacy Zalacznik nr 9 do SWZ.
   7.  Dostawa endoprotez bedacych przedmiotem zamówienia wiaze sie z udostepnieniem Zamawiajacemu instrumentarium, czyli zestawu narzedzi do ich zakladania. Instrumentarium zostanie przekazane Szpitalowi protokolarnie, ale przez caly okres uzytkowania jest wlasnoscia Wykonawcy. Udostepnienie odpowiedniego instrumentarium wymaga równiez przeszkolenia pracowników Zamawiajacego w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia.
   8.  Udostepnienie instrumentarium odbywac sie bedzie wg zasad ustalonych w zalaczniku nr 1 do Projektu umowy stanowiacego zalacznik nr 9 do SWZ.
   9.  Zasady realizacji przedmiotowej dostawy okresla „Projekt umowy” stanowiacy zalacznik nr 9 do SWZ.
Identifiant de la procédure: c1c3af41-5969-4605-85a5-6e0a48ab893c
Avis précédent: 201528-2024
Identifiant interne: WSz-II.4.291.17.2024
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33183100 Implants orthopédiques
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Tarnobrzeski (PL824)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: 1. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 – 6 Ustawy: Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce: 1) bedacego osoba fizyczna, którego prawomocnie skazano za przestepstwo: a) udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwiazku majacym na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu ludzmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majace na celu popelnienie tego przestepstwa, f) pracy maloletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestepstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe, h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego; 2) jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspólnika spólki w spólce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spólce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o którym mowa w pkt 1; 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczna decyzje administracyjna o zaleganiu z uiszczeniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uplywem terminu do skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed uplywem terminu skladania ofert dokonal platnosci naleznych podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiazace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci; 4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania sie o zamówienia publiczne; 5) jezeli zamawiajacy moze stwierdzic, na podstawie wiarygodnych przeslanek, ze wykonawca zawarl z innymi wykonawcami porozumienie majace na celu zaklócenie konkurencji, w szczególnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zlozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie; 6) jezeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszlo do zaklócenia konkurencji wynikajacego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, który nalezy z wykonawca do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba ze spowodowane tym zaklócenie konkurencji moze byc wyeliminowane w inny sposób niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia.
   2.  Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Z postepowania o udzielenie zamówienia zamawiajacy wykluczy takze wykonawce w stosunku do którego otwarto likwidacje, ogloszono upadlosc, którego aktywami zarzadza likwidator lub sad, zawarl uklad z wierzycielami, którego dzialalnosc gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury.
   3.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-10 Ustawy, jezeli udowodni zamawiajacemu, ze spelnil lacznie przeslanki o kreslone w art. 110 ust.
   2. 
   4.  Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835) 1) Z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamówien publicznych wyklucza sie: a) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; b) wykonawce oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzialaniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostala wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; c) wykonawce oraz uczestnika konkursu, którego jednostka dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostal wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o którym mowa w art. 1 pkt
   3.  2) Wykluczenie nastepuje na okres trwania okolicznosci okreslonych w pkt
   1. 
   5.  Z postepowania o udzielenie zamówienia Zamawiajacy wykluczy takze wykonawce wobec którego zachodzi podstawa wykluczenia przewidziana w art. 5k rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576. Forma prawna Wykonawcy, w przypadku skladania oferty wspólnej:
   1.  Wykonawcy moga wspólnie ubiegac sie o udzielenie zamówienia.
   2.  Wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 58 ust. 2 Ustawy.
   3.  Pelnomocnikiem moze byc jeden z Wykonawców dzialajacych wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z Wykonawców);
   4.  Jezeli pelnomocnikiem pozostalych Wykonawców jest Wykonawca bedacy osoba prawna to moze on dzialac zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji;
   5.  Pelnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje sie na swoim profilu Wykonawcy i skladajac oferte w zakladce „Wykonawcy” doda pozostalych Wykonawców wpisujac ich dane.
   6.  Pelnomocnictwo, o którym mowa powyzej, powinno byc w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym osób upowaznionych do reprezentowania Wykonawców oraz zostac przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców.
   7.  Pelnomocnik, o którym mowa powyzej, pozostaje w kontakcie z Zamawiajacym w toku postepowania i do niego Zamawiajacy kieruje informacje, korespondencje itp. Wszelkie oswiadczenia pelnomocnika Zamawiajacy uzna za wiazace dla wszystkich Wykonawców skladajacych oferte wspólna.
   8.  Nie dopuszcza sie uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielnie zamówienia w wiecej niz jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest równiez zlozenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielnie zamówienia, równoczesnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia.
   9.  Wspólnicy spólki cywilnej sa traktowani jak Wykonawcy skladajacy oferte wspólna. 10. W przypadku Wykonawców ubiegajacych sie wspólnie o udzielenie zamówienia brak podstaw wykluczenia z postepowania powinien wykazac kazdy z Wykonawców (dotyczy pkt IV.2.2)). 11. W przypadku Wykonawców ubiegajacych sie wspólnie o udzielenie zamówienia, zapisy okreslone w pkt IV.1.3) obowiazuja. 12. Jezeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiajacy moze zadac przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulujacej wspólprace tych Wykonawców. Dokumenty skladane wraz z oferta: 1) Oprócz wypelnionego i podpisanego Formularza Oferty – zalacznik nr 1 do SWZ, do oferty nalezy zalaczyc: 2) Wypelniony i podpisany Formularz cenowy – zalacznik nr 2 do SWZ. 3) Wypelniony i podpisany Jednolity dokument – zalacznik nr 3 do SWZ 4) Wypelnione i podpisane Oswiadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zw. z art. 5k rozporzadzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 u.p.w.a.u. – zalacznik nr 4 do SWZ.5) Potwierdzenie zlozenia wadium. 6) Pelnomocnictwo w przypadku gdy osoba lub osoby podpisujace oferte dzialaja na podstawie pelnomocnictwa i/lub pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postepowaniu o udzielenie zamówienia. 7) Zobowiazanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia – zalacznik nr 7 do SWZ jezeli dotyczy.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Pakiet 1
Description: 1. Pakiet 1 Biodro pierwotne i rewizyjne II/ Proteza barku.
   2.  Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zalacznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy.
   3.  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc, zgodnosc z warunkami technicznymi i jakosciowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 4 . Dostawa przedmiotu zamówienia odbywac sie bedzie na zasadzie zlozenia do depozytu znajdujacego sie na Bloku Operacyjnym asortymentu wyszczególnionego w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiacym Zalacznik nr 2 do SWZ dla Pakietu i w ilosci wskazanej w Czesci D pkt I.2 SWZ. Depozyt Wykonawca uzupelniania po kazdorazowym otrzymaniu „Protokolu zuzycia”. Szczególowe zasady funkcjonowania depozytu okreslone sa w § 4 Projektu umowy, stanowiacy Zalacznik nr 9 do SWZ.
   5.  Dostawa endoprotez bedacych przedmiotem zamówienia wiaze sie z udostepnieniem Zamawiajacemu instrumentarium, czyli zestawu narzedzi do ich zakladania. Instrumentarium zostanie przekazane Szpitalowi protokolarnie, ale przez caly okres uzytkowania jest wlasnoscia Wykonawcy. Udostepnienie odpowiedniego instrumentarium wymaga równiez przeszkolenia pracowników Zamawiajacego w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia.
   6.  Udostepnienie instrumentarium odbywac sie bedzie wg zasad ustalonych w zalaczniku nr 1 do Projektu umowy stanowiacego zalacznik nr 9 do SWZ.
   7.  Zasady realizacji przedmiotowej dostawy okresla „Projekt umowy” stanowiacy zalacznik nr 9 do SWZ.
Identifiant interne: Czesc 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33183100 Implants orthopédiques
Options:
Description des options: Opcja
   1.  Zamawiajacy skorzysta z opcji w przypadku: 1) zrealizowania wartosci umowy o udzielenie zamówienia w calosci, tj.: w 100%. W takim przypadku opcja bedzie polegala na zwiekszeniu do 20% zapotrzebowania kazdej pozycji ujetej w danym Pakiecie, zgodnie z zalacznikiem nr 2 do SWZ – Formularz cenowy; 2) zrealizowania minimalnej wartosci lub wielkosci swiadczenia stron, wskazanej w § 3 ust.
   3.  W takim przypadku opcja bedzie polegala na jednorazowej, dwukrotnej, lub kilkakrotnej realizacji poszczególnego asortymentu w ilosciach wg zapotrzebowania. Zamawiajacy moze korzystac z tej formy opcji do momentu wykorzystania w calosci (w 100%) wartosci brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1
   2.  W przypadku wykorzystania opcji okreslonej w pkt
   1. 2) Zamawiajacy moze skorzystac z opcji okreslonej w pkt
   1. 1)
   3.  Opcja bedzie realizowana na warunkach i zasadach okreslonych w projekcie umowy.
   4.  Dodatkowe zasady dotyczace opcji okreslonej w pkt
   1. 1): 1) Opcja wejdzie w zycie pod warunkiem, zlozenia Wykonawcy przez Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia o skorzystaniu z opcji. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania prawa opcji. Opcja bedzie obowiazywala w terminie realizacji zamówienia podstawowego. 2) Wraz z oswiadczeniem, Zamawiajacy zlozy Wykonawcy informacje o rodzaju i ilosci planowanego do zakupu asortymentu. 3) Zmiana postanowien zawartej umowy uwzgledniajaca opcje nastapi pisemnie, w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci, na podstawie przedstawionego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajacego nowego formularza cenowego, obejmujacego opcje.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Wymagania dotyczace wadium:
   1.  Zamawiajacy zada wniesienia wadium w kwocie: Pakiet 1 – 5 600,00 zl.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena brutto
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Termin czesciowy realizacji zamówienia
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przyslugujacych podczas postepowania o udzielenie zamówienia
   1.  Zgodnie z zapisami Ustawy Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy, oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  W postepowaniu odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy;
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej.
   5.  W sprawie srodków ochrony prawnej stosuje sie przepisy Dzialu IX Srodki ochrony prawnej, art. 505 i nast. Ustawy.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Pakiet 2
Description: 1.Pakiet 2 Endoproteza stawu biodrowego, kolanowego anatomiczna pierwotna, cementowana, rewizyjna
   2.  Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zalacznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy.
   3.  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc, zgodnosc z warunkami technicznymi i jakosciowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 4 . Dostawa przedmiotu zamówienia odbywac sie bedzie na zasadzie zlozenia do depozytu znajdujacego sie na Bloku Operacyjnym asortymentu wyszczególnionego w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiacym Zalacznik nr 2 do SWZ dla Pakietu i w ilosci wskazanej w Czesci D pkt I.2 SWZ. Depozyt Wykonawca uzupelniania po kazdorazowym otrzymaniu „Protokolu zuzycia”. Szczególowe zasady funkcjonowania depozytu okreslone sa w § 4 Projektu umowy, stanowiacy Zalacznik nr 9 do SWZ.
   5.  Dostawa endoprotez bedacych przedmiotem zamówienia wiaze sie z udostepnieniem Zamawiajacemu instrumentarium, czyli zestawu narzedzi do ich zakladania. Instrumentarium zostanie przekazane Szpitalowi protokolarnie, ale przez caly okres uzytkowania jest wlasnoscia Wykonawcy. Udostepnienie odpowiedniego instrumentarium wymaga równiez przeszkolenia pracowników Zamawiajacego w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia.
   6.  Udostepnienie instrumentarium odbywac sie bedzie wg zasad ustalonych w zalaczniku nr 1 do Projektu umowy stanowiacego zalacznik nr 9 do SWZ.
   7.  Zasady realizacji przedmiotowej dostawy okresla „Projekt umowy” stanowiacy zalacznik nr 9 do SWZ.
Identifiant interne: Czesc 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33183100 Implants orthopédiques
Options:
Description des options: Opcja
   1.  Zamawiajacy skorzysta z opcji w przypadku: 1) zrealizowania wartosci umowy o udzielenie zamówienia w calosci, tj.: w 100%. W takim przypadku opcja bedzie polegala na zwiekszeniu do 20% zapotrzebowania kazdej pozycji ujetej w danym Pakiecie, zgodnie z zalacznikiem nr 2 do SWZ – Formularz cenowy; 2) zrealizowania minimalnej wartosci lub wielkosci swiadczenia stron, wskazanej w § 3 ust.
   3.  W takim przypadku opcja bedzie polegala na jednorazowej, dwukrotnej, lub kilkakrotnej realizacji poszczególnego asortymentu w ilosciach wg zapotrzebowania. Zamawiajacy moze korzystac z tej formy opcji do momentu wykorzystania w calosci (w 100%) wartosci brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1
   2.  W przypadku wykorzystania opcji okreslonej w pkt
   1. 2) Zamawiajacy moze skorzystac z opcji okreslonej w pkt
   1. 1)
   3.  Opcja bedzie realizowana na warunkach i zasadach okreslonych w projekcie umowy.
   4.  Dodatkowe zasady dotyczace opcji okreslonej w pkt
   1. 1): 1) Opcja wejdzie w zycie pod warunkiem, zlozenia Wykonawcy przez Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia o skorzystaniu z opcji. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania prawa opcji. Opcja bedzie obowiazywala w terminie realizacji zamówienia podstawowego. 2) Wraz z oswiadczeniem, Zamawiajacy zlozy Wykonawcy informacje o rodzaju i ilosci planowanego do zakupu asortymentu. 3) Zmiana postanowien zawartej umowy uwzgledniajaca opcje nastapi pisemnie, w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci, na podstawie przedstawionego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajacego nowego formularza cenowego, obejmujacego opcje.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Wymagania dotyczace wadium:
   1.  Zamawiajacy zada wniesienia wadium w kwocie: Pakiet 2 – 25 900,00 zl.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena brutto
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Termin uzupelnienia depozytu
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przyslugujacych podczas postepowania o udzielenie zamówienia
   1.  Zgodnie z zapisami Ustawy Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy, oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  W postepowaniu odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy;
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej.
   5.  W sprawie srodków ochrony prawnej stosuje sie przepisy Dzialu IX Srodki ochrony prawnej, art. 505 i nast. Ustawy.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Pakiet 3
Description: 1. Pakiet 3 – Spacery – tymczasowe biodrowe/kolanowe
   2.  Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zalacznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy.
   3.  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc, zgodnosc z warunkami technicznymi i jakosciowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 4 . Dostawa przedmiotu zamówienia odbywac sie bedzie na zasadzie zlozenia do depozytu znajdujacego sie na Bloku Operacyjnym asortymentu wyszczególnionego w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiacym Zalacznik nr 2 do SWZ dla Pakietu i w ilosci wskazanej w Czesci D pkt I.2 SWZ. Depozyt Wykonawca uzupelniania po kazdorazowym otrzymaniu „Protokolu zuzycia”. Szczególowe zasady funkcjonowania depozytu okreslone sa w § 4 Projektu umowy, stanowiacy Zalacznik nr 9 do SWZ.
   5.  Dostawa endoprotez bedacych przedmiotem zamówienia wiaze sie z udostepnieniem Zamawiajacemu instrumentarium, czyli zestawu narzedzi do ich zakladania. Instrumentarium zostanie przekazane Szpitalowi protokolarnie, ale przez caly okres uzytkowania jest wlasnoscia Wykonawcy. Udostepnienie odpowiedniego instrumentarium wymaga równiez przeszkolenia pracowników Zamawiajacego w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia.
   6.  Udostepnienie instrumentarium odbywac sie bedzie wg zasad ustalonych w zalaczniku nr 1 do Projektu umowy stanowiacego zalacznik nr 9 do SWZ.
   7.  Zasady realizacji przedmiotowej dostawy okresla „Projekt umowy” stanowiacy zalacznik nr 9 do SWZ.
Identifiant interne: Czesc 3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33183100 Implants orthopédiques
Options:
Description des options: Opcja
   1.  Zamawiajacy skorzysta z opcji w przypadku: 1) zrealizowania wartosci umowy o udzielenie zamówienia w calosci, tj.: w 100%. W takim przypadku opcja bedzie polegala na zwiekszeniu do 20% zapotrzebowania kazdej pozycji ujetej w danym Pakiecie, zgodnie z zalacznikiem nr 2 do SWZ – Formularz cenowy; 2) zrealizowania minimalnej wartosci lub wielkosci swiadczenia stron, wskazanej w § 3 ust.
   3.  W takim przypadku opcja bedzie polegala na jednorazowej, dwukrotnej, lub kilkakrotnej realizacji poszczególnego asortymentu w ilosciach wg zapotrzebowania. Zamawiajacy moze korzystac z tej formy opcji do momentu wykorzystania w calosci (w 100%) wartosci brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1
   2.  W przypadku wykorzystania opcji okreslonej w pkt
   1. 2) Zamawiajacy moze skorzystac z opcji okreslonej w pkt
   1. 1)
   3.  Opcja bedzie realizowana na warunkach i zasadach okreslonych w projekcie umowy.
   4.  Dodatkowe zasady dotyczace opcji okreslonej w pkt
   1. 1): 1) Opcja wejdzie w zycie pod warunkiem, zlozenia Wykonawcy przez Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia o skorzystaniu z opcji. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania prawa opcji. Opcja bedzie obowiazywala w terminie realizacji zamówienia podstawowego. 2) Wraz z oswiadczeniem, Zamawiajacy zlozy Wykonawcy informacje o rodzaju i ilosci planowanego do zakupu asortymentu. 3) Zmiana postanowien zawartej umowy uwzgledniajaca opcje nastapi pisemnie, w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci, na podstawie przedstawionego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajacego nowego formularza cenowego, obejmujacego opcje.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Wymagania dotyczace wadium:
   1.  Zamawiajacy zada wniesienia wadium w kwocie: Pakiet 3 – 520,00 zl.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena brutto
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Termin czesciowy realizacji zamówienia
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przyslugujacych podczas postepowania o udzielenie zamówienia
   1.  Zgodnie z zapisami Ustawy Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy, oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  W postepowaniu odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy;
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej.
   5.  W sprawie srodków ochrony prawnej stosuje sie przepisy Dzialu IX Srodki ochrony prawnej, art. 505 i nast. Ustawy.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Pakiet 4
Description: 1.Pakiet 4 – Biodro/kolano przynasadowe i dysplastyczne/kolano jednoprzedzialowe
   2.  Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zalacznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy.
   3.  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc, zgodnosc z warunkami technicznymi i jakosciowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 4 . Dostawa przedmiotu zamówienia odbywac sie bedzie na zasadzie zlozenia do depozytu znajdujacego sie na Bloku Operacyjnym asortymentu wyszczególnionego w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiacym Zalacznik nr 2 do SWZ dla Pakietu i w ilosci wskazanej w Czesci D pkt I.2 SWZ. Depozyt Wykonawca uzupelniania po kazdorazowym otrzymaniu „Protokolu zuzycia”. Szczególowe zasady funkcjonowania depozytu okreslone sa w § 4 Projektu umowy, stanowiacy Zalacznik nr 9 do SWZ.
   5.  Dostawa endoprotez bedacych przedmiotem zamówienia wiaze sie z udostepnieniem Zamawiajacemu instrumentarium, czyli zestawu narzedzi do ich zakladania. Instrumentarium zostanie przekazane Szpitalowi protokolarnie, ale przez caly okres uzytkowania jest wlasnoscia Wykonawcy. Udostepnienie odpowiedniego instrumentarium wymaga równiez przeszkolenia pracowników Zamawiajacego w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia.
   6.  Udostepnienie instrumentarium odbywac sie bedzie wg zasad ustalonych w zalaczniku nr 1 do Projektu umowy stanowiacego zalacznik nr 9 do SWZ.
   7.  Zasady realizacji przedmiotowej dostawy okresla „Projekt umowy” stanowiacy zalacznik nr 9 do SWZ.
Identifiant interne: Czesc 4
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33183100 Implants orthopédiques
Options:
Description des options: Opcja
   1.  Zamawiajacy skorzysta z opcji w przypadku: 1) zrealizowania wartosci umowy o udzielenie zamówienia w calosci, tj.: w 100%. W takim przypadku opcja bedzie polegala na zwiekszeniu do 20% zapotrzebowania kazdej pozycji ujetej w danym Pakiecie, zgodnie z zalacznikiem nr 2 do SWZ – Formularz cenowy; 2) zrealizowania minimalnej wartosci lub wielkosci swiadczenia stron, wskazanej w § 3 ust.
   3.  W takim przypadku opcja bedzie polegala na jednorazowej, dwukrotnej, lub kilkakrotnej realizacji poszczególnego asortymentu w ilosciach wg zapotrzebowania. Zamawiajacy moze korzystac z tej formy opcji do momentu wykorzystania w calosci (w 100%) wartosci brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1
   2.  W przypadku wykorzystania opcji okreslonej w pkt
   1. 2) Zamawiajacy moze skorzystac z opcji okreslonej w pkt
   1. 1)
   3.  Opcja bedzie realizowana na warunkach i zasadach okreslonych w projekcie umowy.
   4.  Dodatkowe zasady dotyczace opcji okreslonej w pkt
   1. 1): 1) Opcja wejdzie w zycie pod warunkiem, zlozenia Wykonawcy przez Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia o skorzystaniu z opcji. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania prawa opcji. Opcja bedzie obowiazywala w terminie realizacji zamówienia podstawowego. 2) Wraz z oswiadczeniem, Zamawiajacy zlozy Wykonawcy informacje o rodzaju i ilosci planowanego do zakupu asortymentu. 3) Zmiana postanowien zawartej umowy uwzgledniajaca opcje nastapi pisemnie, w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci, na podstawie przedstawionego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajacego nowego formularza cenowego, obejmujacego opcje.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Wymagania dotyczace wadium:
   1.  Zamawiajacy zada wniesienia wadium w kwocie: Pakiet 4 – 8 140,00 zl.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena brutto
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Termin uzupelnienia depozytu
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przyslugujacych podczas postepowania o udzielenie zamówienia
   1.  Zgodnie z zapisami Ustawy Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy, oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  W postepowaniu odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy;
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej.
   5.  W sprawie srodków ochrony prawnej stosuje sie przepisy Dzialu IX Srodki ochrony prawnej, art. 505 i nast. Ustawy.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: Pakiet 5
Description: 1.Pakiet 5 – Wchlanialny nosnik antybiotykowy
   2.  Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zalacznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy.
   3.  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc, zgodnosc z warunkami technicznymi i jakosciowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 4 . Dostawa przedmiotu zamówienia odbywac sie bedzie na zasadzie zlozenia do depozytu znajdujacego sie na Bloku Operacyjnym asortymentu wyszczególnionego w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiacym Zalacznik nr 2 do SWZ dla Pakietu i w ilosci wskazanej w Czesci D pkt I.2 SWZ. Depozyt Wykonawca uzupelniania po kazdorazowym otrzymaniu „Protokolu zuzycia”. Szczególowe zasady funkcjonowania depozytu okreslone sa w § 4 Projektu umowy, stanowiacy Zalacznik nr 9 do SWZ.
   5.  Dostawa endoprotez bedacych przedmiotem zamówienia wiaze sie z udostepnieniem Zamawiajacemu instrumentarium, czyli zestawu narzedzi do ich zakladania. Instrumentarium zostanie przekazane Szpitalowi protokolarnie, ale przez caly okres uzytkowania jest wlasnoscia Wykonawcy. Udostepnienie odpowiedniego instrumentarium wymaga równiez przeszkolenia pracowników Zamawiajacego w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia.
   6.  Udostepnienie instrumentarium odbywac sie bedzie wg zasad ustalonych w zalaczniku nr 1 do Projektu umowy stanowiacego zalacznik nr 9 do SWZ.
   7.  Zasady realizacji przedmiotowej dostawy okresla „Projekt umowy” stanowiacy zalacznik nr 9 do SWZ.
Identifiant interne: Czesc 5
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33183100 Implants orthopédiques
Options:
Description des options: Opcja
   1.  Zamawiajacy skorzysta z opcji w przypadku: 1) zrealizowania wartosci umowy o udzielenie zamówienia w calosci, tj.: w 100%. W takim przypadku opcja bedzie polegala na zwiekszeniu do 20% zapotrzebowania kazdej pozycji ujetej w danym Pakiecie, zgodnie z zalacznikiem nr 2 do SWZ – Formularz cenowy; 2) zrealizowania minimalnej wartosci lub wielkosci swiadczenia stron, wskazanej w § 3 ust.
   3.  W takim przypadku opcja bedzie polegala na jednorazowej, dwukrotnej, lub kilkakrotnej realizacji poszczególnego asortymentu w ilosciach wg zapotrzebowania. Zamawiajacy moze korzystac z tej formy opcji do momentu wykorzystania w calosci (w 100%) wartosci brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1
   2.  W przypadku wykorzystania opcji okreslonej w pkt
   1. 2) Zamawiajacy moze skorzystac z opcji okreslonej w pkt
   1. 1)
   3.  Opcja bedzie realizowana na warunkach i zasadach okreslonych w projekcie umowy.
   4.  Dodatkowe zasady dotyczace opcji okreslonej w pkt
   1. 1): 1) Opcja wejdzie w zycie pod warunkiem, zlozenia Wykonawcy przez Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia o skorzystaniu z opcji. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania prawa opcji. Opcja bedzie obowiazywala w terminie realizacji zamówienia podstawowego. 2) Wraz z oswiadczeniem, Zamawiajacy zlozy Wykonawcy informacje o rodzaju i ilosci planowanego do zakupu asortymentu. 3) Zmiana postanowien zawartej umowy uwzgledniajaca opcje nastapi pisemnie, w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci, na podstawie przedstawionego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajacego nowego formularza cenowego, obejmujacego opcje.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Wymagania dotyczace wadium:
   1.  Zamawiajacy zada wniesienia wadium w kwocie: Pakiet 5 – 2 500,00 zl.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena brutto
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Termin uzupelnienia depozytu
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przyslugujacych podczas postepowania o udzielenie zamówienia
   1.  Zgodnie z zapisami Ustawy Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy, oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  W postepowaniu odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy;
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej.
   5.  W sprawie srodków ochrony prawnej stosuje sie przepisy Dzialu IX Srodki ochrony prawnej, art. 505 i nast. Ustawy.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: Pakiet 6
Description: 1. Pakiet 6 – Gwozdzie sródszpikowe i sruby + Elastyczny gwózdz srudszpikowy + Implanty do zlaman w obrebie stawu lokciowego + Druty, wiertla, wkrety, opaski
   2.  Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zalacznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy.
   3.  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc, zgodnosc z warunkami technicznymi i jakosciowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 4 . Dostawa przedmiotu zamówienia odbywac sie bedzie na zasadzie zlozenia do depozytu znajdujacego sie na Bloku Operacyjnym asortymentu wyszczególnionego w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiacym Zalacznik nr 2 do SWZ dla Pakietu i w ilosci wskazanej w Czesci D pkt I.2 SWZ. Depozyt Wykonawca uzupelniania po kazdorazowym otrzymaniu „Protokolu zuzycia”. Szczególowe zasady funkcjonowania depozytu okreslone sa w § 4 Projektu umowy, stanowiacy Zalacznik nr 9 do SWZ.
   5.  Dostawa endoprotez bedacych przedmiotem zamówienia wiaze sie z udostepnieniem Zamawiajacemu instrumentarium, czyli zestawu narzedzi do ich zakladania. Instrumentarium zostanie przekazane Szpitalowi protokolarnie, ale przez caly okres uzytkowania jest wlasnoscia Wykonawcy. Udostepnienie odpowiedniego instrumentarium wymaga równiez przeszkolenia pracowników Zamawiajacego w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia.
   6.  Udostepnienie instrumentarium odbywac sie bedzie wg zasad ustalonych w zalaczniku nr 1 do Projektu umowy stanowiacego zalacznik nr 9 do SWZ.
   7.  Zasady realizacji przedmiotowej dostawy okresla „Projekt umowy” stanowiacy zalacznik nr 9 do SWZ.
Identifiant interne: Czesc 6
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33183100 Implants orthopédiques
Options:
Description des options: Opcja
   1.  Zamawiajacy skorzysta z opcji w przypadku: 1) zrealizowania wartosci umowy o udzielenie zamówienia w calosci, tj.: w 100%. W takim przypadku opcja bedzie polegala na zwiekszeniu do 20% zapotrzebowania kazdej pozycji ujetej w danym Pakiecie, zgodnie z zalacznikiem nr 2 do SWZ – Formularz cenowy; 2) zrealizowania minimalnej wartosci lub wielkosci swiadczenia stron, wskazanej w § 3 ust.
   3.  W takim przypadku opcja bedzie polegala na jednorazowej, dwukrotnej, lub kilkakrotnej realizacji poszczególnego asortymentu w ilosciach wg zapotrzebowania. Zamawiajacy moze korzystac z tej formy opcji do momentu wykorzystania w calosci (w 100%) wartosci brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1
   2.  W przypadku wykorzystania opcji okreslonej w pkt
   1. 2) Zamawiajacy moze skorzystac z opcji okreslonej w pkt
   1. 1)
   3.  Opcja bedzie realizowana na warunkach i zasadach okreslonych w projekcie umowy.
   4.  Dodatkowe zasady dotyczace opcji okreslonej w pkt
   1. 1): 1) Opcja wejdzie w zycie pod warunkiem, zlozenia Wykonawcy przez Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia o skorzystaniu z opcji. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania prawa opcji. Opcja bedzie obowiazywala w terminie realizacji zamówienia podstawowego. 2) Wraz z oswiadczeniem, Zamawiajacy zlozy Wykonawcy informacje o rodzaju i ilosci planowanego do zakupu asortymentu. 3) Zmiana postanowien zawartej umowy uwzgledniajaca opcje nastapi pisemnie, w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci, na podstawie przedstawionego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajacego nowego formularza cenowego, obejmujacego opcje.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Wymagania dotyczace wadium:
   1.  Zamawiajacy zada wniesienia wadium w kwocie: Pakiet 6 – 10 500,00 zl.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena brutto
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Termin uzupelnienia depozytu - poz. 1-19, 28-30, 33-37, 39-42, 44-46, 50-63, 66-67, 87-88, 91-99, 106-108 Termin czesciowy realizacji zamówienia - poz. 20-27; 31-32; 38-43; 47-49; 64-65; 68-86; 89-90; 100-105 i poz. 70-86, 101-105
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przyslugujacych podczas postepowania o udzielenie zamówienia
   1.  Zgodnie z zapisami Ustawy Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy, oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  W postepowaniu odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy;
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej.
   5.  W sprawie srodków ochrony prawnej stosuje sie przepisy Dzialu IX Srodki ochrony prawnej, art. 505 i nast. Ustawy.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0007
Titre: Pakiet 7
Description: 1.Pakiet 7 – Plyty ortopedyczne do leczenia zlaman w obrebie konczyny dolnej i górnej / sruby kaniulowane / Sruby do zlaman
   2.  Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zalacznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy.
   3.  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc, zgodnosc z warunkami technicznymi i jakosciowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 4 . Dostawa przedmiotu zamówienia odbywac sie bedzie na zasadzie zlozenia do depozytu znajdujacego sie na Bloku Operacyjnym asortymentu wyszczególnionego w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiacym Zalacznik nr 2 do SWZ dla Pakietu i w ilosci wskazanej w Czesci D pkt I.2 SWZ. Depozyt Wykonawca uzupelniania po kazdorazowym otrzymaniu „Protokolu zuzycia”. Szczególowe zasady funkcjonowania depozytu okreslone sa w § 4 Projektu umowy, stanowiacy Zalacznik nr 9 do SWZ.
   5.  Dostawa endoprotez bedacych przedmiotem zamówienia wiaze sie z udostepnieniem Zamawiajacemu instrumentarium, czyli zestawu narzedzi do ich zakladania. Instrumentarium zostanie przekazane Szpitalowi protokolarnie, ale przez caly okres uzytkowania jest wlasnoscia Wykonawcy. Udostepnienie odpowiedniego instrumentarium wymaga równiez przeszkolenia pracowników Zamawiajacego w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia.
   6.  Udostepnienie instrumentarium odbywac sie bedzie wg zasad ustalonych w zalaczniku nr 1 do Projektu umowy stanowiacego zalacznik nr 9 do SWZ.
   7.  Zasady realizacji przedmiotowej dostawy okresla „Projekt umowy” stanowiacy zalacznik nr 9 do SWZ.
Identifiant interne: Czesc 7
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33183100 Implants orthopédiques
Options:
Description des options: Opcja
   1.  Zamawiajacy skorzysta z opcji w przypadku: 1) zrealizowania wartosci umowy o udzielenie zamówienia w calosci, tj.: w 100%. W takim przypadku opcja bedzie polegala na zwiekszeniu do 20% zapotrzebowania kazdej pozycji ujetej w danym Pakiecie, zgodnie z zalacznikiem nr 2 do SWZ – Formularz cenowy; 2) zrealizowania minimalnej wartosci lub wielkosci swiadczenia stron, wskazanej w § 3 ust.
   3.  W takim przypadku opcja bedzie polegala na jednorazowej, dwukrotnej, lub kilkakrotnej realizacji poszczególnego asortymentu w ilosciach wg zapotrzebowania. Zamawiajacy moze korzystac z tej formy opcji do momentu wykorzystania w calosci (w 100%) wartosci brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1
   2.  W przypadku wykorzystania opcji okreslonej w pkt
   1. 2) Zamawiajacy moze skorzystac z opcji okreslonej w pkt
   1. 1)
   3.  Opcja bedzie realizowana na warunkach i zasadach okreslonych w projekcie umowy.
   4.  Dodatkowe zasady dotyczace opcji okreslonej w pkt
   1. 1): 1) Opcja wejdzie w zycie pod warunkiem, zlozenia Wykonawcy przez Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia o skorzystaniu z opcji. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania prawa opcji. Opcja bedzie obowiazywala w terminie realizacji zamówienia podstawowego. 2) Wraz z oswiadczeniem, Zamawiajacy zlozy Wykonawcy informacje o rodzaju i ilosci planowanego do zakupu asortymentu. 3) Zmiana postanowien zawartej umowy uwzgledniajaca opcje nastapi pisemnie, w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci, na podstawie przedstawionego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajacego nowego formularza cenowego, obejmujacego opcje.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Wymagania dotyczace wadium:
   1.  Zamawiajacy zada wniesienia wadium w kwocie: Pakiet 7 – 1 800,00 zl.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena brutto
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Termin czesciowy realizacji zamówienia
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przyslugujacych podczas postepowania o udzielenie zamówienia
   1.  Zgodnie z zapisami Ustawy Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy, oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  W postepowaniu odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy;
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej.
   5.  W sprawie srodków ochrony prawnej stosuje sie przepisy Dzialu IX Srodki ochrony prawnej, art. 505 i nast. Ustawy.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0008
Titre: Pakiet 8
Description: 1.Pakiet 8 – Wyposazenie do artroskopii i implanty artroskopowe
   2.  Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zalacznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy.
   3.  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc, zgodnosc z warunkami technicznymi i jakosciowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 4 . Dostawa przedmiotu zamówienia odbywac sie bedzie na zasadzie zlozenia do depozytu znajdujacego sie na Bloku Operacyjnym asortymentu wyszczególnionego w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiacym Zalacznik nr 2 do SWZ dla Pakietu i w ilosci wskazanej w Czesci D pkt I.2 SWZ. Depozyt Wykonawca uzupelniania po kazdorazowym otrzymaniu „Protokolu zuzycia”. Szczególowe zasady funkcjonowania depozytu okreslone sa w § 4 Projektu umowy, stanowiacy Zalacznik nr 9 do SWZ.
   5.  Dostawa endoprotez bedacych przedmiotem zamówienia wiaze sie z udostepnieniem Zamawiajacemu instrumentarium, czyli zestawu narzedzi do ich zakladania. Instrumentarium zostanie przekazane Szpitalowi protokolarnie, ale przez caly okres uzytkowania jest wlasnoscia Wykonawcy. Udostepnienie odpowiedniego instrumentarium wymaga równiez przeszkolenia pracowników Zamawiajacego w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia.
   6.  Udostepnienie instrumentarium odbywac sie bedzie wg zasad ustalonych w zalaczniku nr 1 do Projektu umowy stanowiacego zalacznik nr 9 do SWZ.
   7.  Zasady realizacji przedmiotowej dostawy okresla „Projekt umowy” stanowiacy zalacznik nr 9 do SWZ.
Identifiant interne: Czesc 8
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33183100 Implants orthopédiques
Options:
Description des options: Opcja
   1.  Zamawiajacy skorzysta z opcji w przypadku: 1) zrealizowania wartosci umowy o udzielenie zamówienia w calosci, tj.: w 100%. W takim przypadku opcja bedzie polegala na zwiekszeniu do 20% zapotrzebowania kazdej pozycji ujetej w danym Pakiecie, zgodnie z zalacznikiem nr 2 do SWZ – Formularz cenowy; 2) zrealizowania minimalnej wartosci lub wielkosci swiadczenia stron, wskazanej w § 3 ust.
   3.  W takim przypadku opcja bedzie polegala na jednorazowej, dwukrotnej, lub kilkakrotnej realizacji poszczególnego asortymentu w ilosciach wg zapotrzebowania. Zamawiajacy moze korzystac z tej formy opcji do momentu wykorzystania w calosci (w 100%) wartosci brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1
   2.  W przypadku wykorzystania opcji okreslonej w pkt
   1. 2) Zamawiajacy moze skorzystac z opcji okreslonej w pkt
   1. 1)
   3.  Opcja bedzie realizowana na warunkach i zasadach okreslonych w projekcie umowy.
   4.  Dodatkowe zasady dotyczace opcji okreslonej w pkt
   1. 1): 1) Opcja wejdzie w zycie pod warunkiem, zlozenia Wykonawcy przez Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia o skorzystaniu z opcji. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania prawa opcji. Opcja bedzie obowiazywala w terminie realizacji zamówienia podstawowego. 2) Wraz z oswiadczeniem, Zamawiajacy zlozy Wykonawcy informacje o rodzaju i ilosci planowanego do zakupu asortymentu. 3) Zmiana postanowien zawartej umowy uwzgledniajaca opcje nastapi pisemnie, w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci, na podstawie przedstawionego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajacego nowego formularza cenowego, obejmujacego opcje.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Wymagania dotyczace wadium:
   1.  Zamawiajacy zada wniesienia wadium w kwocie: Pakiet 8 – 6 000,00 zl.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena brutto
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Termin uzupelnienia depozytu
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przyslugujacych podczas postepowania o udzielenie zamówienia
   1.  Zgodnie z zapisami Ustawy Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy, oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  W postepowaniu odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy;
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej.
   5.  W sprawie srodków ochrony prawnej stosuje sie przepisy Dzialu IX Srodki ochrony prawnej, art. 505 i nast. Ustawy.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0009
Titre: Pakiet 9
Description: 1.Pakiet 9 – System reduktorów stozka do operacji rewizyjnych
   2.  Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zalacznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy.
   3.  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc, zgodnosc z warunkami technicznymi i jakosciowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 4 . Dostawa przedmiotu zamówienia odbywac sie bedzie na zasadzie zlozenia do depozytu znajdujacego sie na Bloku Operacyjnym asortymentu wyszczególnionego w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiacym Zalacznik nr 2 do SWZ dla Pakietu i w ilosci wskazanej w Czesci D pkt I.2 SWZ. Depozyt Wykonawca uzupelniania po kazdorazowym otrzymaniu „Protokolu zuzycia”. Szczególowe zasady funkcjonowania depozytu okreslone sa w § 4 Projektu umowy, stanowiacy Zalacznik nr 9 do SWZ.
   5.  Dostawa endoprotez bedacych przedmiotem zamówienia wiaze sie z udostepnieniem Zamawiajacemu instrumentarium, czyli zestawu narzedzi do ich zakladania. Instrumentarium zostanie przekazane Szpitalowi protokolarnie, ale przez caly okres uzytkowania jest wlasnoscia Wykonawcy. Udostepnienie odpowiedniego instrumentarium wymaga równiez przeszkolenia pracowników Zamawiajacego w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia.
   6.  Udostepnienie instrumentarium odbywac sie bedzie wg zasad ustalonych w zalaczniku nr 1 do Projektu umowy stanowiacego zalacznik nr 9 do SWZ.
   7.  Zasady realizacji przedmiotowej dostawy okresla „Projekt umowy” stanowiacy zalacznik nr 9 do SWZ.
Identifiant interne: Czesc 9
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33183100 Implants orthopédiques
Options:
Description des options: Opcja
   1.  Zamawiajacy skorzysta z opcji w przypadku: 1) zrealizowania wartosci umowy o udzielenie zamówienia w calosci, tj.: w 100%. W takim przypadku opcja bedzie polegala na zwiekszeniu do 20% zapotrzebowania kazdej pozycji ujetej w danym Pakiecie, zgodnie z zalacznikiem nr 2 do SWZ – Formularz cenowy; 2) zrealizowania minimalnej wartosci lub wielkosci swiadczenia stron, wskazanej w § 3 ust.
   3.  W takim przypadku opcja bedzie polegala na jednorazowej, dwukrotnej, lub kilkakrotnej realizacji poszczególnego asortymentu w ilosciach wg zapotrzebowania. Zamawiajacy moze korzystac z tej formy opcji do momentu wykorzystania w calosci (w 100%) wartosci brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1
   2.  W przypadku wykorzystania opcji okreslonej w pkt
   1. 2) Zamawiajacy moze skorzystac z opcji okreslonej w pkt
   1. 1)
   3.  Opcja bedzie realizowana na warunkach i zasadach okreslonych w projekcie umowy.
   4.  Dodatkowe zasady dotyczace opcji okreslonej w pkt
   1. 1): 1) Opcja wejdzie w zycie pod warunkiem, zlozenia Wykonawcy przez Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia o skorzystaniu z opcji. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania prawa opcji. Opcja bedzie obowiazywala w terminie realizacji zamówienia podstawowego. 2) Wraz z oswiadczeniem, Zamawiajacy zlozy Wykonawcy informacje o rodzaju i ilosci planowanego do zakupu asortymentu. 3) Zmiana postanowien zawartej umowy uwzgledniajaca opcje nastapi pisemnie, w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci, na podstawie przedstawionego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajacego nowego formularza cenowego, obejmujacego opcje.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Wymagania dotyczace wadium:
   1.  Zamawiajacy zada wniesienia wadium w kwocie: Pakiet 9 – 390,00 zl.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena brutto
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Termin czesciowy realizacji zamówienia
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przyslugujacych podczas postepowania o udzielenie zamówienia
   1.  Zgodnie z zapisami Ustawy Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy, oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  W postepowaniu odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy;
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej.
   5.  W sprawie srodków ochrony prawnej stosuje sie przepisy Dzialu IX Srodki ochrony prawnej, art. 505 i nast. Ustawy.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0010
Titre: Pakiet 10
Description: 1.Pakiet 10 – Plyty, sruby do zlaman i rekonstrukcji w obrebie twarzoczaszki
   2.  Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zalacznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy.
   3.  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc, zgodnosc z warunkami technicznymi i jakosciowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 4 . Dostawa przedmiotu zamówienia odbywac sie bedzie na zasadzie zlozenia do depozytu znajdujacego sie na Bloku Operacyjnym asortymentu wyszczególnionego w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiacym Zalacznik nr 2 do SWZ dla Pakietu i w ilosci wskazanej w Czesci D pkt I.2 SWZ. Depozyt Wykonawca uzupelniania po kazdorazowym otrzymaniu „Protokolu zuzycia”. Szczególowe zasady funkcjonowania depozytu okreslone sa w § 4 Projektu umowy, stanowiacy Zalacznik nr 9 do SWZ.
   5.  Dostawa endoprotez bedacych przedmiotem zamówienia wiaze sie z udostepnieniem Zamawiajacemu instrumentarium, czyli zestawu narzedzi do ich zakladania. Instrumentarium zostanie przekazane Szpitalowi protokolarnie, ale przez caly okres uzytkowania jest wlasnoscia Wykonawcy. Udostepnienie odpowiedniego instrumentarium wymaga równiez przeszkolenia pracowników Zamawiajacego w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia.
   6.  Udostepnienie instrumentarium odbywac sie bedzie wg zasad ustalonych w zalaczniku nr 1 do Projektu umowy stanowiacego zalacznik nr 9 do SWZ.
   7.  Zasady realizacji przedmiotowej dostawy okresla „Projekt umowy” stanowiacy zalacznik nr 9 do SWZ.
Identifiant interne: Czesc 10
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33183100 Implants orthopédiques
Options:
Description des options: Opcja
   1.  Zamawiajacy skorzysta z opcji w przypadku: 1) zrealizowania wartosci umowy o udzielenie zamówienia w calosci, tj.: w 100%. W takim przypadku opcja bedzie polegala na zwiekszeniu do 20% zapotrzebowania kazdej pozycji ujetej w danym Pakiecie, zgodnie z zalacznikiem nr 2 do SWZ – Formularz cenowy; 2) zrealizowania minimalnej wartosci lub wielkosci swiadczenia stron, wskazanej w § 3 ust.
   3.  W takim przypadku opcja bedzie polegala na jednorazowej, dwukrotnej, lub kilkakrotnej realizacji poszczególnego asortymentu w ilosciach wg zapotrzebowania. Zamawiajacy moze korzystac z tej formy opcji do momentu wykorzystania w calosci (w 100%) wartosci brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1
   2.  W przypadku wykorzystania opcji okreslonej w pkt
   1. 2) Zamawiajacy moze skorzystac z opcji okreslonej w pkt
   1. 1)
   3.  Opcja bedzie realizowana na warunkach i zasadach okreslonych w projekcie umowy.
   4.  Dodatkowe zasady dotyczace opcji okreslonej w pkt
   1. 1): 1) Opcja wejdzie w zycie pod warunkiem, zlozenia Wykonawcy przez Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia o skorzystaniu z opcji. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania prawa opcji. Opcja bedzie obowiazywala w terminie realizacji zamówienia podstawowego. 2) Wraz z oswiadczeniem, Zamawiajacy zlozy Wykonawcy informacje o rodzaju i ilosci planowanego do zakupu asortymentu. 3) Zmiana postanowien zawartej umowy uwzgledniajaca opcje nastapi pisemnie, w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci, na podstawie przedstawionego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajacego nowego formularza cenowego, obejmujacego opcje.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Wymagania dotyczace wadium:
   1.  Zamawiajacy zada wniesienia wadium w kwocie: Pakiet 10 – 1 900,00 zl.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena brutto
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Termin uzupelnienia depozytu
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przyslugujacych podczas postepowania o udzielenie zamówienia
   1.  Zgodnie z zapisami Ustawy Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy, oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  W postepowaniu odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy;
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej.
   5.  W sprawie srodków ochrony prawnej stosuje sie przepisy Dzialu IX Srodki ochrony prawnej, art. 505 i nast. Ustawy.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0011
Titre: Pakiet 11
Description: 1.Pakiet 11 – Implanty artroskopowe
   2.  Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zalacznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy.
   3.  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc, zgodnosc z warunkami technicznymi i jakosciowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 4 . Dostawa przedmiotu zamówienia odbywac sie bedzie na zasadzie zlozenia do depozytu znajdujacego sie na Bloku Operacyjnym asortymentu wyszczególnionego w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiacym Zalacznik nr 2 do SWZ dla Pakietu i w ilosci wskazanej w Czesci D pkt I.2 SWZ. Depozyt Wykonawca uzupelniania po kazdorazowym otrzymaniu „Protokolu zuzycia”. Szczególowe zasady funkcjonowania depozytu okreslone sa w § 4 Projektu umowy, stanowiacy Zalacznik nr 9 do SWZ.
   5.  Dostawa endoprotez bedacych przedmiotem zamówienia wiaze sie z udostepnieniem Zamawiajacemu instrumentarium, czyli zestawu narzedzi do ich zakladania. Instrumentarium zostanie przekazane Szpitalowi protokolarnie, ale przez caly okres uzytkowania jest wlasnoscia Wykonawcy. Udostepnienie odpowiedniego instrumentarium wymaga równiez przeszkolenia pracowników Zamawiajacego w zakresie stosowania przedmiotu zamówienia.
   6.  Udostepnienie instrumentarium odbywac sie bedzie wg zasad ustalonych w zalaczniku nr 1 do Projektu umowy stanowiacego zalacznik nr 9 do SWZ.
   7.  Zasady realizacji przedmiotowej dostawy okresla „Projekt umowy” stanowiacy zalacznik nr 9 do SWZ.
Identifiant interne: Czesc 11
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33183100 Implants orthopédiques
Options:
Description des options: Opcja
   1.  Zamawiajacy skorzysta z opcji w przypadku: 1) zrealizowania wartosci umowy o udzielenie zamówienia w calosci, tj.: w 100%. W takim przypadku opcja bedzie polegala na zwiekszeniu do 20% zapotrzebowania kazdej pozycji ujetej w danym Pakiecie, zgodnie z zalacznikiem nr 2 do SWZ – Formularz cenowy; 2) zrealizowania minimalnej wartosci lub wielkosci swiadczenia stron, wskazanej w § 3 ust.
   3.  W takim przypadku opcja bedzie polegala na jednorazowej, dwukrotnej, lub kilkakrotnej realizacji poszczególnego asortymentu w ilosciach wg zapotrzebowania. Zamawiajacy moze korzystac z tej formy opcji do momentu wykorzystania w calosci (w 100%) wartosci brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1
   2.  W przypadku wykorzystania opcji okreslonej w pkt
   1. 2) Zamawiajacy moze skorzystac z opcji okreslonej w pkt
   1. 1)
   3.  Opcja bedzie realizowana na warunkach i zasadach okreslonych w projekcie umowy.
   4.  Dodatkowe zasady dotyczace opcji okreslonej w pkt
   1. 1): 1) Opcja wejdzie w zycie pod warunkiem, zlozenia Wykonawcy przez Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia o skorzystaniu z opcji. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania prawa opcji. Opcja bedzie obowiazywala w terminie realizacji zamówienia podstawowego. 2) Wraz z oswiadczeniem, Zamawiajacy zlozy Wykonawcy informacje o rodzaju i ilosci planowanego do zakupu asortymentu. 3) Zmiana postanowien zawartej umowy uwzgledniajaca opcje nastapi pisemnie, w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci, na podstawie przedstawionego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajacego nowego formularza cenowego, obejmujacego opcje.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Wymagania dotyczace wadium:
   1.  Zamawiajacy zada wniesienia wadium w kwocie: Pakiet 11 – 4 100,00 zl.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena brutto
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Termin uzupelnienia depozytu
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przyslugujacych podczas postepowania o udzielenie zamówienia
   1.  Zgodnie z zapisami Ustawy Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy, oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  W postepowaniu odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy;
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej.
   5.  W sprawie srodków ochrony prawnej stosuje sie przepisy Dzialu IX Srodki ochrony prawnej, art. 505 i nast. Ustawy.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 2 244 495,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Lima Polska Sp. z o.o. , ul. Lopuszanska 95, 02-457 Warszawa
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta 4 dla Pakietu 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 186 600,00 PLN
L’offre a été classée
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 149/ZP/24
Date de conclusion du marché: 01/06/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta 8 dla Pakietu 2
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 909 710,00 PLN
L’offre a été classée
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 150/ZP/24
Date de conclusion du marché: 01/06/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiaclecia 14, 64-300 Nowy Tomysl
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta 2 dla Pakietu 3
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 17 900,00 PLN
L’offre a été classée
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 151/ZP/24
Date de conclusion du marché: 01/06/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta 7 dla Pakietu 4
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur du résultat: 313 379,00 PLN
L’offre a été classée
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 152/ZP/24
Date de conclusion du marché: 01/06/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0005
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Med&Care sp. z o.o. ul. Mlawska 13, 81-204 Gdynia
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta 1 dla Pakietu 5
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005
Valeur du résultat: 79 616,00 PLN
L’offre a été classée
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 153/ZP/24
Date de conclusion du marché: 01/06/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0006
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: „ChM” sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Koscielny
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta 5 dla Pakietu 6
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
Valeur du résultat: 344 345,00 PLN
L’offre a été classée
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 154/ZP/24
Date de conclusion du marché: 01/06/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0007
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0008
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Kinetic Medical Sp. z o.o., ul. Irysów 8, 05-501 Piaseczno
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta 6 dla Pakietu 8
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0008
Valeur du résultat: 191 180,00 PLN
L’offre a été classée
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 155/ZP/24
Date de conclusion du marché: 01/06/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0009
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0010
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: „ChM” sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Koscielny
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta 5 dla Pakietu 10
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0010
Valeur du résultat: 64 370,00 PLN
L’offre a été classée
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 156/ZP/24
Date de conclusion du marché: 01/06/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0011
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Arthrex Polska Sp. z o.o., ul. Karczunkowska 42, 02-871 Warszawa
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta 3 dla Pakietu 11
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0011
Valeur du résultat: 137 395,00 PLN
L’offre a été classée
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 157/ZP/24
Date de conclusion du marché: 01/06/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
Numéro d’enregistrement: 8671881486
Adresse postale: ul. Szpitalna 1  
Ville: Tarnobrzeg
Code postal: 39-400
Subdivision pays (NUTS): Tarnobrzeski (PL824)
Pays: Pologne
Adresse électronique: przetargi@szpitaltbg.pl
Téléphone: 158123205
Adresse internet: www.szpitaltbg.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): www.szpitaltbg.pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: (22) 458 78 01
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Lima Polska Sp. z o.o. , ul. Lopuszanska 95, 02-457 Warszawa
Numéro d’enregistrement: 5223082500
Ville: Warszawa
Code postal: 02-457
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: przetargi@ortocare.pl
Téléphone: 0226312786
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa
Numéro d’enregistrement: 952-00-15-337
Ville: Warszawa
Code postal: 02-822
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: kinga.mizinska@stryker.com
Téléphone: 512335384
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0002
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiaclecia 14, 64-300 Nowy Tomysl
Numéro d’enregistrement: 788 00 08 829
Ville: Nowy Tomysl
Code postal: 64-300
Subdivision pays (NUTS): Poznanski (PL418)
Pays: Pologne
Adresse électronique: ortopedia.acp@bbraun.com
Téléphone: 614437553
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0003
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa
Numéro d’enregistrement: 527 26 97 561
Ville: Warszawa
Code postal: 02-672
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: pawel.slimak@zimmerbiomet.com
Téléphone: 600221491
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0004
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: Med&Care sp. z o.o. ul. Mlawska 13, 81-204 Gdynia
Numéro d’enregistrement: 958 170 89 68
Ville: Gdynia
Code postal: 81-204
Subdivision pays (NUTS): Trójmiejski (PL633)
Pays: Pologne
Adresse électronique: przetargi@medancare.pl
Téléphone: 690005773
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0005
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: „ChM” sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Koscielny
Numéro d’enregistrement: 966-11-76-019
Ville: Juchnowiec Koscielny
Code postal: 16-061
Subdivision pays (NUTS): Bialostocki (PL841)
Pays: Pologne
Adresse électronique: przetargi@chm.eu
Téléphone: 85 86-86-207
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0006 LOT-0010
8.1.
ORG-0009
Nom officiel: Kinetic Medical Sp. z o.o., ul. Irysów 8, 05-501 Piaseczno
Numéro d’enregistrement: 1231278983
Ville: Paseczno
Code postal: 05-501
Subdivision pays (NUTS): Warszawski zachodni (PL913)
Pays: Pologne
Adresse électronique: arkadiusz.lisowski@kineticmedical.pl
Téléphone: 690414938
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0008
8.1.
ORG-0010
Nom officiel: Arthrex Polska Sp. z o.o., ul. Karczunkowska 42, 02-871 Warszawa
Numéro d’enregistrement: 701 033 01 45
Ville: Warszawa
Code postal: 02-871
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: przetargi@arthrex.pl
Téléphone: 222797000
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0011
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 0172e167-38f1-4ad1-a200-330890817d09 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 21/06/2024 06:07:29 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 373725-2024
Numéro de publication au JO S: 121/2024
Date de publication: 24/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33183100 - Implants orthopédiques