Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Inowroc?aw:...quipement pour ╚lectroth╚rapie

2023/S 196-613715  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 11/10/2023 S196 Pologne-Inowroc?aw: ...quipement pour ╚lectroth╚rapie 2023/S 196-613715 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B?a?ka w Inowroc?awiu Num╚ro national d'identification: NIP: 556-22-39-217 Adresse postale: ul. Pozna?ska 97 Ville: Inowroc?aw Code NUTS: PL Polska Code postal: 88-100 Pays: Pologne Courriel: zam.pub@szpitalino.pl T╚l╚phone: +48 523545587 Fax: +48 523574667 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.platformazakupowa.pl Adresse du profil dÝacheteur: www.bip.pszozino.lo.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawy sprz?tu do elektroterapii i stymulacji serca dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B?a?ka w Inowroc?awiu. Num╚ro de r╚f╚rence: D-27/2023
II.1.2) Code CPV principal 33158200 ...quipement pour ╚lectroth╚rapie
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest dostawa sprz?tu do elektroterapii oraz stymulacji serca.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi Za??cznik nr 2 i 2a do SWZ.
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zam█wienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 5 do SWZ.
   4.  Wsp█lny S?ownik Zam█wie?
:
a) CPV: 33158200-4 Urz?dzenia do elektroterapii b) CPV: 33182200-1 Urz?dzenia do stymulacji pracy serca
   5.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? sk?adania ofert cz??ciowych.
   6.  Czas trwania realizacji zam█wienia- 12 miesi?cy, czas trwania zam█wienia mo?e ulec przed?u?eniu przez Zamawiaj?cego w przypadku, gdy Zamawiaj?cy nie wykorzysta? ilo?ci asortymentu okre?lonego przedmiotem umowy.
   7.  Termin realizacji bie??cego zam█wienia: maksymalnie 3 dni od daty z?o?enia zam█wienia.
   8.  Dostawy odbywa? si? b?d? ka?dorazowo po uprzednim z?o?eniu przez Kupuj?cego zam█wienia telefonicznego i potwierdzonego pisemnie, zawieraj?cego rodzaj i ilo?? zamawianego sprz?tu.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 168 520.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet I
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33182200 Syst╦me de stimulation cardiaque
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM.DR. LUDWIKA B?A?KA W INOWROC?AWIU UL.POZNA?SKA 97 88-100 INOWROC?AW
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa sprz?tu do elektroterapii oraz stymulacji serca.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi Za??cznik nr 2 i 2a do SWZ.
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zam█wienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 5 do SWZ.
   4.  Wsp█lny S?ownik Zam█wie?
:
a) CPV: 33158200-4 Urz?dzenia do elektroterapii b) CPV: 33182200-1 Urz?dzenia do stymulacji pracy serca
   5.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? sk?adania ofert cz??ciowych.
   6.  Czas trwania realizacji zam█wienia- 12 miesi?cy, czas trwania zam█wienia mo?e ulec przed?u?eniu przez Zamawiaj?cego w przypadku, gdy Zamawiaj?cy nie wykorzysta? ilo?ci asortymentu okre?lonego przedmiotem umowy.
   7.  Termin realizacji bie??cego zam█wienia: maksymalnie 3 dni od daty z?o?enia zam█wienia.
   8.  Dostawy odbywa? si? b?d? ka?dorazowo po uprzednim z?o?eniu przez Kupuj?cego zam█wienia telefonicznego i potwierdzonego pisemnie, zawieraj?cego rodzaj i ilo?? zamawianego sprz?tu.
   9.  Na poczet realizacji umowy Sprzedaj?cy powierzy Kupuj?cemu w depozyt pe?ne zestawy dot. przedmiotu zam█wienia w ilo?ci : 2 sztuki dla pakietu nr IV, IVa, V, Va. 3 sztuki dla pakietu I, Ia, III, IIIa. 5 sztuk dla pakietu II, IIa, VI. UWAGA! Zamawiaj?cy w zakresie wskazanych pakiet█w w Za??czniku nr 2A zobowi?zany jest u?yczy? programatory na okres trwania umowy z mo?liwo?ci? przed?u?enia do 10 lat. Wz█r umowy u?yczenia, stanowi Za??cznik nr 5a do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet Ia
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33182200 Syst╦me de stimulation cardiaque
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM.DR. LUDWIKA B?A?KA W INOWROC?AWIU UL.POZNA?SKA 97 88-100 INOWROC?AW
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa sprz?tu do elektroterapii oraz stymulacji serca.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi Za??cznik nr 2 i 2a do SWZ.
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zam█wienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 5 do SWZ.
   4.  Wsp█lny S?ownik Zam█wie?
:
a) CPV: 33158200-4 Urz?dzenia do elektroterapii b) CPV: 33182200-1 Urz?dzenia do stymulacji pracy serca
   5.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? sk?adania ofert cz??ciowych.
   6.  Czas trwania realizacji zam█wienia- 12 miesi?cy, czas trwania zam█wienia mo?e ulec przed?u?eniu przez Zamawiaj?cego w przypadku, gdy Zamawiaj?cy nie wykorzysta? ilo?ci asortymentu okre?lonego przedmiotem umowy.
   7.  Termin realizacji bie??cego zam█wienia: maksymalnie 3 dni od daty z?o?enia zam█wienia.
   8.  Dostawy odbywa? si? b?d? ka?dorazowo po uprzednim z?o?eniu przez Kupuj?cego zam█wienia telefonicznego i potwierdzonego pisemnie, zawieraj?cego rodzaj i ilo?? zamawianego sprz?tu.
   9.  Na poczet realizacji umowy Sprzedaj?cy powierzy Kupuj?cemu w depozyt pe?ne zestawy dot. przedmiotu zam█wienia w ilo?ci : 2 sztuki dla pakietu nr IV, IVa, V, Va. 3 sztuki dla pakietu I, Ia, III, IIIa. 5 sztuk dla pakietu II, IIa, VI. UWAGA! Zamawiaj?cy w zakresie wskazanych pakiet█w w Za??czniku nr 2A zobowi?zany jest u?yczy? programatory na okres trwania umowy z mo?liwo?ci? przed?u?enia do 10 lat. Wz█r umowy u?yczenia, stanowi Za??cznik nr 5a do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet II
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33182200 Syst╦me de stimulation cardiaque
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM.DR. LUDWIKA B?A?KA W INOWROC?AWIU UL.POZNA?SKA 97 88-100 INOWROC?AW
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa sprz?tu do elektroterapii oraz stymulacji serca.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi Za??cznik nr 2 i 2a do SWZ.
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zam█wienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 5 do SWZ.
   4.  Wsp█lny S?ownik Zam█wie?
:
a) CPV: 33158200-4 Urz?dzenia do elektroterapii b) CPV: 33182200-1 Urz?dzenia do stymulacji pracy serca
   5.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? sk?adania ofert cz??ciowych.
   6.  Czas trwania realizacji zam█wienia- 12 miesi?cy, czas trwania zam█wienia mo?e ulec przed?u?eniu przez Zamawiaj?cego w przypadku, gdy Zamawiaj?cy nie wykorzysta? ilo?ci asortymentu okre?lonego przedmiotem umowy.
   7.  Termin realizacji bie??cego zam█wienia: maksymalnie 3 dni od daty z?o?enia zam█wienia.
   8.  Dostawy odbywa? si? b?d? ka?dorazowo po uprzednim z?o?eniu przez Kupuj?cego zam█wienia telefonicznego i potwierdzonego pisemnie, zawieraj?cego rodzaj i ilo?? zamawianego sprz?tu.
   9.  Na poczet realizacji umowy Sprzedaj?cy powierzy Kupuj?cemu w depozyt pe?ne zestawy dot. przedmiotu zam█wienia w ilo?ci : 2 sztuki dla pakietu nr IV, IVa, V, Va. 3 sztuki dla pakietu I, Ia, III, IIIa. 5 sztuk dla pakietu II, IIa, VI. UWAGA! Zamawiaj?cy w zakresie wskazanych pakiet█w w Za??czniku nr 2A zobowi?zany jest u?yczy? programatory na okres trwania umowy z mo?liwo?ci? przed?u?enia do 10 lat. Wz█r umowy u?yczenia, stanowi Za??cznik nr 5a do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet IIa
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33182200 Syst╦me de stimulation cardiaque
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM.DR. LUDWIKA B?A?KA W INOWROC?AWIU UL.POZNA?SKA 97 88-100 INOWROC?AW
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa sprz?tu do elektroterapii oraz stymulacji serca.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi Za??cznik nr 2 i 2a do SWZ.
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zam█wienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 5 do SWZ.
   4.  Wsp█lny S?ownik Zam█wie?
:
a) CPV: 33158200-4 Urz?dzenia do elektroterapii b) CPV: 33182200-1 Urz?dzenia do stymulacji pracy serca
   5.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? sk?adania ofert cz??ciowych.
   6.  Czas trwania realizacji zam█wienia- 12 miesi?cy, czas trwania zam█wienia mo?e ulec przed?u?eniu przez Zamawiaj?cego w przypadku, gdy Zamawiaj?cy nie wykorzysta? ilo?ci asortymentu okre?lonego przedmiotem umowy.
   7.  Termin realizacji bie??cego zam█wienia: maksymalnie 3 dni od daty z?o?enia zam█wienia.
   8.  Dostawy odbywa? si? b?d? ka?dorazowo po uprzednim z?o?eniu przez Kupuj?cego zam█wienia telefonicznego i potwierdzonego pisemnie, zawieraj?cego rodzaj i ilo?? zamawianego sprz?tu.
   9.  Na poczet realizacji umowy Sprzedaj?cy powierzy Kupuj?cemu w depozyt pe?ne zestawy dot. przedmiotu zam█wienia w ilo?ci : 2 sztuki dla pakietu nr IV, IVa, V, Va. 3 sztuki dla pakietu I, Ia, III, IIIa. 5 sztuk dla pakietu II, IIa, VI. UWAGA! Zamawiaj?cy w zakresie wskazanych pakiet█w w Za??czniku nr 2A zobowi?zany jest u?yczy? programatory na okres trwania umowy z mo?liwo?ci? przed?u?enia do 10 lat. Wz█r umowy u?yczenia, stanowi Za??cznik nr 5a do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet III
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33182200 Syst╦me de stimulation cardiaque
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM.DR. LUDWIKA B?A?KA W INOWROC?AWIU UL.POZNA?SKA 97 88-100 INOWROC?AW
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa sprz?tu do elektroterapii oraz stymulacji serca.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi Za??cznik nr 2 i 2a do SWZ.
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zam█wienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 5 do SWZ.
   4.  Wsp█lny S?ownik Zam█wie?
:
a) CPV: 33158200-4 Urz?dzenia do elektroterapii b) CPV: 33182200-1 Urz?dzenia do stymulacji pracy serca
   5.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? sk?adania ofert cz??ciowych.
   6.  Czas trwania realizacji zam█wienia- 12 miesi?cy, czas trwania zam█wienia mo?e ulec przed?u?eniu przez Zamawiaj?cego w przypadku, gdy Zamawiaj?cy nie wykorzysta? ilo?ci asortymentu okre?lonego przedmiotem umowy.
   7.  Termin realizacji bie??cego zam█wienia: maksymalnie 3 dni od daty z?o?enia zam█wienia.
   8.  Dostawy odbywa? si? b?d? ka?dorazowo po uprzednim z?o?eniu przez Kupuj?cego zam█wienia telefonicznego i potwierdzonego pisemnie, zawieraj?cego rodzaj i ilo?? zamawianego sprz?tu.
   9.  Na poczet realizacji umowy Sprzedaj?cy powierzy Kupuj?cemu w depozyt pe?ne zestawy dot. przedmiotu zam█wienia w ilo?ci : 2 sztuki dla pakietu nr IV, IVa, V, Va. 3 sztuki dla pakietu I, Ia, III, IIIa. 5 sztuk dla pakietu II, IIa, VI. UWAGA! Zamawiaj?cy w zakresie wskazanych pakiet█w w Za??czniku nr 2A zobowi?zany jest u?yczy? programatory na okres trwania umowy z mo?liwo?ci? przed?u?enia do 10 lat. Wz█r umowy u?yczenia, stanowi Za??cznik nr 5a do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet IIIa
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33182200 Syst╦me de stimulation cardiaque
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM.DR. LUDWIKA B?A?KA W INOWROC?AWIU UL.POZNA?SKA 97 88-100 INOWROC?AW
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa sprz?tu do elektroterapii oraz stymulacji serca.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi Za??cznik nr 2 i 2a do SWZ.
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zam█wienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 5 do SWZ.
   4.  Wsp█lny S?ownik Zam█wie?
:
a) CPV: 33158200-4 Urz?dzenia do elektroterapii b) CPV: 33182200-1 Urz?dzenia do stymulacji pracy serca
   5.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? sk?adania ofert cz??ciowych.
   6.  Czas trwania realizacji zam█wienia- 12 miesi?cy, czas trwania zam█wienia mo?e ulec przed?u?eniu przez Zamawiaj?cego w przypadku, gdy Zamawiaj?cy nie wykorzysta? ilo?ci asortymentu okre?lonego przedmiotem umowy.
   7.  Termin realizacji bie??cego zam█wienia: maksymalnie 3 dni od daty z?o?enia zam█wienia.
   8.  Dostawy odbywa? si? b?d? ka?dorazowo po uprzednim z?o?eniu przez Kupuj?cego zam█wienia telefonicznego i potwierdzonego pisemnie, zawieraj?cego rodzaj i ilo?? zamawianego sprz?tu.
   9.  Na poczet realizacji umowy Sprzedaj?cy powierzy Kupuj?cemu w depozyt pe?ne zestawy dot. przedmiotu zam█wienia w ilo?ci : 2 sztuki dla pakietu nr IV, IVa, V, Va. 3 sztuki dla pakietu I, Ia, III, IIIa. 5 sztuk dla pakietu II, IIa, VI. UWAGA! Zamawiaj?cy w zakresie wskazanych pakiet█w w Za??czniku nr 2A zobowi?zany jest u?yczy? programatory na okres trwania umowy z mo?liwo?ci? przed?u?enia do 10 lat. Wz█r umowy u?yczenia, stanowi Za??cznik nr 5a do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet IV
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33182200 Syst╦me de stimulation cardiaque
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM.DR. LUDWIKA B?A?KA W INOWROC?AWIU UL.POZNA?SKA 97 88-100 INOWROC?AW
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa sprz?tu do elektroterapii oraz stymulacji serca.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi Za??cznik nr 2 i 2a do SWZ.
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zam█wienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 5 do SWZ.
   4.  Wsp█lny S?ownik Zam█wie?
:
a) CPV: 33158200-4 Urz?dzenia do elektroterapii b) CPV: 33182200-1 Urz?dzenia do stymulacji pracy serca
   5.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? sk?adania ofert cz??ciowych.
   6.  Czas trwania realizacji zam█wienia- 12 miesi?cy, czas trwania zam█wienia mo?e ulec przed?u?eniu przez Zamawiaj?cego w przypadku, gdy Zamawiaj?cy nie wykorzysta? ilo?ci asortymentu okre?lonego przedmiotem umowy.
   7.  Termin realizacji bie??cego zam█wienia: maksymalnie 3 dni od daty z?o?enia zam█wienia.
   8.  Dostawy odbywa? si? b?d? ka?dorazowo po uprzednim z?o?eniu przez Kupuj?cego zam█wienia telefonicznego i potwierdzonego pisemnie, zawieraj?cego rodzaj i ilo?? zamawianego sprz?tu.
   9.  Na poczet realizacji umowy Sprzedaj?cy powierzy Kupuj?cemu w depozyt pe?ne zestawy dot. przedmiotu zam█wienia w ilo?ci : 2 sztuki dla pakietu nr IV, IVa, V, Va. 3 sztuki dla pakietu I, Ia, III, IIIa. 5 sztuk dla pakietu II, IIa, VI. UWAGA! Zamawiaj?cy w zakresie wskazanych pakiet█w w Za??czniku nr 2A zobowi?zany jest u?yczy? programatory na okres trwania umowy z mo?liwo?ci? przed?u?enia do 10 lat. Wz█r umowy u?yczenia, stanowi Za??cznik nr 5a do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet IVa
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33182200 Syst╦me de stimulation cardiaque
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM.DR. LUDWIKA B?A?KA W INOWROC?AWIU UL.POZNA?SKA 97 88-100 INOWROC?AW
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa sprz?tu do elektroterapii oraz stymulacji serca.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi Za??cznik nr 2 i 2a do SWZ.
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zam█wienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 5 do SWZ.
   4.  Wsp█lny S?ownik Zam█wie?
:
a) CPV: 33158200-4 Urz?dzenia do elektroterapii b) CPV: 33182200-1 Urz?dzenia do stymulacji pracy serca
   5.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? sk?adania ofert cz??ciowych.
   6.  Czas trwania realizacji zam█wienia- 12 miesi?cy, czas trwania zam█wienia mo?e ulec przed?u?eniu przez Zamawiaj?cego w przypadku, gdy Zamawiaj?cy nie wykorzysta? ilo?ci asortymentu okre?lonego przedmiotem umowy.
   7.  Termin realizacji bie??cego zam█wienia: maksymalnie 3 dni od daty z?o?enia zam█wienia.
   8.  Dostawy odbywa? si? b?d? ka?dorazowo po uprzednim z?o?eniu przez Kupuj?cego zam█wienia telefonicznego i potwierdzonego pisemnie, zawieraj?cego rodzaj i ilo?? zamawianego sprz?tu.
   9.  Na poczet realizacji umowy Sprzedaj?cy powierzy Kupuj?cemu w depozyt pe?ne zestawy dot. przedmiotu zam█wienia w ilo?ci : 2 sztuki dla pakietu nr IV, IVa, V, Va. 3 sztuki dla pakietu I, Ia, III, IIIa. 5 sztuk dla pakietu II, IIa, VI. UWAGA! Zamawiaj?cy w zakresie wskazanych pakiet█w w Za??czniku nr 2A zobowi?zany jest u?yczy? programatory na okres trwania umowy z mo?liwo?ci? przed?u?enia do 10 lat. Wz█r umowy u?yczenia, stanowi Za??cznik nr 5a do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet V
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33182200 Syst╦me de stimulation cardiaque
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM.DR. LUDWIKA B?A?KA W INOWROC?AWIU UL.POZNA?SKA 97 88-100 INOWROC?AW
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa sprz?tu do elektroterapii oraz stymulacji serca.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi Za??cznik nr 2 i 2a do SWZ.
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zam█wienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 5 do SWZ.
   4.  Wsp█lny S?ownik Zam█wie?
:
a) CPV: 33158200-4 Urz?dzenia do elektroterapii b) CPV: 33182200-1 Urz?dzenia do stymulacji pracy serca
   5.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? sk?adania ofert cz??ciowych.
   6.  Czas trwania realizacji zam█wienia- 12 miesi?cy, czas trwania zam█wienia mo?e ulec przed?u?eniu przez Zamawiaj?cego w przypadku, gdy Zamawiaj?cy nie wykorzysta? ilo?ci asortymentu okre?lonego przedmiotem umowy.
   7.  Termin realizacji bie??cego zam█wienia: maksymalnie 3 dni od daty z?o?enia zam█wienia.
   8.  Dostawy odbywa? si? b?d? ka?dorazowo po uprzednim z?o?eniu przez Kupuj?cego zam█wienia telefonicznego i potwierdzonego pisemnie, zawieraj?cego rodzaj i ilo?? zamawianego sprz?tu.
   9.  Na poczet realizacji umowy Sprzedaj?cy powierzy Kupuj?cemu w depozyt pe?ne zestawy dot. przedmiotu zam█wienia w ilo?ci : 2 sztuki dla pakietu nr IV, IVa, V, Va. 3 sztuki dla pakietu I, Ia, III, IIIa. 5 sztuk dla pakietu II, IIa, VI. UWAGA! Zamawiaj?cy w zakresie wskazanych pakiet█w w Za??czniku nr 2A zobowi?zany jest u?yczy? programatory na okres trwania umowy z mo?liwo?ci? przed?u?enia do 10 lat. Wz█r umowy u?yczenia, stanowi Za??cznik nr 5a do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet Va
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33182200 Syst╦me de stimulation cardiaque
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM.DR. LUDWIKA B?A?KA W INOWROC?AWIU UL.POZNA?SKA 97 88-100 INOWROC?AW
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa sprz?tu do elektroterapii oraz stymulacji serca.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi Za??cznik nr 2 i 2a do SWZ.
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zam█wienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 5 do SWZ.
   4.  Wsp█lny S?ownik Zam█wie?
:
a) CPV: 33158200-4 Urz?dzenia do elektroterapii b) CPV: 33182200-1 Urz?dzenia do stymulacji pracy serca
   5.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? sk?adania ofert cz??ciowych.
   6.  Czas trwania realizacji zam█wienia- 12 miesi?cy, czas trwania zam█wienia mo?e ulec przed?u?eniu przez Zamawiaj?cego w przypadku, gdy Zamawiaj?cy nie wykorzysta? ilo?ci asortymentu okre?lonego przedmiotem umowy.
   7.  Termin realizacji bie??cego zam█wienia: maksymalnie 3 dni od daty z?o?enia zam█wienia.
   8.  Dostawy odbywa? si? b?d? ka?dorazowo po uprzednim z?o?eniu przez Kupuj?cego zam█wienia telefonicznego i potwierdzonego pisemnie, zawieraj?cego rodzaj i ilo?? zamawianego sprz?tu.
   9.  Na poczet realizacji umowy Sprzedaj?cy powierzy Kupuj?cemu w depozyt pe?ne zestawy dot. przedmiotu zam█wienia w ilo?ci : 2 sztuki dla pakietu nr IV, IVa, V, Va. 3 sztuki dla pakietu I, Ia, III, IIIa. 5 sztuk dla pakietu II, IIa, VI. UWAGA! Zamawiaj?cy w zakresie wskazanych pakiet█w w Za??czniku nr 2A zobowi?zany jest u?yczy? programatory na okres trwania umowy z mo?liwo?ci? przed?u?enia do 10 lat. Wz█r umowy u?yczenia, stanowi Za??cznik nr 5a do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet VI
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33182200 Syst╦me de stimulation cardiaque
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM.DR. LUDWIKA B?A?KA W INOWROC?AWIU UL.POZNA?SKA 97 88-100 INOWROC?AW
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa sprz?tu do elektroterapii oraz stymulacji serca.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi Za??cznik nr 2 i 2a do SWZ.
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zam█wienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 5 do SWZ.
   4.  Wsp█lny S?ownik Zam█wie?
:
a) CPV: 33158200-4 Urz?dzenia do elektroterapii b) CPV: 33182200-1 Urz?dzenia do stymulacji pracy serca
   5.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? sk?adania ofert cz??ciowych.
   6.  Czas trwania realizacji zam█wienia- 12 miesi?cy, czas trwania zam█wienia mo?e ulec przed?u?eniu przez Zamawiaj?cego w przypadku, gdy Zamawiaj?cy nie wykorzysta? ilo?ci asortymentu okre?lonego przedmiotem umowy.
   7.  Termin realizacji bie??cego zam█wienia: maksymalnie 3 dni od daty z?o?enia zam█wienia.
   8.  Dostawy odbywa? si? b?d? ka?dorazowo po uprzednim z?o?eniu przez Kupuj?cego zam█wienia telefonicznego i potwierdzonego pisemnie, zawieraj?cego rodzaj i ilo?? zamawianego sprz?tu.
   9.  Na poczet realizacji umowy Sprzedaj?cy powierzy Kupuj?cemu w depozyt pe?ne zestawy dot. przedmiotu zam█wienia w ilo?ci : 2 sztuki dla pakietu nr IV, IVa, V, Va. 3 sztuki dla pakietu I, Ia, III, IIIa. 5 sztuk dla pakietu II, IIa, VI. UWAGA! Zamawiaj?cy w zakresie wskazanych pakiet█w w Za??czniku nr 2A zobowi?zany jest u?yczy? programatory na okres trwania umowy z mo?liwo?ci? przed?u?enia do 10 lat. Wz█r umowy u?yczenia, stanowi Za??cznik nr 5a do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2023/S 136-434019
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Pakiet I
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
18/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Medtronic Poland Sp. z o.o. Ul. Polna 11 00-633 Warszawa Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 63 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Pakiet Ia
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
18/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BIOTRONIK Polska Sp. z o.o. Ul. Murawa 12-18 61-655 Pozna? Ville: Pozna? Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 43 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Pakiet II
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
18/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Medtronic Poland Sp. z o.o. Ul. Polna 11 00-633 Warszawa Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 267 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Pakiet IIa
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
18/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BIOTRONIK Polska Sp. z o.o. Ul. Murawa 12-18 61-655 Pozna? Ville: Pozna? Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 117 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
Pakiet III
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
18/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Medtronic Poland Sp. z o.o. Ul. Polna 11 00-633 Warszawa Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 231 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 6
Lot n : 6 Intitul╚:
Pakiet IIIa
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
18/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Abbott Medical Sp. z o.o. Ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 112 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 7
Lot n : 7 Intitul╚:
Pakiet IV
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
18/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Medtronic Poland Sp. z o.o. Ul. Polna 11 00-633 Warszawa Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 102 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 8
Lot n : 8 Intitul╚:
Pakiet IVa
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
18/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Abbott Medical Sp. z o.o. Ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 59 600.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 9
Lot n : 9 Intitul╚:
Pakiet V
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
18/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Medtronic Poland Sp. z o.o. Ul. Polna 11 00-633 Warszawa Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 104 900.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 10
Lot n : 10 Intitul╚:
Pakiet Va
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
18/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Abbott Medical Sp. z o.o. Ul. Post?pu 21B 02-676 Warszawa Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 53 200.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 11
Lot n : 11 Intitul╚:
Pakiet VI
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
18/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Aesculap Chifa Sp. z o.o. Tysi?clecia 14 64-300 Nowy Tomy?l Ville: Nowy Tomy?l Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 14 520.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
 1)Wykonawca przyst?puj?cy do post?powania jest zobowi?zany, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wnie?? wadium w kwocie: Pakiet I -
   2. 100,00 z? Pakiet Ia -
   1. 500,00 z? Pakiet II -
   9. 000,00 z? Pakiet IIa -
   4. 200,00 z? Pakiet III -
   7. 800,00 z? Pakiet IIIa -
   4. 000,00 z? Pakiet IV -
   3. 300,00 z? Pakiet IVa -
   2. 100,00 z? Pakiet V -
   3. 500,00 z? Pakiet Va -
   1. 800,00 z? Pakiet VI - 600,00 z? 2) Wadium musi obejmowa? pe?en okres zwi?zania ofert? tj. do dnia 18.11.2023r. 3) Wadium mo?e by? wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. 4) Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aci? przelewem na rachunek bankowy w banku PKO BP SA z siedzib? w Warszawie przy ul. Pu?awskiej 15, nr rachunku 43 1020 1462 0000 7302 0358 9496, w tytule przelewu wpisa? tylko identyfikator przetargu ĐD-27/2023ţ Wadium musi wp?yn?? na wskazany rachunek bankowy zamawiaj?cego najp█?niej przed up?ywem terminu sk?adania ofert (decyduje data wp?ywu na rachunek bankowy zamawiaj?cego). 5) Wadium wnoszone w por?czeniach lub gwarancjach nale?y za??czy? do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawc? dokumentu i powinno zawiera? nast?puj?ce elementy: a) nazw? daj?cego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiaj?cego), gwaranta/por?czyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub por?czeniu musi by? Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B?a?ka w Inowroc?awiu, b) okre?lenie wierzytelno?ci, kt█ra ma by? zabezpieczona gwarancj?/por?czeniem, c) kwot? gwarancji/por?czenia, d) termin wa?no?ci gwarancji/por?czenia, e) zobowi?zanie gwaranta do zap?acenia kwoty gwarancji/por?czenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne ??danie zamawiaj?cego, w sytuacjach okre?lonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 6) W przypadku, gdy wykonawca nie wni█s? wadium lub wni█s? w spos█b nieprawid?owy lub nie utrzymywa? wadium nieprzerwanie do up?ywu terminu zwi?zania ofert? lub z?o?y? wniosek o zwrot wadium, w przypadku o kt█rym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiaj?cy odrzuci ofert? na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. 7) Zamawiaj?cy dokona zwrotu wadium na zasadach okre?lonych w art. 98 ust. 1˝5 ustawy Pzp. 8) Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 00-582 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul.Postepu 17a Ville: Warszawa Code postal: 00-582 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy PZP przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla post?powa? powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz SIWZ przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 00-582 Pays: Pologne
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
06/10/2023 Dostawy sprz?tu do elektroterapii i stymulacji serca dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B?a?ka w Inowroc?awiu. 11/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33158200 - ╔quipement pour ÚlectrothÚrapie 
33182200 - SystŔme de stimulation cardiaque