Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Inowroc?aw: Services de chenils

2021/S 40-100287  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 26/02/2021 S40 Pologne-Inowroc?aw: Services de chenils 2021/S 040-100287 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Inowroc?aw Adresse postale: al. Ratuszowa 36 Ville: Inowroc?aw Code NUTS: PL617 Inowroc?awski Code postal: 88-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Urszula Borkowska Courriel: zamowienia@inowroclaw.pl TÈlÈphone: +48 523555250 Fax: +48 523555233 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.inowroclaw.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie us?ug w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierz?tami oraz zapobiegania bezdomno?ci zwierz?t domowych na terenie miasta Inowroc?awia NumÈro de rÈfÈrence: ZZP.271.1.64.2020
II.1.2) Code CPV principal 98380000 Services de chenils
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Wykonanie us?ug w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierz?tami oraz zapobiegania bezdomno?ci zwierz?t domowych na terenie miasta Inowroc?awia w okresie od
   1. 3.2021 do 31.12.2024
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 253 821.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL617 Inowroc?awski Lieu principal d'exÈcution:
Miasto Inowroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
W zakres przedmiotu zamÛwienia wchodzi w szczegÛlno?ci: 1) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierz?t; 2) zapewnienie bezdomnym zwierz?tom miejsca w schronisku; 3) od?awianie bezdomnych zwierz?t; 4) wykonywanie zabiegÛw sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierz?t w schronisku oraz kotÛw wolno ?yj?cych; 5) zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarze drogowych z udzia?em zwierz?t, w tym kotÛw wolno ?yj?cych; 6) usypianie ?lepych miotÛw; 7) poszukiwanie w?a?cicieli dla bezdomnych zwierz?t.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Udzielenie zamÛwienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania si o zamÛwienie w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poni?ej. ZamÛwienie nie jest obj?te zakresem stosowania dyrektywy. Wyja?nienie: ZamÛwienie w trybie z wolnej r?ki zostanie udzielone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamÛwie publicznych. Spe?nione s ??cznie nast?puj?ce warunki: 1) zamÛwienie udzielane jest przez Zamawiaj?cego (Miasto Inowroc?aw), o ktÛrym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamÛwie publicznych, osobie prawnej ñ Inowroc?awskiej Gospodarce Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowroc?awiu (IGKiM); 2) kontrol prawn nad IGKiM sprawuje Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowroc?awiu (PGKiM), odpowiadaj?c kontroli sprawowanej nad w?asnymi jednostkami, polegaj?c na dominuj?cym wp?ywie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotycz?ce zarz?dzania sprawami IGK, natomiast Miasto Inowroc?aw sprawuje tak kontrol nad PGKiM; 3) 93 % dzia?alno?ci IGKiM dotyczy wykonywania zada powierzonych jej przez Miasto Inowroc?aw; 4) w IGKiM nie ma bezpo?redniego udzia?u kapita?u prywatnego.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 237-585902
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Inowroc?awska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. ks. P. Wawrzyniaka 33 Ville: Inowroc?aw Code NUTS: PL617 Inowroc?awski Code postal: 88-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 129 268.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587849 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587849 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
23/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
98380000 - Services de chenils