Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 07/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?ód?: Instruments de mesure

2020/S 68-161162  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/04/2020 S68 Fournitures - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-?ód?: Instruments de mesure 2020/S 068-161162 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Instytutu Technologii Bezpiecze?stwa "Moratex" Adresse postale: ul. M. Sk?odowskiej-Curie 3 Ville: ?ód Code NUTS: PL711 Code postal: 90-505 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jaros?aw Raf Courriel: jraf@moratex.eu Téléphone: +48 426373763 Fax: +48 426369226 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://moratex.eu/ http://moratex.eu/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://moratex.eu/ Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: instytut badawczy
I.5) Activité principale Autre activité: badania naukowe
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Twardo?ciomierz uniwersalny wielostanowiskowy do pomiaru twardo?ci szerokiej gamy materia?ów Numéro de référence: 5/ZP/NM-1/PSI/2020
II.1.2) Code CPV principal 38300000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Twardo?ciomierz uniwersalny wielostanowiskowy do pomiaru twardo?ci szerokiej gamy materia?ów.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL711
II.2.4) Description des prestations:
Twardo?ciomierz uniwersalny wielostanowiskowy do pomiaru twardo?ci szerokiej gamy materia?ów.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Gwarancja i r?kojmia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 84 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
RPLD.01.01.00-10-0002/17-00
II.2.14) Informations complémentaires Projektu wspó?finansowanego przez Uni Europejsk z Regionalnego programu operacyjnego województwa ?ódzkiego na lata 2014-2020, o priorytetowa: I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, dzia?anie: I.1 Rozwój infrastruktury bada i innowacji. Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, ??da od wykonawcy wniesienia wadium w wysoko?ci: 9 000,00 PLN.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 07/05/2020 Heure locale: 08:30
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 05/07/2020
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 07/05/2020 Heure locale: 09:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Instytutu Technologii Bezpiecze?stwa "Moratex", 90-505 ?ód?, ul. M.Sk?odowskiej-Curie 3, POLSKA, I pi?tro, pok. 120, sala konferencyjna.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
Z post?powania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiaj?cy wykluczy wykonawców w okoliczno?ciach,o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówie publicznych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z
   4. 5.2016, str. 1), dalej "RODO", informuj?, ?e: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Technologii Bezpiecze?stwa "Moratex" z siedzib w ?odzi (90-505) przy ul. M. Sk?odowskiej-Curie 3, POLSKA, kontakt: e-mail: itb@moratex.eu, tel. +48 426373710, - inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Technologii Bezpiecze?stwa "Moratex" jest pan Mateusz Gajdacz, kontakt: e-mail: mgajdacz@moratex.eu, tel. +48 426373710, - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?d osoby lub podmioty, którym udost?pniona zostanie dokumentacja post?powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej "ustawa Pzp", - Pani/Pana dane osobowe b?d przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako?czenia post?powania o udzielenie zamówienia, a je?eli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca?y czas trwania umowy, - obowi?zek podania przez Pani?/Pana danych osobowych bezpo?rednio Pani/Pana dotycz?cych jest wymogiem ustawowym okre?lonym w przepisach ustawy Pzp, zwi?zanym z udzia?em w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania okre?lonych danych wynikaj z ustawy Pzp, - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b?d podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dost?pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz?cych, - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **, - na podstawie art. 18 RODO prawo ??dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze?eniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***, - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ?e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz?cych narusza przepisy RODO. Nie przys?uguje Pani/Panu: - w zwi?zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni?cia danych osobowych, - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia?u w post?powaniu zamawiaj?cy ??da przedstawienia nast?puj?cych dokumentów: - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, - o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci, - o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego. itb@moratex.eu mgajdacz@moratex.eu
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
38300000 - Instruments de mesure