Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Iwierzyce:Services de gestion de décharges

2023/S 227-714824  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 24/11/2023 S227 Pologne-Iwierzyce: Services de gestion de décharges 2023/S 227-714824 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Iwierzyce Numéro national d'identification: 8181584835 Adresse postale: Iwierzyce 80 Ville: Iwierzyce Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 39-124 Pays: Pologne Point(s) de contact: Paulina Adamska-Stec Courriel: p.adamska@iwierzyce.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://przetargi.iwierzyce.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych na terenie Gminy Iwierzyce w 2024 r." Numéro de référence: BID.271.8.2023.PA
II.1.2) Code CPV principal 90533000 Services de gestion de décharges
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich rodzajów odpadów komunalnych oraz budowlanych i rozbiórkowych powstaj?cych w gospodarstwach domowych od w?a?cicieli nieruchomo?ci po?o?onych w granicach administracyjnych Gminy Iwierzyce, na których zamieszkuj? mieszka?cy w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., w sposób zapewniaj?cy osi?gni?cie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i recyklingu odpadów komunalnych, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do sk?adowania.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 488 402.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL823 Rzeszowski
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich rodzajów odpadów komunalnych oraz budowlanych i rozbiórkowych powstaj?cych w gospodarstwach domowych od w?a?cicieli nieruchomo?ci po?o?onych w granicach administracyjnych Gminy Iwierzyce, na których zamieszkuj? mieszka?cy w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., w sposób zapewniaj?cy osi?gni?cie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i recyklingu odpadów komunalnych, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do sk?adowania. . Liczba gospodarstw domowych na terenie Gminy Iwierzyce, z których nale?y odebra? odpady wg stanu na pocz?tek wrze?nia 2023 r. to 1957. Powierzchnia gminy wynosi 65,58 km2 w jej sk?ad wchodzi 9 so?ectw. W tym poszczególnych miejscowo?ciach liczba gospodarstw kszta?tuje si? nast?puj?co:B?dzienica - 115, Bystrzyca - 228, Iwierzyce - 264, Nockowa - 313, Olchowa - 352, Olimpów -143, Sielec -188, Wiercany -185, Wi?niowa - 169. Na podstawie deklaracji na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na pocz?tek wrze?nia 2023 r. liczba mieszka?ców Gminy Iwierzyce obj?tych zorganizowanym systemem odbioru odpadów wynosi?a 6557.Ze wzgl?du na charakter zamówienia Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zmiany ilo?ci punktów odbioru odpadów.
   4. 3. Na terenie Gminy Iwierzyce zbiórka odpadów komunalnych odbywa si? g?ównie w systemie workowym. Do zbiórki wykorzystywane s? worki o pojemno?ci od 60 l do 120 l, wykonane z folii .
   4. 4. Zamówienie obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie z nieruchomo?ci, na których zamieszkuj? mieszka?cy:4.4.1. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach wystawianych na trasie odbioru, w ilo?ci oko?o 420 Mg,4.4.2. segregowanych odpadów komunalnych gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach wystawianych na trasie odbioru, takich jak: odpady z papieru, tektury i odpady opakowaniowe z papieru i tektury, odpady ze szk?a w tym odpady opakowaniowe ze szk?a bezbarwnego i kolorowego, odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateria?owe, bioodpady - ulegaj?ce biodegradacji odpady z ogrodów, odpady spo?ywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, popio?ów z gospodarstw domowych, wystawianych na trasie odbioru, oraz segregowanych odpadów komunalnych zbieranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( zwany dalej PSZOK) zlokalizowanego obok Zak?adu Wodno - Kanalizacyjnego w Iwierzycach 125 A, takich jak: odpady z papieru, tektury i odpady opakowaniowe z papieru i tektury, odpady ze szk?a w tym odpady opakowaniowe ze szk?a bezbarwnego i kolorowego, odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateria?owe, odpady ulegaj?ce biodegradacji w tym bioodpady, w ilo?ci oko?o 425 Mg.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Dodatkowa zbiórka odpadów segregowanych na trasie / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Edukacja ekologiczna / Pondération: 10 Prix - Pondération: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 178-555237
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Produkcja Handel Us?ugi EKOMAX Kotulak Jerzy Numéro national d'identification: 6851011633 Adresse postale: ul. Hankowka 28 Ville: Jas?o Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 38-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 488 402.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
20/11/2023 "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych na terenie Gminy Iwierzyce w 2024 r." 24/11/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
90533000 - Services de gestion de décharges