Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Jab?onna: Services sylvicoles

2022/S 89-245199  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Pologne-Jab?onna: Services sylvicoles 2022/S 089-245199 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PGL LP Nadle?nictwo Jab?onna Numéro national d'identification: 5250010924 Adresse postale: ul. Wiejska 20, Jab?onna Ville: Jab?onna Code NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie Code postal: 05-110 Pays: Pologne Point(s) de contact: Artur Zakolski Courriel: artur.zakolski@warszawa.lasy.gov.pl Téléphone: +48 227744933 Fax: +48 227744596 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.jablonna.warszawa.lasy.gov.pl/
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Jab?onna w roku 2022." Numéro de référence: SA.270.27.2021
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet I - Us?ugi z zakresu gospodarki le?nej w le?nictwach: Bia?obrzegi i Poniatów
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45233141 Travaux d'entretien routier 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestière 77211200 Transport de grumes dans les forêts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'élagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liés à la sylviculture 77231000 Services de gestion des forêts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 77231600 Services de boisement 45233142 Travaux de réparation de routes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Zasi?g terytorialny le?nictwa Bia?obrzegi i Poniatów
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
 1)prace z hodowli lasu: czyszczenia wczesne: ok. 19 ha, czyszczenia pó?ne: ok. 21 ha, odnowienia: ok. 103 tys. szt. sadzonek, piel?gnowanie upraw: ok. 44 ha, wyprzedzaj?ce przygotowanie gleby pod uprawy - ok.133 KMTR, oczyszczanie zr?bów ok. 9 ha, wycinanie podszytów ok. 30 ha, 2) prace z ochrony lasu: zabezpieczenie ?rodkiem chemicznym upraw przed zgryzaniem ok.47 ha, wywóz zebranych ?mieci z lasu, naprawa grodze? upraw , poszukiwanie szkodników w ?ció?ce, badania zap?draczenia gleby ok.247 szt., czyszczenie budek dla ptaków ok.170 szt., dowóz materia?ów do naprawy grodze? upraw i budek dla ptaków. 3) prace z ochrony przeciwpo?arowej lasu: ok. 90 ci?gnikogodzin oraz 300 roboczogodzin na prace wykonane r?cznie przy dogaszaniu i dozorowaniu po?arzyska , porz?dkowania terenu na pasach przeciwpo?arowych po zabiegach piel?gnacyjnych i ci?ciach r?bnych w drzewostanach przylegaj?cych do dróg publicznych utwardzonych, czynnych linii kolejowych oraz obiektów poprzez usuni?cie martwych drzew, le??cych ga??zi, pozosta?o?ci poeksploatacyjnych, ?ci?tych nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gat.iglastych w wyj?tkiem jod?y, polegaj?ce na wyniesieniu i rozrzuceniu w odleg?o?ci co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, parkingu, MPP lub skraju toru kolejowego na pow. Ok 6,11 ha i ok 178 roboczogodzin oraz ok 373 roboczogodzin na pow.ok.31 ha na prace polegaj?ce na porz?dkowaniu terenu /na którym nie wykonywano zabiegów piel?gnacyjnych, jak równie? zwi?zanych z 71 roboczogodzina na prac? zwi?zan? z rozmieszczeniem w terenie tablic ppo?.,wykaszaniem pkt czerpania wody, przygotowaniem w bazach sprz?tu ppo?. 4) prace z pozyskania i zrywki drewna: ok. 4364 m3 drewna do pozyskania, ok. 4364 m3 drewna do zrywki, 5) prace z utrzymania obiektów edukacyjnych i turystycznych: ok. 30roboczogodzin oraz 20 ci?gnikogodzin 6) prace z zakresu utrzymania infrastruktury le?nej: utrzymanie dróg le?nych ok. 250 roboczogodzin i ok. 80 ci?gnikogodzin.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 10/01/2022 Fin: 31/12/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 015-035137
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: SA.271.1.2022
Lot nº: 1 Intitulé:
Pakiet I - Us?ugi z zakresu gospodarki le?nej w le?nictwach: Bia?obrzegi i Poniatów
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
10/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne Sebastian Jarz?bowski Numéro national d'identification: 7742730074 Adresse postale: W?grzynowo 55 Ville: Ma?a Wie? Code NUTS: PL Polska Code postal: 09-460 Pays: Pologne Courriel: lesne_jarzebowski@wp.pl Téléphone: +48 505110573
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Krzysztof Luty Urz?dzanie i Zagospodarowanie Terenów Zieleni "ACER" Numéro national d'identification: 8251427326 Adresse postale: Staropijarska 5/7 Ville: ?uków Code NUTS: PL Polska Code postal: 21-100 Pays: Pologne Courriel: dotex8@o2.pl Téléphone: +48 607218654
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 679 927.52 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Wyp?ata rekompensaty nie powoduje zmiany ogólnego charakteru Umowy.
   2.  Rekompensata nie przekroczy warto?ci, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP.
   3.  Podstawa prawa sporz?dzenia aneksu: art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pó?n. zm.)
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Prezes Urz?du Zamówie? Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. Odwo?anie wnosi si? w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. (a). Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z pó?n. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem. .
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Sekretariat Departamentu Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/05/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45233141 Travaux d'entretien routier 45233142 Travaux de réparation de routes 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestière 77211200 Transport de grumes dans les forêts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'élagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liés à la sylviculture 77231000 Services de gestion des forêts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 77231600 Services de boisement
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Zasi?g terytorialny le?nictwa Bia?obrzegi i Poniatów
VII.1.4) Description des prestations:
 1)prace z hodowli lasu: czyszczenia wczesne: ok. 19 ha, czyszczenia pó?ne: ok. 21 ha, odnowienia: ok. 103 tys. szt. sadzonek, piel?gnowanie upraw: ok. 44 ha, wyprzedzaj?ce przygotowanie gleby pod uprawy - ok.133 KMTR, oczyszczanie zr?bów ok. 9 ha, wycinanie podszytów ok. 30 ha, 2) prace z ochrony lasu: zabezpieczenie ?rodkiem chemicznym upraw przed zgryzaniem ok.47 ha, wywóz zebranych ?mieci z lasu, naprawa grodze? upraw , poszukiwanie szkodników w ?ció?ce, badania zap?draczenia gleby ok.247 szt., czyszczenie budek dla ptaków ok.170 szt., dowóz materia?ów do naprawy grodze? upraw i budek dla ptaków. 3) prace z ochrony przeciwpo?arowej lasu: ok. 90 ci?gnikogodzin oraz 300 roboczogodzin na prace wykonane r?cznie przy dogaszaniu i dozorowaniu po?arzyska , porz?dkowania terenu na pasach przeciwpo?arowych po zabiegach piel?gnacyjnych i ci?ciach r?bnych w drzewostanach przylegaj?cych do dróg publicznych utwardzonych, czynnych linii kolejowych oraz obiektów poprzez usuni?cie martwych drzew, le??cych ga??zi, pozosta?o?ci poeksploatacyjnych, ?ci?tych nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gat.iglastych w wyj?tkiem jod?y, polegaj?ce na wyniesieniu i rozrzuceniu w odleg?o?ci co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, parkingu, MPP lub skraju toru kolejowego na pow. Ok 6,11 ha i ok 178 roboczogodzin oraz ok 373 roboczogodzin na pow.ok.31 ha na prace polegaj?ce na porz?dkowaniu terenu /na którym nie wykonywano zabiegów piel?gnacyjnych, jak równie? zwi?zanych z 71 roboczogodzina na prac? zwi?zan? z rozmieszczeniem w terenie tablic ppo?.,wykaszaniem pkt czerpania wody, przygotowaniem w bazach sprz?tu ppo?. 4) prace z pozyskania i zrywki drewna: ok. 4364 m3 drewna do pozyskania, ok. 4364 m3 drewna do zrywki, 5) prace z utrzymania obiektów edukacyjnych i turystycznych: ok. 30roboczogodzin oraz 20 ci?gnikogodzin 6) prace z zakresu utrzymania infrastruktury le?nej: utrzymanie dróg le?nych ok. 250 roboczogodzin i ok. 80 ci?gnikogodzin.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 10/01/2022 Fin: 31/12/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 681 637.04 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne Sebastian Jarz?bowski Numéro national d'identification: 7742730074 Adresse postale: W?grzynowo 55 Ville: Ma?a Wie? Code NUTS: PL Polska Code postal: 09-460 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Krzysztof Luty Urz?dzanie i Zagospodarowanie Terenów Zieleni "ACER" Numéro national d'identification: 8251427326 Adresse postale: Staropijarska 5/7 Ville: ?uków Code NUTS: PL Polska Code postal: 21-100 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Modyfikacja zawartej umowy z Wykonawc? polegaj?ca na sporz?dzeniu czasowego aneksu (01.03.2022 - 30.04.2022) do umowy i dodaniu rekompensaty w odniesieniu do wybranych cen jednostkowych czynno?ci wchodz?cych w sk?ad Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotn? cz??? kosztu ich realizacji (czynno?ci z zakresu pozyskania i zrywki, odnowie?, piel?gnacji i czyszcze? oraz prac szkó?karskich). Warto?? rekompensaty b?dzie stanowi?a ró?nic? pomi?dzy cen? danego rodzaju paliwa p?ynnego przyj?t? do porównania ustalan? cyklicznie na dni: 15.03.2022 r., 31.03.2022 r. oraz 15.04.2022 r. ("Cena Porównywana"), a cen? wyj?ciow? do której b?dzie odnoszony ewentualny wzrost cen ("Cena Bazowa"), któr? przyjmuje si? na dzie? 24.02.2022 r. (dzie? rozpocz?cia agresji Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy). W przypadku, gdy ró?nica pomi?dzy Cen? Porównywan?, a Cen? Bazow? b?dzie warto?ci? ujemn? to wówczas ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty nie b?d? pomniejszane. Dzienne ceny hurtowe danego rodzaju paliwa p?ynnego b?d?ce podstaw? do obliczenia Ceny Porównywanej przyjmowane b?d? zgodnie z kwotami wskazanymi na stronie internetowej PKN Orlen S.A. https://a.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/Archiwum-Cen.aspx Aneks wchodzi w ?ycie z dniem zawarcia z moc? obowi?zuj?c? od dnia 1 marca 2022 r. Postanowienia Aneksu obowi?zuj? do dnia 30 kwietnia 2022 r. i wygasaj? z tym dniem bez konieczno?ci dokonywania jakichkolwiek czynno?ci prawnych. https://a.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/Archiwum-Cen.aspx
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
W trakcie realizacji Umowy, w nast?pstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy, nast?pi? gwa?towny wzrost cen paliw p?ynnych w stosunku do cen obowi?zuj?cych w okresie poprzedzaj?cym post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzaj?ce zawarcie Umowy. Wzrost cen paliw p?ynnych nast?pi? w wymiarze, którego Zamawiaj?cy dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci?, nie móg? przewidzie?. Wzrost cen paliw p?ynnych przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które nale?y uwzgl?dni? w kalkulacji ceny i rodzi obiektywn? konieczno?? wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynno?ci wchodz?cych w sk?ad Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotn? cz??? kosztu ich realizacji.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 679 927.52 PLN Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 681 637.04 PLN Pologne-Jab?onna: Services sylvicolesType d'acheteur: AutresType d'avis: Modification d'un marché /d'une concession en coursType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 06/05/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
45233141 - Travaux d'entretien routier 
45233142 - Travaux de réparation de routes 
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de débardage 
77211000 - Services liés au débardage 
77211100 - Services d'exploitation forestière 
77211200 - Transport de grumes dans les forêts 
77211300 - Services de défrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'élagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liés à la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forêts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 
77231600 - Services de boisement