Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Jab?onna: Services sylvicoles

2022/S 89-245200  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Pologne-Jab?onna: Services sylvicoles 2022/S 089-245200 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PGL LP Nadle?nictwo Jab?onna NumÈro national d'identification: 5250010924 Adresse postale: ul. Wiejska 20, Jab?onna Ville: Jab?onna Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Code postal: 05-110 Pays: Pologne Point(s) de contact: Artur Zakolski Courriel: artur.zakolski@warszawa.lasy.gov.pl TÈlÈphone: +48 227744933 Fax: +48 227744596 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.jablonna.warszawa.lasy.gov.pl/
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ÑWykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Jab?onna w roku 2022.î NumÈro de rÈfÈrence: SA.270.27.2021
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet IV - Us?ugi z zakresu gospodarki le?nej w le?nictwach: PomiechÛwek i Szczypiorno
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45233141 Travaux d'entretien routier 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de dÈbardage 77211000 Services liÈs au dÈbardage 77211100 Services d'exploitation forestiËre 77211200 Transport de grumes dans les forÍts 77211300 Services de dÈfrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'Èlagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liÈs la sylviculture 77231000 Services de gestion des forÍts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forÍt 77231600 Services de boisement 45233142 Travaux de rÈparation de routes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Zasi?g terytorialny le?nictwa PomiechÛwek i Szczypiorno
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
 1)prace z hodowli lasu: czyszczenia wczesne: ok. 25 ha, czyszczenia pÛ?ne: ok. 9 ha, odnowienia: ok. 198 tys. szt. sadzonek, piel?gnowanie upraw: ok. 246 ha, wyprzedzaj?ce przygotowanie gleby pod uprawy ñ ok.172 KMTR, oczyszczanie zr?bÛw ok.19 ha, wycinanie podszytÛw ok. 10 ha, 2) prace z ochrony lasu: zabezpieczenie ?rodkiem chemicznym upraw przed zgryzaniem ok. 67ha, wywÛz zebranych ?mieci z lasu, naprawa grodze? upraw , poszukiwanie szkodnikÛw w ?ciÛ?ce 6 szt., badania zap?draczenia gleby ok. 137 szt., czyszczenie budek dla ptakÛw ok. 165 szt., dowÛz materia?Ûw do naprawy grodze? upraw i budek dla ptakÛw. 3) prace z ochrony przeciwpo?arowej lasu: ok. 14 ci?gnikogodzin,ok.30 roboczogodzin na prace wykonane r?cznie przy dogaszaniu i dozorowaniu po?arzyska , 4 ci?gnikogodziny i 8 r?cznych godzin na prace wykonania nwych pasÛw ppo? oraz prace zwi?zane z porz?dkowaniem terenu na pasach przeciwpo?arowych po zabiegach piel?gnacyjnych i ci?ciach r?bnych w drzewostanach przylegaj?cych do drÛg publicznych utwardzonych, czynnych linii kolejowych oraz obiektÛw poprzez usuni?cie martwych drzew, le??cych ga??zi, pozosta?o?ci poeksploatacyjnych, ?ci?tych nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gat.iglastych w wyj?tkiem jod?y, polegaj?ce na wyniesieniu i rozrzuceniu w odleg?o?ci co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, parkingu, MPP lub skraju toru kolejowego na pow. Ok 1,60 ha i ok 52 roboczogodzin oraz ok 230 roboczogodzin na pow.ok.19 ha na prace polegaj?ce na porz?dkowaniu terenu /na ktÛrym nie wykonywano zabiegÛw piel?gnacyjnych, jak rÛwnie? zwi?zanych z 57 roboczogodzina na prac? zwi?zan? z rozmieszczeniem w terenie tablic ppo?.,wykaszaniem pkt czerpania wody, przygotowaniem w bazach sprz?tu ppo?., 4) prace z nasiennictwa le?nego: ok. 200 kg zbioru nasion, 5) prace z pozyskania i zrywki drewna: ok. 12766 m3 drewna do pozyskania, ok. 12766 m3 drewna do zrywki, 6) prace z utrzymania obiektÛw edukacyjnych i turystycznych: ok. 361 roboczogodzin oraz 32 godziny ci?gnikowych. 7) prace z zakresu utrzymania infrastruktury le?nej: utrzymanie drÛg le?nych ok. 250 roboczogodzin i ok. 80 ci?gnikogodzin oraz utrzymanie obiektÛw melioracji wodnych ok. 124 roboczogodziny i ok. 6 ci?gnikogodzin.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 05/01/2022 Fin: 31/12/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 015-035137
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : SA.271.3.2022
Lot n : 4 IntitulÈ:
Pakiet IV - Us?ugi z zakresu gospodarki le?nej w le?nictwach: PomiechÛwek i Szczypiorno
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
05/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: ?cinanie i Wyrzynanie Drzew Piel?gnacja LasÛw Romuald Kowalczyk NumÈro national d'identification: 5311014478 Adresse postale: Swobodnia 15 Ville: PomiechÛwek Code NUTS: PL Polska Code postal: 05-180 Pays: Pologne Courriel: zul.kowalczyk@wp.pl
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 1 593 952.52 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Wyp?ata rekompensaty nie powoduje zmiany ogÛlnego charakteru Umowy.
   2.  Rekompensata nie przekroczy warto?ci, o ktÛrej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP.
   3.  Podstawa prawa sporz?dzenia aneksu: art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pÛ?n. zm.)
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Urz?du ZamÛwie? Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. Odwo?anie wnosi si? w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. (a). Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z pÛ?n. zm.), jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. .
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Sekretariat Departamentu Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/05/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45233141 Travaux d'entretien routier 45233142 Travaux de rÈparation de routes 77210000 Services de dÈbardage 77211000 Services liÈs au dÈbardage 77211100 Services d'exploitation forestiËre 77211200 Transport de grumes dans les forÍts 77211300 Services de dÈfrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'Èlagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liÈs la sylviculture 77231000 Services de gestion des forÍts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forÍt 77231600 Services de boisement
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Zasi?g terytorialny le?nictwa PomiechÛwek i Szczypiorno
VII.1.4) Description des prestations:
 1)prace z hodowli lasu: czyszczenia wczesne: ok. 25 ha, czyszczenia pÛ?ne: ok. 9 ha, odnowienia: ok. 198 tys. szt. sadzonek, piel?gnowanie upraw: ok. 246 ha, wyprzedzaj?ce przygotowanie gleby pod uprawy ñ ok.172 KMTR, oczyszczanie zr?bÛw ok.19 ha, wycinanie podszytÛw ok. 10 ha, 2) prace z ochrony lasu: zabezpieczenie ?rodkiem chemicznym upraw przed zgryzaniem ok. 67ha, wywÛz zebranych ?mieci z lasu, naprawa grodze? upraw , poszukiwanie szkodnikÛw w ?ciÛ?ce 6 szt., badania zap?draczenia gleby ok. 137 szt., czyszczenie budek dla ptakÛw ok. 165 szt., dowÛz materia?Ûw do naprawy grodze? upraw i budek dla ptakÛw. 3) prace z ochrony przeciwpo?arowej lasu: ok. 14 ci?gnikogodzin,ok.30 roboczogodzin na prace wykonane r?cznie przy dogaszaniu i dozorowaniu po?arzyska , 4 ci?gnikogodziny i 8 r?cznych godzin na prace wykonania nwych pasÛw ppo? oraz prace zwi?zane z porz?dkowaniem terenu na pasach przeciwpo?arowych po zabiegach piel?gnacyjnych i ci?ciach r?bnych w drzewostanach przylegaj?cych do drÛg publicznych utwardzonych, czynnych linii kolejowych oraz obiektÛw poprzez usuni?cie martwych drzew, le??cych ga??zi, pozosta?o?ci poeksploatacyjnych, ?ci?tych nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gat.iglastych w wyj?tkiem jod?y, polegaj?ce na wyniesieniu i rozrzuceniu w odleg?o?ci co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, parkingu, MPP lub skraju toru kolejowego na pow. Ok 1,60 ha i ok 52 roboczogodzin oraz ok 230 roboczogodzin na pow.ok.19 ha na prace polegaj?ce na porz?dkowaniu terenu /na ktÛrym nie wykonywano zabiegÛw piel?gnacyjnych, jak rÛwnie? zwi?zanych z 57 roboczogodzina na prac? zwi?zan? z rozmieszczeniem w terenie tablic ppo?.,wykaszaniem pkt czerpania wody, przygotowaniem w bazach sprz?tu ppo?., 4) prace z nasiennictwa le?nego: ok. 200 kg zbioru nasion, 5) prace z pozyskania i zrywki drewna: ok. 12766 m3 drewna do pozyskania, ok. 12766 m3 drewna do zrywki, 6) prace z utrzymania obiektÛw edukacyjnych i turystycznych: ok. 361 roboczogodzin oraz 32 godziny ci?gnikowych. 7) prace z zakresu utrzymania infrastruktury le?nej: utrzymanie drÛg le?nych ok. 250 roboczogodzin i ok. 80 ci?gnikogodzin oraz utrzymanie obiektÛw melioracji wodnych ok. 124 roboczogodziny i ok. 6 ci?gnikogodzin.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 05/01/2022 Fin: 31/12/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 1 606 930.89 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: ?cinanie i Wyrzynanie Drzew Piel?gnacja LasÛw Romuald Kowalczyk NumÈro national d'identification: 5311014478 Adresse postale: Swobodnia 15 Ville: PomiechÛwek Code NUTS: PL Polska Code postal: 05-180 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Modyfikacja zawartej umowy z Wykonawc? polegaj?ca na sporz?dzeniu czasowego aneksu (01.03.2022 - 30.04.2022) do umowy i dodaniu rekompensaty w odniesieniu do wybranych cen jednostkowych czynno?ci wchodz?cych w sk?ad Przedmiotu Umowy, w ktÛrych paliwo stanowi istotn? cz??? kosztu ich realizacji (czynno?ci z zakresu pozyskania i zrywki, odnowie?, piel?gnacji i czyszcze? oraz prac szkÛ?karskich). Warto?? rekompensaty b?dzie stanowi?a rÛ?nic? pomi?dzy cen? danego rodzaju paliwa p?ynnego przyj?t? do porÛwnania ustalan? cyklicznie na dni: 15.03.2022 r., 31.03.2022 r. oraz 15.04.2022 r. (ÑCena PorÛwnywanaî), a cen? wyj?ciow? do ktÛrej b?dzie odnoszony ewentualny wzrost cen (ÑCena Bazowaî), ktÛr? przyjmuje si? na dzie? 24.02.2022 r. (dzie? rozpocz?cia agresji Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy). W przypadku, gdy rÛ?nica pomi?dzy Cen? PorÛwnywan?, a Cen? Bazow? b?dzie warto?ci? ujemn? to wÛwczas ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty nie b?d? pomniejszane. Dzienne ceny hurtowe danego rodzaju paliwa p?ynnego b?d?ce podstaw? do obliczenia Ceny PorÛwnywanej przyjmowane b?d? zgodnie z kwotami wskazanymi na stronie internetowej PKN Orlen S.A. https://a.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/Archiwum-Cen.aspx Aneks wchodzi w ?ycie z dniem zawarcia z moc? obowi?zuj?c? od dnia 1 marca 2022 r. Postanowienia Aneksu obowi?zuj? do dnia 30 kwietnia 2022 r. i wygasaj? z tym dniem bez konieczno?ci dokonywania jakichkolwiek czynno?ci prawnych. https://a.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/Archiwum-Cen.aspx
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
W trakcie realizacji Umowy, w nast?pstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy, nast?pi? gwa?towny wzrost cen paliw p?ynnych w stosunku do cen obowi?zuj?cych w okresie poprzedzaj?cym post?powanie o udzielenie zamÛwienia publicznego poprzedzaj?ce zawarcie Umowy. Wzrost cen paliw p?ynnych nast?pi? w wymiarze, ktÛrego Zamawiaj?cy dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci?, nie mÛg? przewidzie?. Wzrost cen paliw p?ynnych przekracza normalne ryzyko kontraktowe, ktÛre nale?y uwzgl?dni? w kalkulacji ceny i rodzi obiektywn? konieczno?? wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynno?ci wchodz?cych w sk?ad Przedmiotu Umowy, w ktÛrych paliwo stanowi istotn? cz??? kosztu ich realizacji.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 1 593 952.52 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 1 606 930.89 PLN Pologne-Jab?onna: Services sylvicolesType díacheteur: AutresType díavis: Modification d'un marchÈ /d'une concession en coursType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 06/05/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
45233141 - Travaux d'entretien routier 
45233142 - Travaux de réparation de routes 
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de débardage 
77211000 - Services liés au débardage 
77211100 - Services d'exploitation forestière 
77211200 - Transport de grumes dans les forêts 
77211300 - Services de défrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'élagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liés à la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forêts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 
77231600 - Services de boisement