Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Jarocin:Endoscopes

2023/S 195-610178  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
10/10/2023 S195 Pologne-Jarocin: Endoscopes 2023/S 195-610178 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 30141560400000 Adresse postale: ul. Szpitalna 1 Ville: Jarocin Code NUTS: PL416 Kaliski Code postal: 63-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Karolina ?ubi?ska Courriel: przetargi@szpitaljarocin.pl Téléphone: +48 623322321 Fax: +48 623322359 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.szpitaljarocin.pl Adresse du profil d'acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitaljarocin
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa bronchofiberoskopu jednopacjentowego z platform? medyczn?.
Numéro de référence: 18/2023
II.1.2) Code CPV principal 33168100 Endoscopes
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem post?powania jest zamówienie na dostaw? bronchofiberoskopu jednopacjentowego z platform? medyczn?.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 46 640.20 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL416 Kaliski Lieu principal d'exécution:
Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. , ul.Szpitalna 1 , 63-200 Jarocin , Blok Operacyjny
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem post?powania jest zamówienie na dostaw? bronchofiberoskopu jednopacjentowego z platform? medyczn? zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zosta? opisany w za?. nr 3 do SWZ
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
RPWP.09.01.01-30-0033/22
II.2.14) Informations complémentaires Zgodnie z art. 257 Pzp, Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia przedmiotowego post?powania, je?eli ?rodki publiczne, które Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 146-466797
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Dostawa bronchofiberoskopu jednopacjentowego z platform? medyczn?.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Biameditek Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: NIP 542-020-13-57 Adresse postale: ul.Elewatorska 58 Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Code postal: 15-620 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 46 640.20 PLN Valeur totale du marché/du lot: 46 640.20 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust.1 Pzp . W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania, o których mowa w Rozdziale VIII oraz w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, o których mowa w Rozdziale VII SWZ Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? wraz z ofert?: O?wiadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego, które Wykonawca sk?ada w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), stanowi?cego Za??cznik nr 2 do Rozporz?dzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w po-st?powaniu. Wykonawca jest obowi?zany do z?o?enia tego o?wiadczenia wraz z ofert?. Z post?powania o udzielenie zamówienia Zamawiaj?cy wykluczy , z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 Pzp, Wykonawc?, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczno?ci wskazanych w art. 108 ust.1 pkt 1-6 Pzp . Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka karnego,sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; 2) o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 t.j.), z innym Wykonawc?, który z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej, zgodnie z Za??cznikiem nr 4 do SWZ; 3) o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz w o?wiadczeniu Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego oraz w art. 5k rozporz?dzenia Rady(UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego-zgodnie z Za??cznikiem nr 5 do SWZ;Zamawiaj?cy w niniejszym post?powaniu ??da nast?puj?cych przedmiotowych ?rodków dowodowych sk?adanych razem z ofert?, na potwierdzenie, ?e oferowane dostawy i us?ugi spe?niaj? okre?lone wymagania : 1)karty katalogowe lub foldery dotycz?ce oferowanego bronchofiberoskopu jednopacjentowego z platform? medyczn?. , tre?? do??czonego do oferty dokumentu winna potwierdza? jak najwi?ksz? ilo?? wymaganych w za??czniku do SWZ parametrów , nie ma natomiast wymogu pe?nego odzwierciedlenia wszystkich wymaganych lub ocenianych parametrów. 2) zg?oszenie lub wpis do rejestru wyrobów medycznych oraz deklaracja WE(CE) , dopuszczaj?ce oferowany przedmiot zamówienia do u?ywania w jednostkach s?u?by zdrowia na terenie Polski - zgodnie z ustaw? o wyrobach medycznych 3)Wype?niony i podpisany za?.nr 3 - wymagania minimalne bronchofiberoskopu jednopacjentowego z platform? medyczn?. Je?eli Wykonawca nie z?o?y przedmiotowych ?rodków dowodowych lub z?o?one przedmiotowe ?rodki dowodowe s? niekompletne, Zamawiaj?cy przewiduje wezwania do ich z?o?enia lub uzupe?nienia w wyznaczonym terminie.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587870 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 10. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zamówie? publicznych". 11. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamówie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587870 Fax: +48 224587700
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/10/2023 Dostawa bronchofiberoskopu jednopacjentowego z platform? medyczn?. 10/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
33168100 - Endoscopes