Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 28/09/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Jarocin: Ouvrages d'art et de génie civil

2021/S 179-465172  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
15/09/2021
S179
Pologne-Jarocin: Ouvrages d'art et de génie civil

2021/S 179-465172

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 146-384616)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: "ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu"
Adresse postale: Witaszyczki, ul. im. Mariusza Ma?ynicza 1
Ville: Jarocin
Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
Code postal: 63-200
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Magdalena Kaniewska
Courriel: kaniewska@jarjarocin.pl
Téléphone: +48 535157419
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://jarocin.ezamawiajacy.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Rozbudowa Zak?adu Zagospodarowania Odpadów Jarocin - Wielkopolskie Centrum Recyklingu". Zadanie nr 3B: Cz?? biologiczna - rozbudowa o m.in. tunele kompostowe oraz Zadanie nr 3C: Cz?? biologiczna - rozbudowa o fermenter

Numéro de référence: ZGO/ZP/18/2021

II.1.2)
Code CPV principal
45220000 Ouvrages d'art et de génie civil

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa cz??ci biologicznej ZZO Jarocin o instalacj stabilizacji tlenowej oraz beztlenowej odpadów biodegradowalnych. Inwestycja sk?ada si z rozbudowy o dodatkowe tunele kompostowe wraz z komor fermentacyjn do produkcji biogazu. Zadanie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnie?, opinii i pozwole?, z zastrze?eniem wydanej dla inwestycji decyzji ?rodowiskowe, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, przeprowadzenia rozruchów próbnych oraz uzyskania pozwolenia na u?ytkowanie dla Inwestycji opisanej w za??czonym Programie Funkcjonalno-U?ytkowym. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia sk?ada si z zamówienia podstawowego oraz zamówienia obj?tego prawem opcji. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia opisany zosta w rozdziale IV SWZ oraz ZA??CZNIKU NR 8 do SWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 146-384616

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV

Endroit où se trouve le texte à rectifier:
   2. 2) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 09/09/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 28/09/2021

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV

Endroit où se trouve le texte à rectifier:
   2. 6) Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Date: 07/12/2021

Lire:

Date: 26/12/2021

Numéro de section: IV

Endroit où se trouve le texte à rectifier:
   2. 7) Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 09/09/2021

Heure locale: 10:15

Lire:

Date: 28/09/2021

Heure locale: 10:15

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45111200 - Travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45111291 - Travaux d'aménagement du terrain 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45210000 - Travaux de construction de bâtiments 
45220000 - Ouvrages d'art et de génie civil 
45222000 - Travaux de construction d'ouvrages de génie civil, excepté ponts, tunnels, puits et passages souterrains 
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance 
45232130 - Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales 
45232410 - Travaux d'assainissement 
45233120 - Travaux de construction de routes 
45233140 - Travaux routiers 
45233200 - Travaux de revêtement divers 
45233220 - Travaux de revêtement de routes 
45233250 - Travaux de revêtements, excepté revêtements de chaussées 
45251143 - Travaux de construction d'unités de production d'air comprimé 
45252000 - Travaux de construction de stations de traitement des eaux usées, de stations d'épuration et d'usines d'incinération des ordures ménagères 
45262300 - Travaux de bétonnage 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45311000 - Travaux de câblage et d'installations électriques 
45315100 - Installations électrotechniques 
45315300 - Installations d'alimentation électrique 
45320000 - Travaux d'isolation 
45330000 - Travaux de plomberie 
45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 
45331100 - Travaux d'installation de chauffage central 
45331200 - Travaux d'installation de matériel de ventilation et de climatisation 
45332200 - Travaux d'installation de distribution d'eau 
45332300 - Travaux de pose de conduits d'évacuation 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment 
45500000 - Location de machines et de matériel de construction et de génie civil avec opérateur 
71220000 - Services de création architecturale 
71221000 - Services d'architecte pour les bâtiments 
71242000 - Préparation du projet et de la conception, estimation des coûts 
71320000 - Services de conception technique 
79421200 - Services de conception de projets autres que pour les travaux de construction