Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 29/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Jarocin: Services de collecte des ordures

2020/S 180-435660  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
16/09/2020
S180
Pologne-Jarocin: Services de collecte des ordures

2020/S 180-435660

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 152-373338)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Przedsi?biorstwo Wodoci?gÛw i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Adresse postale: Cielcza, ul. GajÛwka 1
Ville: Jarocin
Code NUTS: PL416 Kaliski
Code postal: 63-200
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Tomasz Olszak
Courriel: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl
TÈlÈphone: +48 627473487
Fax: +48 627473480 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.pwikjarocin.pl

www.pwikjarocin.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
OdbiÛr wraz z za?adunkiem, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadÛw ?ciekowych (kod odpadu:19 08 05) powsta?ych w Oczyszczalni ?ciekÛw w Cielczy w okresie od VI 2020 do VI 2022

NumÈro de rÈfÈrence: P/UE/3/2020

II.1.2)
Code CPV principal
90511000 Services de collecte des ordures

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie us?ugi polegaj?cej na odbiorze wraz z za?adunkiem, transporcie i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadÛw ?ciekowych (kod odpadu: 19 08 05), powsta?ych w Oczyszczalni ?ciekÛw w Cielczy (Cielcza, ul. GajÛwka 1, 63-200 Jarocin), ktÛre powsta?y w okresie od czerwca 2020 r. do czerwca 2022 r. w Oczyszczalni ?ciekÛw. Przyk?adowe sprawozdania z bada ustabilizowanych komunalnych osadÛw ?ciekowych (kod odpadu: 19 08 05) stanowi za??cznik nr 11 do SIWZ. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarto w Opisie przedmiotu zamÛwienia (OPZ).

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
11/09/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 152-373338

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: VI.3

Au lieu de:

Lire:

Po punkcie
   1. 19., b?d?cym elementem opisu przedmiotu zamÛwienia, dodaje si nast?puj?ce zapisy, udzielone jako odpowiedzi na z?o?one pytania: a) zalegaj?ce osady (osady wytworzone od
   1. 6.2020 do dnia podpisania umowy) s gromadzone na poletkach osadowych na terenie oczyszczalni ?ciekÛw; b) wytwarzane osady nale?y wywozi na bie??co (nie rzadziej ni raz na dob?) zgodnie z obowi?zuj?cym pozwoleniem na wytwarzanie odpadÛw (za??cznik do SIWZ). Zamawiaj?cy informuje, ?e jest w trakcie przygotowywania wniosku o zmian decyzji pozwolenia na wytwarzanie odpadÛw w zakresie wyd?u?enia czasu magazynowania osadÛw; c) do dnia 1 wrze?nia 2020 r. wytworzono 2 194 t osadÛw. Gromadzone osady nale?y wywie? do ko?ca roku kalendarzowego, zgodnie z harmonogramem wywozÛw przedstawionym przez Wykonawc i zaakceptowanym przez Zamawiaj?cego. Dodatkowo wytwarzane jest ?rednio ok. 24 t osadÛw w ci?gu doby, ktÛre nale?y wywozi na bie??co.

NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 15/09/2020

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 29/09/2020

Heure locale: 11:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 15/09/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 29/09/2020

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
90511000 - Services de collecte des ordures 
90513600 - Services d'élimination des boues 
90513700 - Services de transport des boues