Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Modification d'un marchÚ /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Jarocin:Travaux de construction de stations d'╚puration

2023/S 186-580492  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 27/09/2023 S186 Pologne-Jarocin: Travaux de construction de stations d'╚puration 2023/S 186-580492 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Przedsi?biorstwo Wodoci?g█w i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie Adresse postale: Cielcza, ul. Gaj█wka 1 Ville: Jarocin Code NUTS: PL416 Kaliski Code postal: 63-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Tomasz Olszak Courriel: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl T╚l╚phone: +48 627473487 Fax: +48 627473480 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pwikjarocin.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Doko?czenie ci?gu przetwarzania osad█w w ramach zadania Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ?ciek█w w Cielczy k. Jarocina Num╚ro de r╚f╚rence: POIS/P/10/2020
II.1.2) Code CPV principal 45252100 Travaux de construction de stations d'╚puration
II.1.3) Type de march╚ Travaux
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 43322000 Mat╚riel de d╚mant╦lement 45200000 Travaux de construction compl╦te ou partielle et travaux de g╚nie civil 45300000 Travaux d'╚quipement du b'timent 71320000 Services de conception technique 42996000 Machines de traitement des eaux us╚es
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL416 Kaliski Lieu principal d'ex╚cution:
POLSKA, wojew█dztwo wielkopolskie, powiat jaroci?ski, gmina Jarocin
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
 
1.Post?powanie prowadzone jest pod nazw?: Doko?czenie ci?gu przetwarzania osad█w w ramach zadania Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ?ciek█w w Cielczy k. Jarocina.
   2.  Skr█cony opis przedmiotu zam█wienia: Przedmiotem zam█wienia jest kompleksowe wykonanie modernizacji i rozbudowy ci?gu przetwarzania osad█w ?ciekowych w drodze m.in. hydrolizy termicznej i zaawansowanej fermentacji metanowej zgodnie z istniej?c? i zatwierdzon? dokumentacj? projektow?, przy maksymalnie mo?liwym wykorzystaniu wykonanych ju? prac. Wynikiem realizacji projektu b?dzie m.in.:
   1.  wykonanie dw█ch zamkni?tych kom█r fermentacji wraz z maszynowni?;
   2.  wykonanie instalacji biogazu wraz ze zbiornikiem buforowym i uk?adem jego oczyszczania;
   3.  wykonanie budynku wielofunkcyjnego wraz z instalacj? odwadniania wst?pnego, hydrolizy termicznej,instalacj? utylizacji gaz█w procesowych, w?z?em kogeneracji, kot?owni? pary oraz wymiennikowni? ciep?a;
   4.  wykonanie w?z?a recepcji osad█w dowo?onych w postaci p?ynnej i odwodnionej;
   5.  wykonanie kompleksu budynk█w nowej instalacji odwadniania osad█w, suszarni oraz wiaty osad█w;
   6.  wykonanie instalacji przygotowania i rozprowadzenia wody technologicznej.
   7.  modernizacja istniej?cych zag?szczaczy grawitacyjnych oraz innych obiekt█w ci?gu osadowego w dostosowaniu do nowych funkcji w szczeg█lno?ci wynikaj?cych z wymaga? procesu odzysku fosforu tj.zastosowania procesu uwalniania fosforan█w z osadu nadmiernego w procesie Wasstrip;
   8.  wykonanie lokalnych system█w sterowania i kontroli AKPiA niezb?dnego dla sterowania i kontroli pracy realizowanych w?z?█w;
   9.  wykonanie nadrz?dnego systemu SCADA wraz z uwzgl?dnieniem sygna?█w udost?pnionych z instalacji realizowanych w ramach ca?ego projektu w tym odr?bnych zada? zwi?zanych z realizacj? ci?gu ?ciekowego oraz Instalacji Odzysku Fosforu; 10. wykonanie kompleksowego systemu odprowadzenia w█d opadowych i roztopowych z dach█w i plac█w utwardzonych oczyszczalni ?ciek█w; 11. modernizacja og█lnobudowlana istniej?cych budynk█w oczyszczalni ?ciek█w wraz z ich pod??czeniem. W ramach niniejszego zadania nale?y uwzgl?dni? tak?e pod??czenia zasilania energetycznego obiekt█w oraz innych medi█w w tym gazoci?gu. Zakres rob█t obejmuje: ˇ opracowanie projekt█w wykonawczych bran?y konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, technologicznej, AKPiA oraz bran?y sanitarnej w zakresie niezb?dnym do realizacji inwestycji w uzgodnieniu z Zamawiaj?cym (dla potrzeb wykonania prac projektowych Wykonawca zweryfikuje Inwentaryzacj? Zamawiaj?cego istniej?cych obiekt█w w zakresie niezb?dnym dla wykonania rob█t), ˇ przeprowadzenie doko?czenia prac budowlano-monta?owych w oparciu o istniej?c? dokumentacj? projektow? i w dostosowaniu do oferowanych przez Wykonawc? rozwi?za? (z zastrze?eniem konieczno?ci opracowania projekt█w wykonawczych w zakresie niezb?dnym dla realizacji), ˇ opracowanie dokumentacji projektowej wykonanie systemu odprowadzenia w█d opadowych i roztopowych z dach█w i plac█w utwardzonych oczyszczalni ?ciek█w dla uzyskania zamiennej decyzji pozwolenia na budow?, ˇ dostaw? materia?█w i urz?dze? wraz z ich monta?em i uruchomieniem, ˇ wykonanie systemu automatyki i sterowania na obiektach obj?tych przedmiotem zam█wienia, ˇ przeszkolenie obs?ugi oczyszczalni ?ciek█w, ˇ przygotowanie dokument█w niezb?dnych dla uzyskanie pozwolenia na u?ytkowanie i oddanie do eksploatacji, ˇ przeprowadzenie rozruchu mechanicznego, ˇ przeprowadzenie rozruchu technologicznego, ˇ przeprowadzenie Pr█b Ko?cowych Technologicznych i Eksploatacyjnych przy wsp█?pracy z Zamawiaj?cym, ˇ uzyskanie efektu ekologicznego poprzez osi?gni?cie parametr█w gwarantowanych, ˇ uzyskanie tzw. decyzji nawozowej dla odwodnionych osad█w ?ciekowych po ko?cowym rozruchu, ˇ przeprowadzenie bada? i pomiar█w gwarancyjnych, ˇ nadz█r technologiczny i monitorowanie pracy instalacji przez okres 12 miesi?cy od momentu zako?czenia rozruchu technologicznego.
II.2.7) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession Fin: 30/09/2023
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POIS.02.03.00-00-0174/16
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de march╚ relatif au pr╚sent march╚ Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2021/S 054-135039
 
 
Section V: Attribution du march╚/de la concession
March╚ n : 1
Lot n : 2 Intitul╚:
Doko?czenie ci?gu przetwarzania osad█w w ramach zadania Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ?ciek█w w Cielczy k. Jarocina
V.2) Attribution du march╚/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du march╚/de la d╚cision d'attribution de la concession:
12/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le march╚/la concession a ╚t╚ attribu╚(e) un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: AB Industry S.A.
Adresse postale: ul. Wojska Polskiego 7 Ville: Macierzysz Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni Code postal: 05-850 Pays: Pologne Courriel: office.pl@abindustry.com T╚l╚phone: +48 222128922 Fax: +48 222128923 Adresse internet: http://abindustry.com
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Krevox Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. ?urawia 45 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-680 Pays: Pologne Courriel: krevox@krevox.com T╚l╚phone: +48 227565220 Fax: +48 227565033 Adresse internet: http://www.krevox.com
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du march╚: 58 097 367.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp przys?uguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu niniejszego zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Prawo zam█wie? publicznych.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz SIWZ przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5.  Odwo?uj?cy przesy?a kopie odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni, je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b.
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu oraz postanowie? SIWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
   8.  Szczeg█?owo zasady wnoszenia odwo?a? uregulowane zosta?y w art. 180 - 186 ustawy Pzp.
   9.  Skarga do s?du przys?uguje stronom, oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego na orzeczenie KIO. Szczeg█?owo zasady i terminy wnoszenia skargi do s?du uregulowane zosta?y w art. 198a - 198g ustawy Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Przedsi?biorstwo Wodoci?g█w i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie Adresse postale: Cielcza, ul. Gaj█wka 1 Ville: Jarocin Code postal: 63-200 Pays: Pologne Courriel: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl T╚l╚phone: +48 627473487 Fax: +48 627473480 Adresse internet: www.pwikjarocin.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
22/09/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat apr╦s les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45252100 Travaux de construction de stations d'╚puration
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 43322000 Mat╚riel de d╚mant╦lement 45200000 Travaux de construction compl╦te ou partielle et travaux de g╚nie civil 45300000 Travaux d'╚quipement du b'timent 71320000 Services de conception technique 42996000 Machines de traitement des eaux us╚es
VII.1.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL416 Kaliski Lieu principal d'ex╚cution:
POLSKA, wojew█dztwo wielkopolskie, powiat jaroci?ski, gmina Jarocin
VII.1.4) Description des prestations:
Post?powanie prowadzone jest pod nazw?: Doko?czenie ci?gu przetwarzania osad█w w ramach zadania Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ?ciek█w w Cielczy k. Jarocina.
   2.  Skr█cony opis przedmiotu zam█wienia: Przedmiotem zam█wienia jest kompleksowe wykonanie modernizacji i rozbudowy ci?gu przetwarzania osad█w ?ciekowych w drodze m.in. hydrolizy termicznej i zaawansowanej fermentacji metanowej zgodnie z istniej?c? i zatwierdzon? dokumentacj? projektow?, przy maksymalnie mo?liwym wykorzystaniu wykonanych ju? prac. Wynikiem realizacji projektu b?dzie m.in.:
   1.  wykonanie dw█ch zamkni?tych kom█r fermentacji wraz z maszynowni?;
   2.  wykonanie instalacji biogazu wraz ze zbiornikiem buforowym i uk?adem jego oczyszczania;
   3.  wykonanie budynku wielofunkcyjnego wraz z instalacj? odwadniania wst?pnego, hydrolizy termicznej,instalacj? utylizacji gaz█w procesowych, w?z?em kogeneracji, kot?owni? pary oraz wymiennikowni? ciep?a;
   4.  wykonanie w?z?a recepcji osad█w dowo?onych w postaci p?ynnej i odwodnionej;
   5.  wykonanie kompleksu budynk█w nowej instalacji odwadniania osad█w, suszarni oraz wiaty osad█w;
   6.  wykonanie instalacji przygotowania i rozprowadzenia wody technologicznej.
   7.  modernizacja istniej?cych zag?szczaczy grawitacyjnych oraz innych obiekt█w ci?gu osadowego w dostosowaniu do nowych funkcji w szczeg█lno?ci wynikaj?cych z wymaga? procesu odzysku fosforu tj.zastosowania procesu uwalniania fosforan█w z osadu nadmiernego w procesie Wasstrip;
   8.  wykonanie lokalnych system█w sterowania i kontroli AKPiA niezb?dnego dla sterowania i kontroli pracy realizowanych w?z?█w;
   9.  wykonanie nadrz?dnego systemu SCADA wraz z uwzgl?dnieniem sygna?█w udost?pnionych z instalacji realizowanych w ramach ca?ego projektu w tym odr?bnych zada? zwi?zanych z realizacj? ci?gu ?ciekowego oraz Instalacji Odzysku Fosforu; 10. wykonanie kompleksowego systemu odprowadzenia w█d opadowych i roztopowych z dach█w i plac█w utwardzonych oczyszczalni ?ciek█w; 11. modernizacja og█lnobudowlana istniej?cych budynk█w oczyszczalni ?ciek█w wraz z ich pod??czeniem. W ramach niniejszego zadania nale?y uwzgl?dni? tak?e pod??czenia zasilania energetycznego obiekt█w oraz innych medi█w w tym gazoci?gu. Zakres rob█t obejmuje: ˇ opracowanie projekt█w wykonawczych bran?y konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, technologicznej, AKPiA oraz bran?y sanitarnej w zakresie niezb?dnym do realizacji inwestycji w uzgodnieniu z Zamawiaj?cym (dla potrzeb wykonania prac projektowych Wykonawca zweryfikuje Inwentaryzacj? Zamawiaj?cego istniej?cych obiekt█w w zakresie niezb?dnym dla wykonania rob█t), ˇ przeprowadzenie doko?czenia prac budowlano-monta?owych w oparciu o istniej?c? dokumentacj? projektow? i w dostosowaniu do oferowanych przez Wykonawc? rozwi?za? (z zastrze?eniem konieczno?ci opracowania projekt█w wykonawczych w zakresie niezb?dnym dla realizacji), ˇ opracowanie dokumentacji projektowej wykonanie systemu odprowadzenia w█d opadowych i roztopowych z dach█w i plac█w utwardzonych oczyszczalni ?ciek█w dla uzyskania zamiennej decyzji pozwolenia na budow?, ˇ dostaw? materia?█w i urz?dze? wraz z ich monta?em i uruchomieniem, ˇ wykonanie systemu automatyki i sterowania na obiektach obj?tych przedmiotem zam█wienia, ˇ przeszkolenie obs?ugi oczyszczalni ?ciek█w, ˇ przygotowanie dokument█w niezb?dnych dla uzyskanie pozwolenia na u?ytkowanie i oddanie do eksploatacji, ˇ przeprowadzenie rozruchu mechanicznego, ˇ przeprowadzenie rozruchu technologicznego, ˇ przeprowadzenie Pr█b Ko?cowych Technologicznych i Eksploatacyjnych przy wsp█?pracy z Zamawiaj?cym, ˇ uzyskanie efektu ekologicznego poprzez osi?gni?cie parametr█w gwarantowanych, ˇ uzyskanie tzw. decyzji nawozowej dla odwodnionych osad█w ?ciekowych po ko?cowym rozruchu, ˇ przeprowadzenie bada? i pomiar█w gwarancyjnych, ˇ nadz█r technologiczny i monitorowanie pracy instalacji przez okres 12 miesi?cy od momentu zako?czenia rozruchu technologicznego.
VII.1.5) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession Fin: 30/09/2023
VII.1.6) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot/de la concession: 58 097 367.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: AB Industry S.A.
Adresse postale: ul. Wojska Polskiego 7 Ville: Macierzysz Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni Code postal: 05-850 Pays: Pologne Courriel: office.pl@abindustry.com T╚l╚phone: +48 222128922 Fax: +48 222128923 Adresse internet: http://abindustry.com
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Krevox Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. ?urawia 45 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-680 Pays: Pologne Courriel: krevox@krevox.com T╚l╚phone: +48 227565220 Fax: +48 227565033 Adresse internet: http://www.krevox.com
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et ╚tendue des modifications (avec indication des ╚ventuels changements pr╚alablement apport╚s au contrat):
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca wnioskowa? o zwi?kszenie progu p?atno?ci wynagrodzenia Wykonawcy: a) na podstawie rozlicze? miesi?cznych z 96,2% do ok. 99,98% ca?o?ci wynagrodzenia Wykonawcy, b) po podpisaniu protoko?u odbioru rob█t budowlano monta?owych z 96,2% do ok. 99,98% ca?o?ci wynagrodzenia Wykonawcy, c) po podpisaniu protoko?u odbioru rozruchu technologicznego oraz uzyskania cz??ciowego (warunkowego) pozwolenia na u?ytkowanie z 99% do ok. 99,98% ca?o?ci wynagrodzenia Wykonawcy, ˝ uzasadniaj?c to niemo?liwymi do przewidzenia okoliczno?ciami (m.in. inflacja, wzrost cen materia?█w, wojna na Ukrainie, skutki pandemii Covid-19), kt█re powoduj? konieczno?? zmiany Umowy. Ostatecznie Strony zdecydowa?y si? na kwotowe wyra?enie progu rozlicze? odpowiadaj?ce wnioskowanej przez Wykonawc? zmianie tj. 58.087.367,00 PLN (s?ownie: pi??dziesi?t osiem milion█w osiemdziesi?t siedem tysi?cy trzysta sze??dziesi?t siedem z?otych 00/100) netto. W celu unikni?cia w?tpliwo?ci ▀2 Aneksu nr 8 nie wprowadza nowych rozwi?za? umownych, a jedynie referuje do tego, co ju? wcze?niej znajdowa?o si? w Umowie oraz obowi?zuj?cych przepis█w prawa. Z ca?? pewno?ci? nie jest to w og█le zmiana Umowy Aneks nr 8 nie zmienia warto?ci Umowy, ani wysoko?ci wynagrodzenia Wykonawcy. CI?G DALSZY Z PKT VII.2.2) Umowa na etapie rob█t budowlano-monta?owych przewiduje spos█b rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z kt█rym Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie nast?pczo po wykonaniu cz??ci prac oraz wystawieniu faktury. To oznacza, ?e Wykonawca fakturuje Zamawiaj?cego zgodnie z post?pem prac i ustalonym harmonogramem. Przy wcze?niejszym brzmieniu Umowy (z uwzgl?dnieniem zawartych aneks█w do nr 7 w??cznie) wynagrodzenie wyp?acane Wykonawcy na podstawie rozlicze? miesi?cznych nie mog?o przekroczy? 96,2% ca?kowitego wynagrodzenia Wykonawcy (pkt
   9. 6. Umowy), po podpisaniu protoko?u odbioru rob█t budowlano monta?owych nie mog?o przekroczy? 96,2% ca?kowitego wynagrodzenia Wykonawcy (pkt 10.8. Umowy), za? po podpisaniu protoko?u odbioru rozruchu technologicznego oraz uzyskaniu cz??ciowego (warunkowego) pozwolenia na u?ytkowanie wyp?ata wynagrodzenia nie mog?o przekroczy? 99% ca?kowitego wynagrodzenia Wykonawcy (pkt 10.9. Umowy). Umowa przewidywa?a, ?e kolejna p?atno?? wynagrodzenia przys?uguje Wykonawcy dopiero po podpisaniu protoko?u odbioru ko?cowego ˝ a na ten trzeba by?o poczeka?, zw?aszcza ?e jego podpisanie zale?y od uzyskania decyzji nawozowej, na co wp?yw maj? r█wnie? czynniki niezale?ne od Stron Umowy np. zwi?zane z jako?ci? ?ciek█w dop?ywaj?cych do oczyszczalni ?ciek█w. W zwi?zku z tym oraz okoliczno?ciami opisanymi powy?ej Wykonawca zadeklarowa? konieczno?? zmiany progu rozlicze? miesi?cznych, a tak?e kolejnych prog█w, zgodnie z tre?ci? Aneksu nr 8, do 58.087.367,00 PLN (tj. ok. 99,98% ca?kowitego wynagrodzenia Wykonawcy). Aneks nie zmienia warto?ci Umowy, ani wysoko?ci wynagrodzenia Wykonawcy. W zwi?zku z powy?szymi niemo?liwymi do przewidzenia okoliczno?ciami dosz?o do pogorszenia p?ynno?ci finansowej na umowie, w tym z uwagi na konieczno?? zap?aty zaliczek podwykonawcom, oraz koszt obs?ugi kredyt█w. Strony uwzgl?dni?y specustaw? dot. Covid-19.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue n╚cessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entit╚ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas pr╚voir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification n╚cessaire et explication du caract╦re impr╚vu de ces circonstances:
W trakcie realizacji Umowy dosz?o do inwazji wojsk Rosji na Ukrain?. W zwi?zku z tym UE na?o?y?a szereg sankcji gospodarczych na Rosj? i Bia?oru?. Wojna w Ukrainie wraz z uprzednio trwaj?c? pandemi? Covid-19 wywo?a?y gwa?towny wzrost poziomu inflacji, os?abienie z?otego, wzrost kosztu obs?ugi zobowi?za?, co prowadzi do problem█w z zapewnieniem p?ynno?ci przy realizacji inwestycji. Okoliczno?ci te negatywnie wp?ywaj? na realizacj? Umowy, powoduj?c konieczno?? jej aneksowania. S? to okoliczno?ci niemo?liwe do przewidzenia na etapie zawierania Umowy. Wykonawca deklaruje, ?e bez zawarcia Aneksu Wykonawca nie jest w stanie nale?ycie wykona? Umowy z uwagi na problemy z p?ynno?ci? finansow?. Nie bez znaczenia jest fakt, ?e Umowa by?a ju? wcze?niej aneksowana w zakresie termin█w realizacji, a aktualny etap faktycznej realizacji znajduje si? poza zakresem czasowym przewidzianymi uzgodnionym przez Strony - co powoduje konieczno?? zapewnienia odpowiedniego cash flow. CI?G DALSZY W PKT VII.2.1)
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualis╚e du march╚ avant les modifications (prenant en compte les ╚ventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix ant╚rieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concern╚) Valeur hors TVA: 58 097 367.00 PLN Montant total du march╚ apr╦s les modifications Valeur hors TVA: 58 097 367.00 PLN Doko?czenie ci?gu przetwarzania osad█w w ramach zadania Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ?ciek█w w Cielczy k. Jarocina 27/09/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
42996000 - Machines de traitement des eaux usÚes 
43322000 - MatÚriel de dÚmantŔlement 
45200000 - Travaux de construction complŔte ou partielle et travaux de gÚnie civil 
45252100 - Travaux de construction de stations d'Úpuration 
45300000 - Travaux d'Úquipement du bÔtiment 
71320000 - Services de conception technique