Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 21/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Jarocin: Travaux de construction de stations d'Èpuration

2020/S 124-304882  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
30/06/2020
S124
MarchÈ de travaux - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Jarocin: Travaux de construction de stations d'Èpuration

2020/S 124-304882

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 087-208728)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Przedsi?biorstwo Wodoci?gÛw i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Adresse postale: Cielcza, ul. GajÛwka 1
Ville: Jarocin
Code NUTS: PL416 Kaliski
Code postal: 63-200
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Tomasz Olszak
Courriel: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl
TÈlÈphone: +48 627473487
Fax: +48 627473480 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.pwikjarocin.pl

www.pwikjarocin.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Doko?czenie ci?gu przetwarzania osadÛw w ramach zadania modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ?ciekÛw w Cielczy k/Jarocina

NumÈro de rÈfÈrence: POIS/P/10/2020

II.1.2)
Code CPV principal
45252100 Travaux de construction de stations d'Èpuration

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Doko?czenie ci?gu przetwarzania osadÛw w ramach zadania: Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ?ciekÛw w Cielczy k. Jarocina. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zosta zawarty we wzorze umowy, stanowi?cym za??cznik nr 9 do SIWZ oraz w opisie przedmiotu zamÛwienia (OPZ), stanowi?cym Za??cznik nr 8 do SIWZ oraz w dokumentacji projektowej, STWIORB, DI i PFU (PFU wraz z pytaniami i odpowiedziami do post?powania z 2018 r. traktowa nale?y jako materia pomocniczy) w zakresie wskazanym w OPZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
26/06/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 087-208728

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 30/06/2020

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 21/07/2020

Heure locale: 09:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 30/06/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 21/07/2020

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
42996000 - Machines de traitement des eaux usées 
43322000 - Matériel de démantèlement 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45252100 - Travaux de construction de stations d'épuration 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
71320000 - Services de conception technique