01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/08/2018
Date de péremption : 31/08/2018
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Jaros?aw: Groupes ╚lectrog╦nes moteur allumage par compression

2018/S 157-359708 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/08/2018 S157  - - Fournitures - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Jaros?aw: Groupes ╚lectrog╦nes moteur allumage par compression 2018/S 157-359708 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Centrum Opieki Medycznej 000304496 ul. 3 Maja 70 Jaros?aw 37-500 Pologne Point(s) de contact: Waldemar Homik T╚l╚phone: +48 166245017 Courriel: comzampub@data.pl Fax: +48 166245017 Code NUTS: PL822 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.comjar.pl http://www.comjar.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: www.comjar.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Wymiana agregatu pr?dotw█rczego, modernizacja SZR w RGNN w stacji transformatorowej Jaros?aw 61 Szpital, przy??cza kablowe n.n. i sterownicze na terenie COM przy ul. 3 Maja 70 w Jaros?awiu Num╚ro de r╚f╚rence: ZaP-154/18
II.1.2) Code CPV principal 31121100
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie w zakresie: ˇ wymiana agregatu pr?dotw█rczego, ˇ przy??cze kablowe niskiego napi?cia, ˇ przy??cze kablowe sterownicze, ˇ przebudowa przy??cza kablowego, ˇ przebudowa rozdzielnicy g?█wnej niskiego napi?cia w stacji transformatorowej, ˇ wymiana uk?adu SZR.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45100000 45220000 45310000 45315300 45315700 71247000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL822
II.2.4) Description des prestations:
 
1.wymiana agregatu pr?dotw█rczego Dobrano agregat pr?dotw█rczy dedykowany do odbior█w szpitalnych klasy G3 z silnikiem wysokopr??nym w wersji obudowanej wyciszonej do pracy na zewn?trz. Agregat winien by wyposa?ony w mikroprocesorowy panel steruj?cy, przystosowany do rozruchu z zewn?trznego uk?adu SZR, automatyczny start, elektroniczny regulator napi?cia, t?umiki akustyczne, baterie akumulator█w, wy??cznik g?█wny, zbiornik paliwa o pojemno?ci min. 2 600 l w ramie, agregatu, podk?adki antywibracyjne, automatyczne czerpnie powietrza i komin do wyrzutu spalin. Projektowany agregat w obudowie wyciszonej zainstalowany b?dzie na zewn?trz na projektowanym fundamencie. Ilo? paliwa w zbiorniku wewn?trznym winna zapewni ok. 15 godzin nieprzerwanej pracy przy 80 % obci??eniu zu?yciu paliwa ok. 159 l/h i 12 godzin przy znamionowym 100 % obci??eniu zu?yciu paliwa 200 l/h.
   2.  przy??cza kablowe niskiego napi?cia Od agregatu pr?dotw█rczego do rozdzielni g?█wnej RGnN sekcji rezerwowanej w stacji transformatorowej ĐCOM Jaros?awţ przewidziano kabel typu 4xYKXS 4x240 mm2, kabel potrzeb w?asnych YKY 5x10 mm2 i kabel sterowniczy do automatyki SZR typu YKSY 7x2,5 mm2.
   3.  zasilanie potrzeb w?asnych agregatu pr?dotw█rczego Instalacja obejmuje zasilanie potrzeb w?asnych agregatu pr?dotw█rczego. Zasilanie wykonane b?dzie z rozdzielnicy g?█wnej stacji transformatorowej. Zaprojektowano kabel YKY 5x10 mm2 uk?adany po trasie g?█wnych kabli zasilaj?cych. W rozdzielnicy RGNN zaprojektowano roz??cznik RBK 00 z wk?adkami topikowymi 32A WTN-00/gG gdzie w??czony b?dzie projektowany kabel. Ko?ce kabla zako?czy g?owiczkami pi?ciopalczastymi
   4.  przebudowa przy??cza kablowego niskiego napi?cia zasilaj?cego zbiornik tlenu Istniej?cy kabel niskiego napi?cia zasilaj?cy z rozdzielnicy g?█wnej budynku wewn?trznego zbiorniki tlenu ze wzgl?du na kolizje z projektowanym agregatem b?dzie przebudowany. Kabel typu YAKY 4x 35 mm2 nale?y od??czy w rozdzielnicy g?█wnej w budynku wewn?trznym odkopa prze?o?y na now tras i wprowadzi do ww rozdzielnicy w??czaj?c w to samo miejsce. Zb?dn d?ugo? kabla pozostawi w ziemi lub odci??. Kabel zako?czy g?owiczk czteropalczast?. Przej?cie przez ?cian uszczelni za pomoc przepustu kablowego. W miejscu skrzy?owania z istniej?cym uzbrojeniem podziemnym kabel u?o?y w rurze ochronnej A75 d?ugo?ci 2m.
   5.  linia kablowa niskiego napi?cia zasilaj?ca rozdzielnic RGnNR stacji transformatorowej Zasilanie rozdzielnicy rezerwowanej RGnNR stacji transformatorowej ĐCOM Jaros?aw 61ţ z agregatu pr?dotw█rczego przewidziano wykona lini kablow wykonan kablem poczw█rnym typu 4xYKXS 4x240 mm2. W agregacie pr?dotw█rczym kabel zabezpieczony b?dzie wy??cznikiem In=1600A. Wyj?cie kabli z agregatu wykonane b?dzie poprzez projektowan studni w fundamencie pod otworem w spodzie obudowy agregatu i nast?pnie poprzez przepusty kablowe. Projektowane linie kablowe wprowadzone b?d do istniej?cego pomieszczenia rozdzielni g?█wnej stacji transformatorowej istniej?cym kana?em kablowym.
   6.  przebudowa rozdzielnicy g?█wnej stacji transformatorowej W pomieszczeniu rozdzielnicy niskiego napi?cia na kanale kablowym zabudowana jest rozdzielnica niskiego napi?cia wykonana w obudowach wg typowych rozwi?za ZUR 75. Rozdzielnica wolnostoj?ca wykonana jest w I klasie ochronno?ci z ty?u otwarta z barierkami ochronnymi. Zasilenie rozdzielnicy z transformator█w wykonane jest szynami aluminiowymi. W pola transformatorowych zabudowane s wy??czniki NAL-1 1250A w polu ??cznika szyn zabudowany od??cznik OZK 1500, w sekcji rezerwowanej znajduj si styczniki uk?adu sie ˝ agregat pr?dotw█rczy. W stacji zabudowane s dwa transformatory 630kVA, 15/0,42kV Dy5. Sekcja rezerwowana zasilona jest agregatem pr?dotw█rczym 350kVA. Istniej?ce wy??czniki NAL-1 i styczniki sekcji rezerwowanej oraz uk?ad sterowania SZR b?d zdemontowane. W miejsce stycznik█w w sekcji rezerwowanej agregatem pr?dotw█rczym zabudowane b?d 2 wy??czniki wysuwne 1 600 A uk?adu SZR z blokad mechaniczn?.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 84 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z art. 24 ust 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu Wykonawca do oferty do??cza aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam█wienia, dalej zwanego: ĐJEDZţ, stanowi?cego Za??cznik nr 6 do SIWZ. Wraz z dokumentem JEDZ Wykonawca sk?ada ewentualne pe?nomocnictwo i Zobowi?zanie dotycz?ce podmiotu, o kt█rym mowa w art.22a ustawy Pzp. Na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.
   2.  Pozosta?e ni?ej wymienione o?wiadczenia i dokumenty s sk?adane na wezwanie Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zostanie oceniona najwy?ej w celu potwierdzenia okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp do z?o?enia nast?puj?cych dokument█w: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; 2) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 3) za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 4) odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 5) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ˝ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ˝ dokument█w potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 6) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienia publiczne; 7) o?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatk█w i op?at lokalnych, o kt█rych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
   3.  Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert cd w Sekcji III.
   1. 2.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Cd. sekcji III
   1. 1 ˝ sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawion nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem sk?adania ofert. Zamiast: 1) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 2) za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 3) odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; ˇ sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: a) nie zalega z op?acaniem podatk█w, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne albo ?e zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu ˝ wystawiony nie wcze?niej ni 3 miesi?ce od terminu sk?adania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci ˝ wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem sk?adania ofert.
   4.  Je?eli w kraju, w kt█rym wykon. ma siedzib lub miejsce zamieszk. lub miejsce zamieszk. ma osoba, kt█rej dokument dotyczy, nie wydaje si dok., o kt█rych mowa w ust. 3, zast?puje si je dokum. zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokum. mia dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby ˝ wystawione w terminie okre?lonym odpowiednio w ust.
   3.  Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
 
5.Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kt█rej dotyczy dokument wskazany w ust.1 pkt 1, sk?ada dokument, o kt█rym mowa w ust. 2 pkt 1, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Je?eli w kraju, w kt█rym miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument mia dotyczy?, nie wydaje si takich dokument█w, zast?puje si go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby z?o?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby- wystawiony nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia na sum gwarancyjn okre?lon przez Zamawiaj?cego na sum gwarancyjn ubezpieczenia 1 000 000,00 PLN. Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc do z?o?enia dokument█w: 1) potwierdzaj?cych, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia na sum gwarancyjn okre?lon przez Zamawiaj?cego.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu, okre?lone w og?oszeniu o zam█wieniu oraz niniejszej SIWZ:
   1.  Wykonawca winien wykaza?, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie wykona?, co najmniej dwa zadania obejmuj?ce w swoim zakresie roboty polegaj?ce na: wymianie lub zabudowie nowego agregatu pr?dotw█rczego oraz przebudowie lub zabudowie nowej rozdzielnicy g?█wnej niskiego napi?cia w stacji transformatorowej oraz wymianie lub zabudowie nowego uk?adu SZR o warto?ci powy?ej 550 000,00 PLN netto ka?da,
   2.  Wykonawca winien wykaza i udokumentowa?, ?e dysponuje osobami kt█re posiadaj uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ciach: ´ co najmniej 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ogranicze w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej; ´ co najmniej 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ogranicze w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze elektrycznych i elektroenergetycznych; Je?eli jedna osoba posiada uprawnienia w dw█ch lub wi?cej specjalno?ciach Zamawiaj?cy wymaga dysponowania t osob dla jednej specjalno?ci. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Wykaz dostaw wykonanych nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty, miejsca wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych dostawy lub us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te dostawy lub us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego dostawy lub us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenie Wykonawcy; inne dokumenty ˝ Wz█r stanowi?cy Za??cznik nr 8 do SIWZ; b. wykaz os█b, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam█wienia publicznego, w szczeg█lno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol jako?ci lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zam█wienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami ˝ Wz█r stanowi?cy Za??cznik nr 9 do SIWZ;
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Zgodnie z warunkami Umowy
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte Proc╚dure acc╚l╚r╚e Justification:
 
1.Konieczno? przeniesienia bloku operacyjnego i oddzia?█w szpitala do nowego budynku przed terminem wizyty akredytacyjnej.
   2.  Konieczno? zapewnienia niezb?dnej mocy zasilania awaryjnego z agregatu pr?dotw█rczego po uruchomieniu nowego budynku i tym samym zapewnienie wymog█w bezpiecze?stwa.
   3.  Obecnie posiadany agregat pr?dotw█rczy nie spe?nia warunk█w wymaganych do zasilania nowoczesnego sprz?tu medycznego i urz?dze elektronicznych zainstalowanych w nowym budynku.
   4.  Okre?lenie daty wizyty akredytacyjnej na 12-14.9.2018 r. prowadzonej przez Centrum Monitorowania Jako?ci w Ochronie Zdrowia, kt█ra wcze?niej nie by?a znana.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 31/08/2018 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 2 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 31/08/2018 Heure locale: 13:00 Lieu:
Centrum Opieki Medycznej, ul. 30 Maja 70, 37-500 Jaros?aw, pok. Sekcja Zam█wie Publicznych i Zaopatrzenia, POLSKA.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Okre?lone w Sekcji IV.2.6 Og?oszenia ˝ Minimalny okres, w kt█rym oferent b?dzie zwi?zany ofert ˝ 2 miesi?ce = 60 dni.
   2.  Zamawiaj?cy ??da przed up?ywem terminu sk?adania ofert wniesienia wadium w wysoko?ci 20 000 PLN.
   3.  Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy przed zawarciem umowy zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 10 % warto?ci brutto umowy.
   4.  W przypadku z?o?enia przez Wykonawc dokumentu, o?w. na potwierdzenie warunk█w udzia?u w post?powaniu, z kt█rego b?d wynika kwoty wyra?one w innej walucie ni PLN, Zamawiaj?cy dokona przeliczenia na PLN wg ?redniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w kt█rym opublikowano og?oszenie o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Je?eli dniem publikacji og?oszenia b?dzie sobota lub dzie wolny od pracy, w█wczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiaj?cy przyjmie ?redni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji og?oszenia o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.
   5.  Dokumenty i o?wiadczenia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu sk?adane s w formie przewidzianej w rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 w sprawie rodzaj█w dokument█w, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zam█wienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126). Kryteria oceny ofert: Cena 60 %, Termin wykonania zam█wienia ˝ 20 %, Gwarancja i r?kojmia 20 %. Cd. II.2.4) W polach transformatorowych i sekcji sprz?g?owej zamontowane b?d wy??czniki 1600/1250A gdzie r█wnie przewiduje si zbudowanie blokady mechanicznej. Projektowane wy??czniki uk?adu SZR o zdolno?ci zwarciowej min. 50kA winny by z nap?dami silnikowymi z wyzwalaczami napi?ciowymi, wyzwalaczami nadpr?dowymi, winny mie mo?liwo? pracy w temperaturze od minus 25oC do plus 70oC. W polach transformatorowych zaprojektowano analizatory sieci pod??czone do istniej?cych przek?adnik█w pr?dowych 1000/5A. W polu zasilanym z agregatu pr?dotw█rczego zaprojektowano analizator sieci pod??czony do projektowanych przek?adnik█w pr?dowych 1000/5A. Analizatory sieci zabudowane b?d na drzwiach rozdzielnicy. W miejsce istniej?cego SZR zabudowany b?dzie uk?ad sterowniczy SZR w oparciu o sterownik programowalny obejmuj?cy sterowaniem projektowane wy??czniki w sekcji rezerwowanej w polach transformatorowych i polu sprz?g?owym. Na elewacji rozdzielnicy uaktualni schemat i nazewnictwo sekcji i p█l oraz niepotrzebne otwory za?lepi?.
   7.  wymiana uk?adu SZR Prze??cznik SZR ma zapewnia mo?liwo? zarz?dzania trzema ?r█d?ami zasilania plus dwa wy??czniki sprz?g?a, posiada wy?wietlacz graficzny z m. in. wizualizacj stanu element█w wykonawczych, parametr█w linii zasilaj?cych, wej? i wyj??. Posiada podw█jne zasilanie, mo?liwo? rozbudowy modu?ami rozszerze?, programowalny uk?ad instalacji, zintegrowan logik PLC. Czasy prze??cze?, limity i priorytety zadzia?ania, alarmy s w pe?ni programowalne. sterownik SZR mo?e pracowa w trybie automatycznym i r?cznym z pe?n kontrol blokad logicznych mi?dzy poszczeg█lnymi ?r█d?ami zasilania z uwzgl?dnieniem ??cznik█w sprz?g?owych. Charakterystyka uk?adu SZR: Wy?wietlacz graficzny z pod?wietleniem LCD, 128 x 112 pikseli, 4 poziomy szaro?ci. Teksty dotycz?ce pomiar█w, ustawie i komunikat█w w 8 j?zykach w tym polskim. 3 wej?cia pomiarowe napi?cia tr█jfazowego z przewodem neutralnym. Swobodna konfiguracja typu ?r█d?a (sie lub agregat) i odpowiedniego priorytetu dla wszystkich konfiguracji uk?adu. Sterowanie wy??cznikami z nap?dem lub stycznikami. Sterowanie agregatami z automatycznym testem i uruchamianiem awaryjnym. Kontrola napi? mi?dzyfazowych i/lub fazowych. Kontrola minimalnego napi?cia, maksymalnego napi?cia, braku fazy, asymetrii, minimalnej cz?stotliwo?ci, maksymalnej cz?stotliwo?ci, z niezale?n aktywacj i op█?nianiem interwencji. Warto?ci progowe napi?cia z programowaln histerez?. Zasilanie pomocnicze 100-240 VAC. Zasilanie z akumulatora 12-24-48 VDC. Port optyczny do programowania na panelu
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587840 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587840 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
14/08/2018
 
 
C L A S S E    C P V
31121100 - Groupes ÚlectrogŔnes Ó moteur Ó allumage par compression 
45100000 - Travaux de prÚparation de chantier 
45220000 - Ouvrages d'art et de gÚnie civil 
45310000 - Travaux d'Úquipement Úlectrique 
45315300 - Installations d'alimentation Úlectrique 
45315700 - Travaux d'installation de postes de sectionnement 
71247000 - Supervision des travaux de construction