Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Jaros?aw: Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture

2020/S 147-361651  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Jaros?aw: Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture 2020/S 147-361651 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa, Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe, Nadle?nictwo Jaros?aw Num╚ro national d'identification: 650016762 Adresse postale: Koniacz█w 1L Ville: Jaros?aw Code NUTS: PL822 Przemyski Code postal: 37-500 Pays: Pologne Point(s) de contact: Damian R?bacz Courriel: jaroslaw@krosno.lasy.gov.pl T╚l╚phone: +48 166236240 Fax: +48 166236241 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.jaroslaw.krosno.lasy.gov.pl http://www.jaroslaw.krosno.lasy.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
Le march╚ est attribu╚ par une centrale dÝachat
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: gospodarka le?na
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Kompleksowy projekt ochrony gatunk█w i siedlisk przyrodniczych 6410 zmiennowilgotne ??ki trz??licowe na obszarach zarz?dzanych przez PGL Lasy Pa?stwowe ˝ ĐNadle?nictwo Jaros?awţ Num╚ro de r╚f╚rence: ZG.270.1.7.2020
II.1.2) Code CPV principal 77000000 Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie dzia?a ochrony czynnej zgodnie z:
   1.  zarz?dzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony ?rodowiska w Rzeszowie z dnia 31 pa?dziernika 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 ?ukawiec PLH180024 (Dz.Urz. Woj. Podk. z 2016 r., poz. 3371);
   2.  zarz?dzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony ?rodowiska w Rzeszowie z dnia z dnia 11 pa?dziernika 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 ?ukawiec PLH 180024 (Dz.Urz. Woj. Podk. z 2017 r., poz. 3350). Szczeg█?owy opis prac zosta opisany w SIWZ pkt
   3. 1.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90721700 Services de protection des esp╦ces menac╚es de disparition 77200000 Services sylvicoles 77211100 Services d'exploitation foresti╦re 77211400 Services d'abattage d'arbres
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL822 Przemyski Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa Jaros?aw, le?nictwo Czerniawka oddz. 17 f, i, r, t, dzia?ka ewidencyjna nr 731/3 obr?b Bihale, gmina Wielkie Oczy, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Projekt ma na celu realizacj zada wyszczeg█lnionych w nast?puj?cych dokumentach: ˇ zarz?dzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony ?rodowiska w Rzeszowie z dnia 31 pa?dziernika 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 ?ukawiec PLH180024 (Dz.Urz. Woj. Podk. z 2016 r., poz. 3371), ˇ zarz?dzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony ?rodowiska w Rzeszowie z dnia z dnia 11 pa?dziernika 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 ?ukawiec PLH 180024 (Dz.Urz. Woj. Podk. z 2017 r., poz. 3350).
   2.  Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia i technologii wykonania prac a) Szczeg█?owy opis prac (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia: Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie dzia?a ochrony czynnej polegaj?cych na dwukrotnym mechanicznym lub r?cznym usuni?ciu (wyci?ciu) samosiew█w i krzew█w takich gatunk█w jak: topola osika, wierzba sp., kruszyna pospolita oraz innych gatunk█w wymagaj?cych takich czynno?ci na powierzchni siedliska o wysoko?ci do 3 m. oraz wykaszaniu (mechaniczne lub r?czne w zale?no?ci od panuj?cych warunk█w terenowych) w celu poprawy lub przywr█cenia w?a?ciwego stanu siedliska przyrodniczego: 6410 zmiennowilgotne ??ki trz??licowe (Molinion). Prace zwi?zane z usuni?ciem drzew i krzew█w nale?y wykona poza g?█wnym okresem l?gowym ptak█w, tj. 16 pa?dziernika do 28 lutego. W przypadku braku takiej mo?liwo?ci usuni?cie drzew i krzew█w powinno by poprzedzone lustracj terenow maj?c na celu sprawdzenie czy na ww. samosiew█w i krzewach nie wyst?puj gniazda ptak█w. Lustracja terenowa powinna by przeprowadzona przez osob sprawuj?c nadz█r Zamawiaj?cego. Usuni?cie drzew i krzew█w nale?y wykona r?cznie za pomoc np.: maczet, siekier, pi r?cznych lub spalinowych. Drzewa i krzewy nale?y ?ci? maksymalnie nisko (do 5 cm wysoko?ci), tak aby w kolejnych latach trwania projektu by?o mo?liwe u?ytkowanie ko?ne miejsc po usuni?tych krzewach. Ze wzgl?du na p█?naturalny charakter ww. siedliska przyrodniczego oraz specyficzny typ gospodarki polegaj?cy na p█?nym koszeniu (po?owa sierpnia ˝ koniec wrze?nia) raz do roku, us?ug wykaszania nale?y wykona w latach trwania projektu, tj. w latach 2019˝2023. Powsta? biomas z wycinki krzew█w oraz wykaszania nale?y przetransportowa (wynie? lub wywie? w terminie do 2 tygodni od usuni?cia) i sk?adowa poza powierzchni obszaru siedliska przyrodniczego w miejscu wskazanym przez Zamawiaj?cego (w obr?bie s?siaduj?cych z p?atem wydziele?) lub z?o?enia w stogi biomasy do 2 tygodni po pokosie (maksymalna ?rednica stogu to 4 m, ??czna powierzchnia stog█w mo?e zajmowa maksymalnie 4 % powierzchni wykaszanej przy za?o?eniu, ?e ich ilo? nie b?dzie przekracza?a 1 stogu na 3 ar wykaszanego p?atu przy czym minimalna odleg?o? mi?dzy stogami nie mo?e by mniejsza ni 30 metr█w. Stogi musz zosta usuni?te z p?atu najp█?niej do 1 marca w roku po koszeniu i 31 sierpnia w roku ostatniego nawrotu). Wykonawca zobowi?zany jest do poinformowania zarz?dcy terenu (Nadle?nictwo Jaros?aw) o terminie wykonania ww. prac i ich odbioru. Wykonawca i Zarz?dca terenu nie mo?e wprowadza powsta?ej biomasy do obrotu na rynek. b) Opis zasad procedury dokonywania odbior█w prac: Dla prac jednostk rozliczeniow jest hektar [HA] (rozliczenie z dok?adno?ci do dw█ch miejsc po przecinku). Odbi█r prac nast?pi poprzez sprawdzenie prawid?owo?ci wykonania prac na p?atach z opisem czynno?ci i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, ta?my mierniczej, GPS, itp.). Obmierzona powierzchnia wykonanego na p?acie zabiegu nie mo?e by mniejsza ni podana w zleceniu. W przypadku niewykonania zabiegu na ca?ym p?acie wynagrodzenie nie zostanie wyp?acone. Dodatkowo naliczone zostan kary zgodnie z paragrafem 13 umowy z wy??czeniem sytuacji opisanych w punkcie
   3. 1.7 SIWZ. W przypadku gdy wykonawca wykona zabieg na powierzchni wi?kszej ni powierzchnia podana wzleceniu, nie b?dzie mu przys?ugiwa?o wynagrodzenie z tego tytu?u.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Samodzielna realizacja kluczowych element█w zam█wienia / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do przedmiotu zam█wienia Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zam█wienia (dalej: ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji mog by wszystkie lub niekt█re z czynno?ci opisanych w opisie przedmiotu zam█wienia. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zam█wienia okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust. 1 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 10 do SIWZ. Zam█wienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp
   1.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego, Zam█wienia te polega b?d na powt█rzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zam█wienia.
   2.  Zakresem rzeczowym us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wie?, o kt█rych mowa w pkt 1 obj?te b?d prace z zakresu: wycinanie zakrzacze?, wynoszenie zakrzacze?, wykaszanie ??k obejmuj?ce czynno?ci wskazane rodzajowo w pkt
   3. 1 SIWZ. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wie?, o kt█rych mowa w pkt 1, nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci niniejszego zam█wienia.
   3.  Zam█wienia, o kt█rych mowa w pkt 1, b?d udzielane po przeprowadzeniu odr?bnego post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego w trybie zam█wienia z wolnej r?ki.
   4.  Zam█wienia, o kt█rych mowa w pkt 1, b?d udzielane w przypadku wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wienia na skutek warunk█w przyrodniczych b?d atmosferycznych, powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada gospodarczych lub publicznych na czas trwania projektu, oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc?.
   5.  Miejscem realizacji zam█wie?, o kt█rych mowa w pkt 1 b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa Jaros?aw.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
ĐKompleksowy projekt ochrony gatunk█w i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarz?dzanych przez PGL Lasy Pa?stwoweţ nr POIS.02.04.00-00-0200/16 w ramach dzia?ania
   2. 4 ĐOchrona przyrody i edukacja ekologicznaţ POIi 2014˝2020 O priorytetowa II Ochrona ?rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu program operacyjny Infrastruktura i ?rodowisko 2014˝2020
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 950 PLN. Wadium nale?y wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert. W formie i zasadach okre?lonych w punkcie
   9. 1˝9.6 SIWZ.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2020/S 102-246215
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
Intitul╚:
Kompleksowy projekt ochrony gatunk█w i siedlisk przyrodniczych 6410 zmiennowilgotne ??ki trz??licowe na obszarach zarz?dzanych przez PGL Lasy Pa?stwowe ˝ Nadle?nictwo Jaros?aw
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Autres raisons (interruption de la proc╚dure)
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
W post?powaniu mog bra udzia wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania o udzielenie zam█wienia w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12˝23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1˝2 i 4˝8 Pzp. Na podstawie: 1) art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego wykonawc?, w stosunku do kt█rego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d uk?adzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj jego maj?tku lub s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 z p█?n. zm.) lub kt█rego upad?o? og?oszono, z wyj?tkiem wykonawcy, kt█ry po og?oszeniu upad?o?ci zawar uk?ad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uk?ad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj maj?tku upad?ego, chyba ?e s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upad?o?ciowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 z p█?n. zm.); 2) art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego wykonawc?, kt█ry w spos█b zawiniony powa?nie naruszy obowi?zki zawodowe, co podwa?a jego uczciwo??, w szczeg█lno?ci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dzia?ania lub ra??cego niedbalstwa nie wykona lub nienale?ycie wykona zam█wienie, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykaza za pomoc stosownych ?rodk█w dowodowych; 3) art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego wykonawc kt█ry, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie wykona albo nienale?ycie wykona w istotnym stopniu wcze?niejsz umow w sprawie zam█wienia publicznego lub umow koncesji, zawart z Zamawiaj?cym, o kt█rym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1˝4 Pzp, co doprowadzi?o do rozwi?zania umowy lub zas?dzenia odszkodowania; 4) art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego wykonawc b?d?cego osob fizyczn?, kt█rego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko ?rodowisku, je?eli za jego pope?nienie wymierzono kar aresztu,ograniczenia wolno?ci lub kar grzywny nie ni?sz ni 3 000 PLN; 5) art. 24 ust. 5 pkt 6 Pzp Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego wykonawc je?eli urz?duj?cego cz?onka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wsp█lnika sp█?ki w sp█?ce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w sp█?ce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o kt█rym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp; 6) art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego wykonawc?, wobec kt█rego wydano ostateczn decyzj administracyjn o naruszeniu obowi?zk█w wynikaj?cych z przepis█w prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepis█w o zabezpieczeniu spo?ecznym, je?eli wymierzono t decyzj kar pieni??n nie ni?sz ni 3 000 PLN; 7) art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego wykonawc?, kt█ry naruszy obowi?zki dotycz?ce p?atno?ci podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykaza za pomoc stosownych ?rodk█w dowodowych, z wyj?tkiem przypadku, o kt█rym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ?e wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ci.
   2.  Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. Đprocedury odwr█conejţ, o kt█rej mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przepis█w Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przys?uguj?ce wykonawcy w toku post?powania o zm█wienie publiczne.
   1.  Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w Pzp, przys?uguje odwo?anie wy??cznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechaniu czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp.
   2.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b.
   3.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu oraz wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia na stronie internetowej.
   4.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 2 i 3 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   6.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
77000000 - Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture 
77200000 - Services sylvicoles 
77211100 - Services d'exploitation forestiŔre 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
90721700 - Services de protection des espŔces menacÚes de disparition