Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Modification d'un marchÚ /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Jaros?aw: Services d'architecture, services de construction, services d'ing╚nierie et services d'inspection

2022/S 52-136201  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Pologne-Jaros?aw: Services d'architecture, services de construction, services d'ing╚nierie et services d'inspection 2022/S 052-136201 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Powiat Jaros?awski Num╚ro national d'identification: 650900306 Adresse postale: ul. Jana Paw?a II 17 Ville: Jaros?aw Code NUTS: PL822 Przemyski Code postal: 37-500 Pays: Pologne Point(s) de contact: Artur Trojnar Courriel: inwest@powiat.jaroslaw.pl T╚l╚phone: +48 166246200 Fax: +48 166246249 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.jaroslaw.samorzady.pl/
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Opracowanie georeferencyjnych baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 w powiecie jaros?awskim 2017-2018 ˝ PSIP Zadanie 56 Num╚ro de r╚f╚rence: ZP.272.4.2020
II.1.2) Code CPV principal 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ing╚nierie et services d'inspection
II.1.3) Type de march╚ Services
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Opracowanie baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 ˝ PSIP Zadanie 56, jednostka ewid.: gmina Ch?opice, obr?by: Ch?opice, Dobkowice, ?owce, Zamiech█w.
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ing╚nierie et services d'inspection 71200000 Services d'architecture 71222200 Services de cartographie des zones rurales 71300000 Services d'ing╚nierie 71354000 Services d'╚tablissement de cartes 71354300 Services cadastraux 72312100 Services de pr╚paration de donn╚es 72314000 Services de collecte et de collation de donn╚es
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL822 Przemyski Lieu principal d'ex╚cution:
Powiat jaros?awski, siedziba Wykonawcy oraz siedziba Starostwa Powiatowego w Jaros?awiu. POLSKA.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
 
1.Us?ugi geodezyjno - kartograficzno - informatyczne b?d?ce przedmiotem Cz??ci nr 2 zam█wienia swoim zakresem obejmuj?: 1) wykonanie prac geodezyjnych, w rozumieniu przepis█w ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z p█?n. zm.) niezb?dnych do przeprowadzenia modernizacji EGiB jednostka ewid. gmina Ch?opice, obr?by: Ch?opice (Id obr?bu 180403_2.0002), Dobkowice (Id obr?bu 180403_2.0003), ?owce (Id obr?bu 180403_2.0006), Zamiech█w (Id obr?bu 180403_2.0007) - w zakresie danych dotycz?cych: a) grunt█w og█?em 617,1305 ha, w tym: - granic obr?b█w ewidencyjnych, - dzia?ek ewidencyjnych w ilo?ci og█?em: 1 556 (liczba jednostek rejestrowych grunt█w 660), - u?ytk█w gruntowych (rolne og█?em: 539,2646 ha; tereny zurbanizowane i zabudowane og█?em: 8,4322 ha; Wp oraz Ws: 3,15 ha; inne u?ytki gruntowe: 64,8269 ha), w tym ich aktualno?ci i oznacze?, - gleboznawczej klasyfikacji grunt█w, b) budynk█w (szacowana liczba og█?em 851), c) obiekt█w trwale zwi?zanych z budynkami, d) nieruchomo?ci lokalowych, e) w?a?cicieli nieruchomo?ci oraz podmiot█w, w kt█rych w?adaniu lub gospodarowaniu znajduj? si? grunty Skarbu Pa?stwa lub jednostek samorz?du terytorialnego, a tak?e podmiot█w, kt█re na zasadach samoistnego posiadania w?adaj? gruntami, dla kt█rych ze wzgl?du na brak ksi?gi wieczystej, zbioru dokument█w albo innych dokument█w nie mo?na ustali? ich w?a?cicieli; 2) opracowanie i wy?o?enie do wgl?du zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udzia? w rozpatrzeniu uwag zg?oszonych do tego operatu w trakcie jego wy?o?enia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezb?dnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikaj?cych z uwzgl?dnionych uwag; 3) utworzenie BDOT500; 4) utworzenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT; 5) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego starosty utworzonych przez Wykonawc? zbior█w danych EGiB, inicjalnej bazy GESUT oraz BDOT500; 6) przygotowanie stosownych zawiadomie? do S?du Rejonowego w Jaros?awiu w celu aktualizacji wpis█w w dziale I KW dla dzia?ek, kt█rym w wyniku modernizacji uleg?y zmianie: powierzchnia lub oznaczenie.
   2.  Wykonawca b?dzie zobowi?zany: 1) udzieli? Zamawiaj?cemu na wykonany przedmiot zam█wienia / umowy (wykonane us?ugi geodezyjno ˝ kartograficzne ˝ informatyczne) r?kojmi i gwarancji jako?ci na okres zadeklarowany przez Wykonawc? w z?o?onej ofercie, liczony od dnia odbioru przedmiotu zam█wienia / umowy bez zastrze?e?, kt█ry nie mo?e by? kr█tszy ni? 36 miesi?cy (Uwaga: Wykonawca w Formularzu ofertowym b?dzie m█g? zadeklarowa? d?u?szy ni? 36 miesi?czny okres r?kojmi i gwarancji jako?ci i zgodnie z postanowieniami Rozdzia?u XVIII ust. 9 SIWZ otrzyma? punkty w tym kryterium oceny ofert); 2) je?eli to b?dzie konieczne, pozyska? w?asnym staraniem i na w?asny koszt, w odniesieniu do granicy obr?bu b?d?cej jednocze?nie granic? Powiatu Jaros?awskiego, wszystkie niezb?dne materia?y zgromadzone w cz??ci Pa?stwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) b?d?cej w dyspozycji s?siedniego Powiatu; 3) ponie?? wszelkie koszty niezb?dne do nale?ytego wykonania zam█wienia / umowy, w tym wszelkie op?aty zwi?zane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynik?e w trakcie lub w wyniku realizacji zam█wienia / umowy.
   3.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia dla ka?dej z Cz??ci zam█wienia stanowi Za??cznik Nr 1 do SIWZ ˝ Opis Przedmiotu Zam█wienia (OPZ) oraz w?a?ciwe za??czniki do OPZ.
II.2.7) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession Fin: 22/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
RPPK.02.01.00-18-0037/16-00. Projekt pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP). Na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zam█wie? publicznych, zwanej dalej "ustaw? Pzp", Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zam█wienia, je?eli ?rodki, kt█re Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia, nie zosta?y mu przyznane.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de march╚ relatif au pr╚sent march╚ Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2020/S 119-290024
 
 
Section V: Attribution du march╚/de la concession
March╚ n : ZP.272.4.2020
Lot n : 2 Intitul╚:
Opracowanie baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 ˝ PSIP Zadanie 56, jednostka ewid.: gmina Ch?opice, obr?by: Ch?opice, Dobkowice, ?owce, Zamiech█w.
V.2) Attribution du march╚/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du march╚/de la d╚cision d'attribution de la concession:
17/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le march╚/la concession a ╚t╚ attribu╚(e) un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Wies?aw Szymkiewicz, prowadz?cy dzia?alno?? gospodarcz? pod firm?: Wies?aw Szymkiewicz GEOTECHNOLOGIES Num╚ro national d'identification: REGON 320913112; NIP 8522057115 Adresse postale: ul. Leopolda Staffa 8 Ville: Stargard Code NUTS: PL428 Szczeci?ski Code postal: 73-110 Pays: Pologne Courriel: wieslaw.szymkiewicz@geotechnologies.pl T╚l╚phone: +48 601190270 / +48 502497600 Adresse internet: http://www.geotechnologies.pl/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du march╚: 801 170.73 PLN
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Ca?kowita ko?cowa warto?? umowy o wykonanie Cz??ci nr 2 zam█wienia razem z podatkiem VAT wynosi: 985 440,00 PLN, a Wykonawca wni█s? zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 10 % warto?ci brutto umowy.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej szczeg█?owo okre?lone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam█wie? publicznych.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz SIWZ przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   3.  Od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ww. ustawy przys?uguje odwo?anie.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   6.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, a tak?e wobec postanowie? SIWZ, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
   8.  Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b.
   9.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone powy?ej w ust. 7 i ust. 8 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 10. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy,termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 11. W przypadku wniesienia odwo?ania wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu lub postanowie? SIWZ Zamawiaj?cy mo?e przed?u?y? termin sk?adania ofert. 12. W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia orzeczenia przez Izb?. 13. Zamawiaj?cy przesy?a niezw?ocznie, nie p█?niej ni? w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi? odwo?ania innym Wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, a je?eli odwo?anie dotyczy tre?ci og?oszenia o zam█wieniu lub postanowie? SIWZ, zamieszcza j? r█wnie? na stronie internetowej, na kt█rej jest zamieszczone og?oszenie o zam█wieniu lub jest udost?pniana SIWZ, wzywaj?c Wykonawc█w do przyst?pienia do post?powania odwo?awczego. 14. Wykonawca mo?e zg?osi? przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do kt█rej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do kt█rej przyst?puje. Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si? Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopi? przesy?a si? zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. 15. Wykonawcy, kt█rzy przyst?pili do post?powania odwo?awczego, staj? si? uczestnikami post?powania odwo?awczego, je?eli maj? interes w tym, aby odwo?anie zosta?o rozstrzygni?te na korzy?? jednej ze stron.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
10/03/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat apr╦s les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ing╚nierie et services d'inspection
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71200000 Services d'architecture 71222100 Services de cartographie des zones urbaines 71300000 Services d'ing╚nierie 71354000 Services d'╚tablissement de cartes 71354300 Services cadastraux 72312100 Services de pr╚paration de donn╚es 72314000 Services de collecte et de collation de donn╚es
VII.1.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL822 Przemyski Lieu principal d'ex╚cution:
Powiat jaros?awski, siedziba Wykonawcy oraz siedziba Starostwa Powiatowego w Jaros?awiu. POLSKA.
VII.1.4) Description des prestations:
Us?ugi geodezyjno - kartograficzno - informatyczne b?d?ce przedmiotem Cz??ci nr 2 zam█wienia swoim zakresem obejmuj?: 1) wykonanie prac geodezyjnych, w rozumieniu przepis█w ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z p█?n. zm.) niezb?dnych do przeprowadzenia modernizacji EGiB jednostka ewid. gmina Ch?opice, obr?by: Ch?opice (Id obr?bu 180403_2.0002), Dobkowice (Id obr?bu 180403_2.0003), ?owce (Id obr?bu 180403_2.0006), Zamiech█w (Id obr?bu 180403_2.0007) - w zakresie danych dotycz?cych: a) grunt█w og█?em 617,1305 ha, w tym: - granic obr?b█w ewidencyjnych, - dzia?ek ewidencyjnych w ilo?ci og█?em: 1 556 (liczba jednostek rejestrowych grunt█w 660), - u?ytk█w gruntowych (rolne og█?em: 539,2646 ha; tereny zurbanizowane i zabudowane og█?em: 8,4322 ha; Wp oraz Ws: 3,15 ha; inne u?ytki gruntowe: 64,8269 ha), w tym ich aktualno?ci i oznacze?, - gleboznawczej klasyfikacji grunt█w, b) budynk█w (szacowana liczba og█?em 851), c) obiekt█w trwale zwi?zanych z budynkami, d) nieruchomo?ci lokalowych, e) w?a?cicieli nieruchomo?ci oraz podmiot█w, w kt█rych w?adaniu lub gospodarowaniu znajduj? si? grunty Skarbu Pa?stwa lub jednostek samorz?du terytorialnego, a tak?e podmiot█w, kt█re na zasadach samoistnego posiadania w?adaj? gruntami, dla kt█rych ze wzgl?du na brak ksi?gi wieczystej, zbioru dokument█w albo innych dokument█w nie mo?na ustali? ich w?a?cicieli; 2) opracowanie i wy?o?enie do wgl?du zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udzia? w rozpatrzeniu uwag zg?oszonych do tego operatu w trakcie jego wy?o?enia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezb?dnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikaj?cych z uwzgl?dnionych uwag; 3) utworzenie BDOT500; 4) utworzenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT; 5) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego starosty utworzonych przez Wykonawc? zbior█w danych EGiB, inicjalnej bazy GESUT oraz BDOT500; 6) przygotowanie stosownych zawiadomie? do S?du Rejonowego w Jaros?awiu w celu aktualizacji wpis█w w dziale I KW dla dzia?ek, kt█rym w wyniku modernizacji uleg?y zmianie: powierzchnia lub oznaczenie.
   2.  Wykonawca b?dzie zobowi?zany: 1) udzieli? Zamawiaj?cemu na wykonany przedmiot zam█wienia / umowy (wykonane us?ugi geodezyjno ˝ kartograficzne ˝ informatyczne) r?kojmi i gwarancji jako?ci na okres zadeklarowany przez Wykonawc? w z?o?onej ofercie, liczony od dnia odbioru przedmiotu zam█wienia / umowy bez zastrze?e?, kt█ry nie mo?e by? kr█tszy ni? 36 miesi?cy (Uwaga: Wykonawca w Formularzu ofertowym b?dzie m█g? zadeklarowa? d?u?szy ni? 36 miesi?czny okres r?kojmi i gwarancji jako?ci i zgodnie z postanowieniami Rozdzia?u XVIII ust. 9 SIWZ otrzyma? punkty w tym kryterium oceny ofert); 2) je?eli to b?dzie konieczne, pozyska? w?asnym staraniem i na w?asny koszt, w odniesieniu do granicy obr?bu b?d?cej jednocze?nie granic? Powiatu Jaros?awskiego, wszystkie niezb?dne materia?y zgromadzone w cz??ci Pa?stwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) b?d?cej w dyspozycji s?siedniego Powiatu; 3) ponie?? wszelkie koszty niezb?dne do nale?ytego wykonania zam█wienia / umowy, w tym wszelkie op?aty zwi?zane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynik?e w trakcie lub w wyniku realizacji zam█wienia / umowy.
   3.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia dla ka?dej z Cz??ci zam█wienia stanowi Za??cznik Nr 1 do SIWZ ˝ Opis Przedmiotu Zam█wienia (OPZ) oraz w?a?ciwe za??czniki do OPZ.
VII.1.5) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession Fin: 22/02/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot/de la concession: 801 170.73 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Wies?aw Szymkiewicz, prowadz?cy dzia?alno?? gospodarcz? pod firm?: Wies?aw Szymkiewicz GEOTECHNOLOGIES Num╚ro national d'identification: REGON 320913112; NIP 8522057115 Adresse postale: ul. Leopolda Staffa 8 Ville: Starogard Code NUTS: PL428 Szczeci?ski Code postal: 73-110 Pays: Pologne Courriel: wieslaw.szymkiewicz@geotechnologies.pl T╚l╚phone: +48 601190270 / +48 502497600 Adresse internet: http://www.geotechnologies.pl/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et ╚tendue des modifications (avec indication des ╚ventuels changements pr╚alablement apport╚s au contrat):
Termin wykonania przedmiotu umowy, pierwotnie okre?lony w umowie na dzie? 22 pa?dziernika 2021 r. zosta? wyd?u?ony: 1) do dnia 22 lutego 2022 r. na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam█wie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z p█?n. zm.), w zwi?zku z art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Przepisy wprowadzaj?ce ustaw? - Prawo zam█wie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2020, z p█?n. zm.), art. 15r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach zwi?zanych z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor█b zaka?nych oraz wywo?anych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z p█?n. zm.) oraz postanowieniami ▀ 23 ust. 1-3 umowy o wykonanie zam█wienia; 2) do dnia 22 kwietnia 2022 r. na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam█wie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z p█?n. zm.), w zwi?zku z art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Przepisy wprowadzaj?ce ustaw? - Prawo zam█wie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2020, z p█?n. zm.), art. 15r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach zwi?zanych z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor█b zaka?nych oraz wywo?anych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z p█?n. zm.) oraz postanowieniami ▀ 23 ust. 1-3 umowy o wykonanie zam█wienia.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue n╚cessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entit╚ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas pr╚voir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification n╚cessaire et explication du caract╦re impr╚vu de ces circonstances:
Wykonawca z?o?y? wniosek o wyd?u?enie terminu wykonania umowy, kt█ry umotywowa? wp?ywem okoliczno?ci zwi?zanych z wyst?pieniem COVID-19 na nale?yte i terminowe wykonanie umowy.Stan epidemiologiczny wymusi? opracowanie i zastosowanie nowych procedur oraz reorganizacj? stanowisk pracy w celu dostosowania ich do re?imu sanitarnego, a tak?e znacz?co utrudnia? a niejednokrotnie uniemo?liwia? terminow? realizacj? umowy np. w zakresie ustalenia granic dzia?ek, kt█re to czynno?ci odbywaj? si? przy udziale w?a?cicieli dzia?ek albo os█b w?adaj?cych.Wprowadzenie systemu pracy zdalnej spowodowa?o utrudnienia i problemy, kt█re nie mog?y by? rozwi?zywane na bie??co przez du?o gorsz? komunikacj? w zespole, w kt█rym ka?dy pracownik pracowa? samodzielnie przez co wyd?u?a? si? czas realizacji poszczeg█lnych prac i zada?.Skutkiem wyst?pienia COVID-19 by?y r█wnie? przestoje w wykonywaniu umowy spowodowane izolacj? i kwarantann? pracownik█w Wykonawcy bezpo?rednio zaanga?owanych w realizacj? umowy.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualis╚e du march╚ avant les modifications (prenant en compte les ╚ventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix ant╚rieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concern╚) Valeur hors TVA: 801 170.73 PLN Montant total du march╚ apr╦s les modifications Valeur hors TVA: 801 170.73 PLN Pologne-Jaros?aw: Services d'architecture, services de construction, services d'ing╚nierie et services d'inspectionType dÝacheteur: Autorit╚s locales et r╚gionalesType dÝavis: Modification d'un march╚ /d'une concession en coursType de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Services 15/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingÚnierie et services d'inspection 
71200000 - Services d'architecture 
71222100 - Services de cartographie des zones urbaines 
71222200 - Services de cartographie des zones rurales 
71300000 - Services d'ingÚnierie 
71354000 - Services d'Útablissement de cartes 
71354300 - Services cadastraux 
72312100 - Services de prÚparation de donnÚes 
72314000 - Services de collecte et de collation de donnÚes