Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Jaros?aw: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2022/S 52-136203  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Pologne-Jaros?aw: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 2022/S 052-136203 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Powiat Jaros?awski Numéro national d'identification: 650900306 Adresse postale: ul. Jana Paw?a II 17 Ville: Jaros?aw Code NUTS: PL822 Przemyski Code postal: 37-500 Pays: Pologne Point(s) de contact: Artur Trojnar Courriel: inwest@powiat.jaroslaw.pl Téléphone: +48 166246200 Fax: +48 166246249 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.jaroslaw.samorzady.pl/
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Opracowanie georeferencyjnych baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 w powiecie jaros?awskim 2017-2018 - PSIP Zadanie 56 Numéro de référence: ZP.272.4.2020
II.1.2) Code CPV principal 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Opracowanie baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 - PSIP Zadanie 56, jednostka ewid.: gmina Radymno, obr?by: Du?kowice, Micha?ówka, Nienowice.
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 71200000 Services d'architecture 71222200 Services de cartographie des zones rurales 71300000 Services d'ingénierie 71354000 Services d'établissement de cartes 71354300 Services cadastraux 72312100 Services de préparation de données 72314000 Services de collecte et de collation de données
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL822 Przemyski Lieu principal d'exécution:
Powiat jaros?awski, siedziba Wykonawcy oraz siedziba Starostwa Powiatowego w Jaros?awiu.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
 
1.Us?ugi geodezyjno - kartograficzno - informatyczne b?d?ce przedmiotem Cz??ci nr 4 zamówienia swoim zakresem obejmuj?: 1) wykonanie prac geodezyjnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z pó?n. zm.) niezb?dnych do przeprowadzenia modernizacji EGiB jednostka ewid. gmina Radymno, obr?by: Du?kowice (Id obr?bu 180408_2.0004), Micha?ówka (Id obr?bu 180408_2.0008), Nienowice (Id obr?bu 180408_2.0010) - w zakresie danych dotycz?cych: a) gruntów ogó?em 3 102,3861 ha, w tym: - granic obr?bów ewidencyjnych, - dzia?ek ewidencyjnych w ilo?ci ogó?em: 3 318 (liczba jednostek rejestrowych gruntów 1 278), - u?ytków gruntowych (rolne ogó?em: 2 453,7253 ha; tereny zurbanizowane i zabudowane ogó?em: 170,3423 ha; Wp oraz Ws: 54,8549 ha; inne u?ytki gruntowe: 423,4636 ha), w tym ich aktualno?ci i oznacze?, - gleboznawczej klasyfikacji gruntów, b) budynków (szacowana liczba ogó?em 1 681), c) obiektów trwale zwi?zanych z budynkami, d) nieruchomo?ci lokalowych, e) w?a?cicieli nieruchomo?ci oraz podmiotów, w których w?adaniu lub gospodarowaniu znajduj? si? grunty Skarbu Pa?stwa lub jednostek samorz?du terytorialnego, a tak?e podmiotów, które na zasadach samoistnego posiadania w?adaj? gruntami, dla których ze wzgl?du na brak ksi?gi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie mo?na ustali? ich w?a?cicieli; 2) opracowanie i wy?o?enie do wgl?du zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udzia? w rozpatrzeniu uwag zg?oszonych do tego operatu w trakcie jego wy?o?enia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezb?dnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikaj?cych z uwzgl?dnionych uwag; 3) utworzenie BDOT500; 4) utworzenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT; 5) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego starosty utworzonych przez Wykonawc? zbiorów danych EGiB, inicjalnej bazy GESUT oraz BDOT500; 6) przygotowanie stosownych zawiadomie? do S?du Rejonowego w Jaros?awiu w celu aktualizacji wpisów w dziale I KW dla dzia?ek, którym w wyniku modernizacji uleg?y zmianie: powierzchnia lub oznaczenie.
   2.  Wykonawca b?dzie zobowi?zany: 1) udzieli? Zamawiaj?cemu na wykonany przedmiot zamówienia / umowy (wykonane us?ugi geodezyjno - kartograficzne - informatyczne) r?kojmi i gwarancji jako?ci na okres zadeklarowany przez Wykonawc? w z?o?onej ofercie, liczony od dnia odbioru przedmiotu zamówienia / umowy bez zastrze?e?, który nie mo?e by? krótszy ni? 36 miesi?cy (Uwaga: Wykonawca w Formularzu ofertowym b?dzie móg? zadeklarowa? d?u?szy ni? 36 miesi?czny okres r?kojmi i gwarancji jako?ci i zgodnie z postanowieniami Rozdzia?u XVIII ust. 9 SIWZ otrzyma? punkty w tym kryterium oceny ofert); 2) je?eli to b?dzie konieczne, pozyska? w?asnym staraniem i na w?asny koszt, w odniesieniu do granicy obr?bu b?d?cej jednocze?nie granic? Powiatu Jaros?awskiego, wszystkie niezb?dne materia?y zgromadzone w cz??ci Pa?stwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) b?d?cej w dyspozycji s?siedniego Powiatu; 3) ponie?? wszelkie koszty niezb?dne do nale?ytego wykonania zamówienia / umowy, w tym wszelkie op?aty zwi?zane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynik?e w trakcie lub w wyniku realizacji zamówienia / umowy.
   3.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia dla ka?dej z Cz??ci zamówienia stanowi Za??cznik Nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz w?a?ciwe za??czniki do OPZ.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Fin: 22/10/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
RPPK.02.01.00-18-0037/16-00. Projekt pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP). Na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówie? publicznych, zwanej dalej "ustaw? Pzp", Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki, które Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane.
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 119-290024
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: ZP.272.4.2020
Lot nº: 4 Intitulé:
Opracowanie baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 - PSIP Zadanie 56, jednostka ewid.: gmina Radymno, obr?by: Du?kowice, Micha?ówka, Nienowice.
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
20/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Geokart - International Sp. z o. o.
Numéro national d'identification: KRS 0000036577; REGON 001376670; NIP 8130333520 Adresse postale: ul. Wita Stwosza 44 Ville: Rzeszów Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 35-113 Pays: Pologne Courriel: biuro@geokart.com.pl Téléphone: +48 178641461 Fax: +48 178641462 Adresse internet: https://www.geokart.com.pl/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 548 000.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Ca?kowita ko?cowa warto?? umowy o wykonanie Cz??ci nr 4 zamówienia razem z podatkiem VAT wynosi: 674 040,00 PLN, a Wykonawca wniós? zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 10 % warto?ci brutto umowy.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej szczegó?owo okre?lone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz SIWZ przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   3.  Od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ww. ustawy przys?uguje odwo?anie.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   6.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie? SIWZ, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
   8.  Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   9.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone powy?ej w ust. 7 i ust. 8 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 10. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy,termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 11. W przypadku wniesienia odwo?ania wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub postanowie? SIWZ Zamawiaj?cy mo?e przed?u?y? termin sk?adania ofert. 12. W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia orzeczenia przez Izb?. 13. Zamawiaj?cy przesy?a niezw?ocznie, nie pó?niej ni? w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi? odwo?ania innym Wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamówienia, a je?eli odwo?anie dotyczy tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub postanowie? SIWZ, zamieszcza j? równie? na stronie internetowej, na której jest zamieszczone og?oszenie o zamówieniu lub jest udost?pniana SIWZ, wzywaj?c Wykonawców do przyst?pienia do post?powania odwo?awczego. 14. Wykonawca mo?e zg?osi? przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do której przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do której przyst?puje. Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si? Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopi? przesy?a si? zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. 15. Wykonawcy, którzy przyst?pili do post?powania odwo?awczego, staj? si? uczestnikami post?powania odwo?awczego, je?eli maj? interes w tym, aby odwo?anie zosta?o rozstrzygni?te na korzy?? jednej ze stron.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/03/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71200000 Services d'architecture 71222100 Services de cartographie des zones urbaines 71300000 Services d'ingénierie 71354000 Services d'établissement de cartes 71354300 Services cadastraux 72312100 Services de préparation de données 72314000 Services de collecte et de collation de données
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL822 Przemyski Lieu principal d'exécution:
Powiat jaros?awski, siedziba Wykonawcy oraz siedziba Starostwa Powiatowego w Jaros?awiu.
VII.1.4) Description des prestations:
Us?ugi geodezyjno - kartograficzno - informatyczne b?d?ce przedmiotem Cz??ci nr 4 zamówienia swoim zakresem obejmuj?: 1) wykonanie prac geodezyjnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z pó?n. zm.) niezb?dnych do przeprowadzenia modernizacji EGiB jednostka ewid. gmina Radymno, obr?by: Du?kowice (Id obr?bu 180408_2.0004), Micha?ówka (Id obr?bu 180408_2.0008), Nienowice (Id obr?bu 180408_2.0010) - w zakresie danych dotycz?cych: a) gruntów ogó?em 3 102,3861 ha, w tym: - granic obr?bów ewidencyjnych, - dzia?ek ewidencyjnych w ilo?ci ogó?em: 3 318 (liczba jednostek rejestrowych gruntów 1 278), - u?ytków gruntowych (rolne ogó?em: 2 453,7253 ha; tereny zurbanizowane i zabudowane ogó?em: 170,3423 ha; Wp oraz Ws: 54,8549 ha; inne u?ytki gruntowe: 423,4636 ha), w tym ich aktualno?ci i oznacze?, - gleboznawczej klasyfikacji gruntów, b) budynków (szacowana liczba ogó?em 1 681), c) obiektów trwale zwi?zanych z budynkami, d) nieruchomo?ci lokalowych, e) w?a?cicieli nieruchomo?ci oraz podmiotów, w których w?adaniu lub gospodarowaniu znajduj? si? grunty Skarbu Pa?stwa lub jednostek samorz?du terytorialnego, a tak?e podmiotów, które na zasadach samoistnego posiadania w?adaj? gruntami, dla których ze wzgl?du na brak ksi?gi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie mo?na ustali? ich w?a?cicieli; 2) opracowanie i wy?o?enie do wgl?du zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udzia? w rozpatrzeniu uwag zg?oszonych do tego operatu w trakcie jego wy?o?enia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezb?dnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikaj?cych z uwzgl?dnionych uwag; 3) utworzenie BDOT500; 4) utworzenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT; 5) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego starosty utworzonych przez Wykonawc? zbiorów danych EGiB, inicjalnej bazy GESUT oraz BDOT500; 6) przygotowanie stosownych zawiadomie? do S?du Rejonowego w Jaros?awiu w celu aktualizacji wpisów w dziale I KW dla dzia?ek, którym w wyniku modernizacji uleg?y zmianie: powierzchnia lub oznaczenie.
   2.  Wykonawca b?dzie zobowi?zany: 1) udzieli? Zamawiaj?cemu na wykonany przedmiot zamówienia / umowy (wykonane us?ugi geodezyjno - kartograficzne - informatyczne) r?kojmi i gwarancji jako?ci na okres zadeklarowany przez Wykonawc? w z?o?onej ofercie, liczony od dnia odbioru przedmiotu zamówienia / umowy bez zastrze?e?, który nie mo?e by? krótszy ni? 36 miesi?cy (Uwaga: Wykonawca w Formularzu ofertowym b?dzie móg? zadeklarowa? d?u?szy ni? 36 miesi?czny okres r?kojmi i gwarancji jako?ci i zgodnie z postanowieniami Rozdzia?u XVIII ust. 9 SIWZ otrzyma? punkty w tym kryterium oceny ofert); 2) je?eli to b?dzie konieczne, pozyska? w?asnym staraniem i na w?asny koszt, w odniesieniu do granicy obr?bu b?d?cej jednocze?nie granic? Powiatu Jaros?awskiego, wszystkie niezb?dne materia?y zgromadzone w cz??ci Pa?stwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) b?d?cej w dyspozycji s?siedniego Powiatu; 3) ponie?? wszelkie koszty niezb?dne do nale?ytego wykonania zamówienia / umowy, w tym wszelkie op?aty zwi?zane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynik?e w trakcie lub w wyniku realizacji zamówienia / umowy.
   3.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia dla ka?dej z Cz??ci zamówienia stanowi Za??cznik Nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz w?a?ciwe za??czniki do OPZ.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Fin: 18/02/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 548 000.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Geokart - International Sp. z o. o.
Numéro national d'identification: KRS 0000036577; REGON 001376670; NIP 8130333520 Adresse postale: ul. Wita Stwosza 44 Ville: Rzeszów Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 35-113 Pays: Pologne Courriel: biuro@geokart.com.pl Téléphone: +48 178641461 Fax: +48 178641462 Adresse internet: https://www.geokart.com.pl/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Termin wykonania przedmiotu umowy, pierwotnie okre?lony w umowie na dzie? 22 pa?dziernika 2021 r. zosta? wyd?u?ony: 1) do dnia 18 lutego 2022 r. na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z pó?n. zm.), w zwi?zku z art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Przepisy wprowadzaj?ce ustaw? - Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2020, z pó?n. zm.), art. 15r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwi?zaniach zwi?zanych z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka?nych oraz wywo?anych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z pó?n. zm.) oraz postanowieniami § 23 ust. 1-3 umowy o wykonanie zamówienia; 2) do dnia 31 marca 2022 r. na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z pó?n. zm.), w zwi?zku z art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Przepisy wprowadzaj?ce ustaw? - Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2020, z pó?n. zm.), art. 15r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwi?zaniach zwi?zanych z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka?nych oraz wywo?anych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z pó?n. zm.) oraz postanowieniami § 23 ust. 1-3 umowy o wykonanie zamówienia.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Wykonawca z?o?y? wniosek o wyd?u?enie terminu wykonania umowy, który umotywowa? wp?ywem okoliczno?ci zwi?zanych z wyst?pieniem COVID-19 na nale?yte i terminowe wykonanie umowy.Stan epidemiologiczny wymusi? opracowanie i zastosowanie nowych procedur oraz reorganizacj? stanowisk pracy w celu dostosowania ich do re?imu sanitarnego, w tym wprowadzenia systemu pracy zdalnej, a tak?e znacz?co utrudnia? a niejednokrotnie uniemo?liwia? terminow? realizacj? umowy np. w zakresie ustalenia granic dzia?ek, które to czynno?ci odbywaj? si? przy udziale w?a?cicieli dzia?ek albo osób w?adaj?cych.Skutkiem wyst?pienia COVID-19 by?y przestoje w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane izolacja i kwarantann? pracowników Wykonawcy bezpo?rednio zaanga?owanych w realizacj? umowy oraz zamkni?cie przedszkoli co sprawi?o, ?e cz??? pracowników realizuj?cych zamówienie musia?a opiekowa? si? swoimi ma?ymi dzie?mi i korzysta?a w tym czasie z dodatkowego zasi?ku opieku?czego, przewidzianego przepisami prawa.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 548 000.00 PLN Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 548 000.00 PLN Pologne-Jaros?aw: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspectionType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Modification d'un marché /d'une concession en coursType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 15/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71200000 - Services d'architecture 
71222100 - Services de cartographie des zones urbaines 
71222200 - Services de cartographie des zones rurales 
71300000 - Services d'ingénierie 
71354000 - Services d'établissement de cartes 
71354300 - Services cadastraux 
72312100 - Services de préparation de données 
72314000 - Services de collecte et de collation de données