01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2018
Date de péremption : 27/11/2018
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Jaros?aw: Services de commutation de donn╚es

2018/S 200-454983 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/10/2018 S200  - - Services - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Jaros?aw: Services de commutation de donn╚es 2018/S 200-454983 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Powiat Jaros?awski 650900306 ul. Jana Paw?a II 17 Jaros?aw 37-500 Pologne Point(s) de contact: Artur Trojnar T╚l╚phone: +48 166246200 Courriel: inwest@powiat.jaroslaw.pl Fax: +48 166246249 Code NUTS: PL822 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.jaroslaw.samorzady.pl/ http://www.jaroslaw.samorzady.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: http://www.jaroslaw.samorzady.pl/ Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Cyfryzacja materia?█w ?r█d?owych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie jaros?awskim 2017 ˝ PSIP Zadanie 58. Num╚ro de r╚f╚rence: ZP.272.13.2018
II.1.2) Code CPV principal 72300000
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie kompleksowej digitalizacji materia?█w Pa?stwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) zgromadzonych w Powiatowym O?rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jaros?awiu, wraz z renowacj dla cz??ci materia?█w, opracowaniem danych przestrzennych i opisowych, ich integracj z obiektami BDPZGiK i wykonaniem stosownych raport█w, wykaz█w.
   2.  System PZGiK funkcjonuj?cy u Zamawiaj?cego to system EWID2007 firmy Geomatyka-Krak█w s.c. z desktopowym interfejsem aplikacyjnym TurboEWID oraz sieciowym interfejsem aplikacyjnym WebEWID.
II.1.5) Valeur totale estim╚e Valeur hors TVA: 1 393 148.57 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72310000 72312000 72314000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Wykonawcy oraz siedziba Zamawiaj?cego: Powiat Jaros?awski, ul. Jana Paw?a II, 37-500 Jaros?aw, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie kompleksowej digitalizacji materia?█w Pa?stwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zgromadzonych w Powiatowym O?rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jaros?awiu, wraz z renowacj dla cz??ci materia?█w, opracowaniem danych przestrzennych i opisowych, ich integracj z obiektami BDPZGiK i wykonaniem stosownych raport█w, wykaz█w.
   2.  System PZGiK funkcjonuj?cy u Zamawiaj?cego to system EWID2007 firmy Geomatyka-Krak█w s.c. z desktopowym interfejsem aplikacyjnym TurboEWID oraz sieciowym interfejsem aplikacyjnym WebEWID.
   3.  System PZGiK jest dostosowany do obowi?zuj?cego modelu poj?ciowego danych i umo?liwia: 1) eksport danych w formatach: GML, SWDE (tzw. zwyk?y i z rozszerzonym katalogiem obiekt█w) i KCD oraz w ograniczonym zakresie DXF i DGN w wersji 7; 2) import danych w formatach: GML, SWDE (tzw. zwyk?y i z rozszerzonym katalogiem obiekt█w) i KCD oraz w ograniczonym zakresie DXF i DGN w wersji 7; 3) wymian danych wraz z rejestracj historii zmian w formatach: GML i SWDE (wy??cznie z rozszerzonym katalogiem obiekt█w); 4) osadzanie danych cyfrowych w dowolnych formatach wraz z ich integracj z obiektami bazy danych; 5) okre?lanie zakres█w przestrzennych dla ka?dego obiektu w bazie danych poprzez import zakresu z pliku WKT.
   4.  W przypadku, gdy do wykonania przedmiotu zam█wienia niezb?dne b?d materia?y z wojew█dzkiej lub centralnej cz??ci PZGiK, Zamawiaj?cy pozyska te materia?y, a nast?pnie udost?pni je nieodp?atnie Wykonawcy.
   5.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonywania bie??cych aktualizacji Systemu PZGiK, o czym zobowi?zuje si powiadamia niezw?ocznie Wykonawc prac.
   6.  Wykonawca b?dzie zobowi?zany: 1) udzieli Zamawiaj?cemu na wykonany przedmiot zam█wienia / umowy (wykonane us?ugi geodezyjno-kartograficzne-informatyczne) r?kojmi i gwarancji jako?ci na okres zadeklarowany przez Wykonawc w z?o?onej ofercie, liczony od dnia odbioru przedmiotu zam█wienia / umowy bez zastrze?e?, kt█ry nie mo?e by kr█tszy ni 24 miesi?ce; 2) ponie? wszelkie koszty niezb?dne do nale?ytego wykonania zam█wienia / umowy, w tym wszelkie op?aty zwi?zane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynik?e w trakcie lub w wyniku realizacji zam█wienia / umowy.
   7.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi Za??cznik nr 1 do SIWZ ˝ Opis Przedmiotu Zam█wienia (OPZ).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Skr█cenie terminu wykonania / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres r?kojmii i gwarancji jako?ci / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 1 393 148.57 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 29/11/2019 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
RPPK.02.01.00-18-0037/16-00
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Wykonawcy zobowi?zani s do wniesienia, przed up?ywem termin sk?adania ofert, wadium w wysoko?ci 40 000,00 PLN.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zastosowania procedury okre?lonej w art. 24aa ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zam█wie publicznych, zwanej dalej Đustaw Pzpţ, przy dokonywaniu oceny ofert.
   3.  Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni post?powanie na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?, kt█rych spe?nienie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza w spos█b szczeg█lny. Jednocze?nie Zamawiaj?cy informuje, ?e:
   1.  Zgodnie z tre?ci art. 22 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zam█wie publicznych, o udzielenie niniejszego zam█wienia publicznego mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj wykluczeniu z udzia?u w post?powaniu o udzielenie zam█wienia oraz spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w niniejszym og?oszeniu o zam█wieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia (SIWZ).
   2.  Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zam█wienia Wykonawc?, je?li zachodzi b?d wobec tego Wykonawcy podstawy wykluczenia, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zam█wie publicznych.
   3.  Zamawiaj?cy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie fakultatywnych przes?anek wykluczenia, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zam█wie publicznych.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy wymaga aby Wykonawca wykaza?, ?e posiada dost?p do ?rodk█w finansowych w kwocie okre?lonej przez Zamawiaj?cego.
   2.  Jako spe?niaj?cy powy?szy warunek udzia?u w post?powaniu zostanie oceniony Wykonawca, kt█ry w zakresie niezb?dnym do wykazania spe?niania warunku posiadania dost?pu do ?rodk█w finansowych w kwocie okre?lonej przez Zamawiaj?cego wyka?e, ?e posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow w wysoko?ci nie mniejszej ni 300 000,00 PLN (s?ownie: trzysta tysi?cy z?otych).
   3.  W celu potwierdzenia spe?niania wy?ej opisanego warunku udzia?u w post?powaniu, Zamawiaj?cy przed udzieleniem zam█wienia wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni terminie, informacji banku lub sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko? posiadanych ?rodk█w finansowych lub zdolno? kredytow Wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert - potwierdzaj?cej spe?nianie warunku udzia?u w post?powaniu opisanego powy?ej.
   4.  W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienie, spe?nianie warunku, o kt█rych mowa powy?ej Wykonawcy wykazuj ??cznie.
   5.  Szczeg█?owe informacje znajduj si w dokumentacji przetargowej / dokumentacji zam█wienia zwanej dalej ĐSIWZţ. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Wykonawca posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow w wysoko?ci nie mniejszej ni 300 000,00 PLN (s?ownie: trzysta tysi?cy z?otych).
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy wymaga aby Wykonawca wykaza si wiedz i do?wiadczeniem.
   2.  Jako spe?niaj?cy powy?sze warunki udzia?u w post?powaniu zostanie oceniony Wykonawca, kt█ry w zakresie niezb?dnym do wykazania spe?niania warunku posiadania wiedzy i do?wiadczenia wyka?e, ?e w okresie ostatnich trzech (3) lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, nale?ycie wykona co najmniej jedn (1) us?ug (1 zam█wienie) polegaj?c na skanowaniu i archiwizacji materia?█w ?r█d?owych nale??cych do Pa?stwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wraz z za?adunkiem opracowanych materia?█w do systemu zarz?dzania tymi materia?ami, ??cznie: minimum 200 000 kart formatu A4 materia?█w ?r█d?owych nale??cych do Pa?stwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego lub minimum 5 000 sztuk operat█w geodezyjnych.
   3.  W celu potwierdzenia spe?niania wy?ej opisanego warunku udzia?u w post?powaniu w zakresie posiadania wiedzy i do?wiadczenia, Zamawiaj?cy przed udzieleniem zam█wienia wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni terminie, wykazu us?ug wykonanych nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych us?ugi te zosta?y wykonane, z za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie ˝ potwierdzaj?cego spe?nianie warunku udzia?u w post?powaniu opisanego powy?ej.
   4.  W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o zam█wienie warunek udzia?u w post?powaniu, o kt█rych mowa powy?ej musi spe?nia samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o zam█wienie.
   5.  Szczeg█?owe informacje znajduj si w dokumentacji przetargowej / dokumentacji zam█wienia (SIWZ). Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Nale?yte wykonanie co najmniej jednej (1) us?ugi (1 zam█wienia) polegaj?cego na skanowaniu i archiwizacji materia?█w ?r█d?owych nale??cych do Pa?stwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wraz z za?adunkiem opracowanych materia?█w do systemu zarz?dzania tymi materia?ami, ??cznie: minimum 200 000 kart formatu A4 materia?█w ?r█d?owych nale??cych do Pa?stwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego lub minimum 5 000 sztuk operat█w geodezyjnych.
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Wymagania zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac?, o kt█rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, os█b wykonuj?cych wskazane przez Zamawiaj?cego czynno?ci w zakresie realizacji zam█wienia, zosta?y okre?lone w SIWZ.
   2.  Wykonawca, kt█rego oferta zostanie wybrana, zobowi?zany b?dzie do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 10 % ceny ca?kowitej podanej w ofercie.
   3.  Zmiana postanowie zawartej umowy mo?e nast?pi w granicach przepis█w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp i pod rygorem niewa?no?ci wymaga formy pisemnej w postaci pisemnego aneksu.
   4.  Dopuszczalne s zmiany postanowie zawartej umowy stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp mi?dzy innymi w zakresie terminu wykonania zam█wienia i wysoko?ci wynagrodzenia nale?nego Wykonawcy z tytu?u wykonania umowy.
   5.  Szczeg█?owo warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz warunki wprowadzania zmian okre?laj ĐIstotne postanowienia umowyţ stanowi?ce Za??cznik nr 5 do SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 27/11/2018 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 2 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 27/11/2018 Heure locale: 10:30 Lieu:
Starostwo Powiatowe w Jaros?awiu, ul. Jana Paw?a II 17, 37-500 Jaros?aw (pok█j nr 325), POLSKA.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Wykonawcy zobowi?zani s?, w terminie sk?adania ofert, wnie? wadium w wysoko?ci 40 000,00 PLN.
   2.  W terminie sk?adania ofert Wykonawca sk?ada
:
1) wype?niony i podpisany Formularz ofertowy; 2) aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam█wienia - JEDZ, stworzone lub wygenerowane w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 3) zobowi?zania podmiot█w trzecich oraz ich o?wiadczenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w zakresie w jakim potwierdzaj okoliczno?ci, o kt█rych mowa w tre?ci art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (je?eli dotyczy); 4) stosowne pe?nomocnictwo (je?eli dotyczy).
   3.  Zamawiaj?cy przed udzieleniem zam█wienia wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni terminie nast?puj?cych o?wiadcze lub dokument█w: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; 2) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ˝ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ˝ dokument█w potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 3) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienia publiczne; 4) informacji banku lub sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko? posiadanych ?rodk█w finansowych lub zdolno? kredytow Wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert potwierdzaj?cej spe?nianie warunku udzia?u w post?powaniu; 5) wykazu us?ug wykonanych nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych us?ugi te zosta?y wykonane, z za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie ˝ potwierdzaj?cego spe?nianie warunku udzia?u w post?powaniu.
   4.  Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam█wienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot█w, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunk█w prawnych (art. 22a ust. 1 ustawy Pzp).
   5.  Wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w, musi udowodni Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w, w szczeg█lno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiot█w do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp).
   6.  Zamawiaj?cy oceni, czy udost?pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj na wykazanie przez wykonawc spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz zbada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13˝22 ustawy Pzp (art. 22a ust. 3 ustawy Pzp).
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587840 Courriel: odwolania@odwolania.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej szczeg█?owo okre?lone w Dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zam█wie publicznych.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz SIWZ przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   3.  Od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ww. ustawy przys?uguje odwo?anie.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   6.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, a tak?e wobec postanowie SIWZ, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
   8.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej (poczt elektroniczn?/faksem) albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane pisemnie.
   9.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone powy?ej w ust. 7 i ust. 8 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 10. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot lub dzie ustawowo wolny od pracy,termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 11. W przypadku wniesienia odwo?ania wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu lub postanowie SIWZ Zamawiaj?cy mo?e przed?u?y termin sk?adania ofert. 12. W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia orzeczenia przez Izb?. 13. Zamawiaj?cy przesy?a niezw?ocznie, nie p█?niej ni w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi odwo?ania innym Wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, a je?eli odwo?anie dotyczy tre?ci og?oszenia o zam█wieniu lub postanowie SIWZ, zamieszcza j r█wnie na stronie internetowej, na kt█rej jest zamieszczone og?oszenie o zam█wieniu lub jest udost?pniana SIWZ, wzywaj?c Wykonawc█w do przyst?pienia do post?powania odwo?awczego. 14. Wykonawca mo?e zg?osi przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do kt█rej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy? strony, do kt█rej przyst?puje. Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopi przesy?a si zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. 15. Wykonawcy, kt█rzy przyst?pili do post?powania odwo?awczego, staj si uczestnikami post?powania odwo?awczego, je?eli maj interes w tym, aby odwo?anie zosta?o rozstrzygni?te na korzy? jednej ze stron.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587840 Courriel: odwolania@odwolania.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
14/10/2018
 
 
C L A S S E    C P V
72300000 - Services de commutation de donnÚes 
72310000 - Services de traitement de donnÚes 
72312000 - Services de saisie de donnÚes 
72314000 - Services de collecte et de collation de donnÚes