01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/11/2018
Date de péremption : 30/11/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Jas?o: Implants orthopÈdiques

2018/S 217-496290 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

10/11/2018
S217
- - Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Jas?o: Implants orthopÈdiques

2018/S 217-496290

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2018/S 200-453916)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Szpital Specjalistyczny w Ja?le
ul. Lwowska 22
Jas?o
38-200
Pologne
TÈlÈphone: +48 134437675
Courriel: zamowienia@szpital.jaslo.pl
Fax: +48 134437655
Code NUTS: PL821 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.szpital.jaslo.pl

www.szpital.jaslo.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa implantÛw ortopedycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Ja?le

NumÈro de rÈfÈrence: PN/43/2018

II.1.2)
Code CPV principal
33183100

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Dostawa implantÛw ortopedycznych. Przedmiot zamÛwienia zosta podzielony na 23 cz??ci (Pakiety). 1 Endoprotezy stawu biodrowego bezcementowa. 2 Endoprotezy stawu kolanowego. 3 Proteza cementowa stawu biodrowego.
   4.  Cement kostny. 5 Kotwice.6 Tuniki ochronne z panoramiczn szybk na twarz.7 System p?ytek, kabli i haczykÛw do leczenia z?ama oko?oprotezowych sko?nych 8 Gwo?dzie, ?ruby, za?lepki, p?yty do z?ama?. 9 Ostrze do pi?y oscylacyjnej. 10 Proteza stawu ?okciowego. 11 Implanty do rekonstrukcji ACL. 12 Drut Kirschnera, wkr?ty korowe, gwo?dzie Steinmanna. 13 Proteza stawu ?rÛdr?czno-nadgarstka kciuka. 14 Proteza nadgarstka. 15 Protezy stawÛw r?ki. 16 System protezy stawu barkowego anatomiczny i odwrÛcony. 17 Biomateria?y. 18 Zespolenia do r?ki i stopy. 19 Biomateria?y. 20 Proteza jednoprzedzia?owa kolana. 21 Zestaw do operacji Latarjet barku atroskopowy i otwarty. 22 Proteza biodra krÛtkotrzpieniowa. 23 Endoprotezy stawu kolanowego z ruchom i nieruchom wk?adk?.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
08/11/2018

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 200-453916

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 22/11/2018

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 30/11/2018

Heure locale: 11:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 22/11/2018

Heure locale: 11:30

Lire:

Date: 30/11/2018

Heure locale: 11:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Na zawarto? oferty sk?ada si?: 1 Wype?niony i podpisany Formularz cenowy - po zmianie 2 - wzÛr druku formularza stanowi za??cznik nr 1 do SIWZ. 2 Wype?niony i podpisany Formularz oferty - wzÛr druku formularza stanowi za??cznik nr 2 do SIWZ. 3 Stosowne pe?nomocnictwo(a) - w przypadku, gdy Upowa?nienie do podpisania oferty nie wynika bezpo?rednio z w?a?ciwego rejestru. 4 W przypadku WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia, dokument ustanawiaj?cy Pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamÛwienia publicznego. 10.3.5 Zobowi?zanie, o ktÛrym mowa w pkt.
   6. 2. SIWZ (je?li dotyczy).

 
 
C L A S S E    C P V
33140000 - Consommables médicaux 
33141770 - Appareils pour fractures, broches et plaques 
33161000 - Installation d'électrochirurgie 
33183100 - Implants orthopédiques 
33183200 - Prothèses orthopédiques 
33199000 - Vêtements pour personnel médical 
33697110 - Ciments de reconstruction osseuse