Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption : 12/12/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Jas?o:Logiciels et systèmes d'information

2022/S 233-669405  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

02/12/2022
S233
Pologne-Jas?o: Logiciels et systèmes d'information

2022/S 233-669405

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 214-613536)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Szpital Specjalistyczny w Ja?le
Adresse postale: ul. Lwowska 22
Ville: Jas?o
Code NUTS: PL821 Kro?nie?ski
Code postal: 38-200
Pays: Pologne
Courriel: zamowienia@szpital.jaslo.pl
Téléphone: +48 134437675
Fax: +48 134437655
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://szpitaljaslo.eb2b.com.pl/open-auctions.html

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Poprawa dost?pno?ci do opieki medycznej poprzez modernizacj? i rozwój e-us?ug Szpitala Specjalistycznego w Ja?le

Numéro de référence: ZP/30/2022

II.1.2)
Code CPV principal
48000000 Logiciels et systèmes d'information

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1. Dostawa, monta?, konfiguracja i uruchomienie niezb?dnej infrastruktury informatycznej obejmuj?cej nast?puj?ce elementy: a) sprz?t serwerowy, b) sprz?t sieciowy, c) sie? wifi, d) system bazy danych.
   2. Dostawa oraz wdro?enie e-us?ug: a) opis i autoryzacja badania RTG - teleradiologia (integracja EDM z RIS/PACS), b) dystrybucja leków - zlecenie, c) identyfikacja pacjentów, d) aktualizacja listy roboczej w e-rejestracji (RSIM), e) us?uga RREDM (Archiwum EDM).
   3.  Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego s?ownika zamówie? CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 32420000-3 Urz?dzenia sieciowe, 32424000-1 Infrastruktura sieciowa, 48820000-2 Serwery, 72265000-0 Us?ugi konfiguracji oprogramowania, 72000000-5 Us?ugi informatyczne, 72212000-4 Us?ugi programowania oprogramowania aplikacyjnego, 72211000-7 Us?ugi programowania oprogramowania systemowego i dla u?ytkownika.
   4. ?wiadczenie us?ug gwarancyjnych i serwisowych na okres min. 60 m-cy zgodnie z Za?. nr 5 do SWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
28/11/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 214-613536

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 08/12/2022

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 12/12/2022

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 08/12/2022

Heure locale: 10:15

Lire:

Date: 12/12/2022

Heure locale: 10:15

Numéro de section: IV.2.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert?

Au lieu de:

Date: 07/03/2023

Lire:

Date: 11/03/2023

VII.2)
Autres informations complémentaires: Poprawa dost?pno?ci do opieki medycznej poprzez modernizacj? i rozwój e-us?ug Szpitala Specjalistycznego w Ja?le 12/12/2022 02/12/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systèmes d'information