01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/09/2018
Date de péremption : 30/10/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Jas?o: Ouvrages de protection contre les inondations

2018/S 182-411333 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/09/2018 S182  - - Marché de travaux - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Jas?o: Ouvrages de protection contre les inondations 2018/S 182-411333 Avis de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Zarz?d Zlewni w Ja?le 368302575 ul. Modrzejewskiego 12 Jas?o 38-200 Pologne Point(s) de contact: Zbigniew Chmiel - Zarz?d Zlewni w Ja?le, tel. 13 446 33 11. Osoby uprawnione do porozumiewania si z Wykonawcami w zwi?zku z zagadnieniami technicznymi odpowiednich cz??ci zadania wymienione zosta?y w pkt XIII SIWZ Téléphone: +48 134463311 Courriel: zz-jaslo@wody.gov.pl Fax: +48 134463311 Code NUTS: PL823 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.wody.gov.pl http://www.wody.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://wodypolskie.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/ Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa osoba prawna
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Udro?nienie cieków w zlewni rzeki Ropy" Numéro de référence: RZ.ZOZ.2.281.13.2018
II.1.2) Code CPV principal 45246400
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie rzek i potoków na terenie dzia?alno?ci Zarz?du Zlewni w Ja?le, w podziale na 13 cz??ci.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Utrzymanie potoku M?ynówka w km 0+000-11+396
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45246400 77310000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL823 Lieu principal d'exécution:
Miejscowo?ci województwo podkarpackie, region Jas?o, Sko?yszyn
II.2.4) Description des prestations:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi us?ug i robót j.n.: Utrzymanie cieków naturalnych potok M?ynówka w km 0+000 - 11+396 - koszenie w km 0+238 -3+232, 5+711-6+213, zasypywanie wyrw w km 6+750 - 6+775 w miejscowo?ciach Trzcinica, B?czal Dolny, gm. Jas?o, Sko?yszyn.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 15/12/2018 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 1)Terminy wykonania zamówienia:
   1.  Rozpocz?cie: w dniu zawarcia umowy,
   2.  Zako?czenie: do 15.12.2018 r. 2) Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium na okres zwi?zania ofert okre?lony w pkt IV.2.7) og?oszenia, w wysoko?ci 500 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Utrzymanie potoku Olszynka
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45246400 77310000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL823 Lieu principal d'exécution:
Miejscowo?ci województwo podkarpackie, region Sko?yszyn
II.2.4) Description des prestations:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi us?ug i robót j.n.: Utrzymanie cieków naturalnych potok Olszynka w km 0+000 - 11+406 - koszenie w km 9+406 - 11+406 w m. Siepietnica, ?wi?cany, gm. Sko?yszyn.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 15/12/2018 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 1)Terminy wykonania zamówienia:
   1.  Rozpocz?cie: w dniu zawarcia umowy,
   2.  Zako?czenie: do 15.12.2018 r. 2) Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium na okres zwi?zania ofert okre?lony w pkt IV.2.7) og?oszenia, w wysoko?ci 300 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Utrzymanie potoku Czermianka w km 0+000-2+253
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45246400 77310000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL823 Lieu principal d'exécution:
G?ówne miejsce lub lokalizacja realizacji: Miejscowo?ci województwo podkarpackie, region Sko?yszyn
II.2.4) Description des prestations:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi us?ug i robót j.n.: Utrzymanie cieków naturalnych potok Czermianka w km 0+000 - 2+253 - koszenie w km 0+000 - 0+803 w m. ?wi?cany, gm. Sko?yszyn.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 15/12/2018 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 1)Terminy wykonania zamówienia: w dniu zawarcia umowy,
   2.  Zako?czenie: do 15.12.2018 r. 2) Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium na okres zwi?zania ofert okre?lony w pkt IV.2.7) og?oszenia, w wysoko?ci 200 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Utrzymanie potoku Kunowski
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45246400 77310000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL823 Lieu principal d'exécution:
Miejscowo?ci województwo podkarpackie, region jasielski
II.2.4) Description des prestations:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi us?ug i robót j.n.: Utrzymanie cieków naturalnych potok Kunowski w km 0+000 - 2+728 - koszenie w km 0+113 - 1+027 w miejscowo?ciach Kunowa, Harklowa, Sko?yszyn, gmina Sko?yszyn, powiat jasielski.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 15/12/2018 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 1)Terminy wykonania zamówienia:
   1.  Rozpocz?cie: w dniu zawarcia umowy,
   2.  Zako?czenie: do 15.12.2018 r. 2) Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium na okres zwi?zania ofert okre?lony w pkt IV.2.7) og?oszenia, w wysoko?ci 200 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Utrzymanie potoku Wójtowianka w km 0+000-5+900 w m. Libusza i Wójtowa, gm. Biecz i Lipinki
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL823 Lieu principal d'exécution:
Miejscowo?ci województwo ma?opolskie, region Biecz, Lipinki
II.2.4) Description des prestations:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi us?ug j.n.: Utrzymanie cieków naturalnych potok Wójtowianka w km 1+800 - 5+800 - koszenie w km 1+800 - 5+800 w miejscowo?ci Libusza i Wójtowa, gmina Biecz i Lipinki, powiat gorlicki.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 15/12/2018 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 1)Terminy wykonania zamówienia:
   1.  Rozpocz?cie: w dniu zawarcia umowy,
   2.  Zako?czenie: do 15.12.2018 r. 2) Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium na okres zwi?zania ofert okre?lony w pkt IV.2.7) og?oszenia, w wysoko?ci 200 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Utrzymanie potoku R-1 w km 0+000-1+770 w miejsc. Ropica Polska, gm. Gorlice
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45246400 77310000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL823 Lieu principal d'exécution:
Miejscowo?ci województwo ma?opolskie, region gorlicki
II.2.4) Description des prestations:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi robót i us?ug j.n.: utrzymanie cieków naturalnych potok R-1 w km 0+170 - 1+940 - koszenie w km 0+170 - 1+940 w miejscowo?ci Ropica Polska, gmina Gorlice, powiat gorlicki.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 15/12/2018 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 1)Terminy wykonania zamówienia:
   1.  Rozpocz?cie: w dniu zawarcia umowy,
   2.  Zako?czenie: do 15.12.2018 r. 2) Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium na okres zwi?zania ofert okre?lony w pkt IV.2.7) og?oszenia, w wysoko?ci 700 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Utrzymanie potoku Kocio?ek w km 0+000-2+400 w m.Kobylanka i Dominikowice, gm. Gorlice
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45246400 77310000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL823 Lieu principal d'exécution:
Miejscowo?ci województwo ma?opolskie, region gorlicki
II.2.4) Description des prestations:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi us?ug i robót j.n.: Utrzymanie cieków naturalnych potok Kocio?ek w km 0+000 - 1+875 - koszenie w km 0+000 - 1+875 w miejscowo?ci Kobylanka i Dominikowice, gmina Gorlice, powiat gorlicki.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 15/12/2018 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 1)Terminy wykonania zamówienia:
   1.  Rozpocz?cie: w dniu zawarcia umowy,
   2.  Zako?czenie: do 15.12.2018 r. 2) Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium na okres zwi?zania ofert okre?lony w pkt IV.2.7) og?oszenia, w wysoko?ci 200 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Utrzymanie wód - Remont ubezpieczenia z koszy siatkowo-kamiennych na p. Wapienianka w km 0+850-0+900 w m. Wapienne, gm. S?kowa
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45246400
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL823 Lieu principal d'exécution:
Miejscowo?ci województwo ma?opolskie, region gorlicki
II.2.4) Description des prestations:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi robót j.n.: Utrzymanie wód - Remont ubezpieczenia z koszy siatkowo-kamiennych pot. Wapienianka w km 0+850-0+900, w m. Wapienne, gmina S?kowa, powiat gorlicki, woj. ma?opolskie.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Okres r?kojmi i gwarancji / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 15/12/2018 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 1)Terminy wykonania zamówienia:
   1.  Rozpocz?cie: w dniu zawarcia umowy,
   2.  Zako?czenie: do 15.12.2018 r. 2) Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium na okres zwi?zania ofert okre?lony w pkt IV.2.7) og?oszenia, w wysoko?ci 500 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Utrzymanie wód - zasyp wyrwy na p. Bednarka w km 20+580-20+610 w m. Bednarka, gm. Lipinki
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45246400
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL823 Lieu principal d'exécution:
Miejscowo?ci województwo ma?opolskie, region gorlicki
II.2.4) Description des prestations:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi robót j.n.: Utrzymanie wód - Zasyp wyrwy na pot. Bednarka, w km 20+580-20+160, w m. Bednarka, gmina Lipinki, powiat gorlicki, woj. ma?opolskie.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Okres r?kojmi i gwarancji / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 15/12/2018 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 1)Terminy wykonania zamówienia:
   1.  Rozpocz?cie: w dniu zawarcia umowy,
   2.  Zako?czenie: do 15.12.2018 r. 2) Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium na okres zwi?zania ofert okre?lony w pkt IV.2.7) og?oszenia, w wysoko?ci 1 100 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Utrzymanie wód - Zasyp wyrwy na potoku S?kówka w km 0+170-0+200
Lot nº: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45246400
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL823 Lieu principal d'exécution:
Miejscowo?ci województwo ma?opolskie, region gorlicki
II.2.4) Description des prestations:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi robót j.n.: Utrzymanie wód - Zasyp wyrwy na pot. S?kówka, w km 0+170-0+200, w m. Gorlice, gmina Miejska Gorlice, powiat gorlicki, woj. ma?opolskie.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Okres r?kojmi i gwarancji / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 15/12/2018 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 1)Terminy wykonania zamówienia:
   1.  Rozpocz?cie: w dniu zawarcia umowy,
   2.  Zako?czenie: do 15.12.2018 r. 2) Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium na okres zwi?zania ofert okre?lony w pkt IV.2.7) og?oszenia, w wysoko?ci 600 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Utrzymanie wód - Udro?nienie koryta i zasyp wyrwy na potoku Libuszanka w km 9+480-9+530 w m. Lipinki, gm. Lipinki
Lot nº: 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45246400
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL823 Lieu principal d'exécution:
Miejscowo?ci województwo ma?opolskie, region gorlicki
II.2.4) Description des prestations:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi robót j.n.: Utrzymanie wód: Udro?nienie koryta i zasyp wyrwy na p. Libuszanka w km 9 + 480 -9 + 530 w miejscowo?ci Lipinki, gm. Lipinki, pow. gorlicki, woj. ma?opolskie.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Okres r?kojmi i gwarancji / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 15/12/2018 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 1)Terminy wykonania zamówienia:
   1.  Rozpocz?cie: w dniu zawarcia umowy,
   2.  Zako?czenie: do 15.12.2018 r. 2) Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium na okres zwi?zania ofert okre?lony w pkt IV.2.7) og?oszenia, w wysoko?ci 700 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Utrzymanie wód - Zasyp wyrwy na potoku Pasternik (Bez nazwy) w km 0+370-0+400 w m. Mszanka, gm. ?u?na
Lot nº: 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45246400
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL823 Lieu principal d'exécution:
Miejscowo?ci województwo ma?opolskie, region gorlicki
II.2.4) Description des prestations:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi robót j.n.: Utrzymanie wód - "Zasyp wyrwy na pot. Pasternik (Bez nazwy), w km 0+370 - 0+400, w m. Mszanka, gmina ?u?na, powiat gorlicki, woj. ma?opolskie.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Okres r?kojmi i gwarancji / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 15/12/2018 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires 1)Terminy wykonania zamówienia:
   1.  Rozpocz?cie: w dniu zawarcia umowy,
   2.  Zako?czenie: do 15.12.2018 r. 2) Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium na okres zwi?zania ofert okre?lony w pkt IV.2.7) og?oszenia, w wysoko?ci 700 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Utrzymanie wód - Zasyp wyrwy na potoku Stró?owianka w m. Stró?ówka w km 2+540-2+580, gm. Gorlice
Lot nº: 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45246400
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL823 Lieu principal d'exécution:
Miejscowo?ci województwo ma?opolskie, region gorlicki
II.2.4) Description des prestations:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi robót j.n.: Utrzymanie wód - Zasyp wyrwy na pot. Stró?owianka, w km 2+540-2+580, w m. Stró?ówka, gmina Gorlice, powiat gorlicki, woj. ma?opolskie.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Okres r?kojmi i gwarancji / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 15/12/2018 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 1)Terminy wykonania zamówienia:
   1.  Rozpocz?cie: w dniu zawarcia umowy,
   2.  Zako?czenie: do 15.12.2018 r. 2) Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium na okres zwi?zania ofert okre?lony w pkt IV.2.7) og?oszenia, w wysoko?ci 1 100 PLN
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie okre?li warunków udzia?u w post?powaniu w tym zakresie.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie okre?li warunków udzia?u w post?powaniu w tym zakresie.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Na potwierdzenie spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu dotycz?cego zdolno?ci technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykaza przynajmniej: A/wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, w cz??ciach zada 1, 2, 3, 4, 5 co najmniej 2 zamówie polegaj?cych na koszeniu ro?linno?ci w obr?bie koryt rzek lub potoków lub urz?dze wodnych. Zamówienia te winny by poparte dowodami okre?laj?cymi, czy us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie. B/ wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, w cz??ciach zada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 co najmniej 2 zamówie polegaj?cych na wykonaniu robót ubezpieczeniowych kamiennych - roboty kamieniarskie dotycz?ce umocnie skarp i budowli hydrotechnicznych w obr?bie koryt rzek lub potoków lub urz?dze wodnych. Zamówienia te winny by poparte dowodami okre?laj?cymi, czy roboty zosta?y wykonane nale?ycie. W przypadku wykazania zamówie rozliczanych w walutach innych ni z?oty polski, Zamawiaj?cy dokona przeliczenia ich warto?ci wg ?redniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzie podany jako termin rozpocz?cia realizacji zamówienia. Kwalifikacja na podstawie za?. nr 8 i 8a, 9 i 9a do oferty.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Warunki realizacji umowy wed?ug "Wzoru umowy" stanowi?cego za??cznik nr
   2. 1;
   2. 2,
   2. 3 do SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 30/10/2018 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 28/12/2018
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 30/10/2018 Heure locale: 10:00 Lieu:
Zarz?d Zlewni w Ja?le, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jas?o, pok. 212, II pi?tro
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
 1)Ad. IV.2.2) Miejsce sk?adania ofert: Zarz?d Zlewni w Ja?le, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jas?o, pok. 204 II pi?tro, sekretariat. 2) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych: Tak 3) Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 4) Wykonawcy podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp. 5) Wykaz o?wiadcze lub dokumentów, sk?adnych przez Wykonawc w post?powaniu na wezwanie zamawiaj?cego w celu potwierdzenia okoliczno?ci, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp w zakresie braku podstaw wykluczenia z post?powania:
   1.  o?wiadczenia i dokumenty wymienione w par. 5 pkt 1-6 oraz 9-10 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo?e ??da zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), z zastrze?eniem, ?e informacj z KRK, o której mowa w par. 5 pkt 1 ww. Rozporz?dzenia Wykonawca sk?ada w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.
   2.  Je?eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1, 2-4 ww. Rozporz?dzenia sk?ada dokumenty, zgodnie z par. 7 ww. Rozporz?dzenia. Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium RP, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w par. 5 pkt 1 ww. Rozporz?dzenia, sk?ada dokument zgodnie z par. 8 ww. Rozporz?dzenia. 6) Wykaz o?wiadcze lub dokumentów sk?adanych przez Wykonawc w post?powaniu na wezwanie zamawiaj?cego w celu potwierdzenia okoliczno?ci, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zakresie braku podstaw wykluczenia z post?powania: - Wykaz wykonanych us?ug okre?lonych w pkt. III.1.3 og?oszenia z okresu ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie wg podanego wzoru "Do?wiadczenie w zakresie wykonawstwa" stanowi?cego za?. nr 8 do Formularza oferty, - Dowody okre?laj?ce, czy us?ugi, o których mowa w Za??czniku nr 8 "Do?wiadczenie w zakresie wykonawstwa" do Formularza oferty zosta?y wykonane nale?ycie, - Wykaz wykonanych robót okre?lonych w pkt. III.1.3 og?oszenia z okresu ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie wg podanego wzoru "Do?wiadczenie w zakresie wykonawstwa" stanowi?cego za?. nr 8a do Formularza oferty, - Dowody okre?laj?ce, czy roboty, o których mowa w Za??czniku nr 8a "Do?wiadczenie w zakresie wykonawstwa" do Formularza oferty zosta?y wykonane nale?ycie. 7) Inne dokumenty niewymienione w pkt 5) i 6): Formularz oferty, Kosztorys ofertowy, O?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, Dowód wniesienia wadium, Zobowi?zanie do oddania do dyspozycji niezb?dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, Pe?nomocnictwo, O?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówie publicznych.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587840 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   2.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   4.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
   7.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ppkt. 5 i 6 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   8.  Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
   9.  W przypadku wniesienia odwo?ania wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiaj?cy mo?e przed?u?y termin sk?adania ofert. 10. W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Izb orzeczenia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/09/2018
 
 
C L A S S E    C P V
45246400 - Ouvrages de protection contre les inondations 
77310000 - Réalisation et entretien d'espaces verts