Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Jas?o:Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2023/S 18-048918  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Pologne-Jas?o: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 2023/S 018-048918 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: GMINA JAS?O NumÈro national d'identification: REGON 370440264 Adresse postale: ul. Juliusza S?owackiego 4 Ville: Jas?o Code NUTS: PL821 Kro?nie?ski Code postal: 38-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Koz?ecka Courriel: jkozlecka@urzad.gminajaslo.pl TÈlÈphone: +48 134436666 Fax: +48 134436635 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.gminajaslo.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ÑOdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z terenu Gminy Jas?oî NumÈro de rÈfÈrence: O?iGK.271.1.2022.OK
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest odbiÛr odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci z terenu gminy Jas?o i zagospodarowanie odebranych odpadÛw tj. odzysk lub unieszkodliwienie, w sposÛb zapewniaj?cy osi?gni?cie odpowiednich poziomÛw recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadÛw komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do sk?adowania, o ktÛrym mowa w ustawie z dnia 13 wrze?nia 1996r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1297 z pÛ?n. zm.) zwanej dalej ustaw? o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach. Zagospodarowanie odpadÛw tj. odzysk lub unieszkodliwienie powinno by? zgodne z obowi?zuj?cymi przepisami, w szczegÛlno?ci z ustaw? z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2022 poz.699 z pÛ?n. zm.) zwanej dalej ustaw? o odpadach, ustaw? o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach oraz WojewÛdzkim Planem Gospodarki Odpadami dla WojewÛdztwa Podkarpackiego.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 611 215.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90513100 Services d'Èlimination des ordures mÈnagËres 90512000 Services de transport des ordures mÈnagËres 90511000 Services de collecte des ordures
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL821 Kro?nie?ski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Jas?o
II.2.4) Description des prestations:
 1)OdbiÛr odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci z terenu gminy Jas?o i zagospodarowanie odebranych odpadÛw tj. odzysk lub unieszkodliwienie, w sposÛb zapewniaj?cy osi?gni?cie odpowiednich poziomÛw recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadÛw komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do sk?adowania, o ktÛrym mowa w ustawie z dnia 13 wrze?nia 1996r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1297 z pÛ?n. zm.) zwanej dalej ustaw? o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach. Zagospodarowanie odpadÛw tj. odzysk lub unieszkodliwienie powinno by? zgodne z obowi?zuj?cymi przepisami, w szczegÛlno?ci z ustaw? z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2022 poz.699 z pÛ?n. zm.) zwanej dalej ustaw? o odpadach, ustaw? o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach oraz WojewÛdzkim Planem Gospodarki Odpadami dla WojewÛdztwa Podkarpackiego. 2) Odpady komunalne okre?lone w punkcie 1 powinny by? odbierane z nast?puj?cych miejsc: ? z nieruchomo?ci na ktÛrych zamieszkuj? mieszka?cy; ? z nieruchomo?ci na ktÛrych nie zamieszkuj? mieszka?cy, a powstaj? odpady komunalne t.j. domy ludowe, budynki ?wietlicowe, budynki i obiekty rekreacyjne, szko?y, budynki OSP, cmentarze, o?rodki zdrowia, o?rodki rehabilitacji, a tak?e przystanki autobusowe, podmioty gospodarcze, sklepy, firmy itp.; ? z nieruchomo?ci wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; ? z miejsc dodatkowo wyznaczanych przez Zamawiaj?cego w trakcie trwania umowy. 3) Dostarczanie w?a?cicielom nieruchomo?ci odpowiedniej ilo?ci i wielko?ci (pojemno?ci) urz?dze? do gromadzenia odpadÛw komunalnych takich jak: ? pojemniki na odpady (dot. nieruchomo?ci niezamieszka?ych); ? worki na odpady komunalne (dot. nieruchomo?ci zamieszka?ych i niezamieszka?ych). 4) Prowadzenie kontroli odbieranych selektywnie odpadÛw komunalnych z terenÛw zamieszka?ych jak i niezamieszka?ych. Prowadzenie w tym zakresie szczegÛ?owej ewidencji i dokumentacji. 5) Seryjne skanowanie kodÛw kreskowych ze wszystkich wystawionych do odbioru workÛw, pojemnikÛw na odpady komunalne oraz przekazywanie w terminie do 10 ka?dego miesi?ca, transmisji danych z czytnikÛw Zamawiaj?cemu ñ zakup czytnikÛw nale?y do Wykonawcy us?ug. 6) Sporz?dzanie sprawozdawczo?ci statystycznej zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w powszechnie obowi?zuj?cych przepisach prawa. 7) Wykonywanie przedmiotu zamÛwienia bez wzgl?du na warunki atmosferyczne.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin p?atno?ci faktury / PondÈration: 40% Prix - PondÈration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 205-585038
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : O?iGK.271.1.2022.OK IntitulÈ:
ÑOdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z terenu Gminy Jas?oî
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PRODUKCJA HANDEL US?UGI EKOMAX Kotulak Jerzy NumÈro national d'identification: 370244511 Adresse postale: ul. HankÛwka 28 Ville: JAS?O Code NUTS: PL821 Kro?nie?ski Code postal: 38-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 612 397.50 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 611 215.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224578800
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224578800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/01/2023 ÑOdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z terenu Gminy Jas?oî 25/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères