Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-JastkÛw: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2020/S 147-361656  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-JastkÛw: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 2020/S 147-361656 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina JastkÛw Adresse postale: Panie?szczyzna, ul. Chmielowa 3 Ville: JastkÛw Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 21-002 Pays: Pologne Point(s) de contact: Tomasz Choma, Katarzyna Juszczak Courriel: przetargi@jastkow.pl TÈlÈphone: +48 815020143 Fax: +48 815020144 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.jastkow.pl http://www.jastkow.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
OdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z terenu gminy JastkÛw
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga odbioru i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z terenu gminy JastkÛw.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 618 756.17 EUR
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
OdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych bezpo?rednio od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych z terenu gminy JastkÛw
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511000 Services de collecte des ordures 90511200 Services de collecte des ordures mÈnagËres 90513100 Services d'Èlimination des ordures mÈnagËres 90533000 Services de gestion de dÈcharges
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exÈcution:
Teren gminy JastkÛw
II.2.4) Description des prestations:
OdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych bezpo?rednio od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych z terenu gminy JastkÛw, polegaj?cy na: ó odbiorze i zagospodarowaniu odpadÛw komunalnych bezpo?rednio od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych z terenu gminy JastkÛw, ó dostarczeniu workÛw do selektywnej zbiÛrki w kolorach okre?lonych w regulaminie (na zasadzie Ñworek za worekî) niezb?dnych do nale?ytego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, ó dostawie kontenerÛw do gromadzenia odpadÛw komunalnych w zabudowie wielorodzinnej (spÛ?dzielnie i wspÛlnoty mieszkaniowe) na terenie gminy, ó odbiorze odpadÛw, ktÛre zostan wystawione przez mieszka?cÛw przed posesj w systemie akcyjnym tzw. Ñwystawkaî.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin p?atno?ci faktury VAT / PondÈration: 40 % Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
OdbiÛr i zagospodarowanie masy odpadÛw komunalnych zgromadzonych w punktach selektywnej zbiÛrki odpadÛw komunalnych
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511000 Services de collecte des ordures 90511200 Services de collecte des ordures mÈnagËres 90513100 Services d'Èlimination des ordures mÈnagËres 90533000 Services de gestion de dÈcharges
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exÈcution:
Teren gminy JastkÛw
II.2.4) Description des prestations:
OdbiÛr i zagospodarowanie masy odpadÛw komunalnych zgromadzonych w punktach selektywnej zbiÛrki odpadÛw komunalnych, polegaj?cy na: ó odbiorze i zagospodarowaniu masy odpadÛw komunalnych zebranych selektywnie od mieszka?cÛw gminy JastkÛw zgromadzonych w dwÛch punktach selektywnej zbiÛrki odpadÛw komunalnych ñ pierwszy zlokalizowany na terenie oczyszczalni ?ciekÛw w Tomaszowicach, drugi zlokalizowany na terenie oczyszczalni ?ciekÛw w Snopkowie, ó wyposa?enie punktÛw selektywnej zbiÛrki odpadÛw komunalnych (PSZOK) w kontenery na wysegregowane odpady komunalne.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin p?atno?ci faktury VAT / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 074-176576
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
OdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych bezpo?rednio od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych z terenu gminy JastkÛw
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
26/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Transportowe Gabriel Gorzel Ville: KazmierzÛwka Code NUTS: PL814 Lubelski Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 833 475.58 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
OdbiÛr i zagospodarowanie masy odpadÛw komunalnych zgromadzonych w punktach selektywnej zbiÛrki odpadÛw komunalnych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Eko-Trans Sp. z o.o.
Ville: Samokl?ski Code NUTS: PL814 Lubelski Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 457 743.74 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
24.1. ?rodki ochrony prawnej przewidziane s w dziale VI ustawy. 24.2. ?rodkami ochrony prawnej s odwo?anie i skarga do s?du. 24.3. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy. 24.4. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz SIWZ przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 24.5. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. 24.6. Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. 24.7. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej, w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 24.8. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. 24.9. Odwo?anie w post?powaniu wnosi si w nast?puj?cych terminach: a) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb; b) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu oraz wobec postanowie SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej; c) odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone pkt a) i b) wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 24.11. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego. 24.12. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90511200 - Services de collecte des ordures ménagères 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères 
90533000 - Services de gestion de décharges