Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption : 07/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Jastrz?bie-Zdrój:Produits de chimie fine et produits de chimie variés

2023/S 55-158874  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Pologne-Jastrz?bie-Zdrój: Produits de chimie fine et produits de chimie variés 2023/S 055-158874 Avis de marché - secteurs spéciaux Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Jastrz?bska Spó?ka W?glowa S.A. z siedzib? w Jastrz?biu-Zdroju, Zak?ad Wsparcia Produkcji Adresse postale: ul. Towarowa 1 Ville: Jastrz?bie - Zdrój Code NUTS: PL227 Rybnicki Code postal: 44-330 Pays: Pologne Point(s) de contact: Szymon Gr?bosz Courriel: mat.publiczne@zwp.jsw.pl Téléphone: +48 327564941 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.jsw.pl Adresse du profil d'acheteur: www.jsw.pl/dla-kontrahentow
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.jsw.pl/dla-kontrahentow Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://zakupy.jsw.pl/
I.6) Activité principale Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles solides
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawy do kopal? JSW S.A. preparatów do nawil?ania py?ów w?glowych z terminem realizacji 12 miesi?cy od daty zawarcia umowy. Numéro de référence: 66/PM/23
II.1.2) Code CPV principal 24900000 Produits de chimie fine et produits de chimie variés
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawy do kopal? JSW S.A. preparatów do nawil?ania py?ów w?glowych z terminem realizacji 12 miesi?cy od daty zawarcia umowy.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa preparatu do nawil?ania py?ów w?glowych w formie sta?ej w ilo?ci 59 000 kg
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24960000 Produits chimiques variés
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL227 Rybnicki Lieu principal d'exécution:
Magazyny zamawiaj?cego przy kopalniach JSW S.A.
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa preparatu do nawil?ania py?ów w?glowych w formie sta?ej w ilo?ci 59 000 kg
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa preparatu do nawil?ania py?ów w?glowych w formie ciek?ej w ilo?ci 536 000 kg
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24960000 Produits chimiques variés
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL227 Rybnicki Lieu principal d'exécution:
Magazyny zamawiaj?cego przy kopalniach JSW S.A.
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa preparatu do nawil?ania py?ów w?glowych w formie ciek?ej w ilo?ci 536 000 kg
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Warunki opisane zosta?y w SWZ, która opublikowana zostanie na stronie zamawiaj?cego: www.jsw.pl w zak?adce "Dla kontrahentów" www.jsw.pl
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Warunki opisane zosta?y w SWZ, która opublikowana zostanie na stronie zamawiaj?cego: www.jsw.pl w zak?adce "Dla kontrahentów" www.jsw.pl
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation Liste et brève description des règles et critères:
O udzielenie zamówienia mog? si? ubiega? wykonawcy, którzy spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu, dotycz?ce: sytuacji finansowej, zdolno?ci technicznej. Na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 1 PZP zamawiaj?cy nie b?dzie stosowa? podstaw wykluczenia, okre?lonych w art. 108 ust. 1 PZP. Zamawiaj?cy b?dzie stosowa? podstawy wykluczenia przewidziane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego oraz art. 5k ust. 1 rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie.
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
 
1.Wykonawca wnosi wadium w rozumieniu art. 97 PZP w wysoko?ci: zadanie 1 - 7 000,00 z? zadanie 2 - 46 000,00 z?
   2.  W przypadku, gdy wykonawca sk?ada ofert? obejmuj?c? wi?cej ni? jedn? cz??? zamówienia (zadania), wysoko?? wadium stanowi sum? wadiów wymaganych dla cz??ci zamówienia, w których sk?ada on ofert?.
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Zap?ata ceny nast?pi w terminie do 60 dni od daty dostarczenia faktury do Centrum Us?ug Wspólnych - jednostki organizacyjnej Odbiorcy (adres: ul. Armii Krajowej 56, 44-330 Jastrz?bie - Zdrój).
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Dostawa i wydanie Towaru nast?pi cz??ciami w terminie 12 miesi?cy od daty zawarcia umowy.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée Renseignements complémentaires sur l'enchère électronique:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiaj?cy, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi jednoetapow?, zni?kow? aukcj? elektroniczn?, je?eli z?o?ono co najmniej 2 oferty niepodlegaj?ce odrzuceniu. Przedmiotem aukcji elektronicznej b?dzie cena jednostkowa netto (waga - 100%, maksymalna ilo?? punktów - 100 pkt). Szczegó?owe informacje zawarte zosta?y w SWZ.
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 162-462236
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 07/04/2023 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 05/07/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 07/04/2023 Heure locale: 10:00 Lieu:
Szczegó?y dotycz?ce otwarcia ofert zosta?y zawarte w SWZ.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcom przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX PZP.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
13/03/2023 Dostawy do kopal? JSW S.A. preparatów do nawil?ania py?ów w?glowych z terminem realizacji 12 miesi?cy od daty zawarcia umowy. 07/04/2023 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
24900000 - Produits de chimie fine et produits de chimie variés 
24960000 - Produits chimiques variés