Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 28/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Jastrz?bie-Zdrój: Services bancaires d'investissement et services connexes

2020/S 180-435607  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Pologne-Jastrz?bie-Zdrój: Services bancaires d'investissement et services connexes 2020/S 180-435607 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Jastrz?bska Spó?ka W?glowa S.A. z siedzib w Jastrz?biu-Zdroju, Zak?ad Wsparcia Produkcji Adresse postale: Towarowa 1 Ville: Jastrz?bie-Zdrój Code NUTS: PL227 Rybnicki Code postal: 44-330 Pays: Pologne Point(s) de contact: Kamila Krzysta?a Courriel: przetargi@zwp.jsw.pl Téléphone: +48 327564946 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.jsw.pl Adresse du profil d'acheteur: http://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/ www.jsw.pl http://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/ Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://zakupy.jsw.pl
I.6) Activité principale Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles solides
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Post?powanie w celu zawarcia umowy ramowej na obs?ug i dyskonto akredytyw obcych dla rozlicze transakcji zawieranych z kontrahentami JSW S.A. Numéro de référence: 44/P/20
II.1.2) Code CPV principal 66120000 Services bancaires d'investissement et services connexes
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Post?powanie w celu zawarcia umowy ramowej w trybie, w którym przepisy dotycz?ce przetargu nieograniczonego, przewidziane w ustawie Prawo zamówie publicznych stosuje si odpowiednio na obs?ug i dyskonto akredytyw obcych dla rozlicze transakcji zawieranych z kontrahentami JSW S.A.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL227 Rybnicki
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej w celu udzielenia zamówie cz?stkowych na obs?ug i dyskonto akredytyw obcych dla rozlicze transakcji zawieranych z kontrahentami JSW S.A.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Coût - Nom: Koszt obs?ugi i dyskonta akredytywy / Pondération: 100
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Spe?nienie warunku udzia?u w post?powaniu, dotycz?cego kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej potwierdza b?dzie posiadanie przez Wykonawc zezwolenia wydanego przez Komisj Nadzoru Finansowego uprawniaj?cego do wykonywania czynno?ci bankowych.
III.1.2) Capacité économique et financière
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Spe?nienie warunku udzia?u w post?powaniu w zakresie zdolno?ci technicznej potwierdza b?dzie wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, jednej us?ugi lub wielu us?ug, której lub których zakres obejmuje obs?ug i dyskonto akredytyw obcych o warto?ci lub ??cznej warto?ci co najmniej 50 000 000,00 PLN brutto.
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation Liste et brève description des règles et critères:
 
1.O zawarcie um. ramowej mog si ubiega wyk., którzy:
   1. 1. nie podlegaj wyklucz.;
   1. 2. spe?niaj warunki udzia?u w post., dotycz?ce uprawnie do prowadzenia okre?l. dzia?alno?ci zawodowej (...).
   2.  Wyklucz. z niniejszego post. podlega wyk., który spe?nia przes?anki okre?lone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, za wyj?tkiem wyk., o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, je?eli osoba, o której mowa w tym przepisie zosta?a skazana za przest?pstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp (art. 133 ust. 4 Pzp), je?eli nie up?yn??y terminy okre?lone w art. 24 ust. 7 Pzp.
   3.  Wyklucz. z niniejszego post?powania podlega wyk., który z przyczyn le??cych po jego stronie nie wykona albo nienale?ycie wykona w istotnym stopniu wcze?niejsz um. w sprawie zam. publicznego, co doprowadzi?o do rozwi?zania um. lub zas?dzenia odszkodowania, je?eli nie up?yn??y 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia b?d?cego podstaw wykluczenia.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
W post?powaniu w celu zawarcia umowy ramowej Zamawiaj?cy nie przewiduje obowi?zku wniesienia wadium.
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Z tytu?u zawarcia umów ramowych Zamawiaj?cy nie b?dzie ponosi jakichkolwiek kosztów lub op?at. Zamawiaj?cy poniesie koszt obs?ugi i dyskonta akredytywy wskutek wykonania zamówie cz?stkowych (realizacyjnych) na podstawie zawartych umów wykonawczych. Kwota op?at, prowizji i innych kosztów p?atna b?dzie przelewem na wskazany rachunek w terminie 7 dni od daty wystawienia odpowiedniego dokumentu. Kwota odsetek dyskontowych pomniejszy kwot wyp?aty ?rodków z tytu?u dyskonta akredytywy.
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Umowa ramowa zawarta zostanie na okres 24 miesi?cy.
   2.  Zamawiaj?cy podpisze umow ramow z pi?cioma Wykonawcami, którzy z?o? najkorzystniejsze oferty na podstawie kryterium oceny ofert, przewidzianego w punkcie 16 SIWZ.
   3.  Zamawiaj?cy uprawniony b?dzie udzieli zamówie cz?stkowych, których przedmiotem b?dzie obs?uga i dyskonto akredytyw obcych dla rozlicze transakcji zawieranych z kontrahentami Zamawiaj?cego. W tym celu Zamawiaj?cy, drog elektroniczn?, zaprosi Wykonawców, z którymi zawarta zosta?a umowa ramowa do sk?adania ofert. Termin przewidziany w punkcie 1 obejmuje okres, w którym zostan zawarte wszystkie przewidziane przez Zamawiaj?cego umowy wykonawcze. Termin realizacji umów wykonawczych mo?e wykracza poza okres wskazany w punkcie 1, o ile zawarcie umowy wykonawczej nast?pi w trakcie trwania wskazanego powy?ej okresu.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opérateurs Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 5
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 28/09/2020 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 26/11/2020
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 28/09/2020 Heure locale: 10:00 Lieu:
Szczegó?y dotycz?ce otwarcia ofert zosta?y zawarte w SIWZ.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy zastosowa art. 43 ust. 2b pkt 2 Pzp.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcom przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/09/2020
 
 
C L A S S E    C P V
66120000 - Services bancaires d'investissement et services connexes