01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/12/2018
Date de péremption : 04/01/2019
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Jastrz?bie-Zdrój: Services de réparation et d'entretien de pompes, de vannes, de robinets, de conteneurs en métal et de machines

2018/S 245-562280 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

20/12/2018
S245
- - Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Jastrz?bie-Zdrój: Services de réparation et d'entretien de pompes, de vannes, de robinets, de conteneurs en métal et de machines

2018/S 245-562280

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 203-463458)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Jastrz?bska Spó?ka W?glowa S.A. z siedzib w Jastrz?biu-Zdroju, Zak?ad Wsparcia Produkcji
Towarowa 1
Jastrz?bie-Zdrój
44-330
Pologne
Téléphone: +48 327564091
Courriel: przetargi@zwp.jsw.pl
Code NUTS: PL227 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.jsw.pl Adresse du profil d'acheteur: http://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

www.jsw.pl
http://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Utrzymanie ruchu ci?g?ego o?miu pompowni w podziemnym wyrobisku JSW S.A. KWK Knurów-Szczyg?owice

Numéro de référence: 104/P/18

II.1.2)
Code CPV principal
50500000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Utrzymanie ruchu ci?g?ego o?miu pompowni w podziemnym wyrobisku JSW S.A. KWK Knurów-Szczyg?owice Numer referencyjny 104/P/18

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
18/12/2018

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 203-463458

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Miejsce: JSW S.A. Zak?ad Wsparcia Produkcji ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrz?bie-Zdrój Pok. nr 123 POLSKA

Lire:

Miejsce: Szczegó?y dotycz?ce otwarcia ofert zosta?y zawarte w SIWZ

Numéro de section: IV.1.6

Au lieu de:

Zamawiaj?cy, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi jednoetapow?, zni?kow aukcj elektroniczn?, je?eli z?o?ono co najmniej 2 oferty niepodlegaj?ce odrzuceniu. Przedmiotem aukcji elektronicznej b?dzie cena netto za wykonanie ca?ego zamówienia (waga - 100 %, maksymalna ilo? punktów - 100).

Lire:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiaj?cy, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi jednoetapow?, zni?kow aukcj elektroniczn?, je?eli z?o?ono co najmniej 2 oferty niepodlegaj?ce odrzuceniu. Przedmiotem aukcji elektronicznej b?dzie cena netto za ca?e zadanie (waga - 100 %, maksymalna ilo? punktów - 100 pkt).

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
50500000 - Services de réparation et d'entretien de pompes, de vannes, de robinets, de conteneurs en métal et de machines