Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Jastrz?bie-ZdrÛj:Haveuses charbon ou roche

2022/S 233-669545  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Pologne-Jastrz?bie-ZdrÛj: Haveuses charbon ou roche 2022/S 233-669545 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Jastrz?bska SpÛ?ka W?glowa S.A. z siedzib? w Jastrz?biu Zdroju, Zak?ad Wsparcia Produkcji Adresse postale: ul. Towarowa 1 Ville: Jastrz?bie-ZdrÛj Code NUTS: PL227 Rybnicki Code postal: 44-330 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dominik Kowalski Courriel: przetargi@zwp.jsw.pl TÈlÈphone: +48 327564061 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.jsw.pl Adresse du profil díacheteur: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Najem po remoncie kapitalnym kombajnu ?cianowego z elektrycznym systemem posuwu typu JOY 4LS20 dla potrzeb JSW S.A. KWK "Borynia-ZofiÛwka-Jastrz?bie" Ruch Borynia NumÈro de rÈfÈrence: 78/ZZ/16
II.1.2) Code CPV principal 43122000 Haveuses charbon ou roche
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL227 Rybnicki Lieu principal d'exÈcution:
KWK "Borynia-ZofiÛwka-Jastrz?bie" Ruch Borynia
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Najem po remoncie kapitalnym kombajnu ?cianowego z elektrycznym systemem posuwu typu JOY 4LS20 dla potrzeb JSW S.A. KWK "Borynia-ZofiÛwka-Jastrz?bie" Ruch Borynia
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en jours: 1090
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2017/S 073-140206
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Najem po remoncie kapitalnym kombajnu ?cianowego z elektrycznym systemem posuwu typu JOY 4LS20 dla potrzeb JSW S.A. KWK ÑBorynia ñ ZofiÛwka ñ Jastrz?bieî Ruch ÑBoryniaî
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
10/03/2017
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: JOY GLOBAL (Poland) Sp. z o.o.
Adresse postale: Murarska 20 Ville: Tychy Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 43-100 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 8 284 000.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX PZP.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
29/11/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 43122000 Haveuses charbon ou roche
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22C Tyski Lieu principal d'exÈcution:
KWK ÑBorynia-ZofiÛwkaî Ruch ÑBoryniaî
VII.1.4) Description des prestations:
Najem po remoncie kapitalnym kombajnu ?cianowego z elektrycznym systemem posuwu typu JOY 4LS20 dla potrzeb JSW S.A. KWK ÑBorynia ñ ZofiÛwka ñ Jastrz?bieî Ruch ÑBoryniaî
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en jours: 1240
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 9 162 828.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: JOY GLOBAL (Poland) Sp. z o.o.
Adresse postale: Murarska 20 Ville: Tychy Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 43-100 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Aneks nr 1 z 20.04.2017 r. - zmiana warto?ci umowy z kwoty 8 284 000,00 z? netto na kwot? 8 066 000,00 z? netto, zmiana dobowej stawki najmu z 7 600,00 z? netto na 7 400,00 z? netto. Aneks nr 2 z 12.07.2020 r. - zmiana tre?ci komparycji umowy, zmiana warto?ci umowy, zmiana dobowej stawki najmu z 7 400,00 z? netto na 7 326,00 z? netto do 31.12.2020 r., dodanie mechanizmu podzielonej p?atno?ci do tre?ci umowy, dodanie do tre?ci umowy o?wiadczenia wykonawcy, ?e numer rachunku bankowego wskazany w tre?ci faktury zosta? umieszczony w wykazie, o ktÛrym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarÛw i us?ug. Aneks nr 3 z 15.11.2022 r. - zmiana terminu obowi?zywania umowy z 1090 na 1240 dni od daty pozytywnego, protokolarnego odbioru przedmiotu zamÛwienia na dole Kopalni przez przedstawicieli Zamawiaj?cego i Wykonawcy, zmiana warto?ci umowy o 1 110 000,00 z? netto z kwoty 8 052 828,00 z? netto na kwot? 9 162 828,00 z? netto.
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplÈmentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons Èconomiques ou techniques et des inconvÈnients ou de l'augmentation des co ts empÍchant un changement de titulaire:
Przyczyny ekonomiczne: zawarcie aneksu na dotychczasowych warunkach tj. 7 400,00 z? netto za dob? najmu jest korzystne dla zamawiaj?cego z uwagi na fakt, i? dobowe stawki wynajmu kombajnu dla umÛw zawieranych w 2022 r. wynosz? ponad 10 000,00 z? netto za dob?. Przyczyny techniczne: zawarcie aneksu umo?liwi ci?g?o?? eksploatacji ?ciany F-3 pok?ad 407/2-3 i 407/2, z ktÛrej w sierpniu wydobywano ?rednio 1552 tony w?gla na dob?.Warto?? umowy wzros?a o ok. 13,78 %.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 8 052 828.00 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 9 162 828.00 PLN Najem po remoncie kapitalnym kombajnu ?cianowego z elektrycznym systemem posuwu typu JOY 4LS20 dla potrzeb JSW S.A. KWK "Borynia-ZofiÛwka-Jastrz?bie" Ruch Borynia 02/12/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
43122000 - Haveuses à charbon ou à roche