01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/12/2018
Date de péremption : 21/12/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Jastrz?bie-ZdrÛj: ...quipement minier

2018/S 235-538343 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

06/12/2018
S235
- - Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Jastrz?bie-ZdrÛj: ...quipement minier

2018/S 235-538343

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2018/S 202-460611)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Jastrz?bska SpÛ?ka W?glowa S.A. z siedzib w Jastrz?biu-Zdroju, Zak?ad Wsparcia Produkcji
Towarowa 1
Jastrz?bie-ZdrÛj
44-330
Pologne
TÈlÈphone: +48 327564031
Courriel: przetargi@zwp.jsw.pl
Code NUTS: PL227 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.jsw.pl Adresse du profil díacheteur: http://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

www.jsw.pl
http://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa do JSW S.A. KWK Budryk przeno?nika ta?mowego z nap?dem po?rednim TT

NumÈro de rÈfÈrence: 110/P/18

II.1.2)
Code CPV principal
43100000

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa do JSW S.A. KWK Budryk przeno?nika ta?mowego z nap?dem po?rednim TT

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
03/12/2018

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 202-460611

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

JSW S.A. Zak?ad Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-300 Jastrz?bie-ZdrÛj, pok. 123, POLSKA

Lire:

Miejsce: SzczegÛ?y dot. otwarcia ofert zosta?y zawarte w SIWZ.

NumÈro de section: IV.1.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Informacje na temat aukcji elektronicznej

Au lieu de:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiaj?cy, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi jednoetapow?, zni?kow aukcj elektroniczn?, je?eli z?o?ono co najmniej 2 oferty niepodlegaj?ce odrzuceniu. Przedmiotem aukcji elektronicznej b?dzie cena netto za wykonanie ca?ego zamÛwienia (waga ñ 100 %, maksymalna ilo? punktÛw ñ 100).

Lire:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiaj?cy, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi jednoetapow?, zni?kow aukcj elektroniczn?, je?eli z?o?ono co najmniej 2 oferty niepodlegaj?ce odrzuceniu. Przedmiotem aukcji elektronicznej b?dzie ca?kowita cena netto za zadanie (waga ñ 100 %, maksymalna ilo? punktÛw ñ 100 pkt).

NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 07/12/2018

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 21/12/2018

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 09/02/2019

Lire:

Date: 18/02/2019

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 07/12/2018

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 21/12/2018

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
43100000 - Équipement minier