Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/03/2023
Date de péremption : 17/04/2023
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Jaworzno:Conduites de distribution

2023/S 58-171982  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/03/2023 S58 Pologne-Jaworzno: Conduites de distribution 2023/S 058-171982 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Fournitures
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: TAURON Wydobycie S.A.
Num╚ro national d'identification: 6321880539 Adresse postale: Grunwaldzka 37 Ville: Jaworzno Code NUTS: PL Polska Code postal: 43-600 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marta Ferenc Courriel: zakupy@tauron-wydobycie.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.tauron-wydobycie.pl Adresse du profil dÝacheteur: http://www.tauron.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: www.swoz.tauron.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.6) Activit╚ principale Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles solides
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa rur i armatury do budowy pompowni tymczasowej w poziomie 800 m dla TAURON Wydobycie S.A. - Zak?ad G█rniczy Janina Num╚ro de r╚f╚rence: PZP/TWD/01102/2023/40/P/MF
II.1.2) Code CPV principal 44162200 Conduites de distribution
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa rur i armatury do budowy pompowni tymczasowej w poziomie 800 m dla TAURON Wydobycie S.A. - Zak?ad G█rniczy Janina
II.1.5) Valeur totale estim╚e Valeur hors TVA: 1 907 000.00 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? nr 1 - Dostawa rur do budowy pompowni tymczasowej w poziomie 800 m.

Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44162200 Conduites de distribution
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
TAURON Wydobycie S.A.: Zak?ad G█rniczy Janina, ul. G█rnicza 23, 32-590 Libi??.
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu Zam█wienia zosta? okre?lony w za??czniku nr 5 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 6 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? nr 2 - Dostawa armatury do budowy pompowni tymczasowej w poziomie 800 m.
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44162200 Conduites de distribution
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
TAURON Wydobycie S.A.: Zak?ad G█rniczy Janina, ul. G█rnicza 23, 32-590 Libi??.
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu Zam█wienia zosta? okre?lony w za??czniku nr 5 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 6 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Numeracja zgodna z SWZ:
   4. 1 O udzielenie zam█wienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj? wykluczeniu z Post?powania na podstawie art. 108 ust. 1 PZP, z zastrze?eniem art. 393 ust. 4 PZP, oraz spe?niaj? warunki, okre?lone na podstawie art. 112 ust. 1 PZP, kt█re zgodnie z art. 112 ust. 2 PZP dotycz?:
   4. 1.1. zdolno?ci do wyst?powania w obrocie gospodarczym Zamawiaj?cy nie stawia szczeg█lnych wymaga? w zakresie spe?nienia tego warunku.
   4. 1.2. uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepis█w. Zamawiaj?cy nie stawia szczeg█lnych wymaga? w zakresie spe?nienia tego warunku.
   4. 1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiaj?cy nie stawia szczeg█lnych wymaga? w zakresie spe?nienia tego warunku.
   4. 1.4. Zdolno?ci technicznej lub zawodowej Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spe?nia warunek udzia?u w Post?powaniu w zakresie zdolno?ci technicznej lub zawodowej, je?eli Wykonawca:
   4. 1.4.1. wyka?e si? w okresie ostatnich trzech lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, nale?yt? realizacj? dostaw rur stalowych lub armatury przemys?owej , z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych zosta?y wykonane lub s? wykonywane oraz za??czeniem dowod█w - okre?laj?cych, czy te dostawy zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz kt█rego dostawy zosta?y wykonane, a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych s? wykonywane, a je?eli Wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska? tych dokument█w ˝ o?wiadczenie wykonawcy, w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wystawione w okresie ostatnich 3 miesi?cy. ??czna warto?? brutto dostaw zrealizowanych przez Wykonawc? w okresie ostatnich trzech lat a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, musi by? nie mniejsza ni?: Cz??? nr 1 ˝ 750 000,00 z? brutto Cz??? nr 2 ˝ 150 000,00 z? brutto. W przypadku sk?adania oferty na wi?cej ni? jedn? cz??? zam█wienia warto?? brutto wykonanych dostaw przez Wykonawc? nie mo?e by? mniejsza od sumy warto?ci dostaw okre?lonych przez Zamawiaj?cego dla poszczeg█lnych cz??ci zam█wienia, na kt█re Wykonawca sk?ada ofert?. Wz█r Wykazu stanowi Za??cznik nr 7 do SWZ.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Numeracja zgodna z SWZ:
   5. 1.1. Wykonawca, w celu wst?pnego potwierdzenia, ?e nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w Post?powaniu, sk?ada przez Platform? JEDZ.
   5. 1.1.1. Zamawiaj?cy dopuszcza w szczeg█lno?ci nast?puj?cy format danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt., .xml Wszystkie dopuszczalne formaty okre?lone zosta?y w za??czniku nr 2 do OBWIESZCZENIA PREZESA RADY MINISTR"W z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz. U z 2017 r. poz. 2247)
   5. 1.1.2. Wykonawca wype?nia JEDZ, tworz?c dokument elektroniczny. Mo?e korzysta? z narz?dzia dost?pnego na Platformie lub ESPD https://espd.uzp.gov.pl/ lub innych dost?pnych narz?dzi lub oprogramowania, kt█re umo?liwiaj? wype?nienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Wykonawca mo?e ograniczy? si? do wype?nienia sekcji ?: Og█lne o?wiadczenie dotycz?ce wszystkich kryteri█w kwalifikacji w cz??ci IV i nie musi wype?nia? ?adnej z pozosta?ych
   5. 1.1.3. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawc? dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawc? kwalifikowanej us?ugi zaufania, b?d?cego podmiotem ?wiadcz?cym us?ugi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spe?niaj?ce wymogi bezpiecze?stwa okre?lone w Ustawie z dnia 5 wrze?nia 2016 r. ˝ o us?ugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 poz.1797)
   5. 1.1.4. Obowi?zek z?o?enia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w spos█b okre?lony powy?ej dotyczy r█wnie? JEDZ sk?adanego na wezwanie w trybie art.128 ust. 1 PZP.
   5. 1.1.5. Instrukcja wype?nienia formularza JEDZ/ESPD dost?pna jest na stronie internetowej Urz?du Zam█wie? Publicznych. Jednolity Europejski Dokument Zam█wienia - Urz?d Zam█wie? Publicznych (uzp.gov.pl) JEDZ dedykowany dla przedmiotowego Post?powania znajduje si? na stronie internetowej https://swoz.tauron.pl
   5. 1.1.6. W przypadku wsp█lnego ubiegania si? o zam█wienie przez Wykonawc█w, podpisany JEDZ sk?ada ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o zam█wienie (zgodnie z art. 125 ust. 4 PZP). Dokumenty te potwierdzaj? spe?nianie warunk█w udzia?u w Post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt█rym ka?dy z Wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w Post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
   5. 1.1.7. Wykonawca, kt█ry powo?uje si? na zasoby innych podmiot█w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie, w jakim powo?uje si? na ich zasoby, warunk█w udzia?u w Post?powaniu, sk?ada tak?e JEDZ dotycz?cy tych podmiot█w (zgodnie z art. 125 ust. 5 PZP).
   5. 1.1.8. W przypadku sk?adania ofert na cz??ci Przedmiotu Zam█wienia, Wykonawca wype?niaj?c JEDZ winien dok?adnie opisa?, dla kt█rej cz??ci zam█wienia wykazuje spe?nienie warunku.
   5. 1.1.9. Wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w na podstawie art. 118 ust. 1 PZP, sk?ada Zamawiaj?cemu dow█d na to, ?e realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa? niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w, w szczeg█lno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiot█w do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia.
   5. 2. Sk?adane po ocenie ofert (na wezwanie Zamawiaj?cego zgodnie z art. 126 ust.1 PZP):
   5. 2.1. Dokumenty na spe?nienie warunk█w udzia?u w post?powaniu wskazane w pkt
   4. 1. SWZ Wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w na zasadach okre?lonych w art. 118 ust. 1 PZP przedstawia w odniesieniu do tych podmiot█w dokumenty wymienione w pkt
   5. 2.2. (z wy??czeniem o?wiadczenia z pkt
   5. 2.2.1. w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz. U. z 2021. poz. 275)
   5. 2.2. Dokumenty i o?wiadczenia do wykazania braku podstaw do wykluczenia:
https://espd.uzp.gov.pl/ https://swoz.tauron.pl Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
c.d. sekcji III.1.2: numeracja zgodna z SWZ
   5. 2.2.1. o?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawc?, kt█ry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w Post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w Post?powaniu niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej za??cznik nr 2 do SWZ;
   5. 2.2.2. O?wiadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia z post?powania, na podstawie przepis█w Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego w przypadkach okre?lonych t? ustaw? ˝ wg o?wiadczenia w Za??czniku nr 1 do SWZ.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Numeracja zgodna z SWZ:
   6.  PRZEDMIOTOWE ?RODKI DOWODOWE - WYMAGANIA DOTYCZ?CE PRZEDMIOTU ZAM"WIENIA ORAZ DOKUMENTY I O?WIADCZENIA NA POTWIERDZENIE SPE?NIENIA TYCH WYMAGA? (sk?adane wraz z ofert?).
   6. 1. Wymaga si?, aby oferowany przedmiot zam█wienia spe?nia? wymagania techniczne i jako?ciowe okre?lone w Opisie Przedmiotu Zam█wienia stanowi?cym za??cznik nr 5 do SWZ. Na potwierdzenie spe?niania powy?szego wymagania Wykonawca za??czy do oferty o?wiadczenie o tre?ci zgodnej z Za??cznikiem nr 8 pkt 1 do SWZ
   6. 2. Wymaga si?, aby oferowany przedmiot zam█wienia by? fabrycznie nowy (nieu?ywany i nieregenerowany). Na potwierdzenie spe?niania powy?szego wymagania Wykonawca za??czy do oferty o?wiadczenie o tre?ci zgodnej z Za??cznikiem nr 8 pkt 2 do SWZ.
   6. 3. Wymaga si?, aby oferowany przedmiot zam█wienia by? trwale oznakowany. Oznakowanie zawiera? b?dzie skr█t nazwy dostawcy oraz miesi?c i rok produkcji. Trwa?o?? oznakowania b?dzie si? r█wna? co najmniej okresowi gwarancji. Na potwierdzenie spe?niania powy?szego wymagania Wykonawca za??czy do oferty o?wiadczenie o tre?ci zgodnej z Za??cznikiem nr 8 pkt 3 do SWZ.
   6. 4. Kart? katalogow? (ka?d? kart? katalogow?/dokumentacj? techniczn? nale?y opisa? numerem lp. armatury, kt█rej dotyczy dokumentacja) - dla wszystkich oferowanych towar█w ˝ dotyczy Cz??ci nr 2 - Dostawa armatury do budowy pompowni tymczasowej w poziomie 800m.
   6. 5. Zamawiaj?cy przewiduje uzupe?nienie przedmiotowych ?rodk█w dowodowych.
III.1.6) Cautionnement et garanties exig╚s:
numeracja zgodna z SWZ:
   3. 6. Wadium
   3. 6.1. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium. 14. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania Umowy.
III.1.7) Modalit╚s essentielles de financement et de paiement et/ou r╚f╚rences aux textes qui les r╚glementent:

   8.  Zamawiaj?cy zap?aci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy przelewem w terminie 60 dni od daty otrzymania prawid?owo wystawionej faktury
III.1.8) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
Numeracja zgodna z SWZ:
   8. 1. Wykonawcy mog? wsp█lnie ubiega? si? o udzielenie zam█wienia w rozumieniu art. 58 PZP.
   8. 2. Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zam█wienia ustanawiaj? pe?nomocnika do reprezentowania ich w Post?powaniu albo do reprezentowania ich w Post?powaniu i zawarcia Umowy.
   8. 3. Pe?nomocnictwo do reprezentowania Wykonawc█w w Post?powaniu albo pe?nomocnictwo do reprezentowania Wykonawc█w w Post?powaniu i zawarcia Umowy powinno jednoznacznie wskazywa?:
   8. 3.1. Jakiego Post?powania dotyczy;
   8. 3.2. Jakie podmioty wyst?puj? wsp█lnie;
   8. 3.3. Osob? pe?ni?c? funkcj? pe?nomocnika;
   8. 3.4. Jakie czynno?ci w Post?powaniu ma prawo wykonywa? pe?nomocnik.
   8. 4. Umowa zawarta pomi?dzy Wykonawcami ubiegaj?cymi si? wsp█lnie o zam█wienie b?dzie zawiera? zapis wskazuj?cy, kt█ry z Wykonawc█w b?dzie wystawia? faktury z tytu?u realizacji Umowy.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
cd. sekcji III.1.8 numeracja zgodna z SWZ:
   8. 5. Wszelka korespondencja prowadzona b?dzie przez Zamawiaj?cego wy??cznie z pe?nomocnikiem (liderem konsorcjum, z Wykonawc? reprezentuj?cym wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o zam█wienie), kt█rego dane nale?y wpisa? zgodnie z O?wiadczeniem, stanowi?cym Za??cznik nr 1 do SWZ.
   8. 6. W przypadku wyboru oferty Wykonawc█w wyst?puj?cych wsp█lnie, przed zawarciem Umowy, Zamawiaj?cy mo?e za??da? umowy reguluj?cej wsp█?prac? tych Wykonawc█w.
   8. 7. Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zam█wienia ponosz? solidarn? odpowiedzialno?? za wykonanie Umowy.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 17/04/2023 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 15/07/2023
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 17/04/2023 Heure locale: 13:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi na Platformie Zakupowej
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Numeracja zgodna z SWZ:
   1. 1. Post?powanie prowadzone jest w j?zyku polskim w formie elektronicznej za po?rednictwem Platformy Zakupowej dost?pnej pod adresem https://swoz.tauron.pl (zwanej dalej: ĐPlatform?ţ lub ĐSystememţ). Wszelkie o?wiadczenia, zawiadomienia, w tym r█wnie? Umowa, sporz?dzone b?d? w j?zyku polskim.
   1. 2. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezp?atne.
   1. 3. O?wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj?cy i Wykonawcy przekazuj? w formie elektronicznej za po?rednictwem Platformy w zak?adce ĐKorespondencjaţ
   1. 4. Post?powanie, kt█rego dotyczy SWZ oznaczone jest numerem referencyjnym na kt█ry Zamawiaj?cy i Wykonawcy zobowi?zani s? ka?dorazowo powo?ywa? si? we wzajemnej korespondencji.
   1. 5. Dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sk?adane przez Wykonawc? winny by? opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. https://swoz.tauron.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcom i innym podmiotom, je?eli maj? lub mieli interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz ponie?li lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 i nast. PZP (Dzia? IX), tj. odwo?anie oraz skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
17/03/2023 Dostawa rur i armatury do budowy pompowni tymczasowej w poziomie 800 m dla TAURON Wydobycie S.A. - Zak?ad G█rniczy Janina 17/04/2023 22/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
44162200 - Conduites de distribution