Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 30/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Jaworzno: Services d'Èvacuation des eaux usÈes et d'Èlimination des dÈchets, services d'hygiÈnisation et services relatifs l'environnement

2020/S 180-435654  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
16/09/2020
S180
Pologne-Jaworzno: Services d'Èvacuation des eaux usÈes et d'Èlimination des dÈchets, services d'hygiÈnisation et services relatifs l'environnement

2020/S 180-435654

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 162-394933)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Wodoci?gi Jaworzno Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. ?w. Wojciecha 34
Ville: Jaworzno
Code NUTS: PL22A Katowicki
Code postal: 43-600
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Katarzyna Jakus
Courriel: zampub@wodociagi.jaworzno.pl
TÈlÈphone: +48 323186014
Fax: +48 323186048 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.wodociagi.jaworzno.pl

http://www.wodociagi.jaworzno.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Za?adunek, dzienny wywÛz po odwodnieniu i zagospodarowanie (R10 i R3) ustabilizowanych osadÛw ?ciekowych z Oczyszczalni ?ciekÛw Jaworzno-D?b w Wodoci?gach Jaworzno Sp. z o.o. w 2021 r.

NumÈro de rÈfÈrence: ZZP/ZU/D/8/2020

II.1.2)
Code CPV principal
90000000 Services d'Èvacuation des eaux usÈes et d'Èlimination des dÈchets, services d'hygiÈnisation et services relatifs l'environnement

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest za?adunek, dzienny wywÛz po odwodnieniu i zagospodarowanie R10 i R3 ustabilizowanych osadÛw ?ciekowych z Oczyszczalni ?ciekÛw Jaworzno-D?b w Wodoci?gach Jaworzno Sp. z o.o. w 2021 r., w podziale na pakiety. Zamawiaj?cy dopuszcza odzysk osadÛw polegaj?cy na ich stosowaniu zgodnie z metodami okre?lonymi w art. 96 ust. 1 pkt 1ñ3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.; dalej Ñu oî). Rozporz?dzenie Ministra ?rodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadÛw ?ciekowych (Dz.U. 2015 poz. 257). Dopuszczalne procesy odzysku i recyklingu to R10 i R3. Z wykluczeniem wykorzystania w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntÛw na cele rolne. Wykonawca b?dzie prowadzi przetwarzanie osadÛw w dopuszczonym przez prawo procesie R10 i R3 unieszkodliwiania/odzysku dla odpadu 19 08 05, pod warunkiem posiadania stosownych zezwole w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci na ca?y okres trwania umowy.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
11/09/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 162-394933

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.3

Au lieu de:

3) aktualn decyzj zezwalaj?c na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie przetwarzania odpadÛw (z wyszczegÛlnieniem ustabilizowanych komunalnych osadÛw ?ciekowych ñ kod odpadu 19 08 05), wydan zgodnie z Art. 41 Ustawy o odpadach wa?n przez ca?y okres obowi?zywania umowy. Wykonawca zobowi?zany jest posiada w?a?ciwe decyzje w zakresie przetwarzania na minimum 1000 Mg/rok, dla ka?dego z PakietÛw zgodnie z limitem przewidzianym w posiadanej decyzji zezwalaj?cej na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie przetwarzania odpadÛw o kodzie 19 08 05 oraz na transport osadÛw o kodzie 19 08 05. W zakresie potencja?u technicznego Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawcy ubiegaj?cy si o realizacj przedmiotowego zamÛwienia, dysponowali nast?puj?cym potencja?em technicznym w celu wykonania zamÛwienia: tj. co najmniej ?rodkami transportu do gromadzenia i wywozu komunalnych osadÛw ?ciekowych o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni dobowej ilo?ci wytworzonego osadu tj.: ó Samochody ci??arowe samowy?adowcze lub ci?gniki siod?owe z naczepami O sumarycznej ?adowno?ci co najmniej 75 Mg, zapewniaj?cych ci?g?y odbiÛr osadÛw ?ciekowych, umo?liwiaj?ce transport osadÛw zgodnie postanowieniami Ustawy O odpadach oraz Ustawy Prawo Ochrony ?rodowiska. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardÛw: ó Pojazdy, kontenery lub naczepy wyposa?one w system lokalizacji i monitoringu GPS (w przypadku odzysku R10) z bie??cym monitoringiem obecno?ci kontenerÛw lub naczep na poje?dzie, pozwalaj?cym na ich sta? lokalizacj przez Zamawiaj?cego poprzez system on-line lub urz?dzenie rejestruj?ce na no?nikach multimedialnych, ó z wykazem sprz?tu dost?pnego Wykonawcy w celu wykonania zamÛwienia publicznego wraz Z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami ñ za??cznik nr 3

Lire:

3) aktualn decyzj zezwalaj?c na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie przetwarzania odpadÛw (z wyszczegÛlnieniem ustabilizowanych komunalnych osadÛw ?ciekowych ñ kod odpadu 19 08 05), wydan zgodnie z art. 41 ustawy o odpadach, wa?n przez ca?y okres obowi?zywania umowy, z uwzgl?dnieniem zwolnienia w art. 45 ust. 1 pkt
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest posiada w?a?ciwe decyzje w zakresie przetwarzania na minimum 1 000 Mg/rok, dla ka?dego z pakietÛw zgodnie z limitem przewidzianym w posiadanej decyzji zezwalaj?cej na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie przetwarzania odpadÛw o kodzie 19 08 05 oraz na transport osadÛw o kodzie 19 08 05. W zakresie potencja?u technicznego Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawcy ubiegaj?cy si o realizacj przedmiotowego zamÛwienia dysponowali nast?puj?cym potencja?em technicznym w celu wykonania zamÛwienia: tj. co najmniej ?rodkami transportu do gromadzenia i wywozu komunalnych osadÛw ?ciekowych o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni dobowej ilo?ci wytworzonego osadu, tj.: ó samochody ci??arowe samowy?adowcze lub ci?gniki siod?owe z naczepami o sumarycznej ?adowno?ci co najmniej 75 Mg, zapewniaj?ce ci?g?y odbiÛr osadÛw ?ciekowych, umo?liwiaj?ce transport osadÛw zgodnie postanowieniami ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo ochrony ?rodowiska. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardÛw: ó pojazdy, kontenery lub naczepy wyposa?one w system lokalizacji i monitoringu GPS (w przypadku odzysku R10) z bie??cym monitoringiem obecno?ci kontenerÛw lub naczep na poje?dzie, pozwalaj?cym na ich sta? lokalizacj przez Zamawiaj?cego poprzez system on-line lub urz?dzenie rejestruj?ce na no?nikach multimedialnych; ó z wykazem sprz?tu dost?pnego Wykonawcy w celu wykonania zamÛwienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami ñ za??cznik nr
   3. 

NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 28/09/2020

Heure locale: 08:30

Lire:

Date: 30/09/2020

Heure locale: 08:30

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 26/11/2020

Lire:

Date: 28/11/2020

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 28/09/2020

Heure locale: 11:30

Lire:

Date: 30/09/2020

Heure locale: 11:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
90000000 - Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement