Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/04/2020
Date de péremption : 12/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Je?ewo: Travaux de construction

2020/S 67-158477  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 03/04/2020 S67 MarchÈ de travaux - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Je?ewo: Travaux de construction 2020/S 067-158477 Avis de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa, Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo D?browa NumÈro national d'identification: 559-000-20-65 Adresse postale: ul. Le?na 25 Ville: Je?ewo Code NUTS: PL61 Code postal: 86-131 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Ba?cerek Courriel: joanna.bancerek@torun.lasy.gov.pl TÈlÈphone: +48 523318713 Fax: +48 523318716 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://dabrowa.torun.lasy.gov.pl/ https://dabrowa.torun.lasy.gov.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_dabrowa/zamowienia_publiczne Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://josephine.proebiz.com/pl/
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: gospodarka le?na
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Budowa zbiornika retencyjnego w le?nictwie Bedlenki NumÈro de rÈfÈrence: ZG.270.2.2.2020
II.1.2) Code CPV principal 45000000
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest budowa zbiornika retencyjnego w le?nictwie Bedlenki wg za??czonej do SIWZ dokumentacji projektowej. Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39ñ46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamÛwie publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ñ dalej ÑPzpî) oraz aktÛw wykonawczych do Pzp.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45240000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL61 Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdztwo kujawsko-pomorskie, powiat ?wiecki: teren administracyjny Nadle?nictwa D?browa ñ le?nictwo Bedlenki, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest budowa zbiornika retencyjnego w le?nictwie Bedlenki. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robÛt budowlanych stanowi?ce Za??cznik do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Wyd?u?enie terminu r?kojmi / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique Fin: 31/05/2021 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
POIS.02.01.00-00-0005/16
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
1.Dodatkowe warunki dot. przedmiotu zamÛwienia zawarte zosta?y w rozdziale 3 SIWZ.
   2.  Wykaz o?wiadcze i dokumentÛw jakie ma dostarczy Wykonawca zawarte zosta?y w rozdziale 7 SIWZ.
   3.  Zamawiaj?cy wymaga wniesienia WADIUM na zasadach okre?lonych w rozdziale 9 SIWZ.
   4.  SposÛb obliczania punktÛw dla poszczegÛlnych kryteriÛw oceny ofert zawiera rozdzia 14 SIWZ.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia szczegÛlnych wymaga w zakresie spe?nienia tego warunku udzia?u w post?powaniu. Wykonawca potwierdza spe?nienie tego warunku udzia?u w post?powaniu poprzez z?o?enie o?wiadczenia na stosownym Za??czniku okre?lonym w SIWZ ñ Za??cznik nr 3 do SIWZ.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie stawia szczegÛlnych wymaga w zakresie spe?nienia tego warunku udzia?u w post?powaniu. Wykonawca potwierdza spe?nienie tego warunku udzia?u w post?powaniu poprzez z?o?enie o?wiadczenia na stosownym Za??czniku okre?lonym w SIWZ ñ Za??cznik nr 3 do SIWZ.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie stawia szczegÛlnych wymaga w zakresie spe?nienia tego warunku udzia?u w post?powaniu. Wykonawca potwierdza spe?nienie tego warunku udzia?u w post?powaniu poprzez z?o?enie o?wiadczenia na stosownym Za??czniku okre?lonym w SIWZ ñ Za??cznik nr 3 do SIWZ.
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Wszelkie istotne dla stron postanowienia dot. realizacji umowy zawiera wzÛr umowy stanowi?cy Za??cznik nr 7 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie z?o?onej oferty Wykonawcy. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie ktÛrej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wyst?pienia co najmniej jednej z okoliczno?ci w niej wymienionych z uwzgl?dnieniem podanych we wzorze umowy warunkÛw ich wprowadzenia. Informacja na temat formalno?ci jakie musi dope?ni przed zawarciem umowy Wykonawca zawarte zosta?y w rozdziale 15 SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 12/05/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 2 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 12/05/2020 Heure locale: 10:30 Lieu:
Ofert nale?y z?o?y za po?rednictwem platformy Ñjosephineî dost?pnej pod adresem internetowym: https://josephine.proebiz.com/pl/. Otwarcie ofert nast?pi w Nadle?nictwie D?browa, pokÛj nr 24 (?wietlica). Otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie portalu Ñjosephineî i dokonywane jest poprzez otwarcie ofert za pomoc przycisku ÑOtworzy?î. Otwarcie ofert jest jawne. https://josephine.proebiz.com/pl/ Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa.Bezpo?rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj?cy poda kwot?, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamÛwienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj?cy poda nazwy (firmy) i adresy WykonawcÛw, ktÛrzy z?o?yli oferty w terminie, a tak?e informacje dotycz?ce cen zawartych w ofertach. Niezw?ocznie po otwarciu ofert Zamawiaj?cy umie?ci inf. na stronie internetowej.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39ñ46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamÛwie publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ñ dalej ÑPzpî) oraz aktÛw wykonawczych do Pzp. Post?powanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamÛwie o warto?ci rÛwnej lub wy?szej ni kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. Ñprocedury odwrÛconejî, o ktÛrej mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywo?anych przepisÛw Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   2.  ZamÛwienie realizowane jest w ramach projektu ÑKompleksowy projekt adaptacji lasÛw i le?nictwa do zmian klimatu ñ ma?a retencja oraz przeciwdzia?anie erozji wodnej na terenach nizinnych" wspÛ?finansowanego przez Uni Europejsk ze ?rodkÛw Funduszu SpÛjno?ci w ramach Programu operacyjnego infrastruktura i ?rodowisko.
   3.  Zamawiaj?cy informuje, ?e w przypadku nieprzyznania ?rodkÛw zewn?trznych zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamÛwie publicznych uniewa?ni post?powanie.
   4.  Zamawiaj?cy informuje, ?e warunki udzia?u w post?powaniu oraz podstawy wykluczenia z post?powania zawarte zosta?y w rozdziale 6 SIWZ.
   5.  Zamawiaj?cy informuje, ?e wykaz o?wiadcze oraz dokumentÛw jakie musi dostarczy Wykonawca zawarte zosta?y w rozdziale 7 SIWZ.
   6.  Zamawiaj?cy informuje, ?e informacje sposobie porozumiewania si z Zamawiaj?cym oraz przekazywania o?wiadcze lub wnioskÛw zawarte zosta?y w rozdziale 8 SIWZ.
   7.  Zamawiaj?cy informuje, ?e wymagania dotycz?ce wadium zawarte zosta?y w rozdziale 9 SIWZ.
   8.  Zamawiaj?cy informuje, ?e informacje dot. kryteriÛw oceny ofert zawarte zosta?y w rozdziale 14 SIWZ.
   9.  Zamawiaj?cy informuje, ?e informacje dot. zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy zawarte zosta?y w rozdziale 17 SIWZ. 10. Zamawiaj?cy informuje, ?e klauzula informacyjna RODO zawarta zosta?a w rozdziale 18 SIWZ. Ofert oraz jedz sporz?dza si pod rygorem niewa?no?ci w postaci elektronicznej i opatruje si kwalifikowanym podpisem elektronicznym.komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si przy u?yciu platformy elektronicznej Ñjosephineî https://josephine.proebiz.com/pl/ https://josephine.proebiz.com/pl/
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/ https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/ https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw Pzp, przys?uguje odwo?anie wy??cznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechaniu czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp.
   2.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   3.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu oraz wobec postanowie specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   4.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt. 2 i 3 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, ul. Post?pu 17 a, 02-676 Warszawa w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   6.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/ https://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
01/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques