Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Jedwabno:Services sylvicoles

2023/S 195-611834  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/10/2023 S195 Pologne-Jedwabno: Services sylvicoles 2023/S 195-611834 Avis de préinformation
Le présent avis vise à réduire les délais de réception des offres Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Jedwabno Numéro national d'identification: 510022691 Adresse postale: ul. 1 Maja 3 Ville: Jedwabno Code NUTS: PL622 Olszty?ski Code postal: 12-122 Pays: Pologne Point(s) de contact: Magdalena Mi?cierewicz Courriel: jedwabno@olsztyn.lasy.gov.pl Téléphone: +48 896213005 Fax: +48 896213015 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://jedwabno.olsztyn.lasy.gov.pl/ Adresse du profil d'acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_jedwabno
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_jedwabno Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Activité principale Autre activité: le?nictwo
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Jedwabno w roku 2024 Numéro de référence: ZG.270.10.2023
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 z pó?n. zm.) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów le?nych, nasiennictwa i selekcji, prac szkó?karskich wykonywanych na szkó?kach le?nych, gospodarki ??kowo-rolnej oraz ?owiectwa, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Jedwabno w roku 2024. Planowana data rozpocz?cia oraz zako?czenia realizacji umowy: 2 stycznia 2024 r. - 31 grudnia 2024 r.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 13 488 965.00 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet I - le?nictwa: Rutka, ?owne Jezioro, Butryny, Trz?sawisko, Grobka, Jedwabno, Dlu?ek, Borowe, Nowy Las
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestière 77211200 Transport de grumes dans les forêts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'élagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liés à la sylviculture 77231000 Services de gestion des forêts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 77231600 Services de boisement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'exécution:
Obszar administracyjny Nadle?nictwa Jedwabno, le?nictwa: Rutka, ?owne Jezioro, Butryny, Trz?sawisko, Grobka, Jedwabno, D?u?ek, Borowe, Nowy Las
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 z pó?n. zm.) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów le?nych oraz nasiennictwa i selekcji, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Jedwabno w roku 2024. Planowana data rozpocz?cia oraz zako?czenia realizacji umowy: 2 stycznia 2024 r. - 31 grudnia 2024 r. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zamówie?, o których mowa w pkt
   3. 7. nie przekroczy warto?ci 30% warto?ci niniejszego zamówienia.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 5 800 000.00 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 02/01/2024 Fin: 31/12/2024
II.2.10) Variantes
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty ("Opcja"). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, której ??czna warto?? nie b?dzie przekracza?a 30 % Wynagrodzenia z dnia zawarcia Umowy. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires W uzupe?nieniu informacji podanych w Sekcji II.2.7) niniejszego og?oszenia okres realizacji zamówienia b?dzie trwa? od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2024 r. Je?eli zawarcie umowy nast?pi wcze?niej, ni? przed dniem 2 stycznia 2024 r., rozpocz?cie realizacji zamówienia nast?pi od dnia 2 stycznia 2024 r.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet I - le?nictwa: D?bowa K?pa, Zimna Woda, U?cianek, Z?ota Góra, Kot, D?bowiec, Wa?y, Jagarzewo, Sadek
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestière 77211200 Transport de grumes dans les forêts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'élagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liés à la sylviculture 77231000 Services de gestion des forêts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 77231600 Services de boisement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'exécution:
Obszar administracyjny Nadle?nictwa Jedwabno, le?nictwa: D?bowa K?pa, Zimna Woda, U?cianek, Z?ota Góra, Kot, D?bowiec, Wa?y, Jagarzewo, Sadek
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 z pó?n. zm.) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów le?nych oraz nasiennictwa i selekcji, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Jedwabno w roku 2024. Planowana data rozpocz?cia oraz zako?czenia realizacji umowy: 2 stycznia 2024 r. - 31 grudnia 2024 r. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zamówie?, o których mowa w pkt
   3. 7. nie przekroczy warto?ci 30% warto?ci niniejszego zamówienia.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 7 000 000.00 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 02/01/2024 Fin: 31/12/2024
II.2.10) Variantes
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty ("Opcja"). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, której ??czna warto?? nie b?dzie przekracza?a 30 % Wynagrodzenia z dnia zawarcia Umowy. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires W uzupe?nieniu informacji podanych w Sekcji II.2.7) niniejszego og?oszenia okres realizacji zamówienia b?dzie trwa? od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2024 r. Je?eli zawarcie umowy nast?pi wcze?niej, ni? przed dniem 2 stycznia 2024 r., rozpocz?cie realizacji zamówienia nast?pi od dnia 2 stycznia 2024 r.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet I - Szkó?ka le?na
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'exécution:
Obszar administracyjny Nadle?nictwa Jedwabno, szkó?ka le?na "Omulew"
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 z pó?n. zm.) obejmuj?ce prace z zakresu nasiennictwa i selekcji oraz prac szkó?karskich, do wykonania na terenie szkó?ki le?nej "Omulew" w roku 2024. Planowana data rozpocz?cia oraz zako?czenia realizacji umowy: 2 stycznia 2024 r. - 31 grudnia 2024 r. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zamówie?, o których mowa w pkt
   3. 7. nie przekroczy warto?ci 30% warto?ci niniejszego zamówienia.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 492 000.00 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 02/01/2024 Fin: 31/12/2024
II.2.10) Variantes
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty ("Opcja"). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, której ??czna warto?? nie b?dzie przekracza?a 30 % Wynagrodzenia z dnia zawarcia Umowy. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires W uzupe?nieniu informacji podanych w Sekcji II.2.7) niniejszego og?oszenia okres realizacji zamówienia b?dzie trwa? od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2024 r. Je?eli zawarcie umowy nast?pi wcze?niej, ni? przed dniem 2 stycznia 2024 r., rozpocz?cie realizacji zamówienia nast?pi od dnia 2 stycznia 2024 r.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet I - Gospodarka ??kowo-rolna oraz ?owiectwo
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'exécution:
Obszar administracyjny Nadle?nictwa Jedwabno
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 z pó?n. zm.) obejmuj?ce prace z zakresu gospodarki ??kowo-rolnej oraz ?owiectwa, do wykonania na Nadle?nictwa Jedwabno w roku 2024. Planowana data rozpocz?cia oraz zako?czenia realizacji umowy: 2 stycznia 2024 r. - 31 grudnia 2024 r. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zamówie?, o których mowa w pkt
   3. 7. nie przekroczy warto?ci 30% warto?ci niniejszego zamówienia.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 196 965.00 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 02/01/2024 Fin: 31/12/2024
II.2.10) Variantes
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty ("Opcja"). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, której ??czna warto?? nie b?dzie przekracza?a 30 % Wynagrodzenia z dnia zawarcia Umowy. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires W uzupe?nieniu informacji podanych w Sekcji II.2.7) niniejszego og?oszenia okres realizacji zamówienia b?dzie trwa? od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2024 r. Je?eli zawarcie umowy nast?pi wcze?niej, ni? przed dniem 2 stycznia 2024 r., rozpocz?cie realizacji zamówienia nast?pi od dnia 2 stycznia 2024 r.
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
13/11/2023
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia szczególnych wymaga? w zakresie opisu spe?niania tego warunku udzia?u w post?powaniu.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Wykonawca zobowi?zany b?dzie do zrealizowania zamówienia na zasadach oraz warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik do SWZ. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? wprowadzania zmian do zawartej umowy w sposób oraz na warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik do SWZ. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy w wysoko?ci 3% ceny ??cznej wynikaj?cej na dan? cz??? zamówienia,
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.5) Date de lancement des procédures d'attribution:
13/11/2023
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. "procedury odwróconej", o której mowa w art. 139 ust. 1, 3 - 4 PZP. Zamawiaj?cy na etapie og?aszania post?powania o udzielenie zamówienia szczegó?owo okre?li warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce sytuacji finansowej oraz zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie do?wiadczenia, osób skierowanych do realizacji zamówienia oraz potencja?u technicznego Wykonawcy oraz podmiotowe ?rodki dowodowe, jakie na potwierdzenie ich spe?nienia zobowi?zany b?dzie z?o?y? Wykonawca na wezwanie Zamawiaj?cego w trybie art. 126 ust. 1 PZP. Og?oszenie zawiera wszystkie informacje wymagane dla og?oszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim by?y one dost?pne w chwili publikacji wst?pnego og?oszenia informacyjnego, które zosta?o przekazane do publikacji Urz?dowi Publikacji UE. Zamawiaj?cy zamierza wyznaczy? termin sk?adania ofert nie krótszy ni? 15 dni od dnia przekazania og?oszenia o zamówieniu Urz?dowi Publikacji UE.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 22587801 Fax: +48 22587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Adresse postale: ul. Krucza 36 / Wspólna 6 Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Pays: Pologne Téléphone: +48 226958504 Fax: +48 226958111 Adresse internet: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP, tj. odwo?ania i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielnie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. (a).
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenie wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt
   4.  i
   5.  wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z pó?n. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 22587801 Fax: +48 22587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/10/2023 Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Jedwabno w roku 2024 10/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de débardage 
77211000 - Services liés au débardage 
77211100 - Services d'exploitation forestière 
77211200 - Transport de grumes dans les forêts 
77211300 - Services de défrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'élagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liés à la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forêts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 
77231600 - Services de boisement