01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Jelenia GÛra: ...quipements mÈdicaux

2018/S 225-514403 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2018 S225  - - Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Jelenia GÛra: ...quipements mÈdicaux 2018/S 225-514403 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses WojewÛdzkie Centrum Szpitalne Kotliny JeleniogÛrskiej ul. Ogi?skiego 6 Jelenia GÛra 58-506 Pologne Point(s) de contact: Jerzy ?wi?tkowski TÈlÈphone: +48 757537286 Courriel: przetargi@spzoz.jgora.pl Fax: +48 757543883 Code NUTS: PL515 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.spzoz.jgora.pl www.spzoz.jgora.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup, dostawa, monta i uruchomienie wyposa?enia oraz sprz?tu medycznego dla potrzeb Oddzia?u Onkologii WojewÛdzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny JeleniogÛrskiej NumÈro de rÈfÈrence: ZP/PN/31/08/2018
II.1.2) Code CPV principal 33100000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
ZamÛwienie obejmuje zakup, dostaw?, monta i uruchomienie wyposa?enia i sprz?tu medycznego dla potrzeb Oddzia?u Onkologii WojewÛdzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny JeleniogÛrskiej z podzia?em na 10 pakietÛw ka?dy do osobnego rozpatrywania tj;. ó Pakiet nr 1- ?Û?ko z wyposa?eniem ñ 41 szt., szafka przy?Û?kowa - 41 szt, ó Pakiet nr 2 - Fotel do podawania cytostatykÛw ñ 8 szt, ó Pakiet nr 3 - Statyw kroplÛwki- 20 szt, ó Pakiet nr 4- WÛzek do toalety pacjenta- wÛzek opatrunkowy- 1 szt, ó Pakiet nr 5 - WÛzek do lekÛw ñ 1 szt, ó Pakiet nr 6- WÛzek do przewozu cytostatykÛw- 3 szt, ó Pakiet nr 7- WÛzek do transportu pacjenta na le??co- 1 szt, ó Pakiet nr 8 - Pompy infuzyjne- 16 szt, ó Pakiet nr 9 - Aparat EKG ñ 1 szt, ó Pakiet nr 10 - Aparat USG- 2 szt.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Fotel do podawania cytostatykÛw
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 33190000 39113000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL515 Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzkie Centrum Szpitalne Kotliny JeleniogÛrskiej w Jeleniej GÛrze przy ul. Ogi?skiego 6 (Oddzia Onkologii Klinicznej/ Chemioterapii), POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Fotel do podawania cytostatykÛw ñ 8 szt.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena / PondÈration: 60 Co t - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
RPDS.06.02.00-02-0079/16
II.2.14) Informations complÈmentaires Dot. punktu II
   1. 7. og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia: ca?kowita warto? zamÛwienia (bez VAT) dla pakietu 1-10 - 983 714,44 PLN
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 167-380106
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
Fotel do podawania cytostatykÛw
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Post?powanie w zakresie Pakietu nr 2 zostaje uniewa?nione na mocy art. 94 ust. 3 w zwi?zku art. 93 ust. 1 pkt.4 Ustawy Pzp: Uzasadnienie prawne: Art. 94 ust. 3 ÑJe?eli wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a wybrana, uchyla si od zawarcia umowy w sprawie zamÛwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, zamawiaj?cy mo?e wybra ofert najkorzystniejsz spo?rÛd pozosta?ych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba zachodz przes?anki uniewa?nienia post?powania, o ktÛrych mowa w art. 93 ust. 1î. Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym post?powaniu zosta?a wybrana oferta nr 5 P.H.U, PROMEDICAL Arkadiusz Ku?ak, Sopotnia Ma?a 59, 34-340 Jele?nia, POLSKA. Wykonawca odmÛwi podpisania umowy na warunkach okre?lonych w z?o?onej ofercie. W dniu
   6. 11.2018 r. Zamawiaj?cy wezwa firm P.H.U. PROMEDICAL Arkadiusz Ku?ak w Jele?ni (kod 34-340) przy Sopotnia Ma?a 59 do odes?ania podpisanej umowy na dostaw fotela do podawania cytostatykÛw - Pakiet nr
   2.  Wykonawca w dn.
   7. 11.2018 r. e-mailem poinformowa Zamawiaj?cego, i z powodu braku mo?liwo?ci wykonania zamÛwienia na fotele do chemioterapii w najbli?szym terminie jest zmuszony zrezygnowa z podpisania umowy i wykonania zamÛwienia. Wykonawca poda w pi?mie, ?e producent foteli z powodu nat?oku zamÛwie oraz braku dost?pno?ci podzespo?Ûw, mimo wcze?niejszej deklaracji wykonania foteli w wyznaczonym terminie, okre?li aktualnie mo?liwy termin wykonania foteli do dnia 28-11-2018 r. W ofercie zosta podany termin realizacji zadania do
   5. 11.2018 r. W zwi?zku z zaistnia? sytuacj dzia?aj?c zgodnie z art. 93 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiaj?cy nie dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej spo?rÛd pozosta?ych ofert poniewa zachodz przes?anki uniewa?nienia post?powania, o ktÛrych mowa w pkt. 7ÑZamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamÛwienia, je?eli: post?powanie obarczone jest niemo?liw do usuni?cia wad uniemo?liwiaj?c zawarcie niepodlegaj?cej uniewa?nieniu umowy w sprawie zamÛwienia publicznegoî. Zamawiaj?cy m.in. w zakresie Pakietu nr 2 wyznaczy termin realizacji umowy do
   5. 11.2018 r. Kolejna oferta, ktÛra zosta?a z?o?ona do post?powania i zosta?aby uznana przez Zamawiaj?cego za najkorzystniejsz rÛwnie nie wype?nia?aby warunku realizacji zadania, poniewa termin ten up?yn? w dn.
   5. 11.2018 r. Jest to wada, ktÛrej na tym etapie nie mo?na usun? i uniemo?liwia zawarcie niepodlegaj?cej uniewa?nieniu umowy w sprawie zamÛwienia publicznego.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17 a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Urz?d ZamÛwie Publicznych ul. Post?pu 17 a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/11/2018
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33190000 - Appareils et instruments médicaux divers 
39113000 - Sièges et chaises divers