Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 08/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Jelenia GÛra: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2021/S 199-519465  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Pologne-Jelenia GÛra: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 2021/S 199-519465 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: MIASTO JELENIA G"RA Adresse postale: Plac Ratuszowy 58 Ville: Jelenia GÛra Code NUTS: PL515 JeleniogÛrski Code postal: 58-500 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Tokarczyk Courriel: zamowieniapubliczne@jeleniagora.pl TÈlÈphone: +48 757546390 Fax: +48 757546204 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.jeleniagora.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/jeleniagora/proceedings
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/jeleniagora/ Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ZAGOSPODAROWANIE NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPAD"W KOMUNALNYCH (20 03 01) POCHODZ?CYCH Z NIERUCHOMO?CI ZAMIESZKA?YCH I MIESZANYCH ORAZ ODPAD"W KOMUNALNYCH NIEWYMIENIONYCH W INNYCH PODGRUPACH.... NumÈro de rÈfÈrence: RZ.271.38.2021
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Pe?na nazwa zamÛwienia brzmi: ÑZAGOSPODAROWANIE NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPAD"W KOMUNALNYCH (20 03 01) POCHODZ?CYCH Z NIERUCHOMO?CI ZAMIESZKA?YCH I MIESZANYCH ORAZ ODPAD"W KOMUNALNYCH NIEWYMIENIONYCH W INNYCH PODGRUPACH (20 03 99) POCHODZ?CYCH Z MIEJSC NIEPRZEZNACZONYCH DO ICH SK?ADOWANIA I MAGAZYNOWANIA ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE JELENIEJ G"RYî Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga polegaj?ca na zagospodarowaniu (poddanie procesom odzysku R lub unieszkodliwianiu w procesach D) odpadÛw: 1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01); 2) odpady komunalnych niewymienione w innych podgrupach (20 03 99).
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90513000 Services de traitement et d'Èlimination des ordures mÈnagËres et des dÈchets non dangereux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL515 JeleniogÛrski Lieu principal d'exÈcution:
Miasto Jelenia GÛra
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga polegaj?ca na zagospodarowaniu (poddanie procesom odzysku R lub unieszkodliwianiu w procesach D) odpadÛw: 1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01); 2) odpady komunalnych niewymienione w innych podgrupach (20 03 99). Zagospodarowaniu podlegaj niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01) pochodz?ce z nieruchomo?ci zamieszka?ych i mieszanych zlokalizowanych w Jeleniej GÛrze oraz odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (20 03 99) pochodz?ce z miejsc nieprzeznaczonych do ich sk?adowania i magazynowania zlokalizowane na terenie Jeleniej GÛry. Prognozowany udzia poszczegÛlnych rodzajÛw odpadÛw w strumieniu przewidzianym do zagospodarowania w okresie realizacji zamÛwienia wynosi: - 20 03 01 ñ 16 724 Mg; - 20 03 99 ñ 182 Mg. Opis przedmiotu zamÛwienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia i za??cznikach.
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp ñ uszczegÛ?owienie w pkt
   5. 1 Tomu I SWZ.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
W zakresie zdolno?ci wyst?powania w obrocie gospodarczym Zamawiaj?cy nie stawia ?adnego warunku. W zakresie uprawnie do prowadzenie okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisÛw - Wykonawca w celu potwierdzenia spe?niania niniejszego warunku musi posiada uprawnienia do wykonywania dzia?alno?ci polegaj?cej na zagospodarowaniu (odzysku i/lub unieszkodliwianiu) odpadÛw zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.779 z pÛ?n. zm.), tj: 1) za?wiadczenie o wpisie do rejestru podmiotÛw wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami prowadzonego przez Marsza?ka WojewÛdztwa w?a?ciwego ze wzgl?du na miejsce zamieszkania lub siedzib Wykonawcy, 2) zezwolenie na przetwarzanie odpadÛw albo pozwolenie na wytwarzanie odpadÛw uwzgl?dniaj?ce przetwarzanie odpadÛw albo pozwolenie zintegrowane obejmuj?ce co najmniej odpady o kodach wskazanych przez Zamawiaj?cego, lub dysponuj prawem do korzystania z instalacji posiadaj?cej ww. zezwolenia albo pozwolenie, 3) w przypadku gdy Wykonawca posiada instalacj i instalacj komunaln?/instalacj komunaln w odleg?o?ci wi?kszej ni 60 km od granicy miasta w Jeleniej GÛrze musi dysponowa stacj prze?adunkow w odleg?o?ci do 60 km od granicy miasta. W okoliczno?ciach, ktÛrych mowa powy?ej Wykonawca przed?o?y dodatkowo aktualn decyzj na zbieranie odpadÛw obj?tych przedmiotem zamÛwienia w tej stacji, tj. zezwoleniem na zbieranie odpadÛw wydanym na podstawie ustawy o odpadach lub pozwoleniem zintegrowanym/pozwoleniem wydanym na podstawie ustawy Prawo Ochrony ?rodowiska uwzgl?dniaj?cym warunki zezwolenia na zbieranie odpadÛw b?d?cych przedmiotem zamÛwienia. Na potwierdzenie ww. warunku Wykonawca przedstawi: a) za?wiadczenie o wpisie do rejestru podmiotÛw wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami prowadzonego przez Marsza?ka WojewÛdztwa w?a?ciwego ze wzgl?du na miejsce zamieszkania lub siedzib Wykonawcy, b) zezwolenie na przetwarzanie odpadÛw lub pozwolenie na wytwarzanie odpadÛw uwzgl?dniaj?ce przetwarzanie odpadÛw lub pozwolenie zintegrowane obejmuj?ce co najmniej odpady o kodach wskazanych przez Zamawiaj?cego lub dokument dysponuj?cy prawem do korzystania z instalacji posiadaj?cej ww. zezwolenie albo pozwolenie.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie. Ocena spe?nienia powy?szego warunku dokonana b?dzie na podstawie ogÛlnego o?wiadczenia o spe?nianiu warunkÛw udzia?u w post?powaniu, zawartego w tre?ci o?wiadczenia Wykonawcy, o ktÛrym mowa w pkt. 10.1 Tomu I SWZ.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie. Ocena spe?nienia powy?szego warunku dokonana b?dzie na podstawie ogÛlnego o?wiadczenia o spe?nianiu warunkÛw udzia?u w post?powaniu, zawartego w tre?ci o?wiadczenia Wykonawcy, o ktÛrym mowa w pkt. 10.1 Tomu I SWZ.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Istotne postanowienia umowy zawiera Projekt umowy stanowi?cy Tom II SWZ. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? dokonania zmian postanowie zawartej umowy zgodnie z zapisami Tomu II SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 08/11/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 05/02/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 08/11/2021 Heure locale: 10:15 Lieu:
https://platformazakupowa.pl/pn/jeleniagora/ https://platformazakupowa.pl/pn/jeleniagora/ Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Otwarcie ofert nast?pi poprzez ich odszyfrowanie na platformie zakupowej. Osob upowa?nion do kontaktÛw z Wykonawcami jest Pani Anna Tokarczyk.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: oui Calendrier prÈvisionnel de publication des prochains avis:
Wrzesie 2022r.
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Przes?anki wykluczenia Wykonawcy opisane zosta?y w pkt 9 Tomu I SWZ.
   2.  Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym, a Wykonawcami odbywa si b?dzie wy??cznie za po?rednictwem platformy zakupowej - uszczegÛ?owienie w pkt 24 Tomu I SWZ.
   3.  Zamawiaj?cy nie przewiduje wizji lokalnej.
   4.  Zamawiaj?cy nie zastrzega wykonania zamÛwienia wy??cznie przez WykonawcÛw, o ktÛrych mowa w art. 94 uPzp.
   5.  Zamawiaj?cy nie okre?la dodatkowych wymaga zwi?zanych z zatrudnianiem osÛb, o ktÛrych mow a w art. 96 ust. 2 pkt 2 uPzp
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 284587801 Fax: +48 284587801 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1.  Wykonawcom, a tak?e innym podmiotom, je?eli maj lub mieli interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz ponie?li lub mogli ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   6.  Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   7.  Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot lub dzie ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
   8.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie (zgodnie z pkt 6 niniejszego rozdzia?u), albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   9.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej. 10. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 8 i 9 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 11. Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia. 12. W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Izb orzeczenia. 13. Odwo?anie podlega rozpoznaniu, je?eli: 1) nie zawiera brakÛw formalnych; 2) uiszczono wpis. 14. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du w?a?ciwego dla siedziby b?d miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego wnoszona za po?rednictwem Prezesa Izby. 15. Skarg wnosi si w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce operatora publicznego jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 16. Prawo wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej przys?uguje rÛwnie Prezesowi Urz?du w terminie 21 dni od daty wydania orzeczenia. 17. Pozosta?e postanowienia dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej reguluj przepisy dzia?u VI ustawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 284587801 Fax: +48 284587801 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90513000 - Services de traitement et d'élimination des ordures ménagères et des déchets non dangereux