Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption : 20/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Jelenia Góra: Supervision des travaux de construction

2020/S 129-317377  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/07/2020
S129
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Jelenia Góra: Supervision des travaux de construction

2020/S 129-317377

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 113-274380)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Karkonoski Park Narodowy z siedzib w Jeleniej Górze
Numéro national d'identification: 021781314
Adresse postale: ul. Cha?ubi?skiego 23
Ville: Jelenia Góra
Code NUTS: PL515 Jeleniogórski
Code postal: 58-570
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Sylwia Musia
Courriel: sylwia.musial@kpnmab.pl
Téléphone: +48 757553726
Fax: +48 757553348 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.kpnmab.pl

http://www.kpnmab.pl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Pe?nienie kompleksowego i wielobran?owego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi b?d?cymi cz??ci I i II etapu inwestycji na terenie Centrum Muzealno-Edukacyjnego KPN

Numéro de référence: KPN/6/2020

II.1.2)
Code CPV principal
71247000 Supervision des travaux de construction

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Pe?nienie kompleksowego i wielobran?owego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi b?d?cymi cz??ci I i II etapu inwestycji na terenie Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pa?ac Sobieszów po?o?onego w Jeleniej Górze - etap I/A - kontynuacja, etap I/B, etap II/A i II/B, etap II/D.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
03/07/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 113-274380

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.14

Lot nº: 1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Informacje dodatkowe

Au lieu de:

Termin realizacji umowy od dnia podpisania umowy do dnia 23 wrze?nia 2021 r. oraz w okresie gwarancji i r?kojmi (liczone od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy z wykonawca robót budowlanych). Wadium: 8 000,00 PLN (s?ownie: osiem tysi?cy z?otych).

Lire:

Termin realizacji umowy od dnia podpisania umowy do dnia 23 wrze?nia 2021 r. oraz w okresie gwarancji i r?kojmi (liczone od dnia odbioru ko?cowego przedmiotu umowy z Wykonawca robót budowlanych). Wadium: 8 000,00 PLN (s?ownie: osiem tysi?cy z?otych).

Numéro de section: II.2.14

Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Informacje dodatkowe

Au lieu de:

Termin wykonania umowy - od dnia podpisania umowy z wykonawc robót budowlanych przez okres 12 miesi?cy oraz w okresie gwarancji i r?kojmi (liczone od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy z wykonawca robót budowlanych) - (wykonawca nie zosta jeszcze wy?oniony). Wadium: 2 000,00 PLN (s?ownie: dwa tysi?ce z?otych).

Lire:

Termin wykonania umowy - od dnia podpisania umowy z Wykonawc robót budowlanych przez okres 12 miesi?cy oraz w okresie gwarancji i r?kojmi (liczone od dnia odbioru ko?cowego przedmiotu umowy z Wykonawca robót budowlanych) - (Wykonawca nie zosta jeszcze wy?oniony). Wadium: 2 000,00 PLN (s?ownie: dwa tysi?ce z?otych).

Numéro de section: II.2.14

Lot nº: 3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Informacje dodatkowe

Au lieu de:

Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do II/A - 23.9.2021 i II/B - 23.9.2022 oraz w okresie gwarancji i r?kojmi (liczone od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy z wykonawca robót budowlanych). Wadium: 10 000,00 PLN (s?ownie: dziesi? tysi?cy z?otych).

Lire:

Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do II/A - 23.9.2021 i II/B - 23.9.2022 oraz w okresie gwarancji i r?kojmi (liczone od dnia odbioru ko?cowego przedmiotu umowy z Wykonawca robót budowlanych). Wadium: 10 000,00 PLN (s?ownie: dziesi? tysi?cy z?otych).

Numéro de section: II.2.14

Lot nº: 4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Informacje dodatkowe

Au lieu de:

Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do
   6. 8.2021 oraz w okresie gwarancji i r?kojmi (liczone od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy z wykonawca robót budowlanych). Wadium: 4 000,00 PLN (s?ownie: cztery tysi?cy z?otych).

Lire:

Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do
   6. 8.2021 oraz w okresie gwarancji i r?kojmi (liczone od dnia odbioru ko?cowego przedmiotu umowy z Wykonawca robót budowlanych). Wadium: 4 000,00 PLN (s?ownie: cztery tysi?cy z?otych).

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 14/07/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 20/07/2020

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Date: 11/09/2020

Lire:

Date: 17/09/2020

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 14/07/2020

Heure locale: 10:15

Lire:

Date: 20/07/2020

Heure locale: 10:15

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
71247000 - Supervision des travaux de construction 
71540000 - Services de gestion de la construction