Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Jerzmanowice:...lectricitÈ

2023/S 195-610716  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
10/10/2023 S195 Pologne-Jerzmanowice: ...lectricitÈ 2023/S 195-610716 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Jerzmanowice - Przeginia NumÈro national d'identification: NIP 6772019451 Adresse postale: ul. Rajska 22 Ville: Jerzmanowice Code NUTS: PL214 Krakowski Code postal: 32-048 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marcin Kyc, Barbara ?ak Courriel: gmina@jerzmanowice-przeginia.pl TÈlÈphone: +48 12-38-95-247 Fax: +48 12-38-95-521 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.jerzmanowice-przeginia.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY O?WIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA NA ROK 2024 NumÈro de rÈfÈrence: IR.271.1.14.2023.AK
II.1.2) Code CPV principal 09310000 ...lectricitÈ
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa energii elektrycznej, obejmuj?ca sprzeda? energii elektrycznej dla punktÛw poboru energii wskazanych w za??czniku nr 2a i 2b do SWZ w okresie dwunastu miesi?cy pocz?wszy od 01.01.2024 r.
   2.  WspÛlny S?ownik ZamÛwie? CPV
:
09310000-5 Elektryczno??
   3.  ZamÛwienie zosta?o podzielone na dwie cz??ci: Cz??? 1 ñ Zakup energii elektrycznej na potrzeby o?wietlenia przestrzeni publicznej Gminy Jerzmanowice - Przeginia. Cz??? 2 ñ Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektÛw Gminy Jerzmanowice - Przeginia. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych. Wykonawca mo?e z?o?y? ofert? na dowoln? liczb? cz??ci.
   4.  Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenie zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy PZP.
   5.  SzczegÛ?owy opis oraz sposÛb realizacji zamÛwienia zawiera SzczegÛ?owy Opis Przedmiotu ZamÛwienia (dalej zwany ÑOPZî) oraz WzÛr Umowy, stanowi?ce odpowiednio Za??cznik nr 1 i 6 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 334 201.06 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? 1 ñ Zakup energii elektrycznej na potrzeby o?wietlenia przestrzeni publicznej Gminy Jerzmanowice - Przeginia.
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09310000 ...lectricitÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL214 Krakowski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Jerzmanowice-Przeginia
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? 1 ñ Zakup energii elektrycznej na potrzeby o?wietlenia przestrzeni publicznej Gminy Jerzmanowice-Przeginia. SzczegÛ?owe informacje zawiera za??cznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamÛwienia oraz za??cznik nr 6 - projektowane postanowienia umowy. Ilo?? uk?adÛw pomiarowych rozliczaj?cych zu?yt? energi? elektryczn? - 69, Szacunkowe zu?ycie w okresie obowi?zywania umowy [MWh] - 642,069.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? 2 ñ Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektÛw Gminy Jerzmanowice - Przeginia
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09310000 ...lectricitÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL214 Krakowski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Jerzmanowice-Przeginia
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? 2 ñ Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektÛw Gminy Jerzmanowice - Przeginia. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera za??cznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamÛwienia oraz w za??czniku nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy. Ilo?? uk?adÛw pomiarowych rozliczaj?cych zu?yt? energi? elektryczn? - 66. Szacunkowe zu?ycie w okresie obowi?zywania umowy [MWh] - 975,499.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 145-464156
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Cz??? 1 ñ Zakup energii elektrycznej na potrzeby o?wietlenia przestrzeni publicznej Gminy Jerzmanowice-Przeginia.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Tauron Sprzeda? sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 0000270491 Adresse postale: ul. ?agiewnicka 60 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 30-417 Pays: Pologne Courriel: kamil.grochowski@tauron.pl TÈlÈphone: +49 516116360
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 521 929.86 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 551 636.80 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Cz??? 2 ñ Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektÛw Gminy Jerzmanowice - Przeginia
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Tauron Sprzeda? sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 0000270491 Adresse postale: ul. ?agiewnicka 60 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 30-417 Pays: Pologne Courriel: kamil.grochowski@tauron.pl TÈlÈphone: +49 516116360
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 812 271.19 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 868 101.44 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? ?Wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy. Odwo?anie przys?uguje na:
   1.  niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   2.  zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si? ?do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Odwo?anie wnosi si? w terminach okre?lonych w art. 515 ustawy - tj. w przedmiotowym zamÛwieniu 10 dni.
   5.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do Sadu Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   6.  SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî ustawy (art. 505ñ590).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587700 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/10/2023 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY O?WIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA NA ROK 2024 10/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
09310000 - Électricité